Litānija par mirušajiem

Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!
Dievs, Debesu Tēvs, apžēlojies par mums!   
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!  
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!  
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!  
Svētā Marija, Debesu vārti, lūdz par viņu (viņiem)!
Debesīs uzņemtā Karaliene, lūdz par viņu (viņiem)!
Svētais Miķeli, lūdz par viņu (viņiem)!
Svētais Jāni Kristītāj, lūdz par viņu (viņiem)!
Svētais Jāzep, lūdz par viņu (viņiem)!
Svētais … (mirušā aizbildni), lūdz par viņu (viņiem)!
Visi Dieva svētie un svētās, lūdz par viņu (viņiem)!
Esi viņam (viņai, viņiem) žēlīgs, atpestī viņu (viņus), Kungs!
No visa ļauna, atpestī viņu (viņus), Kungs!
No šķīstītavas ciešanām, atpestī viņu (viņus), Kungs!
Tavas dzimšanas dēļ, atpestī viņu (viņus), Kungs!
Tavas kristības un svētā gavēņa dēļ, atpestī viņu (viņus), Kungs!
Tavas nāves un apbedīšanas dēļ, atpestī viņu (viņus), Kungs!
Tavas brīnumainās augšāmcelšanās dēļ, atpestī viņu (viņus), Kungs!
Svētā Gara nosūtīšanas dēļ, atpestī viņu (viņus), Kungs!
Tavas atnākšanas godībā dēļ, atpestī viņu (viņus), Kungs!
Piedod mums mūsu grēkus, mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs! 
Dāvā mums ilgas pēc Debesīm, mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs! 
Sargā mūs no pēkšņas un negaidītas nāves, mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs! 
Pasargā mūs, mūsu radiniekus un labdarus no mūžīgās pazušanas, mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs! 
Dāvā mūsu labdariem mūžīgo algu, mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs! 
Ieved mūžīgajā gaismā mūsu skolotājus un audzinātājus, mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs! 
Parādi žēlsirdību nelaimes gadījumu, dabas katastrofu un karu upuriem, mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs! 
Dāvā visiem mirušajiem mūžīgo mieru, mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs! 
Ļauj viņiem priecāties augšāmcelšanās godībā, mēs Tevi lūdzam, uzklausi mūs, Kungs! 
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums! 

Lūgsimies. Dievs, Tu ļāvi savam Dēlam uzvarēt nāvi un atgriezties Debesīs, dāvā saviem mirušajiem kalpiem līdzdalību Viņa uzvarā pār nāvi, lai viņi varētu mūžīgi skatīt Tevi, savu Radītāju un Pestītāju, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti