Šodienas datums: 29.02.2020  |  Vārda dienas: 

Pāvests izsludina svētā Pāvila gadu

6.augusts, 2007, 12:35

Svētais tēvs Benedikts XVI 2007.gada 28.jūnijā vesperu laikā Romas „Svētā Pāvila ārpus mūriem” bazilikā, izsludināja sv. Pāvila dzimšanas atceres gadu, kas norisināsies no 2008.gada 29.jūnija līdz 2009.gada 29.jūnijam. Vēsturnieki lēš, ka apustulis Pāvils ir dzimis starp 7. un 10. gadu pēc Kristus. Apustuļa Pāvila relikviju šķirsts atrodas zem Romas „Svētā Pāvila ārpus mūriem” bazilikas galvenā altāra.

Svētais tēvs cer, ka 2008./2009.gads kļūs par tautu apustuļa jubilejas gadu diecēzēs, draudzēs, ekumeniskās sanāksmēs, kultūras pasākumos. Svētais Pāvils vairākās vēstulēs uzsver, ka visa viņa dzīve ir vērsta uz Kristu un, ka viņš dzīvo Kristum. Apustuļa jubilejas gads izcels viņu kā Kristus sekotāju, kura mūža darbs bija vest pagānus pie ticības Kristum, nest Kristus Gaismu pagānu tautām, sludināt Kristus Labo Vēsti daudzdievībā iegrimušajiem pagāniem. Kā svētais Pēteris atgrieza jūdaisma piekritējus, tā arī svētais Pāvils atgrieza pagānus. Kristīgie mākslinieki ir attēlojuši svētos apustuļus Pēteri un Pāvilu apkampjot viens otru, lai izteiktu Baznīcas vienotību. Pāvils savās vēstulēs uzsver, ka Kristus ir nodibinājis vienu Baznīcu.

 Svētā Pāvila jubilejas gada mērķis ir divkāršs: baznīcas vienotība un mūsdienu pasaules evaņģelizācija. Pāvests pauž cerību, ka ekumeniskie pasākumi izvērtīsies plašumā un kristieši meklēs sadarbību savā starpā un nepadosies sekulārajam fundamentālismam, kas brīvības ideju ir novedis līdz visatļautībai. Otrkārt, Kristus Labā Vēsts ir pamats jaunai pasaules kārtībai, kur pastāv līdzsvars starp garīgo un laicīgo. Garam ir jābūt pāri miesai. Cilvēka brīvība nedod vaļu miesai, bet Gars valda par miesu. Labāk pazīt svēto Pāvilu nozīmē vairāk iemīlēt Kristu kā vienīgo pasaules Pestītāju.

 Savā 28.jūnija uzrunā pāvests Benedikts XVI saka: „Kā Romuls un Rems nodibināja laicīgo Romas pilsētu, tā svētie Pēteris un Pāvils ir nodibinājuši garīgo Romas pilsētu”. Viņu mocekļu nāve ir ielikusi Romas pilsētai kristīgos pamatus; apustulis Pēteris – stiprā Baznīcas klints un apustulis Pāvils – nenogurstošais Evaņģēlija sludinātājs pagāniem. Pēteris un Pāvils ir garīgās pilsētas pamati no kurienes atspīd Kristus gaismas stari visai pasaulei”.

 Pāvils iesāk savu vēstuli romiešiem: „Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts apustulis izredzēts Dieva evaņģēlijam”(Rom 1,1). Pāvils sevi sauc par „kalpu”. Grieķu valodā „kalps” tiek apzīmēts ar vārdu „doulos” (doulos), lai izteiktu savu nedalāmu piederību un pakļāvību Jēzum Kristum. Ebreju valodā „kalpu” apzīmē ar „ebed”(עבד), lai izteiktu saikni ar Dieva aicināto, kuram jāpaveic noteikts pienākums: Pāvils apzinājās, ka viņš ir saukts būt par apustuli noteiktam darbam, proti, ”sludināt Labo Evaņģēlija Vēsti pagāniem”. No Pāvila vēstulēm izriet, ka viņš, līdzīgi Mozum, nav bijis labs runātājs. Pāvila pretinieki viņam pārmet: „Jo tie gan saka, ka viņa vēstules ir svarīgas un spēcīgas, bet viņa personīgā uzstāšanās ir vāja un viņa runa nenozīmīga”(2 Kor 10,10). Pāvila panākumi nepastāv viņa daiļrunībā, bet Dieva žēlastībā kā to apliecina vēstule galatiešiem. Viņa pilnīgā atdeve Kristum un sevis izsmelšana cilvēku labā, bija vairāk kā veiksmīgās uzrunas un uzstāšanās. „Es esmu drošs, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdības, ne varas, ne tagadējais, ne nākamais, ne spēki, ne augstums, ne dziļums un neviena cita radība nespēs mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir mūsu Kungā Jēzū Kristū”(Rom 8,38-39).

 Svētais Pāvils mums māca, ka Dieva Vārda sludināšana ir tikai tad spēcīga un pārliecinoša, ja sludinātājs sevi personīgi ziedo šim darbam. Sludinātāja dzīves piemērs un viņa sevis pilnīga veltīšana Kristum ir vairāk kā daiļrunība un valodas pārliecinošās spējas.
 Apustuļa Pāvila gads un tā sagatavošana palīdzēs Kristus sekotājiem izvērtēt viņu pašu dzīves piemēru, evaņģelizācijas metodes un paņēmienus, kā arī mērķi, kuram esam saukti kā Kristus sekotāji. Svētā Pāvila gads ir izaicinājumu pilns ikkatram kristietim atpazīt savu paša aicinājumu, aicināt citus sekot Kristum un mīlēt Dievu no visas sirds, dvēseles un spēka.

 Lai tie, kuri dosies svētceļojumā uz Romu, apmeklējot apustuļa Pāvila kapu, atpazīst savu sekošanu Kristum. Latvijā ir daudz cilvēku, kuri netieši meklē Kristus Gaismu – būsim viņiem par ceļa rādītājiem pie Kristus, līdzīgi kā Baznīcas pirmsākumos to darīja svētais Pāvils.

 Bīskaps Antons Justs
Katoļu Baznīcas Vēstnesis