Šodienas datums: 09.04.2020  |  Vārda dienas: Anita, Anitra, Zīle

Pāvesta Franciska vizīte Latvijā

Pāvesta attēla un/vai ģerboņa izmantošanas principi un vadlīnijas

1. Attēla un/ vai ģerboņu izmantošana
Tikai Valsts sekretariātam vai nunciatūrām, kur tās darbojas ar Valsts sekretariāta mandātu un attiecīgajā kompetencē, ir tiesības veikt vai autorizēt kādas trešās puses veikt kādu attēla un/vai ģerboņu izmantošanas darbību.
Vietējās reliģiskās institūcijas ad experimentum un uz vienu gadu (no šī dokumenta publicēšanas datuma) drīkst autonomi izmantot attēlu un/vai ģerboņus bez paziņojuma iesniegšanas vai autorizācijas no Valsts sekretariāta gadījumos, kas atbilst visiem sekojošajiem nosacījumiem:
a) tas notiek vienīgi Saņēmēja institucionālajos nolūkos (atļauts lietot tikai paša institūcijas ietvaros);
b) tam nepiemīt nekāda tieša vai netieša reklāmas vai komercijas daba (nav veidots/ izmantots saistībā ar jebkādām preču zīmēm vai uzņēmumu nosaukumiem);
c) tas neietver nekādu attēla un/vai ģerboņu izmantošanas licenci trešajām pusēm (ar vienīgo izņēmumu, ja trešās personas autorizācija ir tikai instrumentāla, lai šīs trešās puses piegādātu Saņēmējam preci vai pakalpojumu, kas strikti saistīts ar saņēmēja institucionālajiem nolūkiem. Piemēram, Saņēmējs ir draudze, kurai nepieciešams nodrukāt reliģisku publikāciju saviem institucionālajiem nolūkiem, un tā pasūta druku tipogrāfijā);
d) tas nenotiek saistībā ar Svētā tēva ceļojumiem vai nacionālas nozīmes svinībām (piemēram, pontifikāta Jubilejas, gadadienas utt.);
e) tas nav pretrunā kanoniskā vai civilā likuma sistēmai vai Svētā tēva vispārīgi paustajām vēlmēm (piemēram, afišu publicēšanu uz sabiedriskām ēkām bez iepriekšējas saskaņošanas vai Attēla lietošana uz precēm ar ievērojamu vērtību kā medaļas vai monētas.)
Ja neatbilst kaut viena no norādītajām a) līdz e) prasībām, Saņēmējam obligāti ir jāinformē nunciatūra, lai saņemtu atbilstošus norādījumus un autorizāciju no Valsts sekretariāta.

Lai saņemtu šādus norādījumus un autorizāciju, Saņēmējam nunciatūrā ir jāiesniedz:
-  personas dati, kas izmantos attēlu un/vai ģerboņus;
-  lietojuma priekšmets un plānoto aktivitāšu apraksts;
-  aktivitāšu teritoriālais apgabals;
-  aktivitāšu ilgums;
-  tirāža un produktu izplatīšanas kanāli (ja tiek plānota kādu produktu ražošana);
-  finansiālie elementi: cena un samaksas nosacījumi.
Ja Saņēmējam ir kādas šaubas, vai viņa gadījums atbilstība vienam vai vairākiem no a) līdz e), minētajiem principiem, tad tas jāziņo nunciatūrai.

2. Attēla un/vai ģerboņu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi:
1) tiek izmantots veidā, kas aptraipa Svētā tēva vai katolisko jūtu cieņu vai reputāciju
2) jebkādos komerciālos nolūkos bez atbilstošas autorizācijas.
Katrā ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā nepieciešams ziņot ordinārijam, lai informācija nonāktu līdz nunciatūrai.

Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs: arhibīskaps Pedro Lopess Kintana (Pedro Lopez Quintana)
Tel: (00) 370 5 212 36 96, (00) 370 212 34 46
Fakss: (00) 370 212 42 28
E-pasts: Nuntiusbalt@aiva.lt
Adrese: 
T. Kosciuškos g. 28
LT-01100 Vilnius
Lietuva