Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Breviārs

III nedēļa. Svētdiena. Vesperes I

            (Lūdzas sestdienas vakarā)

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Es ticu Dieva aizgādībai,
            ka visu vada Tēva skats.
            Viss padots Viņa svētai gribai,
            un nejaušs nenokrīt ne mats.
            Es žēlastību nezaudēšu,
            ja Dieva gribu pildīt spēšu.

            Ak, Tēvs, kaut daudzreiz dzīves laikā
            man grūts ir ceļš, bet esmu drošs,
            Tu mani vadi savā gaismā,
            par to Tev pateicība, gods.
            Es mierīgs nesu krustu grūtu,
            jo Tavu aizgādību jūtu.

            Es ticu, ka Tu esi klātu
            it visos dzīves brītiņos.
            Uz Tevi priekā ceļu skatu
            un bēdās Tev es atdodos.
            Ļauj mūžīgi man būt ar Tevi,
            kas garam nemirstību devi.

            PSALMODIJS

            1. ant. No austrumiem līdz rietumiem Kunga vārds lai ir
            slavēts!

            Psalms 113 (112)
            1 Teiciet, Kunga kalpi,*
            teiciet Kunga vārdu!

            2 Lai Kunga vārds ir slavēts*
            no šī laika un mūžam!

            3 No saules lēkta līdz tās rietam*
            lai Kunga vārds ir slavēts!

            4 Kungs ir paaugstināts pāri visām tautām,*
            pāri debesīm ir viņa godība.

            5 Kas ir kā Kungs, mūsu Dievs,
            kurš augstumos dzīvo

            6 un noraugās lejup*
            uz debesīm un uz zemi?

            7 Trūcīgo viņš paceļ no putekļiem*
            un nabagu paceļ no dubļiem,

            8 lai viņu nosēdinātu ar dižvīriem,*
            ar savas tautas dižvīriem.

            9 Neauglīgai viņš liek dzīvot namā*
            kā mātei, kas priecājas par bērniem.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. No austrumiem līdz rietumiem Kunga vārds lai ir
            slavēts!

            2. ant. Es ņemšu pestīšanas kausu un piesaukšu Kunga vārdu.

            Psalms 116 B (115)
            10 (1) Es ticēju pat tad, kad runāju:*
            “Es esmu ļoti satriekts.”

            11 (2) Savā izmisumā es pateicu:*
            “Visi cilvēki melo.”

            12 (3) Kā es pateikšos Kungam*
            par visu, ko viņš man ir devis?

            13 (4) Es ņemšu pestīšanas biķeri*
            un piesaukšu Kunga vārdu.

            14 (5) Es izpildīšu savus solījumus Kungam*
            visu viņa ļaužu priekšā.

            15 (6) Kunga acīs ir dārga*
            viņa svēto nāve.

            16 (7) Ak, Kungs, Tavs kalps es esmu.*
            Es esmu Tavs kalps un Tavas kalpones dēls.

            Tu esi sarāvis manas važas:†
            17 (8) es nesīšu Tev slavas upuri*
            un piesaukšu Kunga vārdu.

            18(9) Es izpildīšu savus solījumus Kungam*
            visu viņa ļaužu priekšā,

            19 (10) Kunga nama pagalmos,*
            Jeruzaleme, tavā vidū.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Es ņemšu pestīšanas kausu un piesaukšu Kunga vārdu.

            3. ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs
            paaugstināja Viņu uz mūžiem.

            Dziedājums Fil 2,6–11
            6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,*
            tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgs Dievam,

            7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu, †
            kļūstot līdzīgs cilvēkiem.*
            Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais,

            8 Viņš pazemināja sevi, †
            kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*
            līdz pat krusta nāvei.

            9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja†
            un deva Viņam vārdu,*
            kas ir pāri pār katru vārdu,

            10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi*
            debesīs, virs zemes, pazemē,

            11 un ikviena mēle atzītu,*
            ka “Jēzus Kristus ir Kungs!” Dieva Tēva godam.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs
            paaugstināja Viņu uz mūžiem.

            LASĪJUMS Ebr 13, 20–21

            Miera Dievs, kas mūžīgās derības asiņu dēļ ir uzcēlis no
            mirušiem lielo Avju Ganu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai
            jūs dara spējīgus uz visu labo, ka jūs izpildītu Viņa gribu,
            paveikdams mūsos to, kas ir tīkams Viņa priekšā caur Jēzu
            Kristu, kuram lai ir slava mūžu mūžos. Amen.

            ATBILDE
            R. Cik gan izdaudzināti* Tavi darbi, Kungs! Cik gan...
            V. Tos visus esi darījis ar gudrību.* Tavi darbi, Kungs. Gods
            lai ir Tēvam... Cik gan...

            Magnificat ant. Mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par
            tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu sava Tēva bērni, kas ir
            debesīs.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par
            tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu sava Tēva bērni, kas ir
            debesīs.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Kristus apžēlojās par izsalkušo tautu un savā mīlestībā
            paveica tās labā brīnumdarbus. Tos pieminēdami ar
            godprātīgu veltīšanos, lūgsim:
             Kungs, rādi mums savu mīlestību!

            Mēs atzīstam, Kungs, ka visi mums darītie labie darbi izriet
            no Tavas labestības,– liec, lai tie neatgrieztos pie Tevis tukšā,
            bet nestu augļus labā sirdī.

            Visu tautu gaisma un cerība, sargā savus lieciniekus, ko esi
            izsūtījis visā pasaulē,– aizdedz viņos Svētā Gara uguni.

            Dari, lai visi, ik reizes, kad Tavā vadībā augstsirdīgi atbild
            uz mūsu laikmeta svarīgajiem jautājumiem,
            – veidotu pasauli arvien pilnīgāku, atbilstoši tās cieņai.

            Dvēseles un miesas Dziedinātāj, dod veselību slimajiem,
            – stāvi klāt mirstošajiem un apmeklē un atjauno mūs savā žēlsirdībā.

            Pieskaiti svētlaimīgo pulkam tos mirušos,
            – kuru vārdi ierakstīti dzīvības grāmatā.

            Tēvs mūsu...

            Noslēguma lūgšana

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.