2010. gada lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību materiāli

„Jūs esat tā liecinieki” (Lk 24,48)
 
Par 2010. gada Lūgšanu nedēļas moto izraudzīta Lūkasa evaņģēlija 24. nodaļa. Lūgšanu un pārdomu materiālu 2010. gada Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību sagatavojusi Skotijas Baznīcu darba grupa sadarbībā ar Pontifikālo padomi kristiešu vienotības veicināšanai un Baznīcu ekumenisko padomi. 1910. gadā Edinburgā notika Misionāru konference, kas tiek uzskatīta par šodienas ekumenisma kustības iesākumu. Lai atzīmētu konferences simto gadadienu, Skotijā tika rīkota plaša jubilejas pasākumu programma ar devīzi: „Liecināt par Kristu šodien.” Turpinot šo tematu, Skotijas Baznīcas ir piedāvājušas moto Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību: „Jūs esat tā liecinieki.” (Lk 24,48)

1. diena

Dienas tēma: Liecināt, svinot dzīvību.
Lasījumu moto: Kāpēc jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem? (Lk 24,5)
Īpašie lasījumi:
Rad 1,1.26-31 Dievs redzēja visu, ko bija radījis. Un, lūk, tas bija ļoti labs.
Ps 104,1-24 Cik daudz ir Tavu darbu, Kungs!
1 Kor 15,12-20 Ja nav augšāmcelšanās no mirušajiem, tad arī Kristus nav augšāmcēlies.
Lk 24,1-5 Kāpēc jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem?
 
Komentārs
Mūsu ceļš pretī kristiešu vienotībai stingri sakņojas mūsu kopīgajā ticībā tam, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies. Mēs svinam ne tikai to dzīvību, ko Dievs mums ir dāvājis, bet arī jauno dzīvību, ko Viņš mums piešķir, pateicoties uzvarai, kurā Jēzus vienu reizi par visām ir uzvarējis nāvi. Šajā Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību apliecināsim savu kopīgo ticību, paužot rūpes par ikviena cilvēka dzīvību. Dzīvība ir dāvana, ko Dievs mums ir piešķīris, un, jo vairāk mēs dzīvību atbalstām un to svinam, jo vairāk mēs liecinām par Viņu, kurš savā labvēlīgajā mīlestībā mums dzīvību ir dāvājis.
Lasījums no Radīšanas grāmatas (Rad 1,1.26-31) atgādina Dieva varenību un radošo enerģiju. Tieši šo varenību un enerģiju atklāj svētais Pāvils, kad piedzīvo Jēzus augšāmcelšanos. Viņš aicina Korintas iedzīvotājus pilnīgi paļauties uz augšāmcelto Kungu un uz jauno dzīvību, kuru Viņš mums dāvā.
To pašu tēmu turpina 104. psalms, pasludinot Dieva radības godību. Savukārt, Evaņģēlija fragments (Lk 24,1-5) mūs aicina meklēt jauno dzīvi, pretojoties nāves kultūrai, ko bieži vien mums piedāvā pasaule. Evaņģēlija fragments mūs iedrošina paļauties uz Jēzus spēku un tādā veidā gūt dzīvības un dziedināšanas pieredzi.
Šodien mēs pateicamies Dievam par visu, kas apliecina Viņa mīlestību pret mums, – par visu radību, par saviem brāļiem un māsām visā pasaulē, par vienotību mīlestībā, par piedošanu un dziedināšanu, un par mūžīgo dzīvību.
 
Lūgšana
Kungs, mūsu Radītāj, mēs slavējam Tevi par visiem tiem, kuri apliecina savu ticību ar vārdiem un darbiem. Pilnasinīgi izdzīvojot savu dzīvi, mēs it visā, ko Tu mums ļauj pieredzēt, jūtam Tavu mīlošo klātbūtni. Dari, lai mēs esam vienoti kopīgā liecībā, svinot dzīvību un aizstāvot to. Mēs to lūdzam Tev, kas esi jebkāda pagodinājuma cienīgs, Tev, kas esi dzīvības Radītājs.
 

2.  diena

Dienas tēma: Liecināt, daloties pieredzē.
Lasījumu moto: Par ko jūs ceļā sarunājāties? (Lk 24,17)
Īpašie lasījumi:
Jer 1,4-8 Tev jāiet visur, kurp es tevi sūtīšu.
Ps 98 (97) Dziediet Kungam jaunu dziesmu!
Apd 14,21-23 Viņi tur stiprināja mācekļu dvēseles.
Lk 24, 13-17a Par ko jūs ceļā sarunājāties?

Komentārs
Dalīšanās savā personīgajā pieredzē ir iedarbīgs veids, kā apliecināt ticību Dievam. Ja mēs uzklausām cits citu ar cieņu un uzmanību, tas mums ļauj satikt Dievu cilvēkā, ar kuru sarunājamies.
Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas (Jer 1,4-8) mums sniedz spēcīgu liecību par Dieva aicinājumu pravietim. Viņam ir jādalās tajā, ko ir saņēmis, lai tādā veidā cilvēki dzirdētu Dieva Vārdu un izvēlētos to par savas dzīves pamatu.
Sākotnējās Baznīcas mācekļi saņēma šo pašu aicinājumu pasludināt Dieva Vārdu, kā par to liecina lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 14,21-23).
98. psalms mūs mudina vērsties pie Dieva ar slavas un pateicības dziesmām.
Savukārt šodienas Evaņģēlija lasījums (Lk 24,1-5) mums atklāj Jēzu, kurš nes gaismu cilvēka aklumā un izgaisina vilšanos. Viņš mums palīdz rīkoties tā, lai mūsu pieredze ļautu īstenoties vienīgajam Dieva plānam.
Šajā Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību mēs klausāmies citos kristiešos, kas stāsta par savu ticību, lai satiktu Dievu dažādajos veidos, kādos Viņš mums atklājas.
Mēs arī apzināmies to, ka dalīšanās pieredzē ar citiem var notikt, pateicoties tehnoloģijām, kas nodrošina saziņu virtuālajā realitātē. Modernie saziņas līdzekļi var mums palīdzēt vēl plašāk dalīties savā pieredzē un tādā veidā radīt kopienu, kas sniedzas vēl tālāk nekā fiziskā realitāte.
Uzmanīga ieklausīšanās mums ļauj augt ticībā un mīlestībā. Lai arī cik atšķirīgas būtu mūsu personiskās un kolektīvās liecības, mēs atklājam, ka esam saistīti cits ar citu vienā vēsturē – Dieva mīlestības vēsturē. Un mēs pazīstam šo mīlestību – tā mums ir atklāta Jēzū Kristū.

Lūgšana
Vēstures Kungs, mēs Tev pateicamies par visiem tiem, kuri ir runājuši ar mums par savu ticību un tādā veidā ir liecinājuši par Tavu klātbūtni viņu dzīvē. Mēs Tevi slavējam par to, cik bagāts ir garīgais mantojums, ko esam saņēmuši gan katrs atsevišķi, gan savas Baznīcas kopienā. Un mūsu liecības pauž vienas un tās pašas vēstures īstenošanos – tā ir Jēzus Kristus vēsture. Tēvs, dāvā mums drosmi un gudrību liecināt par savu ticību. Ļauj ikvienam cilvēkam iepazīt Tavu Dēlu, kuru Tu esi sūtījis pasaulē.
 

3. diena

Dienas tēma: Liecināt, mācoties uzmanību.
Lasījumu moto: Vai tad tu nezini, kas šajās dienās Jeruzalemē noticis? (sal. Lk 24,18)
Īpašie lasījumi:
1 Sam 3,1-10 Runā, Kungs, Tavs kalps klausās.
Ps 23 (22) Kungs ir mans gans.
Apd 8,26-40 Filips sludināja Labo Vēsti par Jēzu Kristu.
Lk 24,13-19 To acis bija kavētas Viņu pazīt.

Komentārs
Augt ticībā – tas ir sarežģīts ceļš. Daudzu cilvēku dzīve šodien ir ļoti piepildīta, viņiem ir jātiek galā ar dažādiem pienākumiem un atbildību. Ir viegli nepamanīt Dieva mīlestību, kas mums atklājas mūsu ikdienas dzīvē un dažādajā pieredzē. Ja mēs ļaujam sevi raustīt uz visām pusēm un mūsu darbošanās mūs pārņem, tad varam palaist garām nepamanītu to, kas patiesībā notiek mūsu acu priekšā. Nereti mēs esam līdzīgi abiem Evaņģēlijā aprakstītajiem mācekļiem – lai arī mūsu skatījums uz patiesību nav pilnīgs, mēs bieži iedomājamies, ka zinām patiesību, un cenšamies uzspiest citiem savu viedokli par notiekošo. Šodienas pasaulē mēs esam aicināti atklāt Dieva klātbūtni visos pārsteidzošajos vai neticamajos savas dzīves notikumos.
Šodienas lasījums no Vecās Derības (1 Sam 3,1-10) liek ieklausīties tajā, kā Dievs sauc un aicina Samuēlu liecināt. Taču vispirms Samuēlam ir jāsaklausa Dieva balss. Tam ir nepieciešama gatavība un vēlēšanās klausīties tajā, ko Dievs saka.
Lasījumā no Apustuļu darbiem (Apd 8,26-40) mēs šo vēlēšanos klausīties Dieva Vārdu atklājam Filipā un etiopietī. Abi apliecina savu ticību, atbildot tam, kas viņiem konkrētajā brīdī tiek prasīts. Viņi vispirms uzmanīgi klausās un pēc tam attiecīgi atbild.
23. psalms par Labo Ganu atklāj rāmo paļāvību, kāda piemīt cilvēkam, kurš apzinās Dieva maigās rūpes, sapulcinot savu ganāmpulku un vadot savas avis uz svaigām ganībām.
Šajā Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību mēs cenšamies apzināties to, ka Dievs ir klātesošs visos mūsu ikdienas dzīves notikumos un pieredzē. Mēs satiekam cilvēkus, kas mums ir labi pazīstami, un tādus, kas mums ir sveši. Šo tikšanos laikā mēs uzzinām citu cilvēku garīgo pieredzi, un tas atjauno mūsu skatījumu uz Dieva patiesību. Apziņa par Dieva klātbūtni mūs iedrošina rīkoties, lai sekmētu kristiešu vienotību.

Lūgšana
Kungs, Tu esi Labais Gans. Tu nāc mums pretī un pavadi mūs ikvienā mūsu dzīves dienā. Dāvā mums žēlastību apzināties visu, ko Tu dari mūsu labā. Mēs Tevi lūdzam – palīdzi mums būt atvērtiem pret visu to, ko Tu mums dāvā, un apvienoties vienā ganāmpulkā.

4. diena

Dienas tēma: Liecināt, svinot ticības mantojumu.
Lasījumu moto: „Ko tad?” Tie viņam atbildēja: „To, kas notika ar Jēzu Nācarieti.” (Lk 24, 19)
Īpašie lasījumi:
At 6,3-9 Kungs Dievs ir vienīgais Kungs.
Ps 34 Es slavēšu Kungu vienmēr.
Apd 4,32-35 Vienotu sirdi un dvēseli.
Lk 24,17-21 Mēs cerējām…

Komentārs
Mēs visi esam neizsakāmu pateicību parādā tiem, kuru ticība ir kalpojusi par pamatu mūsu kristīgajai dzīvei šodien. Ir daudz vīriešu un sieviešu, kas ar savām lūgšanām, liecību un ticības svinēšanu ir pratuši nodot ticību nākamajām paaudzēm.
Skotijai ir ļoti bagāts kristīgais mantojums. Tā lepojas ar svēto Niniānu (4. gs.), ar svēto Kolumbānu (6. gs.) un daudziem citiem ķeltu svētajiem, kuru ticība sakņojās Dieva mīlestībā un apbrīnā par Viņa radību. Skotu ticībai bija liela nozīme arī 16. gadsimtā, kad izplatījās Reformācija, un kopš tā laika aizvien ir saglabājies šīs ticības gara spēks.
Šodienas lasījumi apstiprina, cik nozīmīgs ir ticības kopienas atbalsts, lai nodrošinātu Dieva Vārda sludināšanu. Fragments no Atkārtotā likuma grāmatas (At 6,3-9) mums sniedz skaistu lūgšanu no mūsu brāļu un māsu jūdu mantojuma – viņi ik dienas slavēja Dievu ar šiem vārdiem. 34. psalms mums piedāvā apliecināt savu ticības mantojumu ar slavēšanu tā, lai mūsu ticība atklātos Dieva cildināšanā un pateicībā. Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 4,32-35) atklāj kopienu, kas ir vienota ticībā un tuvākmīlestībā. Savukārt, Evaņģēlija fragmentā (Lk 24,17-21) redzam Jēzu no Nācaretes kā mūsu ticības mantojuma centru.
Šonedēļ vienojoties ar brāļiem un māsām no citām kristīgajām konfesijām lūgšanā par vienotību, mēs uzņemam mūsu kristīgā mantojuma daudzveidīgo un dažādo bagātību. Mēs lūdzam par to, lai kopīgā mantojuma apzināšanās mūs vieno ciešākā vienotībā, ejot uz priekšu ticības ceļā.

Lūgšana
Dievs, mūsu Kungs, mēs slavējam Tevi par visiem cilvēkiem un kopienām, kas mums ir pasludinājuši Tavu Labo Vēsti un tādējādi ir dāvājuši stipru pamatu mūsu šodienas ticībai. Mēs lūdzam par to, lai arī mēs prastu kopīgi apliecināt savu ticību un tā iedrošināt cilvēkus pieņemt Tevi, Dievs, un šo patiesību – pasaulei ir dāvāta dzīvība, jo mūs visus ir atpestījis viens Kungs Jēzus Kristus.

5. diena

Dienas tēma: Liecināt ciešanās.
Lasījumu moto: Vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet savā godībā? (Lk 24,26)
Īpašie lasījumi:
Is 50, 5-9 Tuvu man ir Viņš, kurš mani attaisno.
Ps 124 Mūsu atbalsts ir Kunga Vārds.
Rom 8,35-39 Dieva mīlestība ir atklāta Jēzū Kristū.
Lk 24,25-27 Jēzus tiem izskaidroja visu, kas par Viņu rakstīts.

Komentārs
Pēdējo gadu laikā Skotijā ir bijuši divi notikumi, kas piepeši lika šai mazajai zemei nonākt visas pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanības centrā, – lidmašīnas avārija Lokerbijā un bērnu slaktiņš Dan­bleinas skolā. Skotu tauta vienmēr pieminēs šos smagos cilvēku dzīvības zaudējumus. Abi notikumi izraisīja neiedomājamas ciešanas un sāpes daudziem, šo notikumu sekas ietekmēja daudz plašāku apgabalu nekā tikai to skartās pilsētas. Nevainīgi cilvēki gāja bojā šausmīgos apstākļos.
Ciešanu realitāte ir kaut kas tāds, par ko ar spēku runā pravietis Isajs šodien lasāmajā Svēto Rakstu fragmentā (Is 50,5-9), kurā viņš mums atgādina to, ka Dievs nekad nesamierinās, redzot cilvēku ciešanas. 124. psalms pasludina, ka ir nepieciešams, lai ticīgais saglabātu paļāvību uz savu Pestītāju. Savukārt, fragments no Vēstules romiešiem (Rom 8,35-39) pauž pārliecību par to, ka mīlestība vienmēr ir visstiprākā un sāpes un ciešanas nekad negūs virsroku, tāpēc ka, pirms Kristus dāvāja pasaulei savu augšāmcelšanos, Viņš ļāvās šausminošajai agonijai un drūmajai kapa tumsai, lai būtu vienots ar mums līdz galam, arī mūsu viszemākajos kritienos.
Sekojot Kungam, kristieši, kas tiecas pēc pilnīgas vienotības, pauž savu solidaritāti ar tiem brāļiem un māsām, kas savā dzīvē saskārušies ar traģiskām ciešanu situācijām. Viņi šiem brāļiem apliecina, ka mīlestība ir spēcīgāka par nāvi.
Tikai tad, kad Kungs bija pieņēmis galējo sevis pazemināšanu kapā, varēja nākt augšāmcelšanās kā jauna saule visai cilvēcei, kā dzīvības, piedošanas un nemirstības pasludinājums.

Lūgšana
Dievs, mūsu Tēvs, kas ar līdzcietību uzlūko mūsu postu, ciešanas, grēkus un nāvi, mēs Tev lūdzam piedošanu, dziedināšanu, mierinājumu un atbalstu pārbaudījumos.
Mēs slavējam Tevi par tiem, kuri arī ciešanās spēj saskatīt Tavu gaismu.
Lai Tavs dievišķais Gars mums māca, cik liela ir Tava žēlsirdība, un dara mūs solidārus pret saviem brāļiem un māsām, kuri piedzīvo sāpes. Lai, Tava Gara svētību piepildīti, mēs vienotībā spējam pasludināt un dāvāt pasaulei uzvaru, ko ir ieguvis Tavs Dēls, kurš dzīvo un valda mūžīgi. Āmen.

6.  diena

Dienas tēma: Liecināt ar uzticību Svētajiem Rakstiem.
Lasījumu moto: Vai mūsu sirds mūsos nedega, kad Viņš ar mums ceļā runāja, skaidrodams Rakstus? (Lk 24,32)
Īpašie lasījumi:
Is 55,10-11 Vārds, kas iziet no manas mutes, neatgriežas pie manis tukšā.
Ps 119 (118) 17-40 Atver man acis, un es redzēšu Tava Likuma brīnumus.
2 Tim 3,14-17 Visi Raksti ir Dieva iedvesmoti.
Lk 24,28-35 Jēzus atklāj mācekļiem Svētos Rakstus.

Komentārs
Kristiešiem ir privilēģija atklāt Dieva Vārdu, lasot Svētos Rakstus un svinot sakramentus. Uzticīgi ieklausoties Svēto Rakstu lasījumos un dedzīgi lasot Bībeles grāmatas, kristieši atver sirdi un garu, lai uzņemtu pašu Dieva Vārdu. Jēzus saviem mācekļiem apsolīja, ka sūtīs Svēto Garu, lai Viņš tiem palīdzētu saprast Dieva Vārdu un vadītu tos uz pilnīgu patiesību.
Raugoties no vēstures viedokļa, kristieši ir sašķēlušies gan attiecībā uz Dieva Vārda lasīšanu, gan attiecībā uz tā skaidrošanu. Viņi biežāk ir izmantojuši Bībeli, lai uzsvērtu savas domstarpības, nekā lai meklētu izlīgumu.
Par laimi, pateicoties Svētajiem Rakstiem, kristieši nesenā pagātnē ir sākuši tuvoties cits citam vienotības meklējumos. Kopīga Bībeles studēšana ir kļuvusi par vienu no būtiskākajiem līdzekļiem, kā kopīgi augt ticībā. Ceļš uz kristiešu vienotību, par ko mēs jo īpaši lūdzam šonedēļ, stingri balstās tajā, ka mēs kopīgi ieklausāmies Dieva Vārdā, cenšamies to saprast un godīgi īstenot savā dzīvē.
Pravietis Isajs atgādina, ka tad, kad Dieva Vārds tiek ar spēku pasludināts, tas patiešām ir iedarbīgs. Tas neatgriežas pie Dieva tukšā, bet gan piepilda mērķi, kura dēļ Dievs to sūta. Šo pašu vēsti lasām vārdos, kas sacīti Timotejam, – arī viņš tiek aicināts ticēt tam, ka Raksti ir iedarbīgi un ka tie ticīgajiem ir instruments, ar kura palīdzību darīt labu.
119. psalms slavē Dieva vārdus un priekšrakstus un lūdz, lai Kungs mums palīdz pieņemt tādus spriedumus, ka mēs godātu Viņa svēto Likumu. Šajā Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību mēs lūdzam par to, lai visi kristieši spētu ieiet dziļāk brīnišķās Dieva atklāsmes noslēpumā, ko mums pauž Svētie Raksti. Mēs lūdzam Svēto Garu, lai Viņš mums palīdz labāk saprast Dieva Vārdu un izvēlēties pareizo virzienu mūsu kopīgajā ticības ceļā līdz tam laikam, kad visi būsim no jauna sapulcināti pie viena galda mūsu Kungā.

Lūgšana
Dievs, mēs Tevi slavējam un Tev pateicamies par Tavu Vārdu, kas mūs glābj. Mēs pateicamies par Tavu Vārdu, ko atklāj Svētie Raksti. Mēs Tev pateicamies par brāļiem un māsām, ar kuriem kopā mēs dalāmies Tavā Vārdā un atklājam, cik pilnīga ir Tava mīlestība pret mums. Mēs lūdzam, lai mums tiek dāvāta Svētā Gara gaisma, tā ka mēs izprastu Tavus vārdus un Tavu gribu. Lai Tavs Gars mūs vada, virzot mūsu soļus uz aizvien lielāku Baznīcas vienotību saskaņā ar Tavu svēto nodomu. Āmen.

7. diena

Dienas tēma: Liecināt ar cerību un paļāvību.
Lasījumu moto: Kāpēc esat tā izbijušies? Un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdī? (Lk 24,38)
Īpašie lasījumi:
Īj 19,23-27 Es uzlūkošu Dievu.
Ps 63 (62) Mana dvēsele slāpst pēc Tevis.
Apd 3,1-10 To, kas man ir, es tev dodu.
Lk 24,36-40 Mācekļi bija izbijušies un baiļu pārņemti.

Komentārs
Ikviens kristietis savā dzīves un ticības ceļā šķērso šaubu brīžus. Un tad, ja, tiekoties cits ar citu, kristieši nespēj atklāt Kristus klātbūtni un piedzīvot to, viņu šaubas tā vietā, lai mazinātos, var tieši augt.
Kristiešu priekšā ir izaicinājums – ir jāturpina ticēt arī tad, ja mēs ne redzam, ne sajūtam Dieva klātbūtni. Ir jāturpina ticēt tam, ka Dievs ir ar mums. Ticības, cerības un paļāvības tikumi ļauj piedzīvot to, ka ar ticības spēku var paveikt daudz vairāk, nekā ļauj cilvēka paša spējas.
Ījaba tēls mums sniedz tāda cilvēka piemēru, kuram bijis jāsaskaras ar smagām grūtībām un pārbaudījumiem un kurš nonāk pat tik tālu, ka asi diskutē ar Dievu. Tomēr, par spīti visam, ticībā un cerībā Ījabs saglabā pārliecību, ka Dievs ir ar viņu. Tādu pašu paļāvību un pārliecību mēs redzam arī Pētera un Jāņa rīcībā Apustuļu darbos aprakstītajā notikumā, kas stāsta par nevarīgo cilvēku. Viņu ticība Jēzus vārdam ļāva sniegt spēcīgu liecību, kas uzrunāja visus klātesošos.
63. psalms ir lūgšana, kas atklāj mūsu dziļās ilgas pēc Dieva nesatricināmās mīlestības.
Šajā Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību piedzīvotās tikšanās un kopīgās lūgšanas lai mudina mūsu kopienas augt vienotā ticībā, cerībā un mīlestībā. Liecināsim par Dieva nesatricināmo mīlestību pret visiem cilvēkiem un par Viņa uzticību vienotajai Baznīcai, par kādu mums reiz ir jākļūst, jo Kungs pats mūs uz to aicina.
Jo vienotāki mēs būsim, liecinot par savu ticību, jo ticamāka būs mūsu liecība pasaulei.

Lūgšana
Cerības Dievs, ļauj mums izprast Tavu gribu attiecībā uz Baznīcas vienotību. Liec mums pārvarēt jebkādas šaubas! Stiprini mūsu ticību Tavai klātbūtnei, tā lai visi tie, kas apliecina, ka tic Tev, varētu kopīgi pielūgt Tevi garā un patiesībā. Mēs jo īpaši lūdzam par visiem tiem, kas šaubās un netic, un par tiem, kurus nomāc smagi pārbaudījumi un bailes. Esi ar viņiem un dāvā visiem saviem bērniem savu klātbūtni, kas ir vis­labākais mierinājums.

8. diena

Dienas tēma: Liecināt ar viesmīlību.
Lasījumu moto: Vai jums šeit ir kas ēdams? (Lk 24,41)
Īpašie lasījumi:
Rad 18,1-8 Es atnesīšu gabalu maizes, lai jūs stiprinātos.
Ps 146 (145) Viņš aizstāv apspiestos un dāvā maizi izsalkušajiem.
Rom 14,17-19 Tāpēc tieksimies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā.
Lk 24,41-48 Tad Viņš tiem atdarīja prātu, lai tie saprastu Rakstus.

Komentārs
Pateicoties elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, šodien mēs visi uz šīs mazās un pārapdzīvotās planētas esam cits cita tuvākais. Tāpat kā Lūkasa laikā, arī šodien ir daudz cilvēku un kopienu, kas ir bijuši spiesti pamest savas mājas un bēgt, lai svešā zemē meklētu patvērumu. Mūsu kopienas ir atklājušas jaunas reliģijas un kultūras, pateicoties pasaules lielo reliģiju pārstāvjiem, kuri ir ieradušies mūsu zemē.
Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību mēs atzīstam, ka mūsu kopīgajā ceļā uz vienotību svarīga ir visu Baznīcu kristiešu viesmīlība un brālība. Kristus mūs aicina arī uz to, lai mēs uzņemtu svešinieku un lai paši ļautu savam līdzcilvēkam, kas taču ir mūsu tuvākais, uzņemt mūs. Ir skaidrs, ka tad, ja mēs nespējam ieraudzīt Kristu otrā cilvēkā, tad mēs nespējam Viņu saskatīt nekādā veidā.
Stāsts, ko lasām Radīšanas grāmatas 18. nodaļas sākumā, apraksta, kā Ābrahams uzņem Dievu, atverot sava nama durvis un parādot viesmīlību svešiniekiem. Visas radības Dievs atbalsta arī ieslodzītos, aklos un svešos. 146. psalms ir slavas dziesma Dievam par Viņa mūžīgo uzticību un par visu to, ko Viņš mūsu labā darījis. Savukārt Vēstule romiešiem atgādina, ka Dieva valstība īstenojas ar taisnīgumu, mieru un prieku Svētajā Garā.
Augšāmcēlies Kristus sapulcina savus mācekļus un ēd kopā ar viņiem, un mācekļi Viņu atpazīst. Tad Kungs mācekļiem atgādina to, kas par Viņu sacīts Svētajos Rakstos, un izskaidro tiem visu, ko tie iepriekš nebija sapratuši. Viņš tos atbrīvo no šaubām un bailēm un sūta liecināt par piedzīvoto. Radot šādu tikšanās gaisotni, Kungs mācekļiem dāvā savu mieru, kas izpaužas kā taisnīgums pret apspiestajiem, rūpes par izsalkušajiem un savstarpēja iedrošināšana. Lūk, tādas ir jaunās – augšāmcelšanās – pasaules dāvanas. Visos laikos kristieši ir satikuši augšāmcēlušos Kungu, gan kalpojot citiem, gan ticībā no citiem saņemot atbalstu. Arī mēs varam satikt Kristu, kad dalāmies cits ar citu savā dzīvē un saņemtajos talantos.

Lūgšana
Mīlestības Dievs, Kristū Tu esi mums parādījis savu labvēlību. Mēs atzīstam, ka varam satikt Tevi tad, ja dalāmies savās dāvanās ar citiem. Dāvā mums žēlastību būt vienotiem, kad kopīgi veicam savu ceļu. Dāvā mums žēlastību atpazīt Tevi ikvienā līdzcilvēkā. Lai Tavā vārdā mēs esam gatavi uzņemt gan brāli, gan svešinieku, tā liecinot par Tavu viesmīlību un Tavu taisnīgumu un žēlsirdību pret mums.

No izdevuma „Mieram tuvu”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti