Pašreizējam Iestiprināšanas Sakramenta ritam – 50

1.augustā iznāca kārtējais Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesīša numurs. Tā ievadrakstā var vairāk uzzināt par Iestiprināšanas sakramentu, kura ritam aprit 50 gadi. Piedāvājam šo rakstu arī mūsu lasītājiem.

1971. gada 15. augustā ar apustulisko konstitūciju Divinae Consortium Naturae sv. pāvests Pāvils VI apstiprināja pašreiz lietoto Iestiprināšanas Sakramenta ritu, norādot, ka 1) Iestiprināšana ir viens „brīdis” ievadīšanā kristīgajā dzīvē, kad cilvēks, kas atdzimst Kristības sakramentā, tiek atbrīvots no grēka un kļūst par Dieva bērnu – tiek iekļauts Kristū. Bet jaunajai radībai ir jāaug un jākļūst aktīvai, tāpēc tai nepieciešama Iestiprināšanas sakramenta palīdzība. Savukārt, iestiprinātajiem kristiešiem jākļūst līdzīgiem Kristum viņa upurī un iekļautiem Baznīcas kopienā, lai darītu redzamu piederību Dieva tautai. Tas notiek Euharistijā. Visus šos trīs „brīžus” vieno Svētais Gars.

2)Iestiprināšana ir Svētā Gara pilnības sakraments, kurā notiek jauna, pastāvīga, pastiprināta Svētā Gara izliešanās, kas palīdz sasniegt briedumu visām garīgajām dāvanām, kas tika saņemtas Kristības sakramentā. 3) Iestiprināšana kā pilnveidošana ar līdzināšanos Kristum dinamiskā procesā, kurā kristietis aicināts uz izaugsmi, kļūt pilnīgi līdzīgs Kristum (sal. 2 Kor 3: 18; Ef 3: 16), lai, pateicoties Svētajam Garam, apustuļi un arī kristieši vispār patiesi spētu pildīt Kristus pravietisko, priesterisko un karalisko sūtību un darīt to, ko darīja Jēzus: dziedināt, dalīties ar nabagiem, drosmīgi liecināt, sludināt Dieva valstību.

4) Iestiprināšana kā Baznīcas kopības sakraments, kuru sniedz bīskaps vai viņa norīkots priesteris. Tādējādi tiek uzsvērts, ka kristībā saņemtā jaunā dzīve pilnīgi var īstenoties tikai Baznīcā kopā ar citiem kristītajiem. Kļūt par līdzdalībnieku Baznīcā nozīmē arī saņemt Euharistijas sakramentu, kas ir iniciācijas kulminācija, lai tā pastāvīgi uzturētu jauno dzīvi, kas saņemta Kristības un Iestiprināšanas sakramentā. 5) Iestiprināšanas sakraments kā liecības sakraments, kristietim vispirms pašam piedzīvojot to, ka dzīve savu galīgo piepildījumu gūst tad, ja viņš vai viņa to atdod par citiem, kā to darīja Kristus. Tieši Iestiprināšanas sakraments sniedz iespēju pilnīgāk saprast Kristus noslēpumu. Sirdis jāatver Kristum, kas ir „uzticīgais liecinieks” (sal. Atkl 1: 5) par neredzamo Dievu; Kristum, kas ir mūsu dvēseļu „Labais Gans” (sal. Jņ 10: 11). Tā ir atvērtība Svētajam Garam, kas tika dots apustuļiem, lai tie varētu dedzīgi liecināt par krustā sisto un augšāmcelto Kristu. Šis sakraments iestiprina ar Svētā Gara dāvanām un pieskaņo Kristum ar hrizmas eļļas svaidīšanu. Svētais Gars iestiprināmiem dod spēku vienmēr būt uzticīgiem Kristum un Evaņģēlijam.

Ar kristību ticīgais tiek uzņemts Baznīcas saimē, arī tad, ja uz kristību nes bērnu vecāki un krustvecāki. Tāpēc nokristītais jau dzīvo svētdarošā žēlastībā un tam jau iespiesta dvēselē Dieva bērnu neizdzēšama un neredzama zīme. Šī žēlastība, garīgā zīme, kristības raksturs dāvāts, pateicoties Kristum, viņa nāvei un augšāmcelšanai. Ar kristību ticīgais tiek iegremdēts Kristus nāvē, lai paceltos līdz ar viņu jaunai dzīvei (sal. Rom 6: 4). Kristība dod līdzdalību Jēzus Kristus dzīvē, ar to ticīgais kļūst par Dieva bērnu, pacelts līdz dēla cieņai Kristū, Tēva viendzimušā Dēlā. Ar Iestiprināšanas sakramentu Baznīca apstiprina un piepilda šo līdzdalību. Pirms nekā saņemt dāvāto Svēto Garu, iestiprināmie atjauno ticības solījumus, ņemot vērā kristībā apzīmogoto derību ar Dievu. Bērna gadījumā kristības solījumos šīs derības vārdus izsaka vecāki un krustvecāki. Pieaugušie ļaunā gara noraidīšanu un ticības apliecību izsaka paši personīgi savā nobriedumā. Iestiprināšana attīsta un nostiprina attiecības ar Evaņģēlija patiesību. Tāpēc, līdz ar Baznīcu aizvien jāvēršas pie Patiesības Gara tā, kā apliecinātā ticība varētu palikt iestiprināto prātos un sirdīs, būtu apstiprināta ar kristīgu darbību. Kristība ir „ūdens” sakraments, kas piedod grēkus un ticīgos dara par Dieva un Baznīcas bērniem. Iestiprināšana domāta tiem, kuriem pēc Kristus iepazīšanas par viņu jāliecina, tāpat kā apustuļiem. Tāpēc bīskaps arī svaida pieri ar svēto hrizmas eļļu, lūdzot Svēto Garu nostiprināt kristiešus ar savām dāvanām. Svētais Gars nes Dieva mieru cilvēkos un viņu vidū. Tāpēc bīskaps katram iestiprināmajam saka: „Miers lai ir ar tevi.” Krustvecākiem ir pienākums pavadīt katru iestiprināmo pa garīgās izaugsmes ceļu, lai Svētais Gars varētu darboties cilvēkos un tie labāk saprastu Baznīcas ticību, dedzīgi to apliecinātu un sakaņā ar to darbotos savā ikdienā. Lai šī jubileja rosina mūs vairāk novērtēt Iestiprināšanas Sakramentā saņemtās žēlastības!

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles Vēstnesītis Nr. 12 (384) 2021. gada 1. augusts

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti