Šodienas datums: 05.04.2020  |  Vārda dienas: Vidaga, Aivija, Vija

Breviārs

III nedēļa. Trešdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA

            Kungs Dievs, mūžīgi svētais
            debess plašumu Valdniek!
            Tava spožuma priekšā
            nobāl spīdekļi visi.

            Darba ceturtā dienā
            spožu radīji sauli,
            liki mēnesim spīdēt,
            zvaigznēm nospraudi ceļu.

            Kungs, nāc apgaismo sirdis,
            novel ļaunuma nastu,
            dari dvēseles tīras,
            ved mūs valstībā savā.

            Mūs uz pilnību vadi, –
            lūdzam mēs Tevi, Kungs Dievs:
            Tēvs un Pestītājs mūsu
            Garā Vis(u)svētajā.

            PSALMODIJS

            1. ant. Kas sēj ar asarām, tie pļaus ar gavilēm.

            Psalms 126 (125)
            1 Kad Kungs atbrīvoja Sionas gūstekņus,*
            mēs bijām kā sapnī.

            2 Tad mūsu mute pildījās ar prieku*
            un mūsu mēle – ar gavilēm.

            Tad tautas runāja savā starpā:*
            “Kungs ir darījis tiem lielas lietas.”

            3 Kungs ir darījis mums lielas lietas,*
            mēs kļuvām līksmi.

            4 Kungs, liec atgriezties mūsu gūstekņiem*
            līdzīgi strautiem dienvidu zemē.

            5 Kas sēj ar asarām,*
            tie pļaus ar gavilēm;

            6 Viņi raudādami gāja projām, nesot sēklu sējai,*
            bet atpakaļ viņi nāks ar gavilēm, nesot savus labības
            kūļus.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kas sēj ar asarām, tie pļaus ar gavilēm.

            2. ant. Lai Kungs ceļ mums namu un sargā pilsētu.

            Psalms 127 (126)
            1 Ja Kungs neuzcels namu,*
            veltīgi pūlas tie, kas to būvē;

            ja Kungs nesargās pilsētu,*
            velti nomodā ir tas, kas to sargā.

            2 Veltīgi jums celties pirms gaismas un vēlu iet atpūtā, †
            jums, kas ēdat sūri pelnītu maizi,*
            jo, ko viņš mīl, tam iedod divkārtīgi.

            3 Redzi, dēli ir Kunga dāvana*
            un miesas auglis ir viņa balva.

            4 Tāpat kā bultas karotāja rokā,*
            tā – jaunībā dzemdinātie dēli.

            5 Svētīgs ir vīrs, kas ar tām ir pildījis savu bultu somu.*
            Viņš nepaliks kaunā, kad runās ar saviem ienaidniekiem
            vārtos.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Lai Kungs ceļ mums namu un sargā pilsētu.

            3. ant. Viņš ir visas radības pirmdzimtais, Viņš ir pirmais
            starp visiem.

            Dziedājums sal. Kol 1, 12–20
            12 Pateiksimies Dievam Tēvam,*
            kas mūs ir darījis cienīgus kļūt svēto mantojumu
            dalībniekiem gaismā.

            13 Viņš mūs izrāva no tumsības varas*
            un pārcēla sava mīļā Dēla valstībā,

            14 kurā mums ir pestīšana*
            un grēku piedošana.

            15 Viņš ir neredzamā Dieva attēls,*
            visas radības pirmdzimtais.

            16 Jo Viņā ir radīts viss, †
            kas ir radīts debesīs un virs zemes:*
            redzamais un neredzamais,

            troņi un valdīšanas,*
            priekšniecības un varas.

            Viss caur Viņu un Viņā ir radīts, †
            17 un Viņš ir pirms visa,*
            un viss pastāv Viņā.

            18 Un Viņš ir Miesas – Baznīcas galva, †
            Viņš ir sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem,*
            lai pats būtu pirmais starp visiem,

            19 jo Dievam labpatika, ka Viņā mājotu visa pilnība*
            20 un ka caur Viņu un Viņa dēļ visu samierinātu ar sevi,

            gan to, kas ir debesīs, gan to, kas virs zemes,*
            nodibinot ar Viņa krusta asinīm mieru.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Viņš ir visas radības pirmdzimtais, Viņš ir pirmais
            starp visiem.

            LASĪJUMS Jēk 1, 22. 25

            Dievam, kas, pateicoties spēkam, kas mūsos darbojas,
            spēj visu izdarīt bezgala lielākā mērā, nekā mēs lūdzam
            vai saprotam, Viņam lai gods Baznīcā un Kristū Jēzū visās
            paaudzēs uz mūžu mūžiem. Amen.

            ATBILDE
            R. Atpērc mani, Kungs,* un esi man žēlīgs! Atpērc...
            V. Nepazudini manu dvēseli grēciniekiem līdzi!* Un esi
            man žēlīgs! Gods lai ir Tēvam... Atpērc...

            Magnificat ant. Lielas lietas man ir darījis Varenais, un
            svēts ir viņa vārds.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Lielas lietas man ir darījis Varenais, un
            svēts ir viņa vārds.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Pazemīgi lūgsim Dievu, kas atsūtīja savu Dēlu, lai Viņš
            būtu cilvēku pestītājs un paraugs, no kā mācīties:
             Lai Tava tauta Tevi slavē, Kungs!

            Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs kā pirmos izvēlējies, lai
            dāvātu pestīšanu,
            – un esi aicinājis mūs vairot mūsu Kunga Jēzus Kristus slavu.

            Lai visi, kas atzīst Tavu svēto vārdu, pieņem Tavu patiesību,
            – dod viņiem saprast, ka viņi ir viena Tēva bērni.

            Visuma Radītāj, Tavs Dēls vēlējās būt starp cilvēkiem un
            strādāt pats savām rokām kopā ar viņiem,
            – atceries strādniekus, kas vaiga sviedros nopelna dienišķo
            maizi.

            Piemini arī tos, kas sevi ir veltījuši kalpošanai brāļiem,
            – lai neveiksmes vai citu vienaldzība nenovirzītu viņus no
            nospraustā mērķa.

            Dāvā savu žēlsirdību mūsu mirušajiem brāļiem
            – un neatdod viņus ļaunā gara varai.

            Tēvs mūsu...

            Tevi lūdzam, Kungs, lai Baznīcas lūgšanas nonāk līdz
            Tavas labvēlības ausīm, lai, saņēmusi grēku piedošanu, Tava
            tauta veltītos Tev ar saviem darbiem un būtu droša Tavā
            aizsardzībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā
            Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.