Šodienas datums: 31.03.2020  |  Vārda dienas: Gvido, Atvars

Breviārs

III nedēļa. Otrdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA

            Kungs Dievs, pasaules Radītāj,
            Tu noteici jūrām krastus,
            lai viļņi nedraudētu
            virs zemes Tavai radībai.

            Tu dari bagātu zemi
            augu dažādībā lielā,
            kas ik gadus ražu nes
            visiem cilvēkiem un zvēriem.

            Dabas veltes nes mums prieku,
            tās miesas spēkus stiprina;
            bet debess žēlastību
            nes Dieva Vārds un Sakraments.

            Lai Tēvs ar mīlestību dod
            un arī Dēls kā Pestītājs
            Svētā Gara vienībā
            mums svētlaimību debesīs.

            PSALMODIJS

            1. ant. Kungs ieskauj savu tautu.

            Psalms 125 (124)
            1 Tie, kas paļaujas uz Kungu, ir kā Sionas kalns,*
            kas nekustas un pastāv mūžam.

            2 Jeruzalemei apkārt ir kalni:†
            tāpat Kungs ir ap savu tautu*
            no šī laika un mūžam.

            3 Jo bezdievības zizlis neuzgulsies taisnīgo liktenim,*
            lai taisnīgie nestieptu savas rokas pēc noziedzības.

            4 Labajiem, Kungs, dari labu*
            un tiem, kam krietna sirds!

            5 Bet tos, kas noklīst neceļos, †
            Kungs lai sūta projām kopā ar ļaundariem.*
            Miers lai ir pār Izraēli!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs ieskauj savu tautu.

            2. ant. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs debesvalstībā neieiesiet.

            Psalms 131 (130)
            1 Kungs, mana sirds nav lepna,*
            un manas acis nav augstu paceltas.

            Es netiecos pēc lielām lietām*
            un pēc tā, kas pārsniedz manus spēkus.

            2 Bet gan mierīgu un klusu*
            es darīju savu dvēseli;

            kā mazs bērns savas mātes klēpī,*
            kā mazs bērns, tā manī ir mana dvēsele.

            3 Lai Izraēlis cer uz Kungu*
            no šī laika un mūžam!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs debesvalstībā neieiesiet.

            3. ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem
            mūsu Dievam.

            Dziedājums Atkl 4, 11; 5, 9. 10. 12
            4,11 Tu esi cienīgs, Kungs un mūsu Dievs,*
            saņemt godu un cieņu, un spēku,

            jo Tu esi radījis visu*
            un Tavas gribas dēļ tas pastāvēja un tika radīts.

            5,9 Tu esi cienīgs paņemt grāmatu*
            un atvērt tās zīmogus,

            jo Tu tiki nokauts†
            un savās asinīs atguvi Dievam ļaudis*
            no visām ciltīm un valodām, un tautām, un tautībām

            10 un padarīji viņus mūsu Dievam par valstību un
            priesteriem,*
            un viņi valdīs virs zemes.

            12 Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs†
            saņemt varu un bagātību, un gudrību,*
            un spēku, un godu, un slavu, un pateicību!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs, Tu mūs padarīji par valstību un priesteriem
            mūsu Dievam.

            LASĪJUMS Rom 12, 9–12

            Mīlestība lai ir bez liekulības. Ienīstiet ļaunu, turieties
            pie labā. Mīliet viens otru brāļu mīlestībā, goda parādīšanā
            aizsteidzieties cits citam priekšā. Nekļūstiet kūtri centībā,
            esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam. Esiet priecīgi cerībā,
            pacietīgi bēdās, izturīgi lūgšanā.

            ATBILDE
            R. Kungs, Tavs vārds * pastāv uz mūžīgiem laikiem. Kungs...
            V. Tava uzticamība – uz paaudžu paaudzēm.* Pastāv uz
            mūžīgiem laikiem. Gods lai ir Tēvam... Kungs...

            Magnificat ant. Mans gars gavilē Kungā Dievā, manā
            Glābējā.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Mans gars gavilē Kungā Dievā, manā
            Glābējā.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Dievs ir devis cerību savai tautai. Tādēļ gavilēsim priekā:
             Kungs, Tu esi savas tautas cerība!

            Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Kristū Tu esi mūs darījis
            bagātus visā,– katrā vārdā un katrā atziņā.

            Dievs, kas esi noteicējs pār vareno sirdīm, dod valstsvīriem
            savu gudrību,– lai, smeļoties padomus no Tava avota, viņi būtu Tev
            patīkami gan domās, gan darbos.

            Tu, kas vadi māksliniekus, lai viņi ar saviem talantiem
            attēlotu tavu krāšņumu,
            – apgaismo pasauli caur viņu darbiem ar cerību un prieku.

            Tu, kas neļauj mūs kārdināt pāri mūsu spēkiem,
            – stiprini vājos un piecel paklupušos.

            Tu caur savu Dēlu apsolīji pasaules beigās cilvēkus
            augšāmcelt dzīvībai,
            – neaizmirsti to miesas, kas jau ir miruši.

            Tēvs mūsu...

            Lai paceļas pie Tevis, Kungs, mūsu vakara lūgšana un
            Tava svētība nāk pār mums, lai ar Tavu palīdzību mēs
            saņemtu pestīšanu gan šeit, gan mūžībā. Caur Jēzu Kristu,
            mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda,
            Dievs visos mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.