Otrdiena

            V. Kungs, atdari manas lūpas.
            R. Un mana mute teiks Tavu slavu.
            Ant. Nāciet, pielūgsim Kungu, dižo valdnieku. 
            Ps 95 (94)
            1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
            līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
            2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
            un gavilēsim viņam dziesmās.
            (Atkārto antifonu)
            3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
            un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
            4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
            un kalnu virsotnes ir viņa varā,
            5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
            un sauszeme ir viņa roku darbs.
            (Atkārto antifonu)
            6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
            locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
            7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
            bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
            (Atkārto antifonu)
            8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
            “Nenocietiniet savas sirdis*
           
            9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
            kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
            viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
            (Atkārto antifonu)
            10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta, †
            un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
            Viņi nepazina manus ceļus;
            11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
            Viņi neieies manā mierā.”
            (Atkārto antifonu)
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen
            (Atkārto antifonu)
            HIMNA
            Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs,
            Gaisma no mūžīgās Gaismas
            un Dievs no patiesā Dieva,
            pirms mūžiem dzemdināts Tēva.
            Caur Tevi godinām Tēvu –
            šīs pasaules Radītāju,
            kas cilvēkiem ir tik devīgs,
            ka dod tiem mūžīgu dzīvi.
            Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs
            it visā, izņemot grēku,
            aiznesi pasaules grēkus
            savā miesā uz Golgātu.
            Šo upuri Tu atkārto
            ikkatrā Svētajā Misē.
            Tu topi garīgā Maize
            un Vīns, kas dzesē mums slāpes.
            Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu,
            ar bagātām žēlastībām:
            Dēls, godībā līdzīgs Tēvam;
            Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen.
            PSALMODIJS
            1. ant. Kam rokas tīras un sirds ir skaidra, uzkāps Kunga kalnā.
           
            Psalms 24 (23)
            1 Kungam pieder zeme un viss, kas zemes virsū,*
            pasaule un viss, kas tur dzīvo,
            2 jo virs jūrām viņš to ir uzcēlis,*
            viņš to ir nolicis gar upju krastiem.
            3 Kas uzkāps Kunga kalnā*
            un kas stāvēs viņa svētajā vietā?
            4 Tas, kam skaidra sirds un tīras rokas, †
            kas pie tukšībām savu dvēseli nesaista*
            un nedod netaisnu zvērestu.
            5 No Kunga viņš saņems svētību*
            un atlīdzību no Dieva, sava Pestītāja.
            6 Šī ir paaudze, kas viņu meklē,*
            kas meklē Jēkaba Dieva vaigu.
            7 Jūs vārti, paceliet savas palodas, †
            un topiet augstākas, jūs, mūžsenās durvis,*
            lai ieiet var godības karalis.
            8 Kas ir šis godības karalis?*
            Stiprs un varens Kungs.
            9 Jūs vārti, paceliet savas palodas, †
            un topiet augstākas, jūs, mūžsenās durvis,*
            lai ieiet var godības karalis.
            10 Kas ir šis godības karalis?*
            Debespulku Kungs. Viņš ir godības karalis.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Kam rokas tīras un sirds ir skaidra, uzkāps Kunga
            kalnā.
            2. ant. Cildiniet mūžu Ķēniņu ar saviem darbiem.
           
            Dziedājums Tob 13, 2–10a
            2 Lai slavēts Dievs, kas dzīvo uz mūžu mūžiem, †
            lai slavēta ir Viņa valsts.*
            jo Viņš šausta un apžēlo,
            aizved līdz pat pazemes valstībai†
            un savā diženumā izved no iznīcības,*
            un nav neviena, kas izbēgtu no Viņa rokas.
            3 Teiciet Viņu, Izraēļa dēli, tautu priekšā, †
            jo Viņš jūs ir izklīdinājis viņu vidū*
            4 un tur atklāja savu diženumu.
            Cildiniet Viņu visu dzīvo priekšā, †
            jo Viņš ir mūsu Kungs, un Viņš ir mūsu tēvs,*
            Viņš ir mūsu Dievs uz visiem mūžiem.
            5 Viņš jūs šaustīs par jūsu nelietībām,*
            bet apžēlosies par jums visiem
            un sapulcinās jūs no visām tautām,*
            starp kurām esat izklīdināti.
            6 Kad vien jūs atgriezīsieties pie Viņa†
            ar visu savu sirdi un dvēseli,*
            lai darītu Viņa priekšā to, kas patiess,
            tad Viņš pievērsīsies jums atkal*
            un vairs neapslēps no jums savu vaigu.
            7 Un tagad skatieties, ko Viņš ar jums ir darījis,*
            un slavējiet Viņu pilnā balsī.
            Teiciet taisnības Kungu*
            un cildiniet mūžu ķēniņu.
            8 Es Viņu slavēju savas gūstniecības zemē*
            un grēcinieku tautai stāstu par Viņa diženumu un spēku.
            
            Atgriezieties, grēcinieki, †
            un dariet taisnību Viņa priekšā!*
            Kas zina, varbūt jūs Viņam patiksiet, un Viņš parādīs
            jums žēlsirdību.
            9 Savu Dievu es cildinu†
            un mana dvēsele cildina debesu ķēniņu,*
            un līksmojas par Viņa varenību.
            10 Ak, svētā pilsēta Jeruzaleme,*
            lai Dievu teic visi, kas tevī mīt un pateicas Viņam.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.
            Ant. Cildiniet mūžu Ķēniņu ar saviem darbiem.
            3. ant. Daiļa godprātīgo slavas dziesma.
            Psalms 33 (32)
            1 Gavilējiet, taisnīgie, Kungā!*
            Krietnajiem piestāv slavas dziesma.
            2 Teiciet Kungu uz cītaras,*
            uz desmitstīgu kokles spēlējiet viņam!
            3 Dziediet viņam jaunu dziesmu,*
            skaisti dziediet viņam skaļā balsī,
            4 jo patiesi ir Kunga vārdi*
            un visiem viņa darbiem var uzticēties.
            5 Viņš mīl taisnību un tiesu.*
            Zeme ir Kunga žēlsirdības pilna.
            6 Ar Kunga vārdu ir radītas debesis,*
            un ar viņa mutes dvesmu – visi debesu spēki.
            7 Jūras ūdeņus viņš savāc kā traukā,*
            krātuvēs viņš novieto dzelmes.
            8 Lai bīstas Kungu visa zeme,*
            viņa vaigu lai bīstas visi, kas pasaulē dzīvo,
           
            9 jo viņš sacīja – un tā ir noticis,*
            viņš pavēlēja, un viss ir radies.
            10 Kungs izjauc pagānu nodomus,*
            veltīgas dara ļaužu ieceres.
            11 Bet Kunga nodoms pastāv uz mūžiem,*
            viņa sirds domas – uz paaudžu paaudzēm.
            12 Svētīga ir tauta, kurai Dievs ir par Kungu,*
            tauta, ko viņš ir izvēlējies sev par īpašumu.
            13 Kungs raugās no debesīm,*
            redz visus cilvēku bērnus.
            14 Viņš skatās no sava mājokļa*
            uz visiem, kas apdzīvo zemi.
            15 Viņš – kas katram no tiem ir veidojis sirdi.*
            Viņš – kas pazīst visus viņu darbus.
            16 Neglābs ķēniņu karapulku daudzums,*
            arī karotājam brīvību nedos viņa lielais spēks;
            17 zirgā glābiņš ir nedrošs,*
            sava spēka pārpilnībā izglābt tas nespēs.
            18 Raug, Kunga acis ir pār tiem, kas viņa bīstas,*
            pār tiem, kas cer uz viņa žēlsirdību,
            19 lai viņu dvēseles izglābtu no nāves*
            un viņus pabarotu bada laikā.
            20 Mūsu dvēseles gaida uz Kungu,*
            jo viņš ir mūsu palīgs un aizstāvis,
            un mūsu sirdis priecājas viņā,*
            un uz viņa svēto vārdu mēs ceram.
            22 Kungs, Tava žēlsirdība lai mūs pavada,*
            kā esam cerējuši uz Tevi.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.
            Ant. Daiļa godprātīgo slavas dziesma.
            
            LASĪJUMS Rom 13, 11b. 12–13a
            Jau ir pienākusi stunda jums celties no miega. Nakts ir
            pagājusi, un diena ir tuvu. Tāpēc atmetīsim tumsas darbus
            un ietērpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim godīgi kā dienā.
            ATBILDE
            R. Mans Dievs, mana klints, * kur patverties. Mans Dievs…
            V. Mans cietoksnis, mans pestītājs.* Kur patverties. Gods
            lai ir Tēvam… Mans Dievs…
            Benedictus ant. Kungs mums ir devis pestīšanas spēku, kā
            viņš bija solījis caur savu praviešu lūpām.
            Benedictus (Lk 1,68–79)
            68 Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*
            jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.
            69 Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
            Dāvida, sava kalpa, namā,
            70 kā viņš no mūžiem bija solījis*
            caur savu svēto praviešu lūpām,
            71 ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
            no visu to rokas, kas mūs ienīst,
            72 ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
            un atcerēsies savu svēto derību,
            73 ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
            viņš mums izpildīs,
            74 lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
            bez bailēm viņam kalpotu
            75 svētumā un taisnībā viņa priekšā*
            visās sava mūža dienās.
            76 Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
            jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,
            77 viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
            ka grēki tiks tai piedoti
            78 mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
            ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,
            79 lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
            un vadītu mūsu soļus miera ceļā.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Benedictus ant. Kungs mums ir devis pestīšanas spēku, kā
            viņš bija solījis caur savu praviešu lūpām.
            VISPĀRĒJIE LŪGUMI
            Mīļie brāļi, kļuvuši par dievišķā aicinājuma līdzdalībniekiem,
            slavēsim Jēzu, mūsu ticības Augsto Priesteri, saucot:
             Kungs, mūsu Dievs un Pestītāj!
            Visvarenais Ķēniņ, ar kristību Tu mums piešķīri karalisko
            priesterību,
            – dari, lai mēs vienmēr upurētu Tev slavas upuri.
            Dod mums žēlastību izpildīt Tavus baušļus,
            – lai ar Svētā Gara palīdzību mēs paliktu Tevī un Tu – mūsos.
            Dāvā mums savu mūžīgo gudrību,
            – lai tā mūs pavada šai dienā un palīdz dienas darbos.
            Palīdzi mums šodien nevienu neapbēdināt,
            – bet iepriecināt visus, kas dzīvo mums līdzās.
            Tēvs mūsu…
            Kungs, uzklausi labvēlīgi šo pazemīgo rīta lūgšanu un savā
            žēlsirdībā izgaismo mūsu sirds apslēptos dziļumus, lai tumšas
            iekāres nepārņemtu savā varā to, ko dziedinājusi dievišķā
            žēlastība. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi
            Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 
            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.