Euharistijas sakraments

Sakramenti veido vienotu organismu, kurā katram atsevišķam sakramentam ir vitāli svarīga vieta. Šajā organismā Euharistja ieņem īpaši svarīgu vietu, jo tā ir “visas kristīgās dzīves avots un virsotne. Pārējie sakramenti ir saistīti ar Euharistiju un ir tai pakārtoti, jo svētā Euharistija sevī ietver pašu Kristu” (Vatikāna II koncils).

Euharistijas sakramenta svinēšana ir visas Baznīcas liturģijas centrs, kurā piepildās pestīšanas noslēpums. Tāpēc neviena cita Baznīcas darbība nav tai pielīdzināma ne efektivitātē, ne pēc titula, ne pakāpes (sk. turpat).

Jēzus saka: “Es esmu dzīvā Maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs Maizes, tas dzīvos mūžīgi. Kas bauda manu Miesu un dzer manas Asinis, paliek manī un Es viņā” (6, 51. 56). Tātad Euharistija ir mīlestības sacraments, kurā Kristus sevi dāvā cilvēkam kā barību, lai dvēsele tiktu piepildīta ar žēlastību.

Vissvētākais Sakraments jeb Euharistija ir Jēzus Kristus Miesa un Asinis zem maizes un vīna zīmēm.

Būdama uzticīga Kunga rīkojumam, Baznīca turpina darīt to, ko Kristus darījis Pēdējo vakariņu laikā: Viņš ņēma maizi, svētīja to, lauza un deva saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, tā ir mana Miesa!” Tāpat Viņš ņēma biķeri ar vīnu, svētīja to un sacīja: “Dzeriet visi no tā! Šīs ir Manas Jaunās Derības Asinis” (Mt 26, 26-28). Ar vārdiem: “Dariet to manai piemiņai!” (Lk 22, 19) Jēzus pavēlēja apustuļiem darīt to pašu. Vienīgi priesteri un bīskapi var vadīt Euharistijas dievkalpojumu – Svēto Misi un konsekrēt maizi un vīnu, lai tie kļūtu par Kunga Miesu un Asinīm.

Maize un vīns, priesterim Svētajā Misē atkārtojot Kristus sacītos vārdus un piesaucot Svēto Garu, kļūst par Kristus Miesu un Asinīm: tādējādi Kristus ir reāli un noslēpumaini klātesošs ar visu Viņa dvēseli un dievišķību. Šis īpašais klātbūtnes veids paaugstina Euharistiju pār visiem sakramentiem. Tādēļ Kristum Euharistijas jeb Vissvētājā Sakramentā pienākas īpaša pielūgsme un gods. Vissvētā Sakramenta apmeklēšana un pielūgšana Baznīcā liecina par mūsu pateicību un mīlestību un Kristu, kurš mūsu labā ir atdevis visu.

Euharistijas svinēšanu Kristus iedibināja:
a) lai Baznīcai būtu vispilnīgākais Upuris Dieva godināšanai – Svētā Mise, kas ir galvenais, vissvarīgākais un ne ar ko citu neaizvietojams dievkalpojums;
b) lai ticīgajiem būtu izcils līdzeklis savas vienotības ar Dievu padziļināšanai (Komūnija).

Ko nozīmē vārds Euharistija?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=68

Kāpēc Kristus izmantoja tieši neraudzētas maizes un vīna zīmi?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=261

Vai Euharistija un Svētā Mise ir viens un tas pats?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=332

Ko nozīmē komūnija?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=364

Kāda nozīme ir Kristībai un kāda Euharistijai cilvēka garīgajā dzīvē?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=411

Kā priesteris pārvērš maizi un vīnu par Kristus Miesu un Asini?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=511

Vai tikai priesteris drīkst pārvērst maizi un vīnu par Kristus Miesu un Asini? 
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=593

Kāpēc pie dievgalda dažreiz dod tikai hostiju – Kristus Miesu zem maizes zīmes, bet citreiz arī vīnu? 
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=625

Kāpēc dievkalpojumā tiek izmantota tieši tāda neraudzētā maize, nevis īsta, krāsnī cepta? 
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=789

Par ko ir jādomā, pieņemot Euharistiju?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=884

Kas ir Vissvētākais Sakraments un tā godināšana?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=928

Kas ir adorācija? Kāda ir tās nozīme Baznīcas garīgajā praksē?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=1057

Vai bez ticības ir iespējams saskatīt Dieva klātbūtni maizē un vīnā?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=1143
Kā Baznīca zina, ka Kristus gribēja, lai Euharistija tiktu svinēta līdz pasaules galam? 
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=1246

Kas ir Pirmā Svētā Komūnija?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=1281

Kā notiek sagatavošanās Pirmajai Svētajai Komūnijai bērnībā?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=1443

Ja cilvēks ir jau pieaudzis, kā apmācība notiek tad?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=1565

Parasti pirms Pirmās Svētās Komūnijas ir grēksūdze? Vai tas ir obligāts nosacījums? Kāpēc?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=1653

Kādi simboli Pirmās Svētās Komūnijas ritā tiek izmantoti? Kāda ir to nozīme?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=1902

Cik bieži ir jāiet pie komūnijas pēc tam?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=2053

Kāpēc nekristīts/ nelaulāts/ citas konfesijas cilvēks nevar iet pie dievgalda katoļu baznīcā?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=2175

Vai komūniju var pieņemt, stāvot kājās? Kāpēc priesteris komūniju nedod rokās, kā to reizēm var redzēt ārzemēs?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=2352

Reizēm saka “dievgalds” – kāpēc tā?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=2533

Ar ko atšķiras dievgalds pie katoļiem un citās konfesijās?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=2606

Kopš kura laika Baznīcā katru dienu tiek svinēta Svētā Mise? Kāpēc?
https://youtu.be/xc7Jr0MdqEk?t=2785  

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Laulības sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=GdfGNGYvst0 Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Kristus. Laulība ir

Lasīt vairāk »

Slimnieku sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=SgD2iD1bY6Q “Vai jūsu vidū ir kāds nevesels? Lai viņš aicina Baznīcas priesterus un lai tie aizlūdz par viņu, svaidīdami viņu

Lasīt vairāk »

Gandarīšanas sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=jfCz2OSmTHc Gandarīšanas un izlīgšanas (jeb grēksūdzes) sakraments ir: personiska tikšanās ar žēlsirdīgo un mīlošo Tēvu, kurš, mīlot mani, sūtīja pasaulē

Lasīt vairāk »