Pirmdiena

            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā “Alleluja” netiek dziedāts) 
            HIMNA
            Dievs, Tu Radītājs un Cēlājs,
            debess Tavu roku radīts;
            jūras klajums, viļņu vara –
            tas viss no Tevis atkarīgs.
            Ceļu mākoņiem Tu rādi,
            upes savās gultnēs turi.
            Visi zemes elementi
            vien pēc Tava plāna strādā.
            Labais Dievs, lej mūsu sirdīs
            Savas žēlastības straumi,
            lai mēs spējam pretī stāties
            visām vājībām un maldiem.
            Ticība ir spēks, kas neļauj
            mazdūšībai uzveikt garu,
            kad nāk nakts un ļaunums biedē,
            ticība spēj starot gaismu.
            Trīsvienīgais Dievs viens vienīgs,
            spēks un svētums mājo Tevī.
            Tikai Tu spēj vest mūs līdzi
            Sev uz pilnību un gaismu. Amen.
            PSALMODIJS
            1. ant. Mūsu acis vienmēr raugās uz Kungu, līdz viņš
            apžēlosies par mums.
            Psalms 123 (122)
            1 Es paceļu savas acis uz Tevi,*
            kurš mājo debesīs.
            2 Lūk, tāpat kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām,*
            kā kalpones acis – uz viņas saimnieces rokām,
            tā mūsu acis ir vērstas uz Kungu, mūsu Dievu,*
            kamēr viņš apžēlosies par mums.
            3 Apžēlojies par mums, Kungs! Esi mums žēlīgs,*
            jo pārlieku mēs esam nicināti.
            4 Jo mūsu dvēsele ir pārlieku pilna*
            ar augstprātīgo nievām un viņu izsmieklu.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Mūsu acis vienmēr raugās uz Kungu, līdz viņš
            apžēlosies par mums.
            2. ant. Palīdzība mums ir Kunga vārdā, kas radīja debesis
            un zemi.
            Psalms 124 (123)
            1 Ja Kungs nebūtu bijis ar mums – lai Izraēlis tagad to
            atzīst –†
            2 ja Kungs nebūtu bijis ar mums,*
            kad pret mums sacēlās cilvēki,
            3 viņi būtu mūs aprijuši dzīvus,*
            kad viņos pret mums iedegās dusmas.
            4 Mūs būtu noslīcinājis ūdens, †
            pār mums būtu gājuši*
            5 lieli ūdens plūdi.
            6 Kungs lai ir slavēts,*
            kas neatdeva mūs viņu zobiem par laupījumu!
            7 Mūsu dvēsele ir izrauta līdzīgi putnam*
            no mednieku cilpas:
            cilpa ir pārrauta,*
            un mēs esam glābti.
            8 Palīdzība mums ir Kunga vārdā,*
            kas radīja debesis un zemi.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Palīdzība mums ir Kunga vārdā, kas radīja debesis
            un zemi.
            3. ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.
            Dziedājums Ef 1, 3–10
            3 Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*
            kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu
            lietās.
            4 Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules
            radīšanas, †
            lai Viņa priekšā mēs būtu *
            svēti un nevainojami mīlestībā.
            5 Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu†
            mūs pieņemt par bērniem*
            caur Jēzu Kristu,
            6 Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība,*
            ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā.
            7 Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm*
            un grēku piedošanu
            saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,  †
            8 ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja*
            līdz ar visu gudrību un saprātu,
            9 darot mums zināmu savas gribas noslēpumu*
            saskaņā ar savu lēmumu,
            ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,*
            10 lai liktu piepildīties laikam
            un no jauna apvienotu Kristū visu,*
            kas ir debesīs un virs zemes.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.

            LASĪJUMS Jēk 4, 11–12
            Neaprunājiet, brāļi, cits citu! Kas savu brāli aprunā vai
            savu brāli tiesā, tas aprunā likumu un tiesā likumu. Bet, ja tu
            likumu tiesā, tad tu neesi likuma pildītājs, bet tiesātājs. Viens
            ir Likumdevējs un Tiesātājs, kas var pazudināt un glābt. Bet
            kas tu tāds esi, tu kas tiesā savu tuvāko?
            ATBILDE
            R. Dziedini manu dvēseli:* es esmu grēkojis pret Tevi.
            Dziedini…
            V. Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani.* Es esmu
            grēkojis pret Tevi. Gods lai ir Tēvam… Dziedini…
            Magnificat ant. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs
            ir uzlūkojis manu pazemību.
            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,
            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,
            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.
            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.
            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.
            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.
            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,
            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Magnificat ant. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs
            ir uzlūkojis manu pazemību.
            VISPĀRĒJIE LŪGUMI
            Kristus grib, lai pestīšanu iemantotu visi cilvēki. Tāpēc
            lūgsim Viņu no visas sirds:
             Kungs, velc visus cilvēkus pie sevis!
            Esi slavēts Kungs, kas ar savām dārgajām asinīm mūs
            atbrīvoji no verdzības grēkam,
            – dāvā mums savu bērnu godības brīvību.
            Dod savu žēlastību mūsu pāvestam N. un visiem Baznīcas
            bīskapiem,– lai viņi ar priecīgu gara dedzību kalpotu Taviem
            noslēpumiem.
            Ļauj visiem, kas meklē patiesību, lai viņi to meklēdami arī
            atrastu,– un atraduši vienmēr pie tās turētos.

            Esi līdzās atraitnēm, bāreņiem un visiem atstātajiem,
            – lai viņi sajustu Tavu klātbūtni un arvien ciešāk savienotos
            ar Tevi.
            Savā labvēlībā pieņem mirušos brāļus debesu valstībā,
            – kurā Tu kopā ar Tēvu un Svēto Garu esi visiem viss.
            Tēvs mūsu…
            Dievs, Tu esi gaisma, kas neizdziest; uzlūko mūs, ko esi
            sapulcinājis šai vakara stundā, Tevi lūdzam, izgaismo mūsos
            esošās tumsības un neņem vērā mūsu pārkāpumus. Caur
            Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā
            dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. 
            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti