Šodienas datums: 27.04.2017  |  Vārda dienas: Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne

Sakramenti

Euharistijas sakraments

Sakramenti veido vienotu organismu, kurā katram atsevišķam sakramentam ir vitāli svarīga vieta. Šajā organismā Euharistja ieņem īpaši svarīgu vietu, jo tā ir “visas kristīgās dzīves avots un virsotne. Pārējie sakramenti ir saistīti ar Euharistiju un ir tai pakārtoti, jo svētā Euharistija sevī ietver pašu Kristu” (Vatikāna II koncils).

Euharistijas sakramenta svinēšana ir visas Baznīcas liturģijas centrs, kurā piepildās pestīšanas noslēpums. Tāpēc neviena cita Baznīcas darbība nav tai pielīdzināma ne efektivitātē, ne pēc titula, ne pakāpes (sk. turpat).

Jēzus saka: “Es esmu dzīvā Maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs Maizes, tas dzīvos mūžīgi. Kas bauda manu Miesu un dzer manas Asinis, paliek manī un Es viņā” (6, 51. 56). Tātad Euharistija ir mīlestības sacraments, kurā Kristus sevi dāvā cilvēkam kā barību, lai dvēsele tiktu piepildīta ar žēlastību.

Vissvētākais Sakraments jeb Euharistija ir Jēzus Kristus Miesa un Asinis zem maizes un vīna zīmēm.

Būdama uzticīga Kunga rīkojumam, Baznīca turpina darīt to, ko Kristus darījis Pēdējo vakariņu laikā: Viņš ņēma maizi, svētīja to, lauza un deva saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, tā ir mana Miesa!” Tāpat Viņš ņēma biķeri ar vīnu, svētīja to un sacīja: “Dzeriet visi no tā! Šīs ir Manas Jaunās Derības Asinis” (Mt 26, 26-28). Ar vārdiem: “Dariet to manai piemiņai!” (Lk 22, 19) Jēzus pavēlēja apustuļiem darīt to pašu. Vienīgi priesteri un bīskapi var vadīt Euharistijas dievkalpojumu – Svēto Misi un konsekrēt maizi un vīnu, lai tie kļūtu par Kunga Miesu un Asinīm.

Maize un vīns, priesterim Svētajā Misē atkārtojot Kristus sacītos vārdus un piesaucot Svēto Garu, kļūst par Kristus Miesu un Asinīm: tādējādi Kristus ir reāli un noslēpumaini klātesošs ar visu Viņa dvēseli un dievišķību. Šis īpašais klātbūtnes veids paaugstina Euharistiju pār visiem sakramentiem. Tādēļ Kristum Euharistijas jeb Vissvētājā Sakramentā pienākas īpaša pielūgsme un gods. Vissvētā Sakramenta apmeklēšana un pielūgšana Baznīcā liecina par mūsu pateicību un mīlestību un Kristu, kurš mūsu labā ir atdevis visu.

Euharistijas svinēšanu Kristus iedibināja:
a) lai Baznīcai būtu vispilnīgākais Upuris Dieva godināšanai – Svētā Mise, kas ir galvenais, vissvarīgākais un ne ar ko citu neaizvietojams dievkalpojums;
b) lai ticīgajiem būtu izcils līdzeklis savas vienotības ar Dievu padziļināšanai (Komūnija).