Gavēņa kalendārs

“Gavēņa kalendārs” palīdz soli pa solim ik dienu sagatavot savu sirdi Kristus augšāmcelšanās svētkiem. Pēc iepriekšējā gada akcijas Radio Marija Latvija saņēma klausītāja atsauksmi: “Man ļoti patika gavēņa impulsi. Un tiešām “impulsi” ir īstais vārds, kā to saukt, jo katru rītu tie deva nelielu iebikstīšanu, kas bija pamats plašākām pārdomām.”

Vizuālais noformējums kalendāram šoreiz veidots sadarbībā ar Rīgas katoļu ģimnāziju – tie ir skolēnu zīmējumi par gavēņa tematiku. Titulbildes fonā ir redzams kādas 8. klases skolnieces zīmējums, kura gavēni redz kā virzību no tumsas uz gaismu, kādam skatītājam no malas tas var atgādināt arī virzību uz savas “dvēseles pili”, kā to apraksta Sv. Terēze no Avilas. Dažādās tehnikās veidotie darbi palīdzēs raisīt pārdomas par gavēni.

Radio Marija ēterā Gavēņa kalendārs skanēs plkst. 5:30, 10:00, 13:55, 22:55. Gavēņa kalendāru var saņemt elektroniski, piesakoties ŠEIT

Pelnu trešdiena, 22. februāris

“Uzmaniet, lai jūs savu taisnību nedarītu cilvēku priekšā, lai viņi jūs redzētu, jo tad jūs nesaņemsiet algu no jūsu Tēva, kas ir debesīs.” /Mt.6:1/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Ilmārs Tolstovs:

23. februāris

“Bet Viņš runāja visiem: Ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi un ik dienas ņem savu krustu, un seko man!” /Lk. 9:23/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Dmitrijs Artjomovs

24. februāris

“Tad atnāca Jāņa mācekļi pie Viņa un jautāja: Kāpēc mēs un farizeji bieži gavējam, bet Tavi mācekļi negavē?Un Jēzus sacīja viņiem: Vai var kāzu viesi būt noskumuši, kamēr līgavainis ir pie viņiem? Bet nāks dienas, kad līgavaini atraus no viņiem; tad viņi gavēs.” /Mt. 9:14-15/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Jolanta Grāvīte, RML darbiniece

25, februāris

“Pēc tam Viņš izgāja un ieraudzīja muitnieku, vārdā Levi, sēžot muitnīcā, un sacīja: Seko man! Un tas, atstājis visu, cēlās un sekoja Viņam.” /Lk. 5:27-28/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Anda Aleksandrova, jauniešu darba koordinatore Rīgas arhidiecēzē

26. februāris

Tad Gars aizveda Jēzu tuksnesī, lai Viņš tiktu velna kārdināts.” /Mt. 4:1/

Pārdomas šai dienai sagatavojis bīskaps Andris Kravalis

27.februāris

“Nāciet jūs, mana Tēva svētītie, un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas!
Jo es biju izsalcis, un jūs mani paēdinājāt; es biju izslāpis, un jūs man devāt dzert; es biju svešinieks un jūs mani pieņēmāt.
Es biju kails un jūs mani apģērbāt; es biju slims un jūs mani apmeklējāt; es biju cietumā un jūs atnācāt pie manis.” /Mt.25:34-36/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Silvija Krivteža no Romas

28. februāris

“Lūdziet Dievu tā: Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds!
Lai atnāk Tava valstība! Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes!
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien!
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem!
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna! Amen.” /Mt. 6: 9-13/

Pārdomas šai dienai sagatavojis Māris Veliks, RML skaņu režisors

1. marts

“Bet kad sapulcējās ļaudis, Viņš sāka runāt: Šī cilts ir ļauna cilts; tā meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota kā vienīgi pravieša Jonasa zīme.” /Lk. 11:29/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Gunta Ziemele

2. marts

“Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums tiks atvērts!” /Mt. 7:7/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Antra Jakovļeva

3. marts

“Bet ja tu nes savu dāvanu pie altāra un tur atminēsi, ka tavam brālim ir kas pret tevi, Atstāj tur savu dāvanu altāra priekšā, ej, samierinies iepriekš ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu.” /Mt. 5:23-24/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Olga Velika

4. marts

“Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā un godu laupa,
Lai jūs būtu tā Tēva bērni, kas debesīs, kas liek savai saulei uzlēkt pār labajiem un ļaunajiem un lietum līt pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem!” /Mt. 5:44-45/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Guntars Skutels

5. marts

“Bet Jēzus piegāja un pieskārās viņiem, un sacīja tiem: Celieties un nebīstieties!”/Mt. 17:7/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Andris Ševels

6. marts

“Tāpēc esiet žēlsirdīgi, kā arī jūsu Tēvs ir žēlsirdīgs!
Netiesājiet, tad arī jūs netiksiet tiesāti, nepazudiniet, tad arī jūs netiksiet pazudināti, piedodiet, tad arī jums tiks piedots!” /Lk. 6:36-37/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Inese Runce

7. marts

“Bet lielākais starp jums lai ir jūsu kalps!” /Mt. 23:11/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Līva Kupfere

8. marts

“Jēzus sacīja: Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu?” /Mt. 20:22/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Diāna Cērmane OP

9. marts

“Ābrahama sacīja: Ja tie Mozu un praviešus neklausa, tad arī, ja kāds no miroņiem uzceltos, tie neticēs.” /Lk. 16:31/

Pārdomas šai dienai sagatavojis Claudio Rivera OD

10. marts

“Jēzus sacija: Akmens, kuru cēlāji atmeta, ir kļuvis stūrakmens? To Kungs darījis, un tas ir brīnums mūsu acīs. Tāpēc es jums saku, ka Dieva valstība tiks jums atņemta un dota tautai, kas nes tās augļus.” /Mt. 21:42-43/

Pārdomas šai dienai sagatavojis Lauris Lintiņš

11. marts

“Bet muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai Viņu dzirdētu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja, sacīdami: Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar viņiem.” /Lk. 15:1-2/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Ieva Liede:

12. marts

“Jēzus, noguris ceļā, apsēdās pie akas. No Samarijas atnāca sieviete smelt ūdeni. Jēzus sacīja viņai: Dod man dzert!” /Jņ. 4:6-7/

Pārdomas šai dienai sagatavojis LELB bīskaps Rinalds Grants

13. marts

“Bet Viņš teica: Patiesi es jums saku: neviens pravietis netiek atzīts savā tēvijā.” /Lk. 4:24/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Rinalds Broks

14. marts

“Tad Pēteris piegāja pie Jēzus un sacīja: Kungs, cikkārt man jāpiedod savam brālim, ja viņš pret mani grēko? Vai līdz septiņkārt?” /Mt. 18:21/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Aija Avotiņa

15. marts

“Nedomājiet, ka es atnācu atcelt baušļus un praviešus: es neatnācu atcelt, bet izpildīt.” /Mt. 5:17/

Pārdomas šai dienai sagatavojis pr. Rinalds Stankevičs MIC

16. marts

“Bet Jēzus sacīja tiem: Ikviena valsts, kas savā iekšienē sašķēlusies, sabrūk, un nams gāžas pāri namam.” /Lk. 11:17/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Terēze Zviedrāne

17. marts

“Kāds rakstu mācītājs jautāja Jēzum: Kurš bauslis ir pirmais no visiem baušļiem?” /Mk. 12:28/

Pārdomas šai dienai sagatavojis Mareks Gruškevics, RML prezidents

18. marts

“Bet muitnieks, tālāk stāvēdams, negribēja pat acis pacelt pret debesīm, bet, sitot pie savām krūtīm, sacīja: Dievs, esi man, grēciniekam žēlīgs!” /Lk.18:13/

Pārdomas šai dienai sagatavojis diakons Herinrihs Cinkmanis

19. marts

“Ne mūžam nav dzirdēts, ka būtu kāds atvēris acis no dzimšanas aklajam. Ja Viņš nebūtu no Dieva, tad Viņš neko nevarētu darīt. Tie viņam atbildēja, sacīdami: Tu viss esi grēkos dzimis un tu mūs mācīsi? Un tie izdzina viņu ārā.” /Jņ. 9:32-34/

Pārdomas šai dienai sagatavojis arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs

20. marts

“Tad Jēzus sacīja: Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galminieks sacīja Viņam: Kungs, nāc, iekams mans dēls nav miris! Jēzus sacīja viņam: Ej, tavs dēls dzīvo! Cilvēks ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja.” /Jņ. 4:48-50/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi māsa Maija Smeltere

21. marts

“Jēzus sacīja viņam: Celies, ņem savu gultu un staigā!” /Jņ. 5:8/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Anna Medne, RML brīvprātīgā

22. marts

“Nebrīnieties, jo nāk stunda, kurā visi, kas atrodas kapos, dzirdēs Dieva balsi.” /Jņ. 5:28/

Pārdomas šai dienai sagatavojis precētais diakons, NBS kapelāns Mareks Savickis

23. marts

“Jūs pētāt Rakstus, jo jūs domājat, ka tajos ir mūžīgā dzīvība; un tie ir, kas liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību.” /Jņ. 5:39-40/

Pārdomas šai dienai sagatavojis Jānis Radziņš, precētais diakons

24. marts

“Tad daži no jeruzlemiešiem sacīja: Vai šis nav Tas, ko meklē nonāvēt? Un, lūk, Viņš runā atklāti, un tie Viņam nekā nesaka. Vai priekšnieki tiešām pārliecinājušies, ka Viņš ir Kristus? Un mēs zinām Viņu, no kurienes Viņš; bet kad nāks Kristus, neviens nezinās, no kurienes Viņš.”/Jņ. 7:25-27/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Munise Lamberte

25. marts

“Citi sacīja: Viņš ir Kristus. Bet citi teica: Vai Kristus nāk no Galilejas? Vai Rakstos nav sacīts, ka Kristus nāk no Dāvida cilts un no Betlēmes miesta, kur bija Dāvids? Tā ļaudīs izcēlās šķelšanās Viņa dēļ.”/Jņ. 7:41-43/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Judīte Zusmane

26. marts

“Jēzus sacīja: Mūsu draugs Lācars guļ, bet es eju to modināt no miega. Tad Viņa mācekļi sacīja: Kungs, ja viņš guļ, tad izveseļosies. Bet Jēzus runāja par viņa nāvi, turpretī viņi domāja, ka Viņš runā par gulēšanu miegā.”/Jņ. 11:11-13/

Pārdomas šai dienai sagatavojusi Elfa Leicane

27. marts

“Farizeji sacīja Viņam: Mācītāj, šī sieviete tikko pieķerta laulības pārkāpšanā. Bet Mozus bauslībā mums pavēlējis tādu sievieti nomētāt akmeņiem. Ko Tu saki? (3.Moz.20,10). To tie sacīja, Viņu kārdinādami, lai varētu Viņu apsūdzēt. Bet Jēzus, uz priekšu noliecies, ar pirkstu rakstīja smiltīs. Kad nu tie turpināja Viņam jautāt, Viņš piecēlies sacīja tiem: Kas no jums bez grēka, lai pirmais met akmeni uz viņu!” /Jņ. 8:4-7/

Pārdomas šai dienai sagatavojis baptistu mācītājs, labdarības organizācijas “Baltijas Globālā iniciatīva” vadītājs Pēteris Eisāns

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti