Svētās Mises norise

(Atsevišķi elementi mainās atkarībā no liturģiskā laika)

Svētā krusta zīme
Priesteris (P.):
Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Visi (V.): Āmen.

Liturģiskais sveiciens
P.:
Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mī­lestība, un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem!
Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
vai: Dievs Kungs lai ir ar jums!
Dominus vobiscum.
V.: Kungs ir ar tevi!
Et cum spiritu tuo.

Grēku nožēlošana
P.: Lai mēs varētu cienīgi piedalīties svētajā Mises Upurī, nožēlosim savus grēkus, izlūdzoties no Dieva piedošanu.
Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.
V.: Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu Vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu, mūsu Dievu.
Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa,mea maxima culpa.
Ideo precor beatam Mariam septer Virginem,omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres,orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
Misereatur nostri omnipotens Deus et,dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
V.: Āmen.

Vai:
P.: Kungs. apžēlojies par mums!
Miserere nostri, Domine.
V.: Jo mēs sagrēkojām pret Tevi.
Quia peccavimus tibi.
P.: Kungs, rādi mums savu žēlsirdību!
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
V.: Un dāvā mums savu pestīšanu!
Et salutare tuum da nobis.
P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
Misere?tur nostri omn?potens Deus et, dim?ssis pecc?tis nostris, perd?cat nos ad vitam aet?rnam.
V.: Āmen.

Vai:
P.: Jēzu, kas tiki sūtīts dziedināt satriektās sirdis: Kyrie eleison.
Qui missus es sanare contritos corde: Kyrie el?ison.
V.: Kyrie eleison.
P.: Jēzu, kas atnāci aicināt grēcīgos: Christe eleison.
Qui peccatores vocare venisti: Christe, el?ison.
V.: Christe eleison.
P.: Jēzu, kas sēdi pie Tēva labās rokas, aizbildinot par mums: Kyrie eleison.
Qui ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis: Kyrie el?ison.
V.: Kyrie eleison.
P.: Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un, piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
Misere?tur nostri omn?potens Deus et, dim?ssis pecc?tis nostris, perd?cat nos ad vitam aet?rnam.
V.: Āmen.

P.: Kungs, apžēlojies par mums!
(Kyrie, eleison!)
V.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!)
P.: Kristu, apžēlojies par mums! (Christe, eleison!)
V.: Kristu, apžēlojies par mums! (Christe, eleison!)
P.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!)
V.: Kungs, apžēlojies par mums! (Kyrie, eleison!)

Gloria
Gods Dievam augstumos, un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Mēs Tevi slavējam, teicam un pielūdzam, mēs Tevi cildinām un Tev pateicamies, jo liela ir Tava godība, Kungs, debesu Karali, Dievs, visvarenais Tēvs, Dievs, Vienpiedzimušais Dēls, Jēzu Kristu; Tu — Kungs Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls, Tu nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums; Tu nes pasaules grēkus, uzklausi mūsu lūgšanu. Tu sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums. Vienīgi Tu esi svēts, vienīgi Tu esi Kungs. Tu – visaugstākais, Kungs Jēzu Kristu, ar Svēto Garu: Dieva Tēva godībā. Āmen.
Gloria in exelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe,cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

Lūgšana
P.:
(dienas lūgšana) … Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava Dēla, vārdā, kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
V.: Āmen.

DIEVA VĀRDA LITURĢIJA

P.: (lasījums no Svētajiem Rakstiem) … Tie ir Svēto Rakstu vārdi.
Verbum Domini.
V.: Pateicība Dievam.
Deo gratias.

Psalms

P.: Dievs Kungs lai ir ar jums.
Dominus vobiscum.
V.: Kungs ir ar tevi.
Et cum spiritu tuo.
P.: Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Marks, Lūkass, Jānis).
Lectio sancti Evangelii secundum…
V.: Gods Dievam.
Gloria tibi, Domine.
P.: (Evaņģēlijs) … Tie ir Svēto Rakstu vārdi. Vai: Tas ir Kunga Vārds.
Verbum Domini.
V.: Slava Kristum.
Laus tibi, Christe.

Credo
Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju. Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu, vienpīedzimušo Dieva Dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdi­nātu: Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, ne radītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, trešajā dienā augšāmcēlies, ka pravietots Rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un Viņa valdīšanai nebūs gala.
Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem.
Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu, es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšāmcelšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum,non faktum, consubstantialem Patri: per quem omnia fakta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vitos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

Vispārējā lūgšana
V.: (atbildot priestera vārdiem) Mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs Kungs un Dievs.

EUHARISTISKĀ LITURĢIJA

Upurdāvanu sagatavošana
P.
(upurējot maizi): Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam saņēmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
V.: Lai Dievs ir mūžam slavēts!
Benedictus Deus in saecula.
P.(ielejot biķerī vīnu un dažus pilienus ūdens): Ļauj, Kungs, lai ar Šī ūdens un vīna konsekrāciju mēs varētu ņemt dalību Kristus dievišķībā, kurš ir vēlējies pieņemt mūsu cilvēcisko dabu.
(upurējot vīnu) Mēs slavējam Tevi, Dievs, visas pasaules Valdniek, jo no Tavas devības esam saņēmuši vīnu, ko Tev upurējam, šo vīnakoka un cilvēku darba augli, kas kļūs mums par garīgo dzērienu.
V.: Lai Dievs ir mūžam slavēts!
Benedictus Deus in saecula.
P.: Kungs Dievs, uzņem mūs, kas nākam pie Tevis pazemības garā un satriektām sirdīm, lūgdami, lai šodien mūsu Upuris ir Tev patīkams. (mazgājot rokas) Mazgā mani, Dievs, tīru no nozie­dzības traipa un Šķīstī mani no grēka.
(griežoties pie cilvēkiem) Lūdzieties, brāli, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem Šo manu un jūsu Upuri!
Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
V.: Lai Kungs pieņem šo Upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai Viņa svētajai Baznīcai.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.
P. (lasa lūgšanu): … Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
V.: Āmen.

Pateicības dziesma jeb prefācija
(priesteris izvēlas prefāciju)
P.: Dievs Kungs lai ir ar jums.
Dominus vobiscum.
V.: Kungs ir ar tevi.
Et cum spiritu tuo.
P.: Uz augšu sirdis.
Sursum corda.
V.: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
Habemus ad Dominum.
P.: Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
V.: Tas ir labi un taisnīgi.
Dignum et iustum est.

Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev, debesu Tēvs, visvarenais, mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Viņš mūsu labā ir veicis brīnumdarbus: caur savu nāvi un augšāmcelšanos mūs ir cēlis godā, lai mēs, tagad atbrīvoti no grēka un nāves jūga, tiktu saukti par izredzēto cilti un svēto tautu, par karalisko priesterību un īpašumā iegūtiem ļaudīm un visur slu­dinātu Tavus varenos darbus, kurs mūs no tumsas esi aicinājis savā brīnišķajā gaismā. Un tāpēc vienotībā ar Eņģeļiem un visiem Svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr:

Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debespulku Dievs.
Debess un zeme ir Tavas godības pilna.
Hosanna augstumos.
Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā.
Hosanna augstumos.
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Visi nometas ceļos

Euharistiskā lūgšana
(Priesteris izvēlas šo vai kādu citu euharistisko lūgšanu)

III Euharistiskā lūgšana
Galvenais celebrants (GC): Kungs, Tu esi patiesi svēts, Tev pienākas gods no ikvienas radības, jo caur Tavu Dēlu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, un Svēto Garu Tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam tiktu upurēts Tavam vārdam par godu tīrs Upuris.
Visi kocelebranti (VK): Dziļā pazemībā mēs Tevi lūdzam, Kungs, svētī šīs mūsu upurdāvanas tā paša Svētā Gara spēkā, lai tās mums top par Tava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, Miesu un Asinīm. Jo pēc Viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu.
Tai vakarā, kad Viņu nodeva, Viņš ņēma maizi, Tev pateikdamies, svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem, sacīdams (konsekrē maizi):
“ŅEMIET UN ĒDIET NO TĀS VISI, JO TĀ IR MANA MIESA, KAS PAR JUMS TIKS ATDOTA.” (Priesteris pacel Hostiju.)
Tāpat pēc Vakariņām Viņš ņēma biķeri, Tev pa­teikdamies, svētīja un deva saviem mācekļiem, sacīdams (konsekrē vīnu):
“ŅEMIET UN DZERIET NO TĀ VISI, JO TAS IR MANU JAUNĀS UN MŪŽĪGĀS DERĪBAS ASIŅU BIĶERIS, KAS PAR JUMS UN PAR DAUDZIEM TIKS IZLIETAS GRĒKU PIEDOŠANAI. DARIET TO MANAI PIEMIŅAI!” (Priesteris paceļ biķeri.)
GC: Lūk, ticības noslēpums!
Mysterium fidei.
V.: Mēs vēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšāmcelšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemus, donec venias.
VK: Tāpēc, pieminēdami, Kungs, Tava Dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties Viņa brīnišķīgo augšāmcelšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot Viņa otrreizējo atnākšanu, mēs ar pateicību Tev upu­rējam šo dzīvo un svēto Upuri. Raugies, lūdzam, uz savas Baznīcas upurdāvanu, uz to Upuri, kas mūs samierināja ar Tevi, lai mēs, pieņemdami Tava Dēla Miesu un Asinis, saņemtu Viņa Svēto Garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu.
1. kocelebrants: Viņš lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izredzētajiem, ar Vissvētāko Jaunavu, Dieva Māti Mariju, ar Taviem svētajiem apustuļiem un godpil­najiem mocekļiem, un ar visiem svētajiem, kas mums palīdz, pastāvīgi aizbildinot pie Tevis.
2. kocelebrants: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlīguma Upuris nes visai pasaulei mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu Baznīcu Šīs zemes gaitās, savu kalpu, mūsu pāvestu …, mūsu bīskapu …, visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tauru, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie Tevis ar lūgšanām. Ved pie sevis, labais Tēvs, arī tos savus bērnus, kas ir tālu no Tevis. Bet mūsu nomirušos brāļus un visus, kas Tavā žēlastībā aizgājuši no šīs pa­saules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu Tavu godību caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulei dod visu labo.
VK: Caur Jēzu Kristu, ar Viņu un Viņā Tev, Dievam, visvarenajam Tēvam, Svētā Gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos.
Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
V.: Āmen.

Svētās Komūnijas rits
P.:
Paklausot Pestītāja vārdiem un Viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sakām:
Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:
Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Pater noster, qui es in caelis: satificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis delita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
P.: Atpestī mūs, Kungs, no visa ļauna, dod, lūdzam, mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēka, drošā cerībā gaidot atnākam mūsu Pestītāju Kungu Jēzu Kristu.
Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut, ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab perturbatione securi: expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
V.: Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara mūžīgi.
Quia tuum est regnum, et potestat, et gloria in saecula.
P.: Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apus­tuļiem: “Es jums atstāju mieru, Es jums dodu savu mieru,” raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas Baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam.
Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiae tuae; eamque secundum volumtatem tuam pacificare et coadunare digneris. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
V.: Āmen.
P.: Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr!
Pax Domini sit semper vobiscum.
V.: Dieva miers lai ir ar tevi!
Et cum spiritu tuo.
(Pēc priestera uzaicinājuma dod cits citam miera un izlīguma sveicienu.)
Offerte vobis pacem.
P. (laužot Hostīju): Mūsu Kunga Jēzus Kristus Miesas un Asiņu Sakraments, kuru pieņemsim, lai palīdz mums sasniegt mūžīgo dzīvi.

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dāvā mums mieru.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

P. (klusām lūdzas): Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, kas, pildot Tēva gribu, Svētā Gara spēkā ar savu nāvi izglābi mūs jaunai dzīvei, atbrīvo mani ar savu vissvētāko Miesu un Asinīm no visiem maniem grēkiem un no visa ļauna, liec man vienmēr turēties pie Taviem baušļiem un neļauj man nekad no Tevis šķirties.
Vai: Kungs Jēzu Kristu, Tavas Miesas un Asiņu pieņemšana lai tuvina mani nevis tiesai un pazudinā­šanai, bet gan Tavai žēlastībai, kas sargā un dziedina manu dvēseli un miesu.
P. (rādot Hostiju tautai): Lūk, Dieva Jērs, kas nes pa­saules grēkus! Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.
V.: Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
P. (dodot ticīgajiem Svēto Komūniju):
Kristus Miesa. (Corpus Christi.)
Ticīgais: Āmen.
P. (noslēguma lūgšana):
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
V.: Āmen.

Mises noslēgums
P.: Dievs Kungs lai ir ar jums.
Dominus vobiscum.
V.: Kungs ir ar tevi.
Et cum spiritu tuo.
P.: Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
V.: Āmen.
P.: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
Ite, missa est.
V.: Pateicība Dievam.
Deo gratias.

Bīskapa svētība
Bīskaps (B.): Lai Kunga Vārds ir slavēts.
Sit nomen Domini benedictum.
V.: No šī laika un mūžīgi.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
B.: Mūsu palīdzība ir Kunga Vārdā.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
V.: Kas ir radījis debesis un zemi.
Qui fecit caelum et terram.
B.: Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
V.: Āmen.
B.: Dieva žēlastība lai jūs pavada.
Ite, missa est.
V.: Pateicība Dievam.
Deo gratias.
 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti