Šodienas datums: 27.04.2017  |  Vārda dienas: Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne

Sakramenti

Laulības sakraments

Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Kristus.

Laulība ir sakraments, kurā Dievs svētī vīrieti un sievieti, dodot viņiem tiesības laulāto kopdzīvei, kā arī žēlastības, kas palīdz veikt laulāto pienākumus.

Priesteris vai diakons Baznīcas vārdā pieņem laulāto piekrišanu un sniedz tiem Baznīcas svētību. Laulība tiek noslēgta vismaz divu liecinieku klātbūtnē. Laulības pamatā ir laulības slēdzēju savstarpējā piekrišana, tas ir vēlēšanās sevi dāvāt viens otram pilnīgi un galīgi, ar mērķi dzīvot uzticībā un auglīgā mīlestības derībā.

Atbildod uz priestera jautājumiem, līgavainis un līgava apliecina, ka laulībā dodas pēc pašu vēlēšanās un ir gatavi uzņemties laulības pienākumus. Pēc tam priesteris tiem saka priekšā laulības zvēresta vārdus, ko laulājamie atkārto. Tāds ir būtiskais laulības rits.

Laulība parasti notiek Svētās Mises laikā. Tāpēc jau laikus jāsagatavojas Gandarīšanas sakramenta pieņemšanai.

Gatavojoties laulībai, jau laikus jāierodas pie priestera, lai noskaidrotu, vai nav kādu kanonisku šķēršļu iecerētajai laulībai. Baznīca neiesaka laulību starp dažādu kofesiju pāstāvjiem, jo atšķirīgi reliģiskie uzskati var traucēt gan laulāto saprašanos, gan bērnu audzināšanu reliģiskajos jautājumos.

Līdz laulību dienai katram jādzīvo šķīstībā un atturībā, jo laulāto tiesības dod tikai derīgi noslēgta laulība.

Derīgi noslēgta laulība ir nešķirama.

Ja tomēr ir grūti dzīvot kopā, vīrs un sieva var dzīvot atsevišķi, bet ne viens, ne otrs nevar precēties ar kādu citu.

Katoļticīgie, kas apprecas, neievērojot laulības normas, atrodas smaga grēka stāvoklī, jo nevar saņemt grēku piedošanu.
 
 
LAULĪBAS SAKRAMENTA SVINĒŠANA BEZ SVĒTĀS MISES

Uzņemšanas rits

Priesteris noteiktā laikā iziet pretī līgavainim un līgavai pie ieejas baznīcā. Dodas pie altāra svinīgā gājienā – ministranti, priesteris, tad līgavainis ar līgavu, tad visi pārējie. Ceremonija sākas ar himnu “Veni Creator". Uzņemšanas ceremoniju var izlaist.  

Dieva Vārda liturģija

Priesteris, nostājies pie altāra, saka svinību dalībniekiem: Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem.
Visi atbild: Kungs ir ar tevi.
Priesteris aicina: Lūgsimies, brāļi un māsas, un uzklausīsim Dieva vārdu.
Seko lūgšana. Tad lasa trīs Svēto Rakstu fragmentus. Pēc Evaņģēlija nolasīšanas priesteris saka mācību par laulības sakramentu. 

Sakramentālais rits

1. Iepriekšējie jautājumi

Priesteris uzrunā laulājamos:Jūs esat atnākuši uz baznīcu, lai altāra priekšā priestera un ticīgo klātbūtnē noslēgtu laulību. Tādēļ Baznīcas vārdā es jautāju (līgavainis un līgava uz katru jautājumu atbild atsevišķi):
1. N. un N., vai jūs labprātīgi un pēc savas sirds aicinājuma gribat doties laulībā?
2. Vai esat gatavi visu mūžu viens otru mīlēt un cienīt?
3. Vai esat gatavi laulības dzīvē saņemt Dieva svētību, t.i., bērnus un audzināt tos pēc Jēzus Kristus un viņa Baznīcas likuma?

2. Laulības noslēgšana

Saņēmis apstiprinošu atbildi uz minētajiem jautājumiem, priesteris laulājamajiem saka:
Tā kā jūs vēlaties noslēgt laulību, tad Dieva un ticīgo priekšā sniedziet viens otram roku un sakiet laulības zvēresta vārdus.

Llīgavainis un līgava pasniedz viens otram labo roku un katrs atsevišķi atkārto zvēresta vārdus, ko priesteris tiem saka priekšā īsiem teicieniem.

Līgavainis:
Es N. ņemu tevi N.
par laulāto sievu un apsolu, ka būšu tev uzticīgs kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās.
Līgava:
Es N. ņemu tevi N.
par laulāto vīru un apsolu, ka būšu tev uzticīga kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās.

Nepieciešamības gadījumā līgavainis un līgava savstarpējo piekrišanu var izteikt arī citādi.

Priesteris pieņem no viņiem zvērestu, sacīdams: Ko Dievs savieno, to cilvēkam nebūs šķirt. Šo laulību, ko tagad noslēdzāt, es katoļu Baznīcas vārdā apstiprinu un svētīju Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. 
 
3. Laulības gredzenu svētīšana

Priesteris svētī laulības gredzenus lasot šo lūgšanu: Svētī, Kungs, šos gredzenus, ko mēs svētījam Tavā vārdā, lai laulātie, kas tos nēsās, paliktu viens otram uzticīgi, pildītu Tavu gribu, kā arī vienmēr dzīvotu Tavā mierā un savstarpējā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Vissvētās Trīsvienības vārdā saņem šo gredzenu, kas ir laulāto uzticības zīme.

Pēc tam līgavainis un līgava uzvelk pirkstā gredzenu. Pēc gredzenu svētīšanas jaunlaulātie var saņemt Svēto Komūniju. 

4. Vispārējā lūgšana

Uz priestera izteiktajiem lūgumiem visi atbild: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

Seko svētība jaunlaulātajiem. 

Rita noslēgums

Ritu noslēdzot, priesteris svētī klātesošos ar krusta zīmi:
Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Visi atbild: Āmen.


LAULĪBAS SAKRAMENTA SVINĒŠANA SVĒTĀS MISES LAIKĀ

Uzņemšanas rits

Priesteris noteiktā laikā iziet pretī līgavainim un līgavai pie ieejas baznīcā. Dodas pie altāra svinīgā gājienā – ministranti, priesteris, tad līgavainis ar līgavu, tad visi pārējie. Uzņemšanas ceremoniju var izlaist. Pirms svētās Mises dzied “Veni Creator". Lasa trīs Svēto Rakstu fragmentus. Pēc Evaņģēlija nolasīšanas priesteris saka mācību par Laulības sakramentu.
 
Sakramentālais rits

1. Iepriekšējie jautājumi

Priesteris uzrunā laulājamos:
Jūs esat atnākuši uz baznīcu, lai altāra priekšā priestera un ticīgo klātbūtnē noslēgtu laulību. Tādēļ Baznīcas vārdā es jautāju (līgavainis un līgava uz katru jautājumu atbild atsevišķi):
1. N. un N., vai jūs labprātīgi un pēc savas sirds aicinājuma gribat doties laulībā?
2. Vai esat gatavi visu mūžu viens otru mīlēt un cienīt?
3. Vai esat gatavi laulības dzīvē saņemt Dieva svētību, t.i., bērnus un audzināt tos pēc Jēzus Kristus un Viņa Baznīcas likuma?
 
2. Laulības noslēgšana

Saņēmis apstiprinošu atbildi uz minētajiem jautājumiem, priesteris laulājamajiem saka:
Tā kā jūs vēlaties noslēgt laulību, tad Dieva un ticīgo priekšā sniedziet viens otram roku un sakiet laulības zvēresta vārdus.

Līgavainis un līgava pasniedz viens otram labo roku un katrs atsevišķi atkārto zvēresta vārdus, ko priesteris tiem saka priekšā īsiem teicieniem.

Līgavainis:
Es N. ņemu tevi N.
par laulāto sievu un apsolu, ka būšu tev uzticīgs kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās.
Līgava:
Es N. ņemu tevi N. par laulāto vīru un apsolu, ka būšu tev uzticīga kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās.

Nepieciešamības gadījumā līgavainis un līgava savstarpējo piekrišanu var izteikt arī citādi.

Priesteris pieņem no viņiem zvērestu, sacīdams:
Ko Dievs savieno, to cilvēkam nebūs šķirt. Šo laulību, ko tagad noslēdzāt, es katoļu Baznīcas vārdā apstiprinu un svētīju Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

3. Laulības gredzenu svētīšana

Priesteris svētī laulības gredzenus, lasot šo lūgšanu: Svētī, Kungs, šos gredzenus, ko mēs svētījam  Tavā vārdā, lai laulātie, kas tos nēsās, paliktu viens otram uzticīgi, pildītu Tavu gribu, kā arī vienmēr dzīvotu Tavā mierā un savstarpējā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Vissvētās Trīsvienības vārdā saņem šo gredzenu, kas ir laulāto uzticības zīme.

Pēc tam līgavainis un līgava uzvelk pirkstā gredzenu. 

4. Vispārējā lūgšana

Uz priestera izteiktajiem lūgumiem visi atbild: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Pēc vispārējās lūgšanas turpinās svētā Mise: seko ticības apliecinājums “Es ticu” vai upurēšanas rits.
Īpaša svētība jaunlaulātajiem tiek dota Euharistiskās liturģijas laikā pēc “Tēvs mūsu” lūgšanas.

Nobeiguma svētība

Svēto Misi noslēdzot, priesteris izstiepj rokas pār laulātajiem un dod svētību:
Mūžīgais debesu Tēvs lai stiprina jūsu savstarpējo mīlestību un saticību, un Kristus miers lai vienmēr mājo jūsu dvēselēs.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Līdz ar bērniem lai nāk jūsu ģimenē Dieva svētība, lai draugu atbalsts jūs iepriecina un patiess miers lai jūs vieno ar visiem.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Jūsu dzīve lai liecina par Dieva lielo mīlestību un jūsu žēlsirdības darbi lai sagādā jums vietu Dieva mājokļos.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Lai jūs visus svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
Visi atbild: Āmen.