Otrdiena

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā “Alleluja” netiek dziedāts) 
            HIMNA
 
            Dievs, no savas spožās gaismas
            radīji mums gaišu dienu.
            Gaismas avotu ja meklē –
            visi skatu vērš uz Tevi.
            Saule slīd pār debess jumu,
            seko ceļam nospraustajam,
            kad jau vakarstunda atnāk,
            mēs gribam Tevi godināt.
            Augstais Dievs, mēs Tevi lūdzam,
            guruši no dienas nastas,
            svētī mūs un aizver plakstus,
            dāvā mūsu acīm mieru!
            Kad nāks brīdis – tas, kam jānāk, –
            pēdējais mums virs šīs zemes –
            mūs no elles gariem sargā,
            ved uz savām debess mājām.
            Tēvs, šo žēlastību dāvā,
            Dēls, mūs aicini pie Sevis.
            Vienībā ar Svēto Garu
            rast mūžam laimi debesīs. Amen.
            PSALMODIJS
            1. ant. Jeruzaleme, ja tevi aizmirsīšu, lai atmirst man labā
            roka!
            Psalms 137(136), 1–6
            1 Pie Babilonas upēm – tur mēs sēdējām un raudājām,*
            kad pieminējām Sionu.
            2 Tās zemes vītolos*
            mēs pakārām savas cītaras,
            3 jo tur no mums prasīja dziesmu tie, kas mūs aizveda gūstā:†
            un līksmību tie, kas mūs apspieda:*
            “Dziediet mums kādu no Sionas dziesmām!”
            4 Kā mēs lai dziedam*
            Kunga dziesmu svešajā zemē?
            5 Jeruzaleme, ja es būšu aizmirsis tevi,*
            lai tiek aizmirsta mana labā roka!
            6 Mana mēle lai pielīp pie aukslējām,*
            ja es neatcerēšos tevi,
            ja Jeruzalemi nebūšu vēlējies*
            pāri par manu vislielāko prieku.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Jeruzaleme, ja tevi aizmirsīšu, lai atmirst man labā
            roka!
            2. ant. Mans Dievs, Tev dziedāšu un spēlēšu dievu priekšā.
            Psalms 138 (137)
            1 Kungs, es teikšu Tevi no visas savas sirds,*
            jo Tu uzklausīji manas mutes vārdus.
            Es dziedāšu Tev eņģeļu priekšā,*
            2 Tavas svētnīcas priekšā kritīšu pie zemes un slavēšu
            Tavu vārdu
            Tavas žēlsirdības un uzticības dēļ, *
            jo Tavu vārdu un solījumu Tu paaugstināji pāri visam.
            3 Tai dienā, kad piesaukšu Tevi, uzklausi mani,*
            vairo manas dzīves dvēseles spēkus.
            4 Kungs, visi zemes karaļi Tev pateiksies,*
            jo viņi dzirdēs Tavas mutes vārdus.
            5 Un viņi dziedās par Kunga ceļiem,*
            jo liela ir Kunga godība;
            6 jo Kungs ir dižens, †
            bet pazemīgo viņš uzlūko*
            un lepno jau no tālienes pazīst.
            7 Ja es staigāšu ciešanu vidū, Tu stiprināsi mani †
            un pret manu ienaidnieku dusmām pacelsi savu roku,*
            un Tava labā roka mani izglābs.
            8 Kungs to paveiks manā labā. †
            Kungs, Tava žēlsirdība pastāv mūžam:*
            nenicini savu roku darbu!
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Mans Dievs, Tev dziedāšu un spēlēšu dievu priekšā.
            3. ant. Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt slavu un godu.
            Dziedājums Atkl 4, 11; 5, 9. 10. 12
            4,11 Tu esi cienīgs, Kungs un mūsu Dievs,*
            saņemt godu un cieņu, un spēku,
            jo Tu esi radījis visu*
            un Tavas gribas dēļ tas pastāvēja un tika radīts.
            5,9 Tu esi cienīgs paņemt grāmatu*
            un atvērt tās zīmogus,
            jo Tu tiki nokauts†
            un savās asinīs atguvi Dievam ļaudis*
            no visām ciltīm un valodām, un tautām, un tautībām
            10 un padarīji viņus mūsu Dievam par valstību un
            priesteriem,*
            un viņi valdīs virs zemes.
            12 Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs †
            saņemt varu un bagātību, un gudrību,*
            un spēku, un godu, un slavu, un pateicību!
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Jērs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt slavu un godu.
            LASĪJUMS Kol 3, 16
            Kristus vārds lai bagātīgi mīt jūsu vidū; visā gudrībā pamāciet
            un paskubiniet cits citu ar psalmiem, himnām un garīgām
            dziesmām, žēlastības iespaidā dziedot Dievam savās sirdīs.

            ATBILDE
            R. Tu mani pildīsi ar prieku* Tava vaiga priekšā, Kungs. Tu
            mani…
            V. Ar nebeidzami patīkamo Tev pie labās rokas.* Tava
            vaiga priekšā, Kungs. Gods lai ir Tēvam… Tu mani…
            Magnificat ant. Kungs, dari ar mums lielas lietas, jo Tu esi
            varens un svēts ir Tavs vārds.
            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,
            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,
            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.
            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.
            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.
            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.
            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,
            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Magnificat ant. Kungs, dari ar mums lielas lietas, jo Tu esi
            varens un svēts ir Tavs vārds.
            VISPĀRĒJIE LŪGUMI
            Cildināsim Jēzu Kristu, kas savai tautai dod varenību un
            stiprumu, un ar skaidrām sirdīm lūgsim Viņu:
             Uzklausi mūs, Kungs, un mēs mūžam slavēsim Tevi.
            Kristu, mūsu spēks, piešķir žēlīgi ticību un pastāvību,
            – Taviem ticīgajiem, ko esi aicinājis savā patiesībā.
            Kungs, vadi pēc sava sirdsprāta visus tos, kam dota vara pār
            mums valdīt,
            – virzi viņu prātus tā, lai viņi mūs vestu pa miera ceļu.
            Tu, kas pabaroji ar maizi ļaužu pulkus,
            – pamāci mūs, kā saviem spēkiem palīdzēt badacietējiem.
            Dari, lai valdnieki raizētos ne tikai par saviem
            piederīgajiem,
            – bet cienītu arī citus cilvēkus un rūpētos par visiem.
            Tad, kad nāksi celt godā visus, kas būs ticējuši Tev,
            – dod mirušajiem ticības brāļiem augšāmcelšanos un
            svētlaimīgu dzīvi.
            Tēvs mūsu…

            Lūdzoties Tavā priekšā, Kungs, mēs piesaucam Tavu laipnību,
            lai mēs savās sirdīs vienmēr pārdomātu to, ko Tev apsolām
            vārdos. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā
            Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 
            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti