Šodienas datums: 04.04.2020  |  Vārda dienas: Ārvaldis, Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Breviārs

IV nedēļa. Trešdiena. Laudes

            V. Kungs, atdari manas lūpas.
            R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

            Ant. Gavilējiet Dievam, visa zeme, kalpojiet Kungam ar prieku! 

            Ps 95 (94)
            1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
            līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.

            2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
            un gavilēsim viņam dziesmās.
            (Atkārto antifonu)

            3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
            un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,

            4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
            un kalnu virsotnes ir viņa varā,

            5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
            un sauszeme ir viņa roku darbs.
            (Atkārto antifonu)

            6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
            locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,

            7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
            bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
            (Atkārto antifonu)

            8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
            “Nenocietiniet savas sirdis*
           
            9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
            kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
            viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
            (Atkārto antifonu)

            10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta, †
            un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
            Viņi nepazina manus ceļus;

            11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
            Viņi neieies manā mierā.”
            (Atkārto antifonu)

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen
            (Atkārto antifonu)

            HIMNA

            Nakts ar mākoņiem un miglu,
            rītam tuvojoties, bēg.
            Līdz ar dienu, līdz ar gaismu
            Kungs kā gaismas nesējs nāk.

            Zeme saules staros atplaukst,
            tumsas plīvurus met prom,
            lielā krāsu daudzveidībā
            atkal atmirdz pasaule.

            Dvēselē kas tumšs, kas netīrs,
            tas, kas sirdi smagi spiež,
            Dieva gaismas pārpilnībā
            zūd un gaist. Nāk vietā miers.

            Kristu, meklējam mēs Tevi,
            tīra sirds pēc Tevis alkst:
            Tavā priekšā krītam ceļos
            slavas dziesmā, lūgšanā.

            Uzlūko, Kungs, mūsu sirdis,
            lai nekas Tev netiek slēpts;
            ļaunums bieži mūs tā nospiež –
            palīdzēt var vien Tavs spēks.

            Kristu, lai Tev gods un slava,
            gods lai Tēvam, kas mūs mīl,
            Svētam Garam, kas mūs vada,
            pateicība mūžīga. Amen.

            PSALMODIJS

            1. ant.  Dievs, mana sirds ir droša, droša ir mana sirds.

            Psalms 108 (107)
            2 Dievs, mana sirds ir droša,†
            droša ir mana sirds:*
            es dziedāšu un spēlēšu.

            Mosties, mana godība!†
            3 Mosties, arfa un cītara! –*
            es modināšu rīta ausmu.

            4 Kungs, es slavēšu Tevi starp tautām*
            un ļaužu vidū Tev spēlēšu,

            5 jo Tava žēlsirdība sniedzas līdz Debesīm*
            un līdz mākoņiem – Tava patiesība.

            6 Dievs, pacelies pāri Debesīm!*
            Un pāri visai zemei lai ir Tava godība!

            7 Lai tiktu izglābti tie, kas Tev ir mīļi,*
            palīdzi ar savu labo roku un uzklausi mani!

            8 Dievs ir runājis savā svētnīcā:†
            “Es līksmošos un sadalīšu Sihemu,*
            un pārmērīšu Sukotas ieleju.

            9 Man pieder Gileāda, un mans ir Manase, †
            un Efraims ir manas galvas bruņas,*
            Jūda – mans zizlis,

            10 Moābs – mana mazgājamā bļoda. †
            Pāri Edomam būs mans zābaks,*
            pār Filistiju skanēs mani saucieni.”

            11 Kas mani ievedīs nocietinātajā pilsētā?*
            Kas mani līdz pat Edomam aizvadīs?

            12 Vai tad ne Tu, Dievs, kas esi mūs atstūmis*
            un vairs neaizej, Dievs, ar mūsu karapulkiem?

            13 Sniedz Tu mums palīdzību spaidos,*
            jo cilvēka atbalsts ir mānīgs.

            14 Dievā mēs veiksim varoņdarbus,*
            un viņš samīs mūsu ienaidniekus.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.

            Ant. Dievs, mana sirds ir droša, droša ir mana sirds.

            2. ant. Kungs mani ir ieģērbis atpestīšanas un taisnības svārkos.

            Dziedājums Is 61, 10 – 62, 5
            61,10 Es priecādamies priecāšos Kungā,*
            un mana dvēsele gavilēs manā Dievā,

            jo Viņš mani ir ieģērbis atpestīšanas drēbēs,*
            ar taisnības svārkiem mani ir apsedzis,

            kā līgavaini, kam uzlikts vainags,*
            kā līgavu, kas greznota ar savām rotām.

            11 Jo kā zeme dod savus augļus†
            un kā dārzs uzdiedzē savu sēklu,*
            tā Kungs Dievs liks uzplaukt taisnībai un slavai visu
            tautu priekšā.

            62,1 Es neklusēšu Sionas dēļ*
            un Jeruzālemes dēļ es nerimšos,

            kamēr viņas taisnība nenāks kā spožums*
            un viņas pestīšana neiedegsies kā lāpa.

            2 Tad tautas redzēs tavu taisnību,*
            un visi valdnieki – tavu godību.

            Un tu tiksi nosaukta jaunā vārdā,*
            ko pasludinās Kunga mute.

            3 Tu būsi slavas vainags Kunga rokā,*
            karaļa kronis tava Dieva rokā.

            4 Par tevi vairs neteiks: “Atstātā”,*
            nedz arī par tavu zemi: “Izpostītā”,

            bet tevi sauks: “Viņa man labpatīk”,*
            un tavu zemi sauks: “Salaulātā”,

            jo tu esi iepatikusies Kungam,*
            un tava zeme būs salaulāta.

            5 Jo kā jauneklis apprecas ar jaunavu,*
            tā tavi bērni vienosies ar tevi;

            kā līgavainis priecājas par līgavu,*
            tā tavs Dievs priecāsies par tevi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.

            Ant. Kungs mani ir ieģērbis atpestīšanas un taisnības
            svārkos.

            3. ant. Es slavēšu savu Dievu, kamēr vien dzīvošu.

            Psalms 146 (145)
            1 Teic, mana dvēsele, Kungu! †
            2 Es slavēšu Kungu, kamēr vien dzīvošu,*
            dziedāšu manam Dievam, kamēr vien būšu.

            3 Neceriet uz vareniem ļaudīm,*
            uz cilvēkiem, kuri palīdzēt nespēj.

            4 Kad gars viņu atstās, viņš atgriezīsies savā zemē,*
            tai dienā sabruks viņu nodomi.

            5 Laimīgs ir tas, kuram palīdz Jēkaba Dievs,*
            kurš cer uz Kungu, savu Dievu,

            6 kas radīja debesis un zemi,*
            jūru un visu, kas tajā mājo;

            kas uzticību sargā uz mūžiem, †
            7 nes taisnību apspiestiem,*
            dod izsalkušiem maizi.

            Kungs brīvus dara važās iekaltos,*
            8 Kungs atdod aklajiem gaismu,

            Kungs paceļ nomāktos.*
            Kungs mīl taisnīgos.

            9 Kungs sargā svešiniekus, †
            bāreņus un atraitnes atbalsta,*
            bet izjauc grēcinieku ceļu.

            10 Kungs valdīs mūžīgi,*
            Tavs Dievs, Sion, – paaudžu paaudzēs!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.

            Ant. Es slavēšu savu Dievu, kamēr vien dzīvošu.

            LASĪJUMS At 4, 39–40a

            Šodien zini un pārdomā savā sirdī, ka Kungs ir Dievs gan
            augšā debesīs, gan lejā virs zemes, un cita nav. Sargā
            Viņa baušļus un pavēles, ko es tev šodien dodu.

            ATBILDE
            R. Es teikšu Kungu* ikkatrā laikā. Es teikšu...
            V. Manas lūpas viņu nemitīgi slavēs.* Ikkatrā laikā. Gods
            lai ir Tēvam... Es teikšu...

            Benedictus ant. Kalposim Kungam svētumā visās mūsu
            mūža dienās.

            Benedictus (Lk 1,68–79)
            68 Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*
            jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.

            69 Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
            Dāvida, sava kalpa, namā,

            70 kā viņš no mūžiem bija solījis*
            caur savu svēto praviešu lūpām,

            71 ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
            no visu to rokas, kas mūs ienīst,

            72 ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
            un atcerēsies savu svēto derību,

            73 ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
            viņš mums izpildīs,

            74 lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
            bez bailēm viņam kalpotu

            75 svētumā un taisnībā viņa priekšā*
            visās sava mūža dienās.

            76 Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
            jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,

            77 viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
            ka grēki tiks tai piedoti

            78 mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
            ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,

            79 lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
            un vadītu mūsu soļus miera ceļā.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Benedictus ant. Kalposim Kungam svētumā visās mūsu
            mūža dienās. 

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Kristus, Tēva godības spožums, mūs apgaismo ar savu
            vārdu. Ar mīlestību piesauksim Viņu:
             Mūžīgās godības Ķēniņ, uzklausi mūs!

            Esi slavēts, mūsu ticības dibinātāj un pilnveidotāj,
            – kas no tumsības esi mūs izsaucis savā brīnišķīgajā gaismā.

            Tu aklajiem atvēri acis un kurlajiem ausis,
            – palīdzi mums mūsu neticībā.

            Kungs, uzturi mūs vienmēr Tavā mīlestībā,
            – lai mēs paliktu savstarpējā vienotībā.

            Dod mums spēku izturēt kārdinājumos, nekļūt
            mazdūšīgiem grūtībās
            – un vienmēr pateikties par laimīgām dienām.

            Tēvs mūsu…

            Kungs, atceries savu svēto derību, ko Jēra asinis ir apzīmogojušas
            no jauna, lai Tava tauta saņemtu grēku piedošanu
            un dienu no dienas pieaugtu pestīšanas žēlastībā. Caur Jēzu
            Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un
            valda, Dievs visos mūžu mūžos.

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.