Svētdiena I

            (Lūdzas sestdienas vakarā)
            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā “Alleluja” netiek dziedāts) 
            HIMNA
 
            Kungs Dievs, Tu visu pasauli
            un debess zvaigznes veidoji.
            Tu dienām devi gaišumu
            un naktīm zvaigžņu mirdzumu.
            Tev pateicību sūtām mēs
            pēc dienas darbiem pabeigtiem
            un arī dienas grūtības
            kā upuri Tev tīkamu.
            Kad saulriets krāso debesis,
            mēs ceļam sirdis lūgšanā,
            lai Dieva gaisma neizdziest,
            kas staro mūsu dvēselēs.
            To dari, Tēvs visvarenais,
            un Dēls, kas Tēvam līdzīgais
            ar Svēto Garu mūžīgo,
            kas valdi visā pasaulē.
            PSALMODIJS
            1. ant. Mana lūgšana lai nonāk Tavā priekšā, Kungs, kā vīraks.
            Psalms 141 (140), 1–9
            1 Kungs, es piesaucu Tevi, steidzies pie manis!*
            Uzklausi manu balsi, kad Tevi saucu!
            2 Tavā priekšā kā vīraks lai nonāk mana lūgšana,*
            manu roku pacelšana – kā vakara upuris.
            3 Kungs, noliec sargu manai mutei*
            un apsardzi manām lūpām.
            4 Neļauj manai sirdij tiekties pēc ļauna,*
            ka es kopā ar ļaundariem nedaru grēcīgus darbus, †
            viņu labumus negribu baudīt!
            5 Lai sit mani taisnīgais pēc žēlsirdības un lai pārmāca mani†,
            bet grēcinieka eļļa lai netiek izlieta man uz galvas;*
            savu lūgšanu es vienmēr lieku pretī viņu ļaunumam.
            6 Viņu tiesneši lai tiek nogāzti no klints,*
            viņi dzirdēja manus vārdus, jo tie bija maigi:
            7 “Kā dzirnakmens šķembas virs zemes,*
            tā pie pazemes vārtiem izkaisīti viņu kauli”.
            8 Jo uz Tevi, Kungs, raugās manas acis,*
            es patveros pie Tevis, nepazudini manu dvēseli.
            9 Sargā mani no cilpas, ko viņi man izlika,*
            un no ļaundaru slazdiem.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.
            Ant. Mana lūgšana lai nonāk Tavā priekšā, Kungs, kā vīraks.
            2. ant. Tu esi mans patvērums, Kungs, mana daļa dzīvo
            zemē.
            Psalms 142 (141)
            2 Skaļā balsī es piesaucu Kungu,*
            skaļā balsī Kungu es lūdzos,
            3 viņa priekšā es izleju savas žēlabas,*
            viņa priekšā savas ciešanas stāstu.
            4 Kad mans gars manī pagurst,*
            Tu zini manas gaitas:
            uz ceļa, pa kuru es staigāju,*
            viņi man izlika cilpu.
            5 Es paraudzījos pa labi un redzēju:*
            nebija neviena, kas mani uzlūkotu;
            man pazuda iespēja aizbēgt,*
            un nebija neviena, kam rūpētu mana dzīvība.
            6 Kungs, es piesaucu Tevi, †
            es sacīju: “Tu esi mans patvērums,*
            mana daļa dzīvo zemē.
            7 Ņem vērā manu lūgšanu,*
            jo es esmu pārlieku apspiests.
            Izglāb mani no tiem, kas mani vajā,*
            jo viņi par mani ir kļuvuši stiprāki.
            8 Manu dvēseli izved no cietuma,*
            lai es pateiktos Tavam vārdam.
            Man apkārt sastāsies taisnīgie,*
            kad Tu man darīsi labu.”
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.
            Ant. Tu esi mans patvērums, Kungs, mana daļa dzīvo zemē.
            3. ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs
            paaustināja Viņu uz mūžiem.
            Dziedājums Fil 2,6–11
            6 Jēzus Kristus, lai gan bija Dieva veidā,*
            tomēr neuzskatīja par ieguvumu būt līdzīgs Dievam,
            7 bet gan pazemināja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu, †
            kļūstot līdzīgs cilvēkiem.*
            Un atzīts par cilvēku tajā, kas ir ārējais,
            8 Viņš pazemināja sevi, †
            kļūdams paklausīgs līdz nāvei,*
            līdz pat krusta nāvei.
            9 Tādēļ arī Dievs Viņu paaugstināja†
            un deva Viņam vārdu*
            kas ir pāri pār katru vārdu,
            10 lai Jēzus vārda priekšā locītos visi ceļi*
            debesīs, virs zemes, pazemē,
            11 un ikviena mēle atzītu,*
            ka “Jēzus Kristus ir Kungs!” Dieva Tēva godam.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen.
            Ant. Kungs Jēzus pazemināja sevi, tādēļ arī Dievs
            paaugstināja Viņu uz mūžiem.
            LASĪJUMS Rom 11, 33–36
            Ak, Dieva zinību un gudrības, un bagātību dziļums! Cik
            neizprotami ir Viņa lēmumi un neizdibināmi Viņa ceļi! Jo
            kas gan ir izpratis Kunga domas? Vai kas gan Viņam ir bijis
            par padoma devēju? Vai arī kas Viņam ir iepriekš ko dāvājis,
            lai atpakaļ saņemtu atlīdzību? Jo no Viņa un caur Viņu, un
            Viņā ir viss. Slava Viņam uz mūžiem. Amen.
            ATBILDE
            R. Cik gan izdaudzināti* Tavi darbi, Kungs! Cik gan…
            V. Tos visus esi darījis ar gudrību.* Tavi darbi, Kungs. Gods
            lai ir Tēvam… Cik gan…
            Magnificat ant. Jūs esat zemes sāls. Bet, ja sāls zaudē spēku,
            ar ko tad padarīs to sāļu?
            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,
            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,
            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.
            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.
            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.
            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.
            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,
            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Magnificat ant. Jūs esat zemes sāls. Bet, ja sāls zaudē spēku,
            ar ko tad padarīs to sāļu?
            VISPĀRĒJIE LŪGUMI
            Godinot vienīgo Dievu, Tēvu un Dēlu, un Svēto Garu,
            pazemīgi lūgsim:
             Kungs, palīdzi savai tautai!
            Svētais Kungs, visvarenais Tēvs, dari, lai mūsu zemē
            uzaustu taisnība,
            – un Tava tauta dzīvotu miera pārpilnībā.
            Ieved visas tautas savā valstībā,
            – lai visi cilvēki tiktu pestīti.
            Dari, lai laulātie paliktu Tavā mierā un pildītu Tavu gribu,
            – kā arī vienmēr dzīvotu savstarpējā mīlestībā.
            Kungs, apbalvo visus mūsu labdarus,
            – un dāvā viņiem mūžīgo dzīvi.
            Uzlūko žēlīgi tos, kas krituši par upuri naidam un kariem,
            – uzņem viņus mūžīgajā debesu mierā.
            Tēvs mūsu…
            Noslēguma lūgšana
            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.