Litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „apžēlojies par mums”.]
Dievs Tēvs no debesīm, …
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, …
Dievs Svētais Gars, …
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, …

[Tālāk aiz katras rindiņas lūgšanai jāpievieno „lūdz par mums”.]
Svētā Marija, …
Svētā Dieva Dzemdētaja, …
Svētā jaunavu Jaunava, …
Kristus Māte, …
Baznīcas Māte, …
Žēlsirdības Māte, …
Dieva žēlastības Māte, …
Cerības Māte, …
Visskaidrākā Māte, …
Visšķīstākā Māte, …
Neaizskartā Māte, …
Nevainīgā Māte, …
Vismīļākā Māte, …
Brīnišķā Māte, …
Laba padoma Māte, …
Radītāja Māte, …
Pestītāja Māte, …
Visgudrākā Jaunava, …
Godināma Jaunava, …
Slavējamā Jaunava, …
Spēcīgā Jaunava, …
Labsirdīgā Jaunava, …
Uzticīgā Jaunava, …
Taisnības spogulis, …
Gudrības sēdeklis, …
Mūsu līksmības cēlonis, …
Garīgais trauks, …
Godājamais trauks, …
Izcilais dievkalpošanas trauks, …
Mistiskā roze, …
Dāvida tornis, …
Ziloņkaula tornis, …
Zelta nams, …
Derības šķirsts, …
Debesu vārti, …
Rīta auseklis, …
Slimnieku veselība, …
Grēcinieku patvērums, …
Bēgļu mierinājums, …
Noskumušo iepriecinātāja, …
Kristīgo palīdzība, …
Eņģeļu Karaliene, …
Patriarhu Karaliene, …
Praviešu Karaliene, …
Apustuļu Karaliene, …
Mocekļu Karaliene, …
Apliecinātāju Karaliene, …
Jaunavu Karaliene, …
Visu svēto Karaliene, …
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, …
Debesīs uzņemtā Karaliene, …
Svētā Rožukroņa Karaliene, …
Ģimeņu Karaliene, …
Miera Karaliene, …
Māras zemes Karaliene, …

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

TAVĀ PATVĒRUMĀ steidzamies, Svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā.

V. Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
R. Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

LŪGSIMIES!
Kungs, Dievs, mēs Tevi lūdzam,
Liec, lai mūsu, Tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela,
Un ar slavējamās Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību
Mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma
Un priecātos mūžīgajā dzīvē.
Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

VELTĪŠANĀS VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGAJAI SIRDIJ

Vissvētākā Jaunava, mūsu Kunga Jēzus Kristus Māte, mēs īpašā veidā veltījam sevi Tavai Bezvainīgajai Sirdij. Ar šo veltīšanos mēs atjaunojam kristības svētsolījumus un, saskaņā ar Evaņģēliju, uzņemamies pienākumu iekšēji atgriezties, atraisīties no patmīlības un no lētas piekāpības pasaulei, lai mēs būtu pilnīgi Tavā rīcībā, vienmēr pildot debesu Tēva gribu. Bez tam mēs uzticam Tev, vislabā Māte, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā Tu vēlies: gandarīšanas un lūgšanas garā. Mēs gribam ar dedzību piedalīties svētajā Mises Upurī, apustuliski darboties, ik dienas dievbijīgi skaitīt rožukroņi un, atbilstoši Evaņģēlijam, priecīgi nest dzīves upurus, būt spējīgiem atteikties un gandarīt. Mēs gribam būt kristīgo tikumu un šķīstības paraugs pasaulei. Mēs apsolām būt uzticīgi Svētajam Tēvam un vienoti kopā ar viņa bīskapiem un priesteriem. Tavā Mātes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuļi, lai veicinātu tik nepieciešamo lūgšanas un mīlestības kopību ar Pāvestu, kas ir Baznīcas mācītājs un gans. Mēs lūdzam Tevi, Baznīcas Māte, sniegt viņam savu īpašo aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsolām lūgties par visām dvēselēm, vest cilvēkus pie Tevis un pamudināt viņus uz Tavas Sirds godināšanu. Tā kā ļaunums un grēks pārpludina pasauli, mēs ar paļāvību lūkojamies uz Tevi, žēlsirdīgā Māte, un lūdzam glābt visus savus bērnus. Tu, žēlīgā un laipnā, Vissvētākā Jaunava Marija! 

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM

Pie Tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās bēdās un Tavas Vissvētākās Līgavas palīdzību piesaukuši, paļāvīgi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tās mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās gādības dēļ, ar kuru Tu rūpējies par bērniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās.
Sargi, Dieva aizgādības dotais svētās ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus, izglāb mūs, visumīļais Tēvs, no ikvienas samaitāšanas un maldiem, ar debesu spēku stiprini mūs, spēcīgais palīdzētāj, cīņā ar tumsības spēkiem. Un kā Tu citkārt izglābi bērniņu Jēzu no draudošām nāves briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, ka mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, un Tavas palīdzības spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgo līksmību debesīs. Amen. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti