Šodienas datums: 06.04.2020  |  Vārda dienas: Filips, Vīlips, Zinta, Dzinta

Breviārs

III nedēļa. Svētdiena. Laudes

            V. Kungs, atdari manas lūpas.
            R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

            Ant. Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku, līksmi
                   godināsim Dievu, mūsu Pestītāju, alleluja!

            Ps 95 (94)
            1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
            līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.

            2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
            un gavilēsim viņam dziesmās.
            (Atkārto antifonu)

            3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
            un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,

            4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
            un kalnu virsotnes ir viņa varā,

            5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
            un sauszeme ir viņa roku darbs.
            (Atkārto antifonu)

            6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
            locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,

            7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
            bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
            (Atkārto antifonu)

            8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
            “Nenocietiniet savas sirdis*
           
            9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
            kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
            viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
            (Atkārto antifonu)

            10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta, †
            un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
            Viņi nepazina manus ceļus;

            11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
            Viņi neieies manā mierā.”
            (Atkārto antifonu)

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen
            (Atkārto antifonu)

            HIMNA

            Dievs, mēs Tevi slavējam,
            Kungs, mēs teicam Tavu spēku:
            jo Tu valdi pasauli,
            savām rokām celto ēku.
            Laiki iet, un dienas skrien,
            Pavēlnieks Tu esi viens.

            Eņģeļi un cilvēki,
            ko Tu debess laimei lēmis,
            dod Tev godu augstāko,
            redzot to, ko esi cēlis.
            Tikai Tu, Kungs, esi svēts
            un kas Tevis izvēlēts.

            Tēvs, kas esi debesīs,
            visu lietu pirmais sākums:
            “Notiek vienmēr lai Tavs prāts!”
            tāds ir Tavu bērnu lūgums.
            Savā dzīvē katru dien’
            mēs Tev kalposim arvien.

            Tu kā saule debesīs
            mūsu dzīvē gaismu rādi;
            un caur dzīves grūtībām
            mūs pie sevis tuvāk vadi,
            lai mēs Tavā valstībā
            satiktos reiz mūžībā.

            Dievs, mēs Tevi slavējam,
            Radītāju, savu Tēvu;
            mīlēt Tevi nebeidzam,
            žēlastībā smeļot spēku.
            Savu dzīvi veltījam
            tikai Tev mēs vienīgam.

            PSALMODIJS

            1. ant. Apbrīnojams ir Kungs augstumos, alleluja.

            Psalms 93 (92)
            1 Kungs ir valdnieks! Viņš ir ietērpies godībā,*
            Kungs ir ietērpies un apjozis sevi ar spēku.

            Viņš ir nostiprinājis zemi,*
            un tā netiks sakustināta.

            2 Tavs tronis stāv stiprs kopš sendienām.*
            Tu esi kopš mūžīgiem laikiem.

            3 Upes pacēla, ak, Kungs, †
            upes pacēla savu balsi,*
            upes sacēla troksni.

            4 Pāri plašo ūdeņu troksnim, †
            pāri jūras varenām bangām*
            Kungs ir varens augstumos.

            5 Tavas liecības ir ticības cienīgas.*
            Kungs, Tavam namam visās dienās pienākas svētums.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Apbrīnojams ir Kungs augstumos, alleluja.

            2. ant. Kungs, Tu esi slavējams un augsti teikts uz mūžiem,
            alleluja.

            Dziedājums Dan 3,57–88. 56
            57 Teiciet Kungu, visi Kunga darbi,*
            slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

            58 Teiciet Kungu, debesīs,*
            59 teiciet Kungu, Kunga eņģeļi.

            60 Teiciet Kungu, visi ūdeņi, kas esat virs debesīm,*
            61 teiciet Kungu, visi spēki.

            62 Teiciet Kungu, saule un mēness,*
            63 teiciet Kungu, debesu zvaigznes.

            64 Teiciet Kungu, visi lieti un rasas,*
            65 teiciet Kungu, visi vēji.

            66 Teiciet Kungu, uguns un karstums,*
            67 teiciet Kungu, aukstums un tveice.

            68 Teiciet Kungu, rasa un sarma,*
            69 teiciet Kungu, sals un aukstums.

            70 Teiciet Kungu, ledus un sniegi,*
            71 Teiciet Kungu, nakts un diena.

            72 Teiciet Kungu, gaisma un tumsa,*
            73 teiciet Kungu, zibeņi un mākoņi.

            74 Lai Kungu teic zeme,*
            lai slavē un augsti teic Viņu uz mūžiem.

            75 Teiciet Kungu, kalni un pauguri,*
            76 teiciet Kungu, visi zemes augi.

            77 Teiciet Kungu, jūras un upes, *
            78 Teiciet Kungu, avoti.

            79 Teiciet Kungu, vaļi un viss, kas ūdenī kustas,*
            80 teiciet Kungu, visi debess putni.

            81 Teiciet Kungu, visi zvēri un lopi,*
            82 teiciet Kungu, cilvēku dēli.

            83 Teic Kungu, Dieva tauta,*
            slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

            84 Teiciet Kungu, Kunga priesteri,*
            85 teiciet Kungu, Kunga kalpi.

            86 Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,*
            87 teiciet Kungu, svētie un sirds pazemīgie.

            88 Teiciet Kungu, Ananija, Azarija un Misaēl;*
            slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem.

            Slavēsim Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,*
            slavēsim un teiksim Viņu uz mūžiem.

            56 Esi slavēts debesu plašumā*
            un teicams, un godājams uz mūžiem.

            Šī dziedājuma beigās nedzied Gods lai ir Tēvam.

            Ant .  Kungs, Tu esi slavējams un augsti teikts uz mūžiem,
            alleluja.

            3. ant. No debesīm – slavējiet Kungu, alleluja.

            Psalms 148
            1 Slavējiet Kungu no debesīm!
            Slavējiet viņu augstumos!

            2 Slavējiet viņu, visi viņa eņģeļi!*
            Slavējiet viņu, visi debesu spēki!

            3 Slavējiet viņu, saule un mēness!*
            Slavējiet viņu, visas mirdzošās zvaigznes!

            4 Slavējiet viņu, debesu debesis*
            un visi ūdeņi, kas ir pār debesīm!

            5 Lai visi slavē Kunga vārdu,*
            jo viņš pavēlēja, un tie tika radīti,

            6 viņš lika tiem pastāvēt uz mūžīgiem laikiem,*
            deva tiem likumus, kas nezudīs.

            7 Slavējiet Kungu no zemes!*
            jūs, nezvēri un visas dzelmes,

            8 uguns, krusa, sniegs un dūmi,*
            vētrainā auka, kas izpildi viņa vārdu,

            9 jūs, kalni un visi pauguri,*
            augļu koki un visi ciedri,

            10 jūs, visi lopi un zvēri,*
            rāpuļi un spārnotie putni!

            11 Zemes valdnieki un visas tautas,*
            karaļi un visi tiesas vīri,

            12 jaunekļi un jaunavas,*
            sirmgalvji un bērni,

            13 lai visi slavē Kunga vārdu! –*
            jo tikai viņa vārds ir cildens.

            Viņa diženums paceļas pāri debesīm un zemei,*
            14 varenu viņš ir darījis savu tautu.

            Visiem viņa svētajiem – slava!*
            Izraēļa bērniem – tautai, kas viņam tuva!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. No debesīm – slavējiet Kungu, alleluja.

            LASĪJUMS Ez 37, 12b–14

            Tā saka Kungs Dievs: “Lūk, es atvēršu jūsu kapus un jūs
            izvedīšu no jūsu kapiem, mana tauta, un ievedīšu jūs Izraēļa
            zemē. Un jūs zināsiet, ka es esmu Kungs, kad es atvēršu jūsu
            kapus un jūs izvedīšu no jūsu kapiem, mana tauta. Un es
            iedvesīšu jūsos savu garu, un jūs dzīvosiet, un es jūs novietošu
            jūsu zemē, un jūs zināsiet, ka es esmu Kungs. Es esmu sacījis
            un es izdaru,” saka Kungs Dievs.

            ATBILDE
            R. Kristu, dzīvā Dieva Dēls,* apžēlojies par mums. Kristu...
            V. Tu, kas sēdi pie Tēva labās rokas.* Apžēlojies par mums.
            Gods lai ir Tēvam... Kristu...

            Benedictus ant. Jūsu Tēvs liek savai saulei uzlēkt pāri
            ļaunajiem un labajiem un lietum līt pāri taisnīgajiem un
            netaisnīgajiem.

            Benedictus (Lk 1,68–79)
            68 Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*
            jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

            69 Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
            Dāvida, sava kalpa, namā,

            70 kā viņš no mūžiem bija solījis*
            caur savu svēto praviešu lūpām,

            71 ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
            no visu to rokas, kas mūs ienīst,

            72 ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
            un atcerēsies savu svēto derību,

            73 ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
            viņš mums izpildīs,

            74 lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
            bez bailēm viņam kalpotu

            75 svētumā un taisnībā viņa priekšā*
            visās sava mūža dienās.

            76 Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
            jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

            77 viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
            ka grēki tiks tai piedoti

            78 mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
            ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

            79 lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
            un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Benedictus ant.   Jūsu Tēvs liek savai saulei uzlēkt pāri
            ļaunajiem un labajiem un lietum līt pāri taisnīgajiem un
            netaisnīgajiem.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Dievu, kurš atsūtīja Svēto Garu, lai tas būtu visu siržu
            vissvētlaimīgākā gaisma, pazemīgi lūgsim Viņu, uzstājot:
             Kungs, apgaismo savu tautu!

            Esi slavēts, Dievs, mūsu gaisma,
            – kas savam vārdam par godu dāvā mums šo jauno dienu.

            Caur sava Dēla augšāmcelšanos Tu dāvāji pasaulei cerības
            gaismu; – izlej šo gaismu caur Baznīcu pār visiem ļaudīm.

            Tu caur savu Garu apskaidroji Tava Viendzimušā Dēla
            mācekļus, – sūti to arī savā Baznīcā, kas ir Tev uzticīga.

            Ak, tautu Gaisma, piemini tos, kas vēl joprojām mīt
            tumsībā, – atver viņu sirds acis, lai tie atzītu Tevi, vienīgo patieso
            Dievu.

            Tēvs mūsu…

            Noslēguma lūgšana

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.