Šodienas datums: 24.07.2017  |  Vārda dienas: Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne

Lūgšanas

Sena īru svētība

Lai maigi skar tavu pieri lietus lāses.
Lai liega vēsma atspirdzina tavu garu.
Lai saulstari padara gaišāku tavu sirdi.
Lai dienas nastas nogulstas uz tevi viegli
un lai Dievs tevi ietin
savas mīlestības apmetnī.

Zelta pavediens

Visos šīs dienas brīžos
esi ar mani, Kungs;
visās šīs nedēļas dienās
esi ar mani, Kungs;
visās šā gada nedēļās
esi ar mani, Kungs;
visos manas dzīves gados
esi ar mani,Kungs:
tā, lai, mūžībā aizejot,
ar Tavu žēlastību es beidzot varētu būt pie Tevis, Kungs.


Vienmēr noderīga lūgšana

Kungs, mūsu Dievs, dāvā savai saimei pastāvīgu prāta un miesas veselību. Palīdzi mums, sargā un vadi mūs šai svētceļnieku dzīves ceļā, līdz mēs varam sasniegt mūžīgās dzīves laimi kopā ar Tevi. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.


Lūgšana krusta priekšā

Mīlestības Tēvs, nenoniecini mūsu lūgšanas. Paskaties uz sava Dēla Jēzus ciešanām un upuri. Ieklausies Viņa un Viņa Mātes, un visas savas Baznīcas lūgšanās un apžēlojies par mums!


Lūgšana par paaicinājumiem

Kungs, padari mani par labāku cilvēku, uzmanīgāku pret citiem, godīgāku pret sevi, uzticīgāku Tev.
Padari mani upurgatavu, lai es sirsnīgi vēlētos vienmēr pildīt Tavu gribu.
Palīdzi man dzīvē atrast savu patieso aicinājumu un dari, lai tajā es spētu atrast laimi pats sev un atnest labumu arī citiem.
Kungs, dāvā augstsirdību tiem, kurus Tu aicini uz priesterību vai dzīvi ordeņos, lai viņi spētu atbildēt uz Tavu aicinājumu, tā, lai tie, kam vajadzīga Tava palīdzība, varētu to vienmēr atrast.
To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.


Lūgšana tiem, kam vajadzīga drosme

Mīļais Kungs, māci mani būt devīgam:
lai es spētu dot, nerēķinot, cik tas man maksās;
lai es spētu cīnīties, nebaidoties no brūcēm;
lai es spētu strādāt, negaidot atlīdzību:
lai es patiesi varētu izpildīt Tavu gribu. Āmen.


Lūgšana, lai sakautu sātana spēku

Mūžības Tēvs, vienībā ar Tavu Dēlu un Svēto Garu un caur Marijas Bezvainīgo Sirdi es Tevi lūdzu, iznīcini ļaunā gara spēku. Iemet to visdziļākajos elles bezdibeņos un sasaisti viņu tur uz mūžīgiem laikiem!Debesu Tēvs, liec, lai pār mums valda Vissvētā Jēzus Sirds. To es lūdzu dziļā un patiesā mīlestībā pret Tevi. Āmen.


Fragments no Tomasa Mora „Dievbijīgās lūgšanas“

Visvarenais Dievs, atbrīvo mani no iedomības, no vēlēšanās saņemt uzslavu, no skaudības, skopuma un nesātības, no slinkuma un izlaidības, no dusmīga gara un atriebības, no visa veida nelabvēlības pret citiem, no priecāšanās par citu nelaimi, no tīksmināšanās par to, ka varu kādu cilvēku nokaitināt, no patikas kādu pārmācīt vai apvainot.
Dāvā man, Kungs, pieticību un pazemību, liec būt neuzkrītošam, mieru nesošam, pacietīgam, žēlsirdīgam, laipnam, maigam un līdzjūtīgam, lai visos savos darbos, vārdos un domās es tiektos tikai pēc viena ideāla – saņemt Tavu Svēto Garu.
Dāvā man, labais Dievs, īstu ticību, nesatricināmu cerību un dedzīgu mīlestību, lai es spētu Tevi mīlēt nesalīdzināmi vairāk kā pats sevi. Dari, lai es nemīlētu neko tādu, kas Tev nav patīkams, bet lai tiektos tikai pēc tādas kārtības, kādu Tu esi nolicis.
Dari, labais Dievs, lai es ilgotos būt ar Tevi kopā nevis tāpēc, ka gribētu izvairīties no šīs nepilnīgās pasaules likstām, ne arī tāpēc, ka gribētu izvairīties no sāpēm, kādas man reiz varētu sagādāt šķīstītavas uguns vai pat elle, vai arī lai iegūtu sev paradīzes priekus, tādējādi domājot vienīgi pats par savām ērtībām, bet vispirms tāpēc, ka es patiesi Tevi mīlu.
Atbrīvo mani, labais Kungs, no paraduma skaitīt lūgšanas ar notrulinātu prātu.
Dāvā man sirds siltumu un sajūsmu, lai manas domas spēj ātri pacelties pie Tevis. Dāvā man arī žēlastību ilgoties pēc Taviem svētajiem sakramentiem, it sevišķi, lai es spētu izjust prieku no Tava tuvuma Vissvētākajā Altāra Sakramentā, lai mācētu Tev, mīļais Pestītāj, pienācīgi pateikties par to, ka Tu mūs apmeklē, un šajā svētajā piemiņas brīdī ar maigu līdzjūtību atcerēties un pārdomāt Tavas rūgtās ciešanas.
Dari, labais Kungs, lai mēs visi spētu cienīgi pieņemt šo Vissvēto Sakramentu un lai kļūtu par dzīviem Tavas svētās mistiskās miesas, Tavas katoliskās Baznīcas locekļiem.
Dod man, Kungs, žēlastību arī pašam piestrādāt, lai sasniegtu visas lietas, kuras es no Tevis lūdzu. Āmen.


Dieva slavinājums

Lai ir slavēts Dievs.
Lai ir slavēts Viņa svētais Vārds.
Lai ir slavēts Jēzus Kristus, īsts Dievs un īsts Cilvēks.
Lai ir slavēts Jēzus Vārds.
Lai ir slavēta Viņa Vissvētā Sirds.
Lai ir slavēts Jēzus Vissvētākajā Altāra Sakramentā.
Lai ir slavēts Svētais Gars.
Lai ir slavēta cildenā Dieva Māte, Vissvētā Jaunava Marija.
Lai ir slavēta viņas svētā un Bezvainīgā Ieņemšana.
Lai ir slavēta viņas godpilnā debesīs uzņemšana.
Lai ir slavēts Marijas, Jaunavas un Mātes, vārds.
Lai ir slavēts svētais Jāzeps, viņas sirdsskaidrais līgavainis.
Lai ir slavēts Dievs savos eņģeļos un svētajos.
Lai mūžīgi mūžos ikvienu brīdi ir slavēta, pielūgta un pateicībā mīlēta Jēzus Sirds Vissvētākajā Sakramentā visos pasaules tabernākulos. Āmen.


Redzi un uztver Kristu katrā cilvēkā,
lai spētu šai pasaulē redzēt un mīlēt
savu brāļu dvēseles:
Pašu mazāko dvēseles,
grēcinieku dvēseles,
nabadzīgo dvēseles,
taisno dvēseles,
noklīdušo dvēseles,
gandarītāju dvēseles,
dvēseles, kas saceļas pret
Dieva gribu,
dvēseles, kas saceļas pret
Kristus svēto Baznīcu,
sabojātu bērnu dvēseles,
pagrimušu un nepaklausīgu
priesteru dvēseles,
dvēseles, kas ļāvušas sevi pārņemt
bēdām,
vienkāršās un eņģeļiem līdzīgās
jaunavu dvēseles,
dvēseles, kas ir noslīkušas
baudkāres tumsā un
izvirtīgās miesas iegribās,
dvēseles, kas lepojas ar ļaunumu,
dvēseles, kas alkst pēc varas un zelta,
dvēseles, kuras rūpējas tikai par sevi,
dvēseles, kuras redz tikai sevi,
pazudušās dvēseles, kuras meklē ceļu,
noskumušās dvēseles, kuras meklē
patvērumu vai kādu līdzjūtīgu vārdu,
dvēseles, pār kurām nācis lāsts un kuras
izmisumā vaimanā,
dvēseles, kas izjūt gandarījumu par to,
ka dzīvojušas taisnībā.
Kristus mīl visas šīs dvēseles,
par visām tām Kristus nomira,
Viņš vēlas tās visas pasargāt un turēt savās rokās,
ielikt tās savā ievainotajā Sirdī.
Lai saskatītu un izjustu Kristu ikvienā cilvēkā,
mūsu sirdīs ir dziļi jāieskanas 
žēlsirdības mūzikai...

Tēva Oriona meditācija


Lūgšana pēc mīlestības uz Dievu

Pāri visiem tikumiem, ak Kungs Jēzu, es lūdzu, atļauj man Tevi mīlēt no visas sirds, no visas dvēseles, no visa spēka ar visām izjūtām, kā Tu pats to pavēlēji. Tu esi visa mana cerība, gods, patvērums un prieks! Draugs, mīļākais par visiem draugiem, kas mirdzi pārdabiskā skaistumā! Ak, dvēseles jaukais līgavainis! Tu esi manas sirds prieks un manas dvēseles dzīvība, Tu esi miers un laime manam prātam... Ak, brīnišķā un spožā mūžības diena! Ak, pārdabisko lietu gaišums! Tu esi mans patiesais iesākums un mans vienīgais mērķis.
Taisi, ak Kungs, mans Dievs, taisi manī sev patīkamu mājokli, lai Tu varētu nākt un dzīvot manī.
Iznīcini manī visu, kas vien var nepatikt Tavām acīm un pārveido mani pēc visas sirds! Pārdur ar savas mīlestības bultām visdziļākās manas dvēseles slēptuves un pildi tās ar pilnīgu Tavu mīlestību. Un kad es to sagaidīšu? Kad es būšu Tev patīkams visās lietās? Kad atbrīvošos no visa tā, kas Tev nepatīk? Kad es būšu pilnīgi Tavs> Kad mīlēšu Tevi ar visdziļāko sirds degsmi? Kad mani visu aptvers Tavas mīlestības liesma? Kad nāksi pie manis nabagā, un atsegsi man Tavas bezgalīgās valstības skaistumu, kas esi manī pašā un kāds esi Tu pats savos radījumos?
Kad mani tuvināsi sev? Kad mani tā nogremdēsi un noglabāsi sevī, ka viss, kas manī ir palicis no tagadējā cilvēka, izgaistu uz visiem laikiem? Kad novērsīsi tos šķēršļus, kas mani no Tevis šķir, un tos šķēršļus, kuri man neļauj Tev tuvoties, lai taptu garā ar Tevi vienots un nekad no Tevis nešķirtos?
Ak, manas dvēseles manta, ak, manas sirds saldums! Ak Kungs, uzklausi mani nemanu nopelnu dēļ, jo man tādu nav, bet Tavas labsirdības dēļ, jo Tavs lielums ir bezgalīgs. Māci mani, apgaismo, vadi un katrā ziņā palīdzi man, lai es nekā tāda nedarītu un nedomātu, kas Tev nebūtu patīkams. Ak, mans Dievs, ak, mana mīlestība! Stiprini mani, mans spēks, vadi mani, visspožāk gaisma!
Ak mans Dievs! Tu piepildi debesis un zemi, kāpēc tad negribi mani piepildīt? Tu kop tīrumu lilijas, baro putniņus, neaizmirsti vismazākā tārpiņa, kādēļ tad esi licis aizmirst mani, kurš visu esmu aizmirsis Tevis dēļ.
Vēlu Tevi iepazinu, vēlu sāku Tevi mīlēt, ak, mūžīgais skaistums, neizprotamais, vispastāvīgākais skaistums! Nekas mani tā nenomāc, kā tas, ka es nevaru Tevi pazīt, un nekas nav tik sāpīgs, kā tas, ka Tevi nemīlu. Cik liels mans aklums, ka līdz šim laikam nevarēju Tevi atrast!
Tu esi manas dvēseles dziļumā, bet es meklēju Tevi ārpus sevis... Un tāpēc, ka tik vēlu Tevi iepazinu, jo vairāk nepieļauj, ka es Tevi pazaudētu.
Dari, lai, skatīdamies uz Tevi ar ticīgā acīm, es izpelnītos skatienu, kādu Tu meti uz Pēteri un izsauci no viņa acīm grēku nožēlas asaras; ļauj man izpelnīties tādu skatienu, kādu Tu uzmeti pazudušajam dēlam, kad izgāji tam priekšā, lai to noskūpstītu; ak, paskaties uz mani, kā paskatījies uz muitnieku, kad tas neiedrošinājās acis pacelt uz augušu; paskaties uz mani, kā paskatījies uz Magdalēnu, kad tā ar asarām mazgāja Tev kājas.
Visaugstā, visžēlīgā, Vissvētākā Trīsvienība, viens Dievs, vienīgais mans labums! Ak, kaut es varētu Tevi mīlēt ar eņģeļu mīlestību. Kaut man būtu tāda mīlestība, kādu dveš uz Tevi ikviens radījums! Ar kādu prieku es dāvātu Tev tādu mīlestību, lai gan tā vēl nebūtu tik pilnīga, ar kādu Tevi jāmīl. Tikai Tu pats spēj mīlēt sevi, jo tik Tu pats vari saprast savu labumu. Tik Tavā Sirdī, ak Jēzu, mīt īsta mīlestība!
Marija, Vissvētākā Māte, bezvainīgā vismīļāk Marija, lūdzies par mani nabago, lai es saņemtu kaut vienu lāsīti tās mīlestības, kurā Tu dzīvo iekš Dieva.
Ak, Dieva svētie eņģeļi, izpušķojiet manu sirdi, lai es nekā cita kvēlāk nemīlētu kā tikai Jēzu, lai nekā cita nevēlētos kā tikai viņā dzīvot un dusēt mūžīgi mūžam. Amen.
 
Sv. Pēteris no Alkantaras
 
 
Kristus dvēsele

Kristus dvēsele, dari mani svētu.
Kristus Miesa, atpestī mani.
Kristus Asinis, dzirdiniet mani.
Ūdens no Kristus sāna, mazgā mani.
Kristus ciešanas, stipriniet mani.
Labais Jēzu, uzklausi mani.
Tavās brūcēs paslēp mani.
Neļauj no Tevis šķirties man.
No ļaunā ienaidnieka pasargā mani.
Manā nāves stundā sauc mani,
Pie Tevis nākt aicini mani,
Lai līdz ar Taviem svētajiem
Es slavētu Tevi mūžīgi.
 
Sv. Ignācija no Lojolas lūgšana


Kristīgas ģimenes lūgšana

Pestītāj, Jēzu Kristu, Tavai aizsardzībai mēs novēlam savu ģimeni, savu māju un visu, kas mums pieder. Tās mīlestības dēļ, kas Tev lika kļūt pat cilvēku un nomirt uz krusta, mēs Tevi lūdzam, svētī mūsu ikdienas darbus un lūgšanas. Pasargā mūs no ikvienas nelaimes un cilvēku ļaunprātības. Pasargā mūs arī no savām dusmām un nepielaid, ka kāds no mums nomirtu bez Svētajiem Sakramentiem. Dod mums savu svētību, lai mēs būtu stipri savā ticībā un droši to apliecinātu, lai mēs arī ciešanās un grūtībās nepazaudētu paļāvību, bet pieaugtu mīlestībā uz Tevi un tuvākiem.

 

Vecāku lūgšana par bērniem

Kungs Dievs, Tu savā žēlsirdībā esi iepriecinājis mūsu ģimeni ar bērniem. Lūdzam Tevi, palīdzi mums tos arī izaudzināt un sagatavot mūžīgajai dzīvei, jo viņi ir ne tik vien mūsu, bet vēl vairāk Tavi bērni.
Dievs, tu jau no mūžības zini kāds liktenis viņus sagaida; tāpat to, kas visvairāk vajadzīgs mūsu bērnu laicīgajai un mūžīgajai laimei. No savas puses mēs gribam Tev upurēt savas lūgšanas un darbus, strādājot viņu labā, mācot viņus un vēlot viņiem labu.
Bet ko palīdzētu mūsu centība, ja Tu nerūpētos par viņiem? Mūsu nomods par viņiem būtu veltīgs, ja Tu nesargātu viņus ar savu gādīgo roku.
Vislabais Tēvs, esi mierinātājs un palīgs mūsu bēdās un rūpēs. Attālini no mums visas nemierīgās domas un uztraukumu par mūsu bērniem. Dod mums spējas, lai protam vadīt savus bērnus pa kristīgo dzīves ceļu un iemācīt tiem vajadzīgās zinības un labos tikumus. Pasargā viņus no ļaunas ietekmes un iztaisno viņu ceļus dzīves pagriezienos. Lai viņi ir centīgi strādājot savu darbu un paklausīgi mūsu labajam vārdam. Vadi, Kungs, mūs pašus, lai ar savu piemēru mēs iemācītu bērnus būt pacietīgiem grūtībās, apzinīgiem ticībā un savos pienākumos, dzīvojot Tavam godam un savas dvēseles pestīšanai.

 

Bērna lūgšana par saviem vecākiem

Vislabais Dievs, kas esi mums devis bausli godāt savu tēvu un savu māti, es lūdzu, palīdzi man tā dzīvot, lai es būtu saviem vecākiem atbalsts un iepriecinājums visās viņu dzīves dienās. Ar savu žēlastību atalgo, Kungs, viņus par visu, ko tie manā labā ir darījuši, lai viņi, ilgi un laimīgi dzīvojot, varētu iemantot debesu valstību.

 

Vecumā

Visuvarenais, mūžīgais Dievs, es pateicos Tev, ka esi man dāvājis ilgus mūža gadus un līdz šim brīdim esi ļāvis izmantot Tavas žēlastības. Tu esi mani vadījis no bērnu dienām pa saviem ceļiem, un es arvien paļaujos uz Tevi. Tavās rokās ir visas manas dzīves dienas. Dari man, Kungs, panesamu vecuma nespēku, dod man izturību labā un pēdējo žēlastību nāves stundā. Mana sirds lai paliek arvien Tev uzticīga līdz tam, kad sauksi mani savā valstībā.

“Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem neatstāj mani, Dievs, kamēr es Tavu roku darbus nebūšu darījis zināmus nākamai paaudzei” (Ps 71, 18).

 

Slimībā

Vislabais mans Pestītāj, cilvēku dvēseles un miesas Dziedinātāj, kas esi tik daudz cietis un uzupurējies mūsu pestīšanas labā, uzlūko mani slimības un nespēka brīžos un dāvā man drosmi un izturību. Mans Dievs, ja tas saskan ar Tavu vissvēto gribu, padari mani veselu, lai es atkal varu ar prieku kalpot Tev un tuvākiem.

 

Grūtību laikā

Vislabais žēlsirdīgais Dievs! Ja mums šajā pasaulē pienāktos ciest un cīnīties, lai kļūtu līdzīgi Tavam mīļotajam Dēlam, tad lai notiek Tavs prāts. Ja esmu saņēmis tik daudz labuma no Tevis, kāpēc, lai nepanestu arī ļaunumu, kas man no Tavām rokām tomēr par labu nāk?
Ak Kungs, tiesā mani šeit laicīgajā dzīvē, bet apžēlojies par mani tur mūžībā!
Dari, vislabais Tēvs, ka es pareizi saprastu Tavu gribu un pacietīgi panestu savu krustu.
Lai vienmēr ir slavēts Tavs svētais Vārds un lai notiek Tavs prāts.

 

Ciešanās un nelaimē

Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs un palīdzi man. Atpestī mani no visa ļauna, lai es varu atrast mieru savai dvēselei.
Tēvs, Tev viss ir varams, ņem nost no manis šo biķeri, tomēr ne mana, bet Tava griba lai notiek.

 

Ticības grūtībās

“Pavairo mums ticību” (Lk 17, 5), tā lūdzās Tavi apustuļi, Kungs, tā lūdzos arī es. Ticība ir gaisma manā dzīves ceļā, ticība ir mans prieks un mana lielā cerība, jo Tu, Kungs, esi apsolījis: “Kas tic man, tam ir mūžīgā dzīve” (Jņ 6, 47). Es ticu, Kungs, visam, ko Tu esi sacījis, un ticu tāpēc, ka to esi sacījis Tu, mans Dievs, kura labumam un varenībai nav robežu. Pavairo manu ticību un māci mani paļauties uz Tevi! Ar savu žēlastību mudini mani, Kungs, tiekties pēc Tevis, mīlēt Tevi un pildīt Tavu gribu, lai labie darbi būtu manas ticības rota. Mans Pestītāj, Tu esi teicis: “Kas tic, tam viss ir varams” (Mk 9, 22), dod, lūdzu, man tādu ticību, lai es spētu Tev sekot, nebaidoties ļaužu ieskata, lai es saglabātu savu dvēseli tīru, paliktu Tavā žēlastībā un sasniegtu mūžīgo dzīvi. Es zinu, Kungs, ka tikai skaidrā dvēselē mājo stipra ticība. Tāpēc stāvi man klāt, kad mani piemeklē šaubas un kārdināšanas. Sirdsskaidriem ļaudīm Tu esi apsolījis, ka “viņi Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Palīdzi man, Kungs, pastāvēt kristīgos tikumos un ļauj izturēt arī tad, kad ticības pienākumi prasa piepūli. “Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīves vārdi,” tā sacīja apustuļi (Jņ 6, 68). Pie kā gan cita lai es ietu? Kas gan cits spēs dot mieru un laimi manai dvēselei, ja ne Tu, mans Dievs! Tāpēc es lūdzos, lai Tavi “mūžīgās dzīves vārdi” mani uztur ticībā, lai mana dvēsele kļūst Tev par svētu mājokli, jo vienotībā ar Tevi es gribu dzīvot un nomirt.