2006. gada lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību materiāli

„Kur divi vai trīs ir pulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū”

Tas, kas mūs vieno, ir daudz stiprāks par to, kas mūs šķir. Kristiešu vienotības pamatā ir Kristus klātbūtne – Kristus, augšāmcēlies Kungs, ir mūsu vidū, kā Viņš apsolīja saviem mācekļiem: „Lūk, Es esmu ar jums līdz pasaules galam.” Šo solījumu Jēzus dod tūliņ pēc tam, kad saviem mācekļiem ir pavēlējis doties sludināt Labo Vēsti visām tautām un kristīt tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā (sal. Mt 28,19-20). Kungs Jēzus apzinājās arī grūtības, ko mācekļiem nāksies šķērsot, tāpēc Viņš tos neatstāja kā bāreņus (sal. 14). Jēzus apsolīja palikt kopā ar viņiem. Viņš ir Emanuēls, Dievs ar mums (Mt 1, 23).
 

1. diena. Mūs vieno Kristus klātbūtne. Viens Kungs, viena ticība, viena kristība
Ez 37,15-28
Ps 67 (66)
Ef 4,1-6
14,23-27

Lūgšana
Kungs, mēs pateicamies par Tavu klātbūtni mūsu vidū, tā mūs stiprina un iedrošina ceļā. Liec mums apzināties Tavu klātbūtni mūsos, liec mums būt jūtīgiem pret Tavām iedvesmām, kā Tu vadi katru mūsu rīcību. Dāvā mums gudrību un pazemību, lai spējam atpazīt Tavu klātbūtni savos brāļos un māsās. Kungs, dari, lai mēs patiešām būtu viens. Āmen.
 

2. diena. Celt kristiešu vienotību kopā ar Jēzu, klātesošu mūsu vidū, – ekumenisms ikdienā. Arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt.
At 30,15-20
Ps 133 (132)
1 Kor 12,12-31
13,1-15

Lūgšana
Mūžīgais Tēvs, vienoti Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā un Tava Gara Mierinātāja klātbūtnē, mēs apņemamies veidot kristīgu kopienu, kurai būtu viena sirds un viena dedzība, kas atjaunota Tavas mīlestības ugunī. Palīdzi, lai ar tiem, kurus savā dzīvē satiekam, mēs īstenojam ikdienas ekumenismu, sekojot Tavam Dēlam, kurš mazgāja saviem mācekļiem kājas, lai tie visi kopā ieietu jaunā, Viņa klātbūtnes dzīvē. Āmen.
 

3. diena. Kopīgi lūgt Jēzus vārdā. Kungs gaida, lai jums dāvātu žēlastību.
Is 30,18-26
Ps 136 (135)
Apd 1,12-14
Mt 18,18-20

Lūgšana
Kungs, māci mums lūgt, kā Tu mācīji saviem mācekļiem. Lai mēs spējam būt viens ticībā, mīlestībā un kalpošanā, līdzīgi mācekļiem, par kuriem ir teikts, ka viņiem bija viena sirds. Dāvā mums svinēt to, kas mūsos atšķirīgs, priecāties dažādībā un no visas sirds dalīties savstarpēju lūgšanu bagātībās. Liec, lai, pulcējoties Jēzus vārdā, mēs tiekam pārveidoti, tā lai patiešām kļūstam viens un lai pasaule ticētu Tavai uzticamajai klātbūtnei. Āmen.
 

4. diena. No pagātnes uz nākotni: piedošana un atmiņas dziedināšana. Es tev nesaku līdz septiņām, bet līdz septiņdesmit reiz septiņām reizēm.
Jon 3
Ps 51 (50)
Kol 3,12-17
8,1-11

Lūgšana
Izlīgšanas Dievs, palīdzi mums pārvarēt visas vilšanās un rūgtumu, ko mūsos radījušas pagātnes neveiksmes un grēki. Māci mums savu piedošanu, lai mēs spētu visā pazemībā tiekties pēc izlīgšanas ar Tevi un savu tuvāko. Stiprini mūsos Kristus mīlestību, kas ir Tavas Baznīcas vienotības avots un garants. Āmen.
 

5. diena. Dieva klātbūtne mūsu vidū: aicinājums uz mieru. Kungs ir ar mums.
1 Ķēn 19,1-13a
Ps 46 (45)
Apd 10,9-48
Lk 10,25-37

Lūgšana
Pulcējušies Jēzus Kristus vārdā, mēs Tevi lūdzam, Tēvs, dari mūs uzmanīgus pret Tavu klātbūtni šajā pasaulē un palīdzi mums atpazīt ceļus, pa kuriem Tu vēlies mūs vest mūsu ekumeniskajā svētceļojumā. Tev pienākas viss gods un slava mūžīgi mūžam. Āmen.
 

6. diena. Būt misionāriem Jēzus vārdā. Tāpat jūsu Tēvs, kas ir debesīs, nevēlas, lai pazustu kāds no šiem mazajiem.
Dan 3,19-30
Ps 146 (145)
Apd 8,26-40
Lk 10,1-12

Lūgšana
Dzīvais Dievs, atmodini mūsos vēlēšanos būt misionāru tautai. Palīdzi mums ieklausīties Tavā aicinājumā un dāvā drosmi ļauties Tava Gara vadībai. Lai mēs ar kopīgu liecību spētu uzrunāt arī tos, kam visvairāk vajadzīga Tava palīdzība, lai viņi tiktu stiprināti, un lai mēs dotos pasaulē pasludināt Tavas valstības Labo Vēsti. Āmen.
 

7. diena. Atpazīt Dieva klātbūtni otrā, uzņemt otru Jēzus vārdā. Kurš bērnu uzņem Manā vārdā, tas uzņem Mani.
Izc 3,1-17
Ps 34
Apd 9,1-6
Mt 25,31-46

Lūgšana
Mūžīgais Tēvs, dāvā mums žēlastību atpazīt, ka Tu esi klātesošs mūsu vidū tik dažādos veidos. Lai mūsos aug vēlēšanās sasniegt patiesu vienotību savās Baznīcās un sabiedrībā, kurā dzīvojam, un lai mūsu lūgšana par Kristus Miesas, Tavas Baznīcas, vienotību kļūst aizvien dedzīgāka. Mēs Tevi lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
 

8. diena. Vienoti cerībā. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka Es esmu Tēvā, jūs esat Manī un Es – jūsos.
Izc 40,34-38
Ps 42 (41)
Atkl 21,1-6

Lūgšana
Mūžīgais Tēvs, dāvā mums, kas esam pulcējušies Jēzus vārdā, pārliecību, ka, par spīti visam, nāve negūs pārsvaru, ka mūsu sašķeltība beigsies, ka neļausim sevi uzveikt bezcerībai un cerībā sasniegsim dzīvības, mīlestības un gaismas pilnību, ko Tu esi apsolījis tiem, kas Tevi mīl un ir uzticīgi Taviem vārdiem. Āmen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti