Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Breviārs

III nedēļa. Sestdiena. Laudes

            V. Kungs, atdari manas lūpas.
            R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

            Ant. Kungam pieder zeme un viss zemes virsū, nāciet,
                   Viņu pielūgsim!

            Ps 95 (94)
            1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
            līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.

            2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
            un gavilēsim viņam dziesmās.
            (Atkārto antifonu)

            3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
            un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,

            4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
            un kalnu virsotnes ir viņa varā,

            5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
            un sauszeme ir viņa roku darbs.
            (Atkārto antifonu)

            6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
            locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,

            7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
            bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
            (Atkārto antifonu)

            8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
            “Nenocietiniet savas sirdis*
           
            9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
            kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
            viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
            (Atkārto antifonu)

            10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta, †
            un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
            Viņi nepazina manus ceļus;

            11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
            Viņi neieies manā mierā.”
            (Atkārto antifonu)

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen
            (Atkārto antifonu)

            HIMNA

            Nakts izplēn, uzaust gaisma
            un klāt ir plaukstošs rīts.
            Mēs sveicam Tevi, Kristu,
            un dziedam dabai līdz.

            Gan putnu skaļās čalās,
            gan meža klusumā
            mēs dzirdam slavēšanu,
            kas Dievam veltīta.

            Zūd migla, zeme staro
            tik krāšņā ietērpā.
            Vai to nav radījusi,
            Kungs, Tava gudrība?

            Tev, Jēzu, godu dodam
            un Tevi pielūdzam,
            Tev, Pestītājam savam,
            mēs slavu skandinām! Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Tu, Kungs, esi tuvu, un patiesi ir visi Tavi ceļi.

            Psalms 119 (118), 145–152
            XIX  (Kof)
            145 Es saucu no visas sirds: Kungs, uzklausi mani! –*
            es ievērošu Tavus norādījumus.

            146 Es saucu uz Tevi – atpestī mani,*
            lai es sargātu Tavas pamācības.

            147 Es izeju rītausmā un lūdzos,*
            un paļaujos uz Taviem vārdiem.

            148 Vēl pirms nakts sardzes pamostas manas acis,*
            lai pārdomātu Tavus vārdus.

            149 Savā žēlsirdībā, Kungs, klausies manu balsi!*
            Saskaņā ar savu lēmumu dzīvini mani!

            150 Tuvojas tie, kas ļaunprātīgi mani vajā,*
            bet tālu viņi ir no Tava Likuma.

            151 Kungs, Tu esi tuvu,*
            un visi Tavi baušļi ir patiesība.

            152 Jau sen no Taviem priekšrakstiem man ir zināms,*
            ka Tu tos dibināji uz mūžiem.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Tu, Kungs, esi tuvu, un patiesi ir visi Tavi ceļi.

            2. ant. Tava gudrība, Kungs, lai nāk man pūliņos talkā.

            Dziedājums Gudr 9, 1–6. 9–11
            1 Tēvu Dievs, Kungs žēlotājs,*
            ar savu vārdu visu radījušais,

            2 kas savā gudrībā tā apgādāji cilvēku,*
            lai pār visu, kas radies, tev radot, tas valdītu,

            3 pasauli vadītu svēti un taisnīgi*
            un godprātīgi spriestu spriedumus,

            4 dāvā man gudrību, kas sēž tavam tronim līdzās,*
            no sava bērnu pulka mani pārbaudījis neaizraidi, –

            5 tavs vergs es esmu, tavas kalpones dēls, †
            vājš cilvēks, īsu dzīvi,*
            vēl niecīgāku izpratni par likumiem un tiesu;

            6 jo, pat ja kāds būtu pilnīgs starp cilvēku dēliem, †
            bez gudrības, kas nāk no tevis,*
            viņš nebūs nekas.

            9 Ar tevi gudrība, kas tavu iecerēto zina*
            un līdzās bijusi, tev radot pasauli;

            kas izprot to, kas tavās acīs tīkams,*
            ar Taviem baušļiem saskanīgs un pareizs.

            10 No svētajām debesīm – viņu,*
            no sava godības troņa – atsūti,

            lai nāktu man pūliņos talkā*
            un lai es zinātu: kas labpatīk tev;

            11 jo, visu zinot un saprotot, †
            ar apdomu tā mani vadīs manos darbos,*
            ar savu godības spēku pasargās.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Tava gudrība, Kungs, lai nāk man pūliņos talkā.

            3. ant. Mūžīga ir Kunga uzticība.

            Psalms 117 (116)
            1 Teiciet Kungu, visas tautas,*
            slavējiet viņu, visi ļaudis! –

            2 jo liela ir viņa žēlsirdība pret mums,*
            un Kunga uzticība pastāv mūžam.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Mūžīga ir Kunga uzticība.

            LASĪJUMS Flp 2, 14–15

            Visu dariet bez kurnēšanas un svārstīšanās, lai jūs kļūtu
            nevainojami un vienkārši, Dieva bērni bez pārmetuma
            nekrietnās un samaitātās cilts vidū. Starp viņiem jūs mirdzat kā
            spīdekļi pasaulē.

            ATBILDE
            R. Tevi, Kungs, es piesaucu;* Tu esi mans patvērums. Tevi,
            Kungs...
            V. Mana daļa dzīvo zemē.* Tu esi mans patvērums. Gods
            lai ir Tēvam... Tevi, Kungs...

            Benedictus ant. Apgaismo, Kungs, tumsā un nāves ēnā
            mītošos.

            Benedictus (Lk 1,68–79)
            68 Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*
            jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

            69 Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
            Dāvida, sava kalpa, namā,

            70 kā viņš no mūžiem bija solījis*
            caur savu svēto praviešu lūpām,

            71 ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
            no visu to rokas, kas mūs ienīst,

            72 ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
            un atcerēsies savu svēto derību,

            73 ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
            viņš mums izpildīs,

            74 lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
            bez bailēm viņam kalpotu

            75 svētumā un taisnībā viņa priekšā*
            visās sava mūža dienās.

            76 Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
            jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

            77 viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
            ka grēki tiks tai piedoti

            78 mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
            ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

            79 lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
            un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Benedictus ant. Apgaismo, Kungs, tumsā un nāves ēnā
            mītošos. 

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Ar paļāvību lūgsim, Dievu, kas Mariju, Kristus Māti, vēlējās
            paaugstināt pāri visai radībai gan debesīs, gan virs zemes:
             Uzlūko sava Dēla Māti un uzklausi mūs!

            Žēlsirdīgais Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka esi mums devis
            Mariju par māti un paraugu,
            – caur viņas aizbildniecību dari svētas mūsu sirdis.

            Tu darīji, ka Marija vērīgi ieklausījās Tavos vārdos, un
            padarīji viņu par Tavu uzticīgo kalponi,
            – caur viņas aizbildniecību dod mums Svētā Gara augļus.

            Tu stiprināji Mariju, kad viņa stāvēja krusta pakājē, un
            iepriecināji ar sava Dēla augšāmcelšanos,
            – caur viņas aizbildniecību atvieglini mūsu spaidus un
            nostiprini mūsu cerību.

            Tēvs mūsu…

            Dievs, mūsu pestīšanas avots un pirmsākums, dari, lai mēs
            savā dzīvē tā liecinātu par Tavu godību, ko varētu bez mitas
            slavēt Tevi debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar
            Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu
            mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.