Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Breviārs

III nedēļa. Svētdiena. Vesperes II

            (Lūdzas svētdienas vakarā)

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Vislabais gaismas Radītāj,
            Tu gaismas devējs mūžīgais,
            ar Savu spēku pasauli
            no nīcības Tu izsauci.

            Tu rītu līdz ar vakaru
            par dienu dari pilnīgu;
            kad grēka tumsība mums draud,
            jel klausi, sirds ko lūdz un raud.

            Mūs ļaunus, smagus dara grēks,
            bet augšup lai mūs ceļ Tavs spēks,
            lai, domājot par Tevi, Dievs,
            mēs nedrīkstam vairs noziegties.

            Pie Tavām durvīm gaidām mēs,
            līdz debesis mums atvērsies:
            ļauj, sirds lai bēdas panest var,
            nāc, mūs no ļauna šķīstus dar’.

            Jel palīdz’ mums, Tēvs žēlīgais,
            un Tu, Dēls, Tēvam līdzīgais,
            un Svēts Gars, Iepriecinātājs,
            ar Tēvu, Dēlu Valdītājs. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant. Sacīja Kungs manam Kungam: Sēdies man pa labai
            rokai, alleluja.

            Psalms 110 (109),1–5. 7
            1 Sacīja Kungs manam Kungam:*
            “Sēdies man pa labai rokai,

            kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus*
            par tavu kāju pameslu.”

            2 Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*
            “Valdi savu ienaidnieku vidū!”

            3 Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā;*
            svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi
            kā rasu.”

            4 Kungs zvērēja un to nenožēlos:*
            “Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”

            5 Kungs ir pie Tavas labās rokas,*
            satrieks karaļus savu dusmu dienā.

            7 Viņš padzersies no strauta pie ceļa,
            tāpēc arī pacels galvu.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Sacīja Kungs manam Kungam: Sēdies man pa labai
            rokai, alleluja.

            2. ant. Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus, viņš ir
            Kungs, kas žēlo, alleluja.

            Psalms 111 (110)
            1 Es teikšu Kungu no visas manas sirds*
            taisnīgo padomē un sapulcē.

            2 Lieli ir Kunga darbi,*
            tie jāpazīst visiem, kam tie patīk.

            3 Spožums un skaistums – viņa darbi,*
            un viņa taisnība pastāv mūžam.

            4 Viņš atstāja savu brīnumu piemiņu.*
            Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.

            5 Barību viņš deva tiem, kas viņa bīstas,*
            mūžam viņš pieminēs savu derību.

            6 Savus varenos darbus viņš rādīja savai tautai, †
            lai viņiem atdotu pagānu īpašumu.*
            7 Viņa roku darbi ir patiesība un taisnība,

            negrozāmi ir visi viņa baušļi, †
            8 nostiprināti uz mūžu mūžiem,*
            doti patiesībā un taisnībā.

            9 Viņš sūtīja pestīšanu savai tautai,*
            uz mūžiem iestādīja savu derību.

            Svēts un cienījams ir viņa vārds.*
            10 Gudrības iesākums ir Kunga bijība.

            Labs prāts ir visiem, kas pēc tās dzīvo.*
            Viņa slava pastāv mūžam.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus, viņš ir
            Kungs, kas žēlo, alleluja.

            3. ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja.

            Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja
            dziesma tiek dziedāta. Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek
            recitēts tikai katras strofas sākumā un beigās.

            Dziedājums sal. Atkl 19, 1–2. 5–7
            Alleluja!
            1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,*
            (R. Alleluja!)
            2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!
            5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,*
            (R. Alleluja!)
            un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli!
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!
            6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.*
            (R. Alleluja!)
            7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!
            jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*
            (R. Alleluja!)
            un Viņa Līgava ir sagatavojusies.
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!           
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            (R. Alleluja!)
            un Svētajam Garam,
            R. Alleluja (alleluja)!

            Alleluja!           
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            (R. Alleluja!)
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            R. Alleluja (alleluja)!

            Ant. Valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs, alleluja.

            LASĪJUMS 1 Pēt 1, 3–5

            Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas
            caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem savā lielajā
            žēlsirdībā no jauna mūs ir dzemdinājis dzīvai cerībai, neiznīcīgam,
            neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas jums tiek
            uzglabāts debesīs. Caur ticību jūs Dieva spēkā tiekat pasargāti
            atpestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pastarā laikā.

            ATBILDE
            R. Esi slavēts, Kungs,* debesu plašumā. Esi...
            V. Un teicams, un godājams uz mūžiem.* Debesu plašumā.
            Gods lai ir Tēvam... Esi...

            Magnificat ant. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs
            ir uzlūkojis manu pazemību.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs
            ir uzlūkojis manu pazemību.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Līksmām sirdīm piesauksim Dievu, kas pasauli, vienreiz
            radītu, ar atpestīšanu radīja no jauna un ar mīlestību to
            pastāvīgi atjauno:
             Kungs, atjauno savas mīlestības brīnumdarbus!

            Mēs Tev pateicamies, Dievs, kas savu spēku atklāj visā
            radībā – un laika ritējumā parādi savu gudrību.

            Caur Tavu Dēlu, kas sludināja mieru un uzvarēja pie krusta,
            – atbrīvo mūs no nepamatotām bailēm un bezcerības.

            Dod žēlastību visiem tiem, kas mīl taisnību un to sargā,
            – lai viņi bez viltus un patiesā mierā sadarbotos pasaules
            celtniecībā.

            Esi līdzās apspiestajiem, atbrīvo ieslodzītos, mierini
            noskumušos, dod maizi izsalkušajiem un spēku vājajiem,
            – atklāj visiem krusta atnesto uzvaru.

            Tu savu Dēlu pēc nāves un apbedīšanas brīnišķā veidā
            augšāmcēli godībā,– dod žēlastību mirušajiem kopā ar
            Viņu ieiet dzīvē.

            Tēvs mūsu...

            Visvarenais mūžīgais Dievs, vadi mūsu soļus saskaņā ar
            Tavu gribu, lai Tava mīļotā Dēla vārdā mēs kļūtu bagāti
            labos darbos. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi
            Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

            Noslēguma lūgšana

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.