Šodienas datums: 08.04.2020  |  Vārda dienas: Valērija, Žubīte

Breviārs

IV nedēļa. Pirmdiena. Vesperes

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā "Alleluja" netiek dziedāts) 

            HIMNA
 
            Raug, jau dienas darbi beidzas,
            debess zvaigznes mirdzēt sāk;
            domās vēl pie Jēzus steidzos –
            nevaru es savādāk.
            “Labu nakti, mīļais Jēzu,”
            saku es no visas sirds.

            Nomāc mani dienas smagums,
            rokas gurdi lejup slīd.
            Tev kā gaišam prieka staram
            manā sirdī jāatspīd.
            “Labu nakti, mīļais Jēzu,”
            saku es no visas sirds.

            Kad būs dzīves rūpes galā,
            nāve spārnus pāri klās,
            Jēzu, Tevi mīļi lūdzu,
            mani vienu neatstāj!
            “Labu nakti, mīļais Jēzu,”
            saku es no visas sirds.

            PSALMODIJS
            1. ant. Pateicieties Kungam, jo viņa žēlsirdība pastāvēs
            mūžam!

            Psalms 136 (135), I
            1 Slavējiet Kungu, jo viņš ir labs,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            2 Slavējiet Dievu pār dieviem,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            3 Slavējiet Kungu pār kungiem,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            4 Viņš vienīgais darīja lielus brīnumus,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            5 Ar gudrību viņš radīja debesis,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            6 Virs ūdeņiem viņš izplēta zemi,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            7 Viņš veidoja milzīgus spīdekļus,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam;

            8 sauli, lai tā valdītu dienu,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam;

            9 mēnesi un zvaigznes, lai tās valdītu nakti,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Pateicieties Kungam, jo viņa žēlsirdība pastāvēs
            mūžam!

            2. ant. Lieli un apbrīnojami ir Tavi darbi, Kungs, Dievs
            visvarenais.

            Psalms 136 (135), II
            10 Viņš nonāvēja Ēģiptes pirmdzimtos,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            11 Izraēli viņš izveda no viņu vidus,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam;

            12 ar varenu roku un izstieptu elkoni,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            13 Sarkano jūru viņš pāršķēla daļās,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam;

            14 un Izraēli pārveda tai pāri pa vidu,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            15 Un faraonu un viņa karaspēku viņš iegāza Sarkanajā
            jūrā,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            16 Savu tautu viņš vadīja tuksnesī,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            17 Viņš sakāva lielus karaļus,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam;

            18 un nonāvēja varenus ķēniņus,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam;

            19 Sehonu, amoriešu ķēniņu, –*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam;

            20 un Basana ķēniņu Ogu,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            21 Un viņu zemi viņš deva par mantojumu,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam;

            22 par mantojumu Izraēlim – savam kalpam,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            23 Viņš atcerējās mūs mūsu pazemojumā,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam;

            24 un atbrīvoja mūs no ienaidniekiem,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            25 Ikvienai miesai viņš dod barību,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            26 Slavējiet debesu Dievu,*
            jo viņa žēlsirdība pastāv mūžam!

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Lieli un apbrīnojami ir Tavi darbi, Kungs, Dievs
            visvarenais.

            3. ant. Dievs ir apsolījis, laikam piepildoties, visu atjaunot
            Kristū.

            Dziedājums Ef 1, 3–10
            3 Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*
            kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu
            lietās.

            4 Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules
            radīšanas, †
            lai Viņa priekšā mēs būtu *
            svēti un nevainojami mīlestībā.

            5 Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu†
            mūs pieņemt par bērniem*
            caur Jēzu Kristu,

            6 Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība,*
            ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā.

            7 Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm*
            un grēku piedošanu

            saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību, †
            8 ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja*
            līdz ar visu gudrību un saprātu,

            9 darot mums zināmu savas gribas noslēpumu*
            saskaņā ar savu lēmumu,

            ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,*
            10 lai liktu piepildīties laikam

            un no jauna apvienotu Kristū visu,*
            kas ir debesīs un virs zemes.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Ant. Dievs ir apsolījis, laikam piepildoties, visu atjaunot
            Kristū.

            LASĪJUMS 1 Tes 3, 12–13

            Jums lai Kungs palīdz kļūt bagātiem un pārbagātiem mīlestībā
            citam pret citu un pret visiem, līdzīgi mūsu mīlestībai pret
            jums; lai jūsu sirdis nostiprinātos un būtu svētumā nevainojamas
            mūsu Dieva un Tēva priekšā, atnākot mūsu Kungam
            Jēzum kopā ar visiem saviem svētajiem.

            ATBILDE
            R. Kungs, lai nonāk* pie Tevis mana lūgšana. Kungs...
            V. Tavā priekšā kā vīraks.* Pie Tevis mana lūgšana. Gods
            lai ir Tēvam... Kungs...

            Magnificat ant. Lai mana dvēsele vienmēr augsti slavē Tevi, mans Dievs.

            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;

            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,

            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,

            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.

            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.

            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.

            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.

            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,

            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,

            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 

            Magnificat ant. Lai mana dvēsele vienmēr augsti slavē Tevi, mans Dievs.

            VISPĀRĒJIE LŪGUMI

            Pazemīgi lūgsim Jēzu, kurš neatstāj tos, kas cer uz Viņu:
             Uzklausi mūs, mūsu Dievs!

            Kungs Jēzu Kristu, mūsu gaismas devēj, apgaismo savu
            Baznīcu,
            – lai tā tautām sludina Tevi, lielo žēlsirdības noslēpumu,
            kas esi tapis miesa.

            Sargi priesterus un Tavas Baznīcas kalpus,
            – lai viņi, sludinot citiem, arī paši Tev uzticīgi kalpotu.

            Caur savām asinīm Tu pasaulei dāvāji mieru,
            – attālini no mums ķildas un kara šausmas.

            Palīdzi ar savas žēlastības bagātībām laulātajiem,
            – lai viņi pēc iespējas labāk vēstītu par Tavas Baznīcas
            mīlestības noslēpumu.

            Dod visiem mirušajiem grēku piedošanu,
            – lai ar Tavas žēlsirdības gādību viņi varētu priecāties svēto
            pulkā.

            Tēvs mūsu...

            Kungs Jēzu, paliec ar mums, jo tuvojas vakars. Pavadi mūs
            mūsu gaitās, atspirdzini sirdis un stiprini cerību, lai mēs
            atpazītu Tevi gan Svētajos Rakstos, gan Maizes laušanā
            kopā ar brāļiem. Tu, kas dzīvo un valdi ar Dievu Tēvu
            Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. 

            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.