Par Katolis.lv

Katolis.lv ir Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes sabiedriskais medijs, kura darbību nodrošina Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA). Katolis.lv publicē aktuālo informāciju par būtiskākajiem notikumiem, kas saistīti ar katoļu Baznīcas darbību Latvijā, nodrošina pieejamību vienotai draudžu un priesteru datu bāzei, sniedz pamatinformāciju par katoļu Baznīcas darbības principiem. 

Tāpat sabiedriskajā medijā Katolis.lv ir pieejami Svēto Rakstu, kā arī dažādu ikdienas un īpašiem gadījumiem veltītu lūgšanu un citi teksti. Atrodama arī informācija par Baznīcas svētajiem, Baznīcas iekšējo struktūru, reliģisko terminu vārdnīca un cita ticīgajai tautai un pārējai sabiedrībai noderīga informācija.


Katolis.lv mērķis ir informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par katoļu Baznīcā pieejamajām norisēm un iespējām, ko Baznīca kā organizācija sniedz sabiedrībai.

Mēs ticam, ka, sekojot Kristus aicinājumam mīlēt vienam otru un nest Labo Vēsti pasaulē, varam ne tikai piedāvāt informāciju par notikumiem Baznīcā un tās īstenotajiem projektiem, bet arī vairot ticību, cerību un mīlestību mūsu valstī, mūsdienu sabiedrībā un katrā indivīdā. Mateja evaņģēlijā ir teikts, ka “iededzinājis sveci, neviens neliek to zem pūra” (Mt. 5, 15), tāpēc aicinām vairot šīs vērtības kopā, rakstot un ziņojot mums par notikumiem Jūsu draudzēs un kopienās, lai par Jūsu aktivitātēm, labās prakses piemēriem, sasniegumiem un notikumiem uzzinātu arī citi.

Esi ar mums, lai kopā veicinātu garīgo atdzimšanu Latvijā!

 

Par KABIA

Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA) ir biedrība, kas darbojas Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes pārvaldībā. Biedrība organizē un nodrošina Rīgas arhidiecēzes sabiedriskā medija un sociālo tīklu kontu katolis.lv darbību, ziedošanas platformas ziedot.katolis.lv darbību, sniedz atbalstu arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča ikdienas darbu organizēšanā, veic Rīgas arhidiecēzes, administratīvos, juridiskos, grāmatvedības, mārketinga un citus organizatoriskos procesus, kā arī ierosina un īsteno projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijā.

Biedrības mērķi:

 • nodrošināt dažādu informatīvo pakalpojumu sniegšanu par notikumiem Romas katoļu Baznīcas Latvijā un ārpus tās;
 • iniciēt projektus, kas veicina garīgo vērtību saglabāšanu, garīgās izglītības attīstību un izpratnes veidošanu par garīgumu Latvijas sabiedrībā.

KABIA Logo

KABIA logo simbolizē garīgas un laicīgas dzīvesvienību. Logo sastāv no divām pamatkrāsām – sarkanas un olīvzaļas. Sarkanā krāsa nozīme dzīvību un mīlestību, enerģiju un spēku. Zaļo krāsu saistām ar zemi, dziedināšanu, augšanu, cerību, izturību un harmoniju.

Logo centrālais elements ir balodis, kas ir šķīstības un nevainības simbols. Tas ir Svētā Gara simbols. Spārni norāda uz ātrumu, atbrīvošanu un drošību. Vērīgi ieskatoties logo,  var saskatīt vēl divus elementus –  eņģeli, kas ir vēstnesis, un sveci, kas uztur gaismu.

KABIA vēsture

 • 2002. gads

  Par Katoļu baznīcas informācijas aģentūras (KABIA) dzimšanas dienu var uzskatīt 2002. gada 4. septembri, kad pašreizējā biedrība kā sabiedriska organizācija tika reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ar nosaukumu Latvijas Romas katoļu Baznīcas Informācijas centrs (LRKB IC). Taču biedrības priekšvēsture aizsākusies jau 2000. gadā ar Alberta Joda organizētu labdarības akciju „Uzcelsim baznīcu”, kuras mērķis bija vākt ziedojumus dievnamu celtniecībai. Labdarības akcija tika organizēta sadarbībā ar Ivaru Kalvānu no Romas katoļu Metropolijas kūrijas, un tās organizēšanas procesā A. Jodim bija vēlme aktīvāk informēt sabiedrību par Baznīcu, tās darbību un aktualitātēm. Šīs idejas rezultātā 2002. gadā A. Jodis tikās ar priesteri Andri Kravali, lai kopīgi domātu par struktūru, kura īstenotu izvirzītos mērķus.

  [No kreisās: 1.rindā - priesteris Māris Laureckis, priesteris Ilmārs Tolstovs, Aija Balode, Ilze Graube (tobrīd Tolstova), Andris Kravalis.
  2.rindā - Agnese Sprūģe (tobrīd Kazlovska), Baiba Gaile (ex Balode), Ingrīda Lisenkova (ex Puce), Mārtiņš Pučka, Alberts Jodis, Kārlis Čerāns.]

 • 2002-2005. gads

  LRKB IC sagatavoja arī vairākus izdevumus, piemēram, 2003. gadā kopā ar “KALA Raksti” – “Pāvests Jānis Pāvils II Latvijā”, pieminot viņa vizītes mūsu valstī desmitgadi. Tāpat centrs vairākkārt iesaistījās gan Latvijas, gan Rīgas arhidiecēzes Jauniešu dienu organizēšanā. A. Kravalis atceras, ka tika organizēts Pasaules Jauniešu dienu krusta svētceļojums pa Latviju un svētās Terēzes no Bērna Jēzus relikviju svētceļojums pa dievnamiem. Šajā laikā tika kordinētas Pasaules Jauniešu dienas Parīzē, Ķelnē, Madridē un Sidnejā. No ekumeniskiem pasākumiem un aktivitātēm jāmin, ka Informācijas centrs 2005. gadā piedalījās materiālu gatavošanā Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību un izdevumam “Kas mūs vieno?”, Lūgšanu brokastu organizēšanā.

 • 2004. gads

  Pirmajos gados notika darbs pie mājas lapas Catholic.lv, kas tika veidota jau 90. gados, bet nu tika piepildīta ar kontaktinformāciju par katoļu draudzēm un priesteriem Latvijā, Baznīcas organizācijām, kā arī par dažādiem notikumiem. 2004. gada ziemā mājas lapa ieguva jaunu nosaukumu – Katolis.lv, un 2007. gada Lieldienu laikā sāka darboties portāla jaunā versija.

 • 2005. gads

  2005. gadā LRKB IC tika pārreģistrēts kā biedrība.

 • 2005-2011. gads

  Nepilnus desmit gadus pēc LRKB IC dibināšanas A. Kravalis rakstīja Rīgas arhibīskapam metropolītam Zbigņevam Stankevičam: “LRKB Informācijas Centra mērķis ir nodrošināt sabiedrisko attiecību jomu Latvijas Romas katoļu Baznīcā, apkopojot un izplatot informāciju par Baznīcas vēsturiskajām un aktuālajām norisēm, kā arī veicināt dialogu un sadarbību starp dažādām Baznīcas struktūrām un sabiedrību, lai veicinātu Evaņģēlija vērtību un Baznīcas mācības izplatīšanos Latvijas sabiedrībā. Informācijas centrs dzima kā laju un priesteru iniciatīva palīdzēt Rīgas arhidiecēzes kūrijai un kardinālam sekmīgāk īstenot evaņģelizācijas, sabiedrības informēšanas (komunikācijas) un informācijas apkopošanas sūtību. Dibinot IC tika izvirzīts mērķis sadarboties ar visām diecēzēm un attīstīt šo kalpošanu kā Latvijas baznīcas oficiālo (bīskapu konferences) apstiprināto struktūru.”

  A.Kravalis centru vadīja līdz 2011. gadam, centrā oficiāli darbojās viens darbinieks un brīvprātīgie. Pirmā biroja darbiniece bija Agnese Januševska, pēc tam kādu laiku birojā strādāja Andreta Līvena, Kristiāna Reingolde un Irēna Pujāte. LRKB IC rīkoja akciju “Uzcelsim baznīcu”, izdeva informatīvus bukletus par dievkalpojumiem un formācijas iespējām Rīgā septiņās valodās.

  Pirmajos gados notika darbs pie mājas lapas Catholic.lv, kas tika veidota jau 90. gados, bet nu tika piepildīta ar kontaktinformāciju par katoļu draudzēm un priesteriem Latvijā, Baznīcas organizācijām, kā arī par dažādiem notikumiem. 2004. gada ziemā mājas lapa ieguva jaunu nosaukumu – Katolis.lv, un 2007. gada Lieldienu laikā sāka darboties portāla jaunā versija.

 • 2011-2018 gads

  2011.gada janvārī par LRKB IC vadītāju kļuva Ingrīda Lisenkova, kura centrā darbojās līdz 2018. gada oktobrim. Šajā laikā kā vienu nobūtiskākajiem pasākumiem, kura organizēšanā piedalījās LRKB IC, I. Lisenkova min darbu pie pāvesta Franciska vizītes gatavošanas. Vizīte norisinājās 2018. gada 24. septembrī. Savukārt viņas pirmajā darbības gadā – 2011. gada maijā – norisinājās plašs pasākums, svinot pāvesta Jāņa Pāvila II beatifikāciju. Bija sagatavota arī ceļojoša izstāde par to, kā tikšanās ar pāvestu Jāni Pāvilu II ir ietekmējusi dažādus Latvijas cilvēkus. 

 • 2018 -2020 gads

  Pēc tam, kad 2018. gadā I. Lisenkova atstāja biedrības vadītājas amatu, to ieņēma Velta Skolmeistere, kura savus amata pienākumus pildīja līdz 2020. gada maijam. Viņa norāda, ka viens no interesnetiem projektiem bijis pēc pāvesta Franciska vizītes Baltijas valstīs sagatavot un izdot grāmatu ar pāvesta uzrunām. Arī viņa kā vienu no aizraujošiem projektiem min Gavēņa un nu jau arī Adventa kalendāra gatavošanu kopā ar Radio Marija Latvija. „Abos gadījumos tā bija ļoti skaista pieredze. Adventa laikā strādājām kopā ar mākslinieci Artu Skuju, katras dienas pārdomas līdz ar to pavadīja arī īpaši tai dienai sagatavots mākslas darbs. Gavēņa laiks un tā kalendārs, savukārt, 2020. gada sākumā bija savdabīgs, jo tieši šajā laika periodā valstī tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Bija daudz apliecinājumu, ka šīs ikdienas pārdomas, garīdzinieku sagatavotās meditācijas, kā arī sevis izzināšanas jautājumi bija svarīgs pavadonis sarežģītajā laikā, kad bija daudz neskaidrību un pulcēties kopā ar ticības biedriem nebija iespējams. Ārkārtas stāvokļa laiks kopumā, lai gan sarežģīts un ļoti intensīvs, bija labs atgādinājums par to, cik būtiska ir "garīgās barības" pieejamība arī digitālajā vidē,“ atminas V. Skolmeistere.

 • 2020.gads. jauns sākums

  Kopš 2020. gada jūnija, kad V. Skolmeistere ir atstājusi biedrības darbinieku rindas, vadītājas amatu ir ieņēmusi Jekaterina Belokoņa, kura no 2020. gada 1. septembra ir iecelta arī biedrības valdē. Notikusi arī biedrības nosaukuma maiņa. Iepriekšējais nosaukums Latvijas Romas katoļu Baznīcas Informācijas centrs (LRKB IC) nomainīts uz Katoļu baznīcas informācijas aģentūra (KABIA), tādējādi gan piešķirot tam labskanīgumu, gan iezīmējot jaunu posmu biedrības dzīvē. J. Belokoņas vadībā ir pilnveidota Rīgas arhidiecēces stratēģiskās komunikācijas pieeja, atbilstoši ārvalstu ekspertu sniegtajām vadlīnijām, ņemot vērā Katoļu mediju padomes (CAMECO) priekšlikumus.

   

  Kā KABIA darba prioritātes ir definētas, pirmkārt, darbs pie Katolis.lv mājas lapas pilnveidošanas, otrkārt, izpratnes par garīgumu un kristietību veicināšana sabiedrībā ar sociālo tīklu starpniecību, treškārt, dialoga un savstarpējas atgriezeniskās saites veidošana starp Baznīcu un sabiedrību un, cetutrkārt, komunikācijas procesu uzlabošana Baznīcas iekšējās struktūrās un starp tām.