Šodienas datums: 29.03.2020  |  Vārda dienas: Agija, Aldonis

Breviārs

IV nedēļa. Piektdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA

            Dievs, ticam Tavai varenībai,
            jo visur samanāms Tavs spēks.
            Un ticam Tavai mīlestībai,
            ko neaptumšo mūsu grēks.

            Mums visiem, pildot Tavu gribu,
            ir šinī dzīvē vieglāk būt,
            un lūdzam: mūžībā ļauj arī
            pie Tevis svētlaimību gūt.

            Dievs, Tu ar savu Svēto Garu
            mums sirdis vari apgaismot.
            Jel sūti savu gaismu katram,
            lai Tevi cilvēks atrast prot.

            Mēs ticam, ka bez Tavas ziņas
            no galvas nenokrīt ne mats.
            Uz mūžību caur dzīvi ejot,
            lai visus pavada Tavs skats.

            PSALMODIJS

            1. ant. Katru dienu es godāšu Tevi, Kungs, un sludināšu
            Tavus brīnumus.

            Ps 145 (144), I
            1 Es Tevi slavēšu, mans Dievs un Karali,*
            Tavu vārdu es teikšu vienmēr un mūžam.

            2 Katru dienu es godāšu Tevi,*
            Tavu vārdu slavēšu uz mūžīgiem laikiem.

            3 Kungs ir liels un augsti teicams,*
            neizdibināms ir viņa lielums.

            4 Paaudze paaudzei daudzinās Tavus darbus*
            un vēstīs par Tavu varenību.

            5 Tās runās par Tavu slavas pilno godību*
            un sludinās Tavus brīnumus,

            6 daudzinās Tavu briesmīgo darbu varenību*
            un stāstīs par Tavu godību.

            7 Tās pieminēs Tavu lielo labvēlību*
            un priecāsies par Tavu taisnību.

            8 Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,*
            lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.

            9 Kungs ir labs pret visiem,*
            un žēlsirdība ir visos viņa darbos.

            10 Lai slavē Tevi, Kungs, visi Tavi darbi,*
            un lai Tavi svētie Tevi cildina!

            11 Lai viņi stāsta par Tavas valstības slavu*
            un Tavu varenību lai sludina,

            12 lai cilvēku bērniem dara zināmu Tavu varu*
            un Tavas valstības godību!

            13 Tava valstība ir valstība uz visiem mūžiem,*
            un Tava valdīšana – uz visām paaudžu paaudzēm.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Katru dienu es godāšu Tevi, Kungs, un sludināšu
            Tavus brīnumus.

            2. ant. Kungs, visu acis raugās Tevī ar cerību; Tu esi tuvu
            visiem, kas Tevi piesauc.

            Ps 145 (144), II
            13b Kungs ir uzticīgs visos savos vārdos*
            un svēts ir visos savos darbos.

            14 Kungs atbalsta visus, kas pakrīt,*
            visus nospiestos pieceļ.

            15 Visu acis uz Tevi raugās ar cerību,*
            un Tu viņiem uzturu dod īstajā laikā.

            16 Tu labvēlībā atver savu roku*
            un paēdini visu, kas dzīvo.

            17 Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos*
            un svēts ir visos savos darbos.

            18 Kungs ir tuvu visiem, kas viņu piesauc,*
            visiem, kas viņu patiesi piesauc.

            19 Viņš izpilda to ilgas, kuri viņa bīstas,*
            viņš uzklausīs viņu lūgšanu un viņus izglābs.

            20 Kungs sargā visus, kas mīl viņu,*
            bet pazudinās visus grēciniekus.

            21 Mana mute stāstīs par Kunga slavu,*
            lai ikviena miesa mūžam teic viņa svēto vārdu!*

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Kungs, visu acis raugās Tevī ar cerību; Tu esi tuvu
            visiem, kas Tevi piesauc.

            3. ant. Taisnīgi un patiesi Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ.

            Dziedājums Atkl 15, 3–4
            3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,*
            Kungs, Dievs visvarenais;

            taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,*
            tautu Ķēniņ!

            4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos*
            un lai neslavētu Tavu vārdu?

            Jo Tu vienīgais Svētais, †
            tādēļ ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā,*
            tādēļ ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Taisnīgi un patiesi Tavi ceļi, mūžības Ķēniņ.

            LASĪJUMS Rom 8, 1–2

            Tagad tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav pazudināšanas. Jo
            Gara likums, kas dod dzīvi Kristū Jēzū, ir atbrīvojis tevi no
            grēka un nāves likuma.

            ATBILDE
            R. Kristus mūsu grēku dēļ miris,* lai mūs upurētu Dievam.
            Kristus...
            V. Nonāvēts gan miesā, bet atdzīvināts Garā.* Lai mūs
            upurētu Dievam. Gods lai ir Tēvam... Kristus...

            Magnificat ant. Kungs, atceries savu žēlsirdību, ko Tu
            apsolīji mūsu tēviem.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Kungs, atceries savu žēlsirdību, ko Tu
            apsolīji mūsu tēviem.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Ar paļāvību lūgsim Jēzu Kristu, uz kuru cer visi, kas ir
            iepazinuši Viņa vārdu, saucot:
             Kungs, apžēlojies par mums!

            Kristu, dod, lai cilvēciskais vājums, kam ir nosliece uz
            kritieniem,
            – tiktu Tevis stiprināts.

            Dari, lai tas, kam ir tieksme uz apvainošanu,
            – vienmēr no jauna saņemtu piedošanu no Tevis.

            Tevi aizvaino grēki, bet samierina grēku nožēla,
            – novērs no mums Tavas dusmības rīkstes, ko esam pelnījuši.

            Tu piedevi grēkus sievietei, kas tos nožēloja, un cēli plecos
            nomaldījušos avi,
            – nenovērs no mums savu žēlsirdību.

            Ielaid pa debesu vārtiem, ko Tu atslēdzi ar sava krusta
            nopelniem,
            – visus, kas zemes dzīves laikā ir cerējuši uz Tevi.

            Tēvs mūsu...

            Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, kas vēlējies, lai pasaules
            pestīšanas labā cieš Tavs Svaidītais, dod žēlastību savai
            tautai, lai tā veltītu sevi Tev kā dedzināmo upuri un saņemtu
            Tavas mīlestības pilnību. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas
            ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu
            mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.