Novenna Svētajam Garam

6. maijā

Gars ir virzītājs

„Baznīca, kurā nepastāv ar to [vienprātību] saistītas problēmas, liek man domāt, ka tajā Gars nav īpaši klātesošs. Un tāpat arī Baznīcā, kurā vienmēr strīdas un ķildojas un kurā brāļi nodod cits citu, Svētā Gara nav pavisam! Gars ir tas, kurš atjauno, kurš vada situāciju, lai virzītos uz priekšu, kurš izveido jaunu vidi, dāvā gudrību, ko Jēzus ir apsolījis: „Viņš jums to iemācīs!” Gars ir virzītājs un harmoniskas vienotības veidotājs starp visiem.”
No pāvesta Franciska uzrunas

Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam…”

7. maijā

Svētais Gars mums palīdz lūgties

„Bez lūgšanas nav vietas Garam. Ir jālūdz Dievam, lai Viņš mums sūta šo dāvanu: „Kungs, dod mums Svēto Garu, lai katrreiz varam atšķirt, kas mums jādara.” Tas ne vienmēr ir tas pats. Vēsts ir tā pati: Baznīca iet uz priekšu, iet uz priekšu ar šiem pārsteigumiem, ar šiem Svētā Gara jaunumiem. Ir jāprot tos atšķirt, un lai tos atšķirtu, ir jālūdzas, jālūdz šī žēlastība. Barnaba bija Svētā Gara piepildīts un tūlīt to saprata. Pēteris to redzēja un teica: „Bet kas es esmu, lai liegtu šeit Kristību?” Gars neliek kļūdīties. „Bet, Tēvs, kāpēc lietas darīt tik sarežģīti. Darīsim tā, kā vienmēr, tā ir drošāk…””
No pāvesta Franciska uzrunas

Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam…”

8. maijā

Svētais Gars mums palīdz saprast

„Viņi nesaprata. Viņi nesaprata, ka Dievs ir visu jauninājumu Dievs. „Es darīšu visu jaunu,” mūsu Kungs mums saka. Svētais Gars ir atnācis tieši tāpēc, lai mūs atjaunotu, un šo darbu Viņš veic nemitīgi. Tas mūs nedaudz baida. Baznīcas vēsturē [kopš apustuļu laikiem] redzam, cik daudz baiļu ir bijis, saskaroties ar Svētā Gara pārsteigumiem. Viņš ir pārsteigumu Dievs.”
No pāvesta Franciska uzrunas

Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam…”

9. maijā

Svētais Gars mums palīdz iegūt gudrību

Gan par Barnabu, gan par Pēteri tiek sacīts, ka viņi ir Svētā Gara piepildīti. “Abos ir Svētais Gars, kas liek saskatīt patiesību. Vieni paši to nespējam. Ar mūsu intelektu vien nespējam,” savā uzrunā teica pāvests Francisks. Viņš piebilda, ka varam izstudēt visu Pestīšanas vēsturi, varam izstudēt visu teoloģiju, taču bez Gara palīdzības nespējam to saprast. Tieši Svētais Gars ir tas, kas mums palīdz saprast patiesību jeb Jēzus balsi: „Manas avis klausa manu balsi un es tās pazīstu, un tās man seko.”

Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam…”

10. maijā

Svētais Gars vieno

Francisks norādīja, ka Pirmajā ekumeniskajā koncilā izmantotā formula „Svētajam Garam un mums ir labpaticis” mums visiem liek dzīvot saskaņā. Uzsākot Euharistijas svinēšanu, Francisks aicināja lūgties, lai klātesošais Kungs Jēzus vienmēr sūta Svēto Garu katram no mums. Lai Viņš nosūta to Baznīcai un lai Baznīca vienmēr prot būt uzticīga „kustībām”, ko veic Svētais Gars.

Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam…”
 
11. maijā

Svētais Gars dod harmoniju

„Vienīgais, kas spēj dot harmoniju, ir Svētais Gars, jo Viņš ir harmonija starp Tēvu un Dēlu. Viņš ir dāvana, kas rada harmoniju. Otra zīme ir kopējais labums, proti: neviens no viņiem nebija trūcīgs, neviens nebija pieķēries sev piederošajam īpašumam. Viņi kalpoja kopienai. Jā, daži bija bagāti, taču arī viņi kalpoja. Šīs ir divas zīmes kopienai, kura dzīvo Garā.”
No pāvesta Franciska uzrunas

Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam…”

12. maijā

Dievbijības dāvana

„Kas ir dievbijība? Bieži vien šo dāvanu izprotam pārāk virspusēji. Īstenībā, tā skar mūsu kristīgās dzīves un identitātes būtību. Jāņem vērā, ka dievbijība nav tas pats, kas līdzjūtība pret kādu. Būt dievbijīgam arī nenozīmē izlikties par svētu. Dievbijība norāda uz mūsu piederību Dievam un uz mūsu dziļo saikni ar Viņu,” uzsvēra Francisks. Runa ir par tādu saikni, kas piešķir jēgu visai mūsu dzīvei un palīdz mums būt stipriem un vienotiem ar Dievu pat vissmagākajos dzīves brīžos. Tātad, pateicoties dievbijības dāvanai, padziļinās mūsu saikne ar Dievu. „Šo saikni ar Kungu nevajadzētu izprast kā pienākumu vai piespiedu lietu,” turpināja Svētais tēvs. „Tā ir iekšēja saikne. Runa ir par attiecībām, kas tiek izdzīvotas ar visu sirdi. Tā ir mūsu draudzība ar Dievu, ko esam saņēmuši no Jēzus. Tā ir draudzība, kas pārveido mūsu dzīvi un piepilda mūs ar entuziasmu, ar prieku. Tāpēc dievbijība izraisa mūsos vispirms pateicību un slavēšanu.”

Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam…”

13. maijā

Svētais Gars mums palīdz nojaust Kunga klātbūtni

„Kad Svētais Gars palīdz mums nojaust Kunga klātbūtni un Viņa mīlestību uz mums, Viņš sasilda mūsu sirdi un tīri dabiski pamudina uz lūgšanu. Tāpēc dievbijību var uzskatīt par autentiska reliģiskā gara sinonīmu, par bērnišķīgu (šī vārda evaņģēliskā nozīmē) paļāvību uz Dievu. To var raksturot kā spēju lūgt Kungu ar mīlestības pilnu sirdi un lielu vienkāršību, kas piemīt pazemīgiem cilvēkiem. No vienas puses, pateicoties dievbijības dāvanai, padziļinās mūsu attiecības un vienotība ar Dievu, mēs kļūstam spējīgi dzīvot kā patiesi Viņa bērni, bet, no otras puses, mēs iemantojam spēju izliet šo mīlestību arī pār citiem cilvēkiem un saskatīt, ka citi ir mūsu brāļi.”
No pāvesta Franciska uzrunas

Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam…”

14. maijā

Gara spēks ir liecība

„„Man ir sakāmas daudzas lietas, taču šai brīdī jūs to nespējat panest. Bet, kad atnāks Iepriecinātājs, Patiesības Gars, Viņš jūs vadīs visā patiesībā.” Kungs runā par nākotni, par krustu, kas mūs sagaida, un runā par Garu, kas mūs sagatavo sniegt kristīgo liecību. Tad Viņš runā par vajāšanu skandālu, par krusta skandālu. Baznīcas dzīve ir ceļojums, ko vada Svētais Gars, kurš mums atgādina Jēzus vārdus un māca lietas, ko Jēzus vēl nav paspējis pateikt. Viņš ir ceļabiedrs, un pasargā mūs no krusta skandāla. Krusts patiešām ir skandāls jūdiem, kuri prasa zīmes, un muļķība grieķiem, proti, pagāniem, kuri prasa zināšanas, jaunas idejas. Savukārt, kristieši sludina krustā sisto Kristu. Tā, Jēzus sagatavo mācekļus, lai Kristus krustu tie neuztvertu kā skandālu: „Jūs izslēgs no sinagogām, un nāk stunda, kad katrs, kas jūs nonāvēs, domās, ka viņš kalpo Dievam.” Šodien redzam tos, kas nogalina kristiešus Dieva vārdā, jo saskaņā ar viņu domāšanu kristieši ir neticīgi. Tas ir Kristus krusts: „Un viņi to darīs tādēļ, ka nav pazinuši nedz Tēvu, nedz mani.” „Tas, kas noticis ar mani,” saka Jēzus, „notiks arī ar jums – vajāšanas, ciešanas, bet, lūdzu, neuztveriet to kā skandālu. Svētais Gars jūs vadīs un palīdzēs saprast.””
No pāvesta Franciska uzrunas

Lūgsimies 7 reizes “Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam…”

Ak, Marijas Bezvainīgā Sirds,
jebkura svētuma dzīvais paraugs,
dod visiem saviem bērniem
paļāvību kļūt svētiem!

Sagatavoja Pro Sanctitate

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti