Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Breviārs

III nedēļa. Piektdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA

            Dievs Tēvs, Tu visa Radītājs,
            pēc Tavas gribas pasaule
            ar visām savām problēmām
            iet pretī dienai pastarai.

            Tavs vārda spēks lai panāk to,
            kas mūsu sirdis aplaimo.
            Kungs, mūsu prātus apskaidro,
            un dari, lai Tev sekojam!

            No Tava vārda dievišķā
            kas saņem žēlastību sev,
            tas priecīgs pārvar grūtības
            un pateicas tev lūgšanā.

            No kūtrības, Kungs, sargā mūs
            un saviem ļaudīm drosmi dod,
            lai spētu Tevi iemīlēt
            un vienīgi Tev piederēt.

            Dievs Tēvs, Tu visu dāvā mums,
            un līdz ar Tevi – Dēls vienmēr.
            Jūs vieno Gars. Šis noslēpums
            lai svētī mūsu dzīvi šo. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Kungs ir dižens, un mūsu Dievs pāri pār visiem
            dieviem.

            Psalms 135 (134)
            1 Slavējiet Kunga vārdu,*
            slavējiet, jūs, Kunga kalpi,

            2 kas stāvat Kunga namā,*
            mūsu Dieva nama pagalmos!

            3 Slavējiet Kungu, jo Kungs ir labs,*
            dziediet viņa vārdam, jo tas ir tīkams,

            4 jo Kungs ir izvēlējies Jēkabu*
            un Izraēli sev par īpašumu.

            5 Jo es zinu, ka Kungs ir dižens,*
            un mūsu Dievs pāri pār visiem dieviem.

            6 Kungs izdara visu, ko vēlas, †
            debesīs un virs zemes,*
            jūrā un visās dzelmēs.

            7 Viņš atved mākoņus no zemes malas, †
            izsauc ar zibeņiem lietu,*
            no saviem krājumiem izceļ vējus.

            8 Viņš nonāvēja Ēģiptes pirmdzimtos,*
            sākot ar cilvēkiem un beidzot ar lopiem.

            9 Viņš zīmes un brīnumus darīja tavā vidū, Ēģiptes zeme,*
            pret faraonu un visiem viņa kalpiem.

            10 Viņš sakāva daudzas tautas*
            un nonāvēja varenus karaļus:

            11 Sehonu – amoriešu ķēniņu, un Basana ķēniņu Ogu,*
            un visus Kanānas karaļus.

            12 Un viņu zemi viņš deva par mantojumu,*
            par mantojumu Izraēlim – savai tautai.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs ir dižens, un mūsu Dievs pāri pār visiem
            dieviem.

            2. ant. Izraēļa nams, teiciet Kungu, dziediet un spēlējiet
            viņa vārdam – tas ir tik jauks.

            Psalms 135 (134), II
            13 Kungs, Tavs vārds pastāv mūžam,*
            Kungs, Tava piemiņa uz paaudžu paaudzēm,

            14 jo Kungs spriedīs taisnību savai tautai*
            un saviem kalpiem būs žēlīgs.

            15 Pagānu dievekļi ir zelts un sudrabs,*
            cilvēku roku darbi:

            16 tiem ir mute, bet tie nerunā,*
            tiem ir acis, bet tie neredz,

            17 tiem ir ausis, bet tie nedzird,*
            un viņu mutē nav dvašas!

            18 Tiem līdzīgi kļūs tie, kas tos taisa,*
            un visi, kas uz tiem paļaujas.

            19 Izraēļa nams, teiciet Kungu!*
            Ārona nams, teiciet Kungu!

            20 Levi nams, teiciet Kungu!*
            Jūs, kas Kunga bīstaties, teiciet Kungu!

            21 No Sionas lai Kungs ir slavēts,*
            kas Jeruzalemē dzīvo!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Izraēļa nams, teiciet Kungu, dziediet un spēlējiet
            viņa vārdam – tas ir tik jauks.

            3. ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga
            priekšā, Kungs.

            Dziedājums Atkl 15, 3–4
            3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,*
            Kungs, Dievs visvarenais;

            taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,*
            tautu Ķēniņ!

            4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos*
            un lai neslavētu Tavu vārdu?

            Jo Tu vienīgais Svētais, †
            tādēļ ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā,*
            tādēļ ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga
            priekšā, Kungs.

            LASĪJUMS Jēk 1, 2–4

            Mani brāļi, uzskatiet to par lielu prieku, ka jūs piemeklē
            dažādi pārbaudījumi, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana
            rada izturību. Bet izturībai jābūt pilnīgai, lai jūs būtu pilnīgi
            un nevainojami un bez kāda trūkuma.

            ATBILDE
            R. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja* savās asinīs. Kristus...
            V. Viņš mūs darīja Dievam par valstību un priesteriem.*
            Savās asinīs. Gods lai ir Tēvam... Kristus...

            Magnificat ant. Kungs uzņēma mūs, savus kalpus,
            atcerēdamies savu žēlsirdību.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Kungs uzņēma mūs, savus kalpus,
            atcerēdamies savu žēlsirdību.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Pazemīgi lūgsim Kungu Jēzu, kuru Tēvs mūsu grēku dēļ
            atdeva nāvei un mūsu attaisnošanas dēļ augšāmcēla:
             Kungs, apžēlojies par savu tautu!

            Tevi lūdzam, Kungs, uzklausi pazemīgās lūgšanas un
            apžēlojies par tiem, kas atzīstas grēkos,
            – lai mēs saņemtu gan piedošanu, gan mieru.

            Tu caur apustuli sacīji – kur pārpilnībā grēks, tur vēl lielākā
            pārpilnībā ir žēlastība,
            – lūdzu, piedod mums mūsu daudzos grēkus.

            Kungs, mēs esam daudz grēkojuši, bet mēs ticam Tavai
            bezgalīgajai žēlsirdībai,
            – atgriez mūs, lai mēs mainītu savu dzīvi.

            Kungs, dziedini savu tautu no tās grēkiem,
            – lai tā būtu Tev patīkama.

            Tu noziedzniekam, kas Tevi atzina par Pestītāju, atvēri
            paradīzes vārtus,
            – atver debesu valstības durvis mūsu mirušajiem.

            Tēvs mūsu...

            Kungs, svētais Tēvs, Tu vēlējies atdot savu Dēlu Kristu kā
            izpirkšanas maksu mūsu pestīšanai, palīdzi mums tā dzīvot,
            lai mēs caur līdzdalību Viņa ciešanās iemantotu augšāmcelšanās
            spēku. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara
            vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.