Atbalsti!

Baskāju karmela māsu ordeni

Karmels "Marija, Pestītāja Māte", Ikšķilē, Smilšu ielā 15

Baskāju Karmels – slēgts klosteris, kas nenodarbojas ar apustulisko kalpošanu, bet visu veltī lūgšanai Dievam Baznīcas sirdī visu cilvēku nodomā. Baskāju karmelīšu māsas dzīvo klauzūrā, vienkāršībā un nabadzībā, lūdzoties it sevišķi par tautu, kuras vidū dzīvo. Pilnībā kontemplatīvai dzīvei klauzūras vientulībā veltītie ordeņu institūti Kristus mistiskajā Miesā ieņem sevišķu vietu. Tie pienes Dievam cildenu slavas upuri, bagātina Dieva tautu ar svētuma vērtīgiem augļiem, iededzina to ar savu piemēru un ļauj tai augt noslēpumainā apustuliskā auglīgumā. Dienu un nakti māsas lūgšanā ir nomodā par Baznīcu un pasauli.

Māsas pateicas par dalīšanos ar dārza veltēm, kā arī par jebkuru cita veida atbalstu!
Tālr.: +371 65021625
Mob.tālr.: +371 29925047
E-pasts: ikskile.karmels@inbox.lv

Saņēmēja nosaukums: Baskāju Karmelīšu ordeņa klosteris
Saņēmēja konts: LV78HABA0551017666290
Reģistrācijas nr.: 90002373265


Betlēmes žēlsirdības māju

Rīgā Katoļu ielā 14 darbojas kristīgi-katolisks centrs „Betlēmes žēlsirdības māja"- kopiena cilvēkiem, kuri vēlas atveseļoties no dažāda veida atkarībām, pirmkārt, sniedzot palīdzību bez pajumtes palikušajiem cilvēkiem. Kopienas ikdienas dzīves pamatā ir Dieva un kristīgās vēsts iepazīšana un dzīve saskaņā ar to, lūgšana un kopīgs darbs.

„Betlēmes žēlsirdības mājas" darbības nodrošināšanai un ēkas labiekārtošanai nepieciešams garīgais un jebkāda veida materiālais atbalsts: sadzīves tehnika, santehnika, gultas utt.

Ziedojumus iespējams pārskaitīt ar norādi „Betlēmes žēlsirdības mājai"
Nodibinājumam „Nova vita"
Reģ. Nr. 40008137356
Konta nr. LV72HABA0551034255532

Par cita veida atbalstu, sazinieties ar mums, zvanot uz tālruni 29804336. 


Caritas Latvija

Atbalsti “Caritas Latvija” darbību, iesaistoties kā brīvprātīgais vai finansiāli.

Pārskaitot ziedojumu, norādi konkrētu mērķi: trūcīgajiem, ģimenēm, pārtikas lādēm, kādas draudzes karitatīvās darbības atbalstam u.c.

Nodibinājums „Caritas Latvija”
Reģ. Nr. 40008086191
Konta nr. LV46HABA0551008657797

Nodibinājumam ir sabiedriskā labuma statuss. Juridiskām personām, ziedojot „Caritas Latvija”, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi 85% apmērā no ziedotās summas.  

Plašāku informāciju par brīvprātīgo darbu meklē www.caritaslatvija.lvinfo@caritas.lv vai zvanot pa tālr. 20032459.
Dievnamu celtniecību un remontu

Baznīcas celtniecību Ikšķilē

Ikšķiles jaunais dievnams pēc ārējā izskata jau ir uzcelts. Sagādāts baznīcas zvans, arī īpaši pozitīvi vērtēti trīs baroka stilā veidoti altāri. Darāmā vēl daudz. Baznīcai vajadzīgs tornis, svarīgi jau šogad sakārtot gāzes apkures sistēmu. Vēl jāveic daudzi iekšējie attiecīgu telpu labiekārtošanas darbi.
Ļoti lūdzu ikvienu Ikšķiles novada iedzīvotāju - un ikvienu labas gribas cilvēku - atbalstīt jaunās tradicionālās baznīcas celtniecības darbus vēsturiskajā Ikšķiles pilsētā, kurā tika uzcelta pirmā mūra baznīca. Vēlot ikvienam ziedotājam garīgo, fizisko veselību un labklājību - ar cieņu un cerībā uz atbalstu - Ikšķiles Sv. Meinarda katoļu draudzes prāvests Konstantīns Bojārs. 

Ar ziedojumu var atbalstīt personīgi vai ieskaitot Ogres draudzes kontā: Reģ. nr. 90000529230, konta nr. LV94UNLA0033300700707.
Uzziņām: +371 65022458, +371 26551206.

Pateicība un Dieva svētība tiem, kuri jau paspējuši dāsni palīdzēt!

Lielvārdes baznīcas pamatu nostiprināšanu

Lielvārdes katoļticīgo draudzes jaunais dievnams ir iesvētīts tikai 1992. gadā un ir uzcelts vecā dievnama vietā pie katoļu kapiem Meža ielā 18. Tas atrodas uz uzkalna, kurā no trijām pusēm tika veikts uzbērums. Diemžēl dievnama būves darbi tika veikti ļoti pavirši, bez pienācīgā būvuzrauga un neievērojot vajadzīgās tehnoloģijas normas. Pamati ir ielikti uz neblietētas uzbēruma zemes, pat bez šķembām apakšā, bez armatūras, kas tos sasaistītu kopā, bez pamatu paplašinājuma pēdas. Īsā laika posmā uz jaunajiem pamatiem no ķieģeļiem tika uzcelta baznīca ar torni, kas deva zināmu slodzi uz pamatiem un uzbērumu. 23 gadus pēc dievnama pabeigšanas atklājās, ka pamati ir sākuši sēsties uz leju, radot lielas plaisas dievnama iekšpuses sienās un dažas lielas plaisas arī ārsienās.

2018. gada novembrī apritēja gads, kopš Lielvārdes katoļticīgo draudzei vairs nav sava dievnama, jo aizvadītajā gadā tika pieļauti rupji pārkāpumi ēkas pamatu nostiprināšanas darbos. 2017. gada 9. novembrī iebruka un saplaisāja dievnama kreisās puses pamati, kā arī saplaisāja un nobīdījās 2 ārsienas zem atraktajiem pamatiem, zem kuriem tika izņemta grunts. Valsts būvniecības kontroles birojs veica ēkas apsekošanu un aizliedza tās ekspluatāciju, ierosinādams kriminālprocesu Valsts kriminālpolicijā. Būvfirmas "KMT Projekts" vadība pilnībā noliedz savu līdzdalību un atbildību par viņu rīcības izraisīto dievnama avāriju. Būvfirmas apdrošināšanas kompānija arī atteicās izmaksāt draudzei kompensāciju par radītajiem materiālajiem zaudējumiem. Kopīgā zaudējumu novēršanas darbu tāme ir 133 000 eiro apmērā. Šobrīd ir izstrādāts jauns dievnama konservācijas un pārbūves projekts, kas ar paredzēto ekspertīzi draudzei izmaksās vairāk kā 14000 eiro.

Diemžēl mūsu sagrautais dievnams nav ne valsts, ne vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Tādēļ mēs nevaram un nedrīkstam saņemt nekādu palīdzību no pašvaldības un valsts institūcijām, pie kurām esam vairākkārt griezušies un saņēmuši atteikumu. Savukārt mūsu diecēzes kūrija nespēj mums palīdzēt finansiāli, un cerības saņemt ārzemju Baznīcas līdzekļus ir minimālas. Mēs pazemīgi lūdzam ikvienu labas gribas cilvēku, kuram nav vienaldzīgs Lielvārdes Romas katoļu draudzes liktenis, palīdzēt materiāli atbalstīt ar savu ziedojumu sagrautā dievnama glābšanas un atjaunošanas darbus.

Draudze lūdzas par visiem tās labdariem un ziedotājiem un būs pateicīga par katru, kaut nelielo ziedojumu, ko var nodot personīgi prāvestam Andrim Solimam (mob. 29855768) vai ieskaitīt draudzes kontā:
Lielvārdes Romas katoļu draudze
Meža iela 18, Lielvārde, LV-5070
Reģ. Nr. 90001080360
SEB Banka
Konta nr.: LV05UNLA0050005798451

Salaspils draudze lūdz atbalstu dievnama sakārtošanai
Patreizējās Salaspils Romas katoļu baznīcas būvniecība tika uzsākta 1995. gada rudenī. 1996. gada 10. novembrī Salaspils iedzīvotāji pulcējās uz pirmo dievkalpojumu jaunuzceltā baznīcā. Dievnamam ir laikmetīga arhitektūra, arhitektoniski sarežģīts nesošo tērauda konstrukciju veidojums. Diemžēl būvniecības laikā specifisko zināšanu trūkuma dēļ ir pieļautas daudzas kļūdas. Nav pareizi izbūvētas tērauda konstrukcijas, kas rada „aukstuma tiltus”, tādēļ rodas kondensāts, kurš veicina nesošo un norobežojošo konstrukciju bojāšanos. Ēkas jumts, sienas un grīdas nav pietiekoši nosiltinātas, ierīkota neatbilstoša apkures sistēma, nav ventilācijas. Tā rezultātā ziemā baznīcā ir auksti, zemākā temperatūra ir bijusi – 18 grādi, bet vasaras karstajā laikā termometrs ir rādījis + 38 grādus.
Šādos apstākļos baznīcas apmeklētājiem rodas veselības problēmas. It īpaši karstā laikā vairakkārt nācies aicināt neatliekamo medicīnisko palīdzību, bet aukstā laikā baznīcā nav iespējams uzturēties.
Minēto trūkumu novēršanai ir izstrādāts un apstiprināts Salaspils baznīcas pārbūves projekts. Saskaņā ar projektu, paredzēts veikt:

  • Ēkas nesošo konstrukciju uzlabošanu – atsegt visas tērauda konstrukcijas un apstrādāt tās pret koroziju.
  • Fasādes (ārsienu), jumta remontu un siltināšanu – atjaunot siltumizolācijas slāni, iebūvēt tvaika izolāciju. Lai nodrošinātu ēkas ilgmūžību un arhitektonisko izteiksmību, apšuvuma ārējai kārtai jāpielieto kvalitatīvas apšuvuma plātņu sistēmas.
  • Uzlabot esošo apkures sistēmu ar jaunām tehnoloģijām, kas izmanto saules siltumu. Paredzēts pielietot SolarWall sistēmu, kas nodrošinās vienmērīgu gaisa cirkulāciju telpās.
  • Uzstādīt siltās grīdas zemes stāvā un baznīcā.
  • Nomainīt logus un durvis.
  • Atjaunot ieejas kāpnes atbilstoši vides pieejamības prasībām.

Projekta izmaksu summa ir EUR 295 541.
Salaspils Romas katoļu draudzei 2011. gada 30. novembrī ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc uzņēmumam, kas ziedo, tiek piešķirts uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojums 85% apmērā no ziedotās summas.
 
Ziedojumu konts:
Salaspils Romas Katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000470778
Rīgas iela 26, Salaspils, LV-2121
AS SEB banka
Konts: LV41UNLA0050000010880


Ieslodzītos

"Caritas Latvija" sadarbībā ar Cietuma kapelānu dienestu aicina draudzes vākt ziedojumus ieslodzītajiem ­– rakstāmpapīru un rakstāmlietas, aploksnes un pastmarkas, atklātnītes, reliģiskus priekšmetus: krustiņus, rožukroņus, medaljonus, sveces, labu garīgo vai klasisko literatūru latviešu un krievu valodās, ģitāras stīgas un lietotus, bet vēl darbojošos mūzikas instrumentus, mākslinieku piederumus – krāsas, otas, zīmuļus, papīru, ne pārāk nolietotas, bet saimniecībā vairs nevajadzīgas mantas, higiēnas preces (vienreizlietojamos skuvekļus) un citas līdzīgas lietas, kuras varat atļauties labprātīgi ziedot.

Tuvākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar „Caritas Latvija” tālr.: 29552102, e-pasts: info@caritas.lv.

„Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis“ (Mt 25, 36)

Paldies par atsaucību!

LRKB Cietuma kapelānu dienests un Caritas Latvija


Kalpošanu Iļģuciema sieviešu cietumā

Aicinām ziedot zobu labošanai un protezēšanai notiesātajām, kuras atrodas Iļģuciema cietumā un, kurām nav palīdzētspējīgi tuvinieki un iespējas cietumā pašām nopelnīt. Ziedojumu var ieskaitīt biedrības “Iļģuciema sievietes” kontā, no kura tiks pārskaitīts attiecīgajai stomatoloģijas iestādei, kas apkalpo cietumu.

Tāpat arī aicinām ziedot dziju, lai sievietes varētu adīt Latvijas bērnu namiem un nabadzīgajām ģimenēm.
Lūdzam arī sniegt finansiālu atbalstu sieviešu garīgās rehabilitācijas vajadzībām!
BIEDRĪBA "Iļģuciema sievietes", Rīga, Vienības gatve 70-5/6. Reģ.nr. 40008071105.
Bankas konts: LV64HABA0551004683189.

Sīkāka informācija pieejama pie Iļģuciema sieviešu cietuma kapelānes, biedrības "Iļģuciema sievietes" valdes priekšsēdētājas Dainas Strelēvicas (mob.tel.: 22302182, tel.: 67605576).


Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centru

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centrs (LRKB IC) apkopo un sagatavo informāciju par notikumiem katoļu Baznīcā Latvijā un pasaulē, to publicējot Rīgas arhidiecēzes portālā www.katolis.lv, kā arī sniedzot citiem informācijas līdzekļiem.

Iesaisties LRKB IC darbā un portāla katolis.lv satura veidošanā!

- Sūti rakstus par notikumiem jūsu draudzē, kustībā, kopienā!
- Dalies ar skaistām fotogrāfijām no dažādiem pasākumiem, baznīcām, svētvietām!
- Informē par gaidāmiem notikumiem, kurus var apmeklēt arī citi!
- Ja redzi kādas valodas kļūdas vai faktu neprecizitātes katolis.lv lapās, atraksti – mēs centīsimies to novērst!
- Ja Tev ir kādas idejas, ko vajadzētu attīstīt, ar ko papildināt katolis.lv, pastāsti mums par to!
- Pievienojies mūsu komandai, kas dodas uz kristīgiem pasākumiem un raksta par tiem, tulko iedvesmojošus tekstus, aktualizē dažādas katoļiem nozīmīgas tēmas u.c.!

Būsim pateicīgi arī par ziedojumiem. Mūsu rekvizīti:

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centrs
Mazā Pils iela 2, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr.: 40008069666
Bankas konts: LV19HABA0551003218814


Rīgas Garīgo semināru

Rīgas Metropolijas Romas katoļu garīgais seminārs sagatavo priesterus kalpošanai Latvijas draudzēs. Uz semināra bāzes darbojas akreditēta augstākā mācību iestāde Rīgas Teoloģijas institūts. Studentu programmā ietverti gan humanitārie priekšmeti – filozofija, teoloģija, valodu un kalpošanas iemaņu apgūšana, gan praktiskais darbs sociālajā un pastorālajā jomā. Studenti dzīvo kopmītnē uz vietas un seminārs pilnībā nodrošina viņu ēdināšanu un sadzīves apstākļus. Seminārs pastāv pārsvarā no brīvprātīgiem draudžu ziedojumiem, ar kuru apjomu pietiek tikai kārtējo izdevumu nosegšanai. Gatavojoties semināra simtgades jubilejai 2020. gadā, paredzēts veikt remontdarbus ēku iekšpusē, kā arī jumta apkopi un remontu, ventilācijas uzstādīšanu, hidroizolācijas uzlabošanu ēku pamatiem. Tāpat nepieciešami līdzekļi semināra apdzīvojamā korpusa trešā stāva renovācijai, kurai jau izstrādāts un  būvvaldē apstiprināts projekts.

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs
Katoļu ielā 16, Rīgā, LV1002
Reģ. Nr. 90000178745
LV03UNLA0002000701217

Semināram ir sabiedriskā labuma statuss.


Rīgas Katoļu ģimnāziju

Rīgas Katoļu ģimnāzija ir Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijas dibināta katoļu Baznīcas izglītības iestāde - bērnu, vecāku un skolotāju kopiena, kurā tiek īstenota uz personu orientēta konkurētspējīga izglītība. Tā ietver kristīgu audzināšanu, sekmējot brīvas, sociāli aktīvas un garīgi nobriedušas personības izaugsmi.

Rīgas Metropolijas Romas katoļu Kūrija
Reģ. Nr. 90000106677
Konts: LV37UNLA0050016701063
SWIFT kods: UNLALV2X
Ziedojuma mērķis: Rīgas Katoļu ģimnāzijas attīstībai

Kūrijai ir sabiedriskā labuma statuss. Var ziedot arī citiem mērķiem, norādot, ka līdzekļi paredzēti sabiedriskā labuma darbībai.


Trūcīgos

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles "Caritas" aicina palīdzēt trūcīgajiem

Lūgums ziedot pārtiku (produktus, kam nav nepieciešama glabāšana ledusskapī un ar derīguma termiņu vairāku mēnešu garumā) un saimniecības preces (zobu pastu, veļas pulveri, ziepes utml.)
Ziedojumu var atstāt Sv. Jēkaba katedrāles vestibilā Pārtikas lādē.
Pateicībā, Sv. Jēkaba katedrāles "Caritas"