Svētdiena II

            (Lūdzas svētdienas vakarā)
            V. Dievs, mēs Tavu palīdzību lūdzam.
            R. Kungs, steidzies mums palīdzēt.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. Alleluja.
            (Lielā gavēņa laikā “Alleluja” netiek dziedāts) 
            HIMNA
 
            Svētais Dievs, Trīsvienīgais,
            Tevi gribam godināt,
            katru dienu paceļot
            uz Tevi sirdis modras.
            Pašā rīta agrumā
            jau skan Tev slavas dziesmas,
            arī vēlā vakarā
            uz Tevi sirdis tiecas.
            Tu mums dzīvē dāvini
            mirkļus, dienas un gadus.
            Uzklausi mūs žēlīgi,
            kad ik dienas lūdzamies.
            Mūžīgais Tēvs debesīs,
            Dievs Dēls un Gars vissvētais,
            brīnišķā Trīsvienībā
            tagad, vienmēr, mūžīgi. Amen.
            PSALMODIJS
            1. ant. Svēto spožumā, pirms rīta zvaigzne uzaususi, es tevi
            dzemdināju, alleluja.
            Psalms 110 (109),1–5. 7
            1 Sacīja Kungs manam Kungam:*
            “Sēdies man pie labās rokas,
            kamēr es nolikšu tavus ienaidniekus*
            par tavu kāju pameslu.”
            2 Tavas varas zizli Kungs izstieps no Sionas:*
            “Valdi savu ienaidnieku vidū!
            3 Tava tauta būs uzticīga tava karagājiena dienā;*
            svētajos kalnos no rītausmas klēpja es dzemdināju tevi
            kā rasu.”
            4 Kungs zvērēja un nenožēlos:*
            “Tu esi priesteris uz mūžiem pēc Melhizedeka kārtas.”
            5 Kungs ir pie Tavas labās rokas,*
            satrieks karaļus savu dusmu dienā.
            7 Viņš padzersies no strauta pie ceļa,*
            tāpēc arī pacels galvu.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Svēto spožumā, pirms rīta zvaigzne uzaususi, es tevi
            dzemdināju, alleluja.
            2. ant. Svētlaimīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi
            tiks piepildīti.
            Psalms 112 (111)
            1 Svētīgs ir vīrs, kas Kunga bīstas,*
            kam viņa baušļi ļoti patīk.
            2 Viņa pēcnācēji būs vareni virs zemes.*
            taisnīgo paaudze tiks svētīta.
            3 Turība un bagātība būs viņa namā,*
            un viņa taisnība pastāvēs mūžam.
            4 Taisnīgajiem tumsībā uzausa gaisma,*
            viņš ir lēnīgs, žēlsirdīgs un taisnīgs.
            5 Tīkams ir cilvēks, kurš apžēlojas un aizdod*
            un savas lietas taisnīgi kārto,
            6 jo nemūžam viņš netiks satricināts.*
            Taisnīgais būs mūžīgā piemiņā,
            7 viņš nenobīsies no ļaunām vēstīm.*
            Viņa sirds ir droša un uzticas Kungam,
            8 viņa sirds ir stipra, tā nebīsies,*
            kamēr viņš ar gandarījumu noskatīsies uz saviem
            ienaidniekiem.
            9 Viņš ir devīgs, dāvina nabagiem; †
            viņa taisnība pastāvēs mūžam.*
            viņa vara pieaugs ar godu.
            10 Bezdievīgais to redzēs un dusmosies, †
            griezīs savus zobus un nonīks.*
            Grēcinieku ilgas aizies bojā.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Ant. Svētlaimīgi ir tie, kas alkst un slāpst taisnības, jo viņi
            tiks piepildīti.
            3. ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli,
            alleluja.
            Sekojošajā dziesmā visi “alleluja” izpildāmi tikai tad, ja
            dziesma tiek dziedāta. Recitēšanas gadījumā “alleluja” tiek
            recitēts tikai katras strofas sākumā un beigās.
            Dziedājums sal. Atkl 19, 1–2. 5–7
            Alleluja!
            1 Pestīšana un gods, un spēks mūsu Dievam,*
            (R. Alleluja!)
            2 jo patiesas un taisnīgas ir Viņa tiesas.
            R. Alleluja (alleluja)!
            Alleluja!
            5 Slavējiet mūsu Dievu, jūs, visi Viņa kalpi,*
            (R. Alleluja!)
            un tie, kas Viņa bīstaties, mazi un lieli!
            R. Alleluja (alleluja)!
            Alleluja!
            6 Jo valda Kungs, visvarenais mūsu Dievs.*
            (R. Alleluja!)
            7 Priecāsimies un līksmosim, un dosim Viņam godu,
            R. Alleluja (alleluja)!
            Alleluja!
            jo pienācis ir Jēra kāzu mielasts*
            (R. Alleluja!)
            un Viņa Līgava ir sagatavojusies.
            R. Alleluja (alleluja)!
            Alleluja!
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            (R. Alleluja!)
            un Svētajam Garam,
            R. Alleluja (alleluja)!
            Alleluja!
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            (R. Alleluja!)
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            R. Alleluja (alleluja)!
            Ant. Slavējiet Dievu, jūs, visi Viņa kalpi, mazi un lieli,
            alleluja.
            LASĪJUMS Ebr 12, 22–24
            Bet jūs esat piegājuši pie Sionas kalna un dzīvā Dieva
            pilsētas, debesu Jeruzalemes, pie neskaitāmo eņģeļu pulkiem,
            pie svētku sapulces un debesīs ierakstītu pirmdzimto Baznīcas,
            pie Dieva, kas ir tiesnesis visiem, pie taisnīgo gariem, kas
            ir sasnieguši pilnību, pie Jaunās Derības Vidutāja – Jēzus un
            pie apslacināšanas ar asinīm, kuras runā spēcīgāk nekā
            Ābela asinis.
            ATBILDE
            R. Dižs ir mūsu Kungs,* Varens spēkā. Dižs…
            V. Un neizmērojams savā gudrībā.* Varens spēkā. Gods lai
            ir Tēvam… Dižs…
            Magnificat ant. Svētlaimīgi miera nesēji, jo viņus sauks par
            Dieva bērniem.
            Magnificat (Lk 1,46–55)
            46 Augsti slavē Kungu mana dvēsele,*
            47 un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā;
            48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību.*
            Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,
            49 jo lielas lietas man ir darījis Varenais,*
            un svēts ir viņa vārds,
            50 un viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm*
            tiem, kas viņa bīstas.
            51 Varenus darbus viņš darīja ar savu roku,*
            izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā.
            52 Varenos viņš nogrūda no troņa*
            un paaugstināja pazemīgos.
            53 Izsalkušos viņš pildīja labumiem,*
            bet bagātos atstāja tukšā.
            54 Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli,*
            atcerēdamies savu žēlsirdību,
            55 kā viņš bija solījis mūsu tēviem,*
            Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.
            Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
            un Svētajam Garam,
            kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
            un mūžīgi mūžam. Amen. 
            Magnificat ant. Svētlaimīgi miera nesēji, jo viņus sauks par
            Dieva bērniem.
            VISPĀRĒJIE LŪGUMI
            Priecādamies Kungā, no kura nāk viss labais, pazemīgi
            lūgsim Viņu:
             Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu!
            Visuma Radītāj un Valdniek, kas sūtīji pasaulē savu Dēlu,
            lai Tavs vārds tiktu pagodināts visā pasaulē,
            – palīdzi Baznīcas sludinātajai vēstij sasniegt visus cilvēkus.
            Dari mūs par apustuļu sludinātās mācības spējīgiem
            skolniekiem
            – un palīdzi mums augt patiesā ticībā.
            Tu mīli taisnīgos,
            – dod taisnīgu atalgojumu tiem, kas cieš netaisnību.
            Dari brīvus važās iekaltos, dod redzi aklajiem
            – uzmundrini nomāktos un sargā tos, kuri tiek vajāti.
            Atceries tos, kas aizmiguši Tavā mierā ar cerību uz
            augšāmcelšanos, –
            – ļauj viņiem ar Tava Dēla palīdzību iemantot mūžīgo
            svētlaimi.
            Tēvs mūsu…
            Noslēguma lūgšana
            Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti