Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas novenna

Sākot no otrdienas, 29. novembra, līdz 7. decembrim kustība “Pro Sanctitate” ar novennas palīdzību aicina kopā gatavoties Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkiem. Šī gada aicinājums – lūgties novennu rožukroņa formātā par mieru pasaulē un katrā sirdī.

Ievads
Mums tik ļoti nepieciešams miers! Mēs vēlamies atsaukties uz Mariju, Miera Karalieni, šajā Bezvainīgās ieņemšanas novennas laikā. Katru dienu mēs esam aicināti lūgties šo rožukroni, apcerot Mariju, miera avotu. Lai Viņa, dzimusī bez iedzimtā grēka, dāvā mieru katrai sirdij, katrai ģimenei, Ukrainai un visai pasaulei! Atcerēsimies ka pāvests Francisks sacija: “Rožukronis ir īstais ierocis, lai sasniegtu mieru.” (2022 g. 31. maijs)

1. noslēpums
Marija, miera avots
Lasījums no Lūkasa evaņģēlija (1, 34 – 38)
“Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīra nezinu? Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls. Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī. Jo Dievam neviena lieta nav neiespējama.”

Pēc tam, kad eņģelis viņai teica, lai viņa kļūst par Dieva Māti, Marijai sirdī ienāca miers.
Mēs piesaucam Mariju, kas dod mieru ikvienai sirdij. Lai jaunieši, kas meklē Dieva gribu, zina, ka miers sirdī ir zīme, ka tā ir Dieva griba. Marija, dāvā mieru jauniešiem visā pasaulē!

2. noslēpums
Marija slavē Kungu
Lasījums no Lūkasa evaņģēlija (Lk 1, 46 – 50)
“Un Marija sacīja: Augsti slavē Kungu mana dvēsele. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo Varenais lielas lietas manī darījis; un svēts ir Viņa vārds.”

Slava Tev, Kungs, kad ir miers!
Slavēt Tevi, Kungs, ciešanās, slavēt Tevi, Kungs, bēdās, slavēt Tevi, Kungs, nenoteiktībā!
Slava Tev, Kungs, vienmēr!
Marija māca mums slavēšanas lūgšanu, kā Tu to esi darījis. Tā ir lūgšana, kas atklāj mūsu pestīšanas vēsturi.

3. noslēpums
Marija nes mieru savai māsīcai Elizabetei
Lasījums no Lūkasa evaņģēlija (Lk 1, 39 –40;56 – 57)
“Bet Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. Un viņa, iegājusi Zaharija namā, sveicināja Elizabeti. Marija palika pie viņas kādus trīs mēnešus un tad atgriezās savās mājās. Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt; un viņa dzemdēja dēlu.”
Kalpošanas paraugs, Marija, māci mums kalpot pazemībā, mierā un priekā, kā Tu to darīji Elizabetei. Atbalstīsim visas pasaules sievietes – mātes, kas ik dienu vienkāršībā kalpo savām ģimenēm tur, kur viņas atrodas. Dāvā mieru Ukrainas mātēm šajā laikā, kad kara dēļ valda liela nedrošība un bailes! Dod mums savu mieru, Marija, lai mēs būtu miera celtnieki!

4. noslēpums
Marija, Jēzus sekotāja
Lasījums no Sv. Mateja Evaņģēlija 12, 46 – 50
Kamēr Viņš vēl runāja ļaudīm, lūk, Viņa māte un Viņa brāļi stāvēja ārā, vēlēdamies ar Viņu runāt. Kāds Viņam sacīja: Lūk, Tava māte un Tavi brāļi stāv ārā un meklē Tevi. Bet Viņš atbildēja tam, kas Viņam paziņoja, sacīdams: Kas ir mana māte un kas mani brāļi? Un Viņš, izstiepis roku pār saviem mācekļiem, sacīja: Lūk, mana māte un mani brāļi! Jo kas izpilda mana Tēva prātu, kas debesīs, tas ir mans brālis un māsa, un māte.

Marija, sieviete, kas dzirdējusi Kunga Vārdu, māci mums saprast, ka Vārds ir miera avots. Jo vairāk mēs balstāmies uz Dieva Vārdu, jo vairāk mēs kļūstam par miera nesējiem. Marija māci mums, ko nozīme klausīt Dievam, māci mums klusuma meditāciju, lai dāvājam mieru citiem!

5. noslēpums
Marija, Baznīcas Māte
Lasījums no Sv. Jāņa Evaņģēlija 19, 26 – 27
Tad Jēzus, redzēdams māti un mācekli, ko Viņš mīlēja, stāvam, sacīja savai mātei: Sieviet, lūk, tavs dēls!
Pēc tam Viņš sacīja māceklim: Lūk, tava māte! Un no tās stundas māceklis ņēma viņu pie sevis.

Marija, tu esi Baznīcas Māte, dāvā mieru savai Baznīcai! Lai baznīca spīd pasaules sirdī kā miera zvaigzne. Padari katru no mums, Dieva un Baznīcas bērnus, par miera apustuļiem.

Tota Pulchra
Marija, Tu esi visskaistākā un bez grēka ieņemtā,
Tu esi Jeruzalemes godība,
Tu, Izraēla prieks, tu mūsu tautas godība.
Tu esi grēcinieku aizstāve.
Ak, Marija, Jaunava visgudrākā, Māte visžēlīgā, lūdz par mums, aizbildini par mums pie Kunga Jēzus Kristus!

Ak, Marijas Bezvainīgā Sirds,
jebkura svētuma dzīvais paraugs,
dod visiem saviem bērniem
paļāvību svētiem kļūt.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti