Laulības sakraments

Laulības sakramenta žēlastība ir domāta laulāto mīlestības pilnveidošanai, viņu nešķiramās vienības stiprināšanai. Šīs žēlastības avots ir Kristus.

Laulība ir sakraments, kurā Dievs svētī vīrieti un sievieti, dodot viņiem tiesības laulāto kopdzīvei, kā arī žēlastības, kas palīdz veikt laulāto pienākumus.

Priesteris vai diakons Baznīcas vārdā pieņem laulāto piekrišanu un sniedz tiem Baznīcas svētību. Laulība tiek noslēgta vismaz divu liecinieku klātbūtnē. Laulības pamatā ir laulības slēdzēju savstarpējā piekrišana, tas ir vēlēšanās sevi dāvāt viens otram pilnīgi un galīgi, ar mērķi dzīvot uzticībā un auglīgā mīlestības derībā.

Atbildod uz priestera jautājumiem, līgavainis un līgava apliecina, ka laulībā dodas pēc pašu vēlēšanās un ir gatavi uzņemties laulības pienākumus. Pēc tam priesteris tiem saka priekšā laulības zvēresta vārdus, ko laulājamie atkārto. Tāds ir būtiskais laulības rits.

Laulība parasti notiek Svētās Mises laikā. Tāpēc jau laikus jāsagatavojas Gandarīšanas sakramenta pieņemšanai.

Gatavojoties laulībai, jau laikus jāierodas pie priestera, lai noskaidrotu, vai nav kādu kanonisku šķēršļu iecerētajai laulībai. Baznīca neiesaka laulību starp dažādu kofesiju pāstāvjiem, jo atšķirīgi reliģiskie uzskati var traucēt gan laulāto saprašanos, gan bērnu audzināšanu reliģiskajos jautājumos.

Līdz laulību dienai katram jādzīvo šķīstībā un atturībā, jo laulāto tiesības dod tikai derīgi noslēgta laulība.

Derīgi noslēgta laulība ir nešķirama.

Ja tomēr ir grūti dzīvot kopā, vīrs un sieva var dzīvot atsevišķi, bet ne viens, ne otrs nevar precēties ar kādu citu.

Katoļticīgie, kas apprecas, neievērojot laulības normas, atrodas smaga grēka stāvoklī, jo nevar saņemt grēku piedošanu.

LAULĪBAS SAKRAMENTA SVINĒŠANA BEZ SVĒTĀS MISES

Uzņemšanas rits

Priesteris noteiktā laikā iziet pretī līgavainim un līgavai pie ieejas baznīcā. Dodas pie altāra svinīgā gājienā – ministranti, priesteris, tad līgavainis ar līgavu, tad visi pārējie. Ceremonija sākas ar himnu “Veni Creator”. Uzņemšanas ceremoniju var izlaist.

Dieva Vārda liturģija

Priesteris, nostājies pie altāra, saka svinību dalībniekiem: Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un Svētā Gara klātbūtne lai ir ar jums visiem.
Visi atbild: Kungs ir ar tevi.
Priesteris aicina: Lūgsimies, brāļi un māsas, un uzklausīsim Dieva vārdu.
Seko lūgšana. Tad lasa trīs Svēto Rakstu fragmentus. Pēc Evaņģēlija nolasīšanas priesteris saka mācību par laulības sakramentu. 

Sakramentālais rits

1. Iepriekšējie jautājumi

Priesteris uzrunā laulājamos:Jūs esat atnākuši uz baznīcu, lai altāra priekšā priestera un ticīgo klātbūtnē noslēgtu laulību. Tādēļ Baznīcas vārdā es jautāju (līgavainis un līgava uz katru jautājumu atbild atsevišķi):
1. N. un N., vai jūs labprātīgi un pēc savas sirds aicinājuma gribat doties laulībā?
2. Vai esat gatavi visu mūžu viens otru mīlēt un cienīt?
3. Vai esat gatavi laulības dzīvē saņemt Dieva svētību, t.i., bērnus un audzināt tos pēc Jēzus Kristus un viņa Baznīcas likuma?

2. Laulības noslēgšana

Saņēmis apstiprinošu atbildi uz minētajiem jautājumiem, priesteris laulājamajiem saka:
Tā kā jūs vēlaties noslēgt laulību, tad Dieva un ticīgo priekšā sniedziet viens otram roku un sakiet laulības zvēresta vārdus.

Llīgavainis un līgava pasniedz viens otram labo roku un katrs atsevišķi atkārto zvēresta vārdus, ko priesteris tiem saka priekšā īsiem teicieniem.

Līgavainis:
Es N. ņemu tevi N.
par laulāto sievu un apsolu, ka būšu tev uzticīgs kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās.
Līgava:
Es N. ņemu tevi N.
par laulāto vīru un apsolu, ka būšu tev uzticīga kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās.

Nepieciešamības gadījumā līgavainis un līgava savstarpējo piekrišanu var izteikt arī citādi.

Priesteris pieņem no viņiem zvērestu, sacīdams: Ko Dievs savieno, to cilvēkam nebūs šķirt. Šo laulību, ko tagad noslēdzāt, es katoļu Baznīcas vārdā apstiprinu un svētīju Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. 

3. Laulības gredzenu svētīšana

Priesteris svētī laulības gredzenus lasot šo lūgšanu: Svētī, Kungs, šos gredzenus, ko mēs svētījam Tavā vārdā, lai laulātie, kas tos nēsās, paliktu viens otram uzticīgi, pildītu Tavu gribu, kā arī vienmēr dzīvotu Tavā mierā un savstarpējā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Vissvētās Trīsvienības vārdā saņem šo gredzenu, kas ir laulāto uzticības zīme.

Pēc tam līgavainis un līgava uzvelk pirkstā gredzenu. Pēc gredzenu svētīšanas jaunlaulātie var saņemt Svēto Komūniju.

4. Vispārējā lūgšana

Uz priestera izteiktajiem lūgumiem visi atbild: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

Seko svētība jaunlaulātajiem.

Rita noslēgums

Ritu noslēdzot, priesteris svētī klātesošos ar krusta zīmi:
Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Visi atbild: Āmen.

LAULĪBAS SAKRAMENTA SVINĒŠANA SVĒTĀS MISES LAIKĀ

Uzņemšanas rits

Priesteris noteiktā laikā iziet pretī līgavainim un līgavai pie ieejas baznīcā. Dodas pie altāra svinīgā gājienā – ministranti, priesteris, tad līgavainis ar līgavu, tad visi pārējie. Uzņemšanas ceremoniju var izlaist. Pirms svētās Mises dzied “Veni Creator”. Lasa trīs Svēto Rakstu fragmentus. Pēc Evaņģēlija nolasīšanas priesteris saka mācību par Laulības sakramentu.

Sakramentālais rits

1. Iepriekšējie jautājumi

Priesteris uzrunā laulājamos:
Jūs esat atnākuši uz baznīcu, lai altāra priekšā priestera un ticīgo klātbūtnē noslēgtu laulību. Tādēļ Baznīcas vārdā es jautāju (līgavainis un līgava uz katru jautājumu atbild atsevišķi):
1. N. un N., vai jūs labprātīgi un pēc savas sirds aicinājuma gribat doties laulībā?
2. Vai esat gatavi visu mūžu viens otru mīlēt un cienīt?
3. Vai esat gatavi laulības dzīvē saņemt Dieva svētību, t.i., bērnus un audzināt tos pēc Jēzus Kristus un Viņa Baznīcas likuma?

2. Laulības noslēgšana

Saņēmis apstiprinošu atbildi uz minētajiem jautājumiem, priesteris laulājamajiem saka:
Tā kā jūs vēlaties noslēgt laulību, tad Dieva un ticīgo priekšā sniedziet viens otram roku un sakiet laulības zvēresta vārdus.

Līgavainis un līgava pasniedz viens otram labo roku un katrs atsevišķi atkārto zvēresta vārdus, ko priesteris tiem saka priekšā īsiem teicieniem.

Līgavainis:
Es N. ņemu tevi N.
par laulāto sievu un apsolu, ka būšu tev uzticīgs kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās.
Līgava:
Es N. ņemu tevi N. par laulāto vīru un apsolu, ka būšu tev uzticīga kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās.

Nepieciešamības gadījumā līgavainis un līgava savstarpējo piekrišanu var izteikt arī citādi.

Priesteris pieņem no viņiem zvērestu, sacīdams:
Ko Dievs savieno, to cilvēkam nebūs šķirt. Šo laulību, ko tagad noslēdzāt, es katoļu Baznīcas vārdā apstiprinu un svētīju Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā.

3. Laulības gredzenu svētīšana

Priesteris svētī laulības gredzenus, lasot šo lūgšanu: Svētī, Kungs, šos gredzenus, ko mēs svētījam  Tavā vārdā, lai laulātie, kas tos nēsās, paliktu viens otram uzticīgi, pildītu Tavu gribu, kā arī vienmēr dzīvotu Tavā mierā un savstarpējā mīlestībā. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Vissvētās Trīsvienības vārdā saņem šo gredzenu, kas ir laulāto uzticības zīme.

Pēc tam līgavainis un līgava uzvelk pirkstā gredzenu.

4. Vispārējā lūgšana

Uz priestera izteiktajiem lūgumiem visi atbild: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Pēc vispārējās lūgšanas turpinās svētā Mise: seko ticības apliecinājums “Es ticu” vai upurēšanas rits.
Īpaša svētība jaunlaulātajiem tiek dota Euharistiskās liturģijas laikā pēc “Tēvs mūsu” lūgšanas.

Nobeiguma svētība

Svēto Misi noslēdzot, priesteris izstiepj rokas pār laulātajiem un dod svētību:
Mūžīgais debesu Tēvs lai stiprina jūsu savstarpējo mīlestību un saticību, un Kristus miers lai vienmēr mājo jūsu dvēselēs.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Līdz ar bērniem lai nāk jūsu ģimenē Dieva svētība, lai draugu atbalsts jūs iepriecina un patiess miers lai jūs vieno ar visiem.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Jūsu dzīve lai liecina par Dieva lielo mīlestību un jūsu žēlsirdības darbi lai sagādā jums vietu Dieva mājokļos.
Visi atbild: Āmen.
Priesteris: Lai jūs visus svētī visvarenais Dievs Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.
Visi atbild: Āmen.

Kas ir Laulības sakraments?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0

Ko Laulības sakraments pārim dod?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=95

Kas pārim jādara, lai sagatavotos Laulību sakramentam?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=134

Cik ilgi pirms plānotajām laulībām jāpiesakas pie priestera?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=179

Kāpēc Baznīca aicina atturēties no seksuālas tuvības pirms laulībām?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=226

Vai saderināšanās ir obligāts nosacījums pirms laulībām?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=308

Kāda ir saderināšanās nozīme?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=354

Vai saderināšanās ir derīga bez gredzena?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=384

Cik ilgs var būt saderināšanās laiks?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=412

Ko darīt, ja otra puse ilgstoši minstinās spert nākamo soli un noslēgt laulību?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=454

Vai pēc saderināšanās drīkst atteikties no laulībām?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=509

Vai var laulāties jebkurā nedēļas dienā? Arī gavēnī?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=536

Kāda nozīme laulībās ir tērpiem, baznīcas noformējumam, mūzikai?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=609

Kāda ir vedēju nozīme laulībās?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=701

Ko jūs ieteiktu jaunajam pārim noteikti izdarīt iepriekšējā dienā pirms laulībām?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=763
Ko jūs ieteiktu jaunajam pārim noteikti izdarīt iepriekšējā dienā pirms laulībām?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=763

Kurš tieši ir tas brīdis laulību ceremonijā, kad sieviete un vīrietis kļūst par sievu un vīru?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=884
Cik garš ir laulību dievkalpojums?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=1318

Vai laulība skaitās derīga, ja tā noslēgta dzimtsarakstu nodaļā?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=1374

Cik baznīcai jāmaksā par laulībām?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=1439

Kāda ir laulību ritā izmantoto zīmju nozīme?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=1529

Vai var mainīt laulības zvēresta tekstu?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=1678

Vai gredzeni ir obligāti, lai noslēgtu laulību?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=1761

Vai var laulāties baznīcā, ja viens no pāra nav kristīts vai pieder citai konfesijai?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=1784

Vai var laulāties katoļu Baznīcā, ja ir bērni?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=1903

Vai var laulāties katoļu Baznīcā, ja iepriekš ir bijušas laulības citā konfesijā?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=1968

Ko darīt, ja civilvīrs (civilsieva) nevēlas laulāties baznīcā, bet otrā puse vēlas sakārtot attiecības Dieva priekšā un saņemt sakramentus?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=2069

Vai laulība ir derīga, ja sieviete vai vīrietis pirms laulības noslēgšanas ir noslēpis kādu svarīgu informāciju par sevi?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=2122

Vai katoļu Baznīcā slēgtu laulību var šķirt?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=2188

Kurā brīdī laulība kļūst nederīga – vai jau no paša sākuma, vai tajā brīdī, kad Baznīcas tiesa atzīst nederīguma faktu?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=2232

Kā rūpēties, lai laulāto attiecības nostiprinātos un laulība neizjuktu?
https://youtu.be/GdfGNGYvst0?t=2327 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Slimnieku sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=SgD2iD1bY6Q “Vai jūsu vidū ir kāds nevesels? Lai viņš aicina Baznīcas priesterus un lai tie aizlūdz par viņu, svaidīdami viņu

Lasīt vairāk »

Gandarīšanas sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=jfCz2OSmTHc Gandarīšanas un izlīgšanas (jeb grēksūdzes) sakraments ir: personiska tikšanās ar žēlsirdīgo un mīlošo Tēvu, kurš, mīlot mani, sūtīja pasaulē

Lasīt vairāk »

Euharistijas sakraments

https://www.youtube.com/watch?v=xc7Jr0MdqEk Sakramenti veido vienotu organismu, kurā katram atsevišķam sakramentam ir vitāli svarīga vieta. Šajā organismā Euharistja ieņem īpaši svarīgu vietu,

Lasīt vairāk »