Pirmdiena – Vesperes

HIMNA

Dievs, Tu Radītājs un Cēlājs,

debess Tavu roku radīts;

jūras klajums, viļņu vara –

tas viss no Tevis atkarīgs.


Ceļu mākoņiem Tu rādi,

upes savās gultnēs turi.

Visi zemes elementi

vien pēc Tava plāna strādā.


Labais Dievs, lej mūsu sirdīs

Savas žēlastības straumi,

lai mēs spējam pretī stāties

visām vājībām un maldiem.


Ticība ir spēks, kas neļauj

mazdūšībai uzveikt garu,

kad nāk nakts un ļaunums biedē,

ticība spēj starot gaismu.


Trīsvienīgais Dievs viens vienīgs,

spēks un svētums mājo Tevī.

Tikai Tu spēj vest mūs līdzi

Sev uz pilnību un gaismu. Amen.


PSALMODIJS

  1. ant. Kunga acis raugās uz trūcīgo.


Psalms 11 (10)

1 Es uzticos Kungam. Kā tad jūs sakāt manai dvēselei:*

“Laidies uz kalnu līdzīgi putnam,” –

2 jo, lūk, grēcinieki uzvelk loku,†

uz stiegras uzliek savas bultas,*

lai tumsā šautu taisnīgajiem sirdī.

3 Kad sagrūst pamati,*

ko vairs spēj taisnīgie?

4 Kungs – savā svētajā namā,*

Kunga tronis ir debesīs.

Viņa acis uzlūko nabagus,*

viņa skatiens vēro cilvēku bērnus.

5 Kungs novēro taisnīgo un ļauno,*

bet to, kurš mīl nekrietnību, viņa dvēsele ienīst.

6 Pār grēciniekiem viņš izbērs degošas ogles un sēru.*

Svelmains vējš būs viņu biķera daļa,

7 jo Kungs ir taisnīgs un mīl taisnību.*

Viņa vaigu redzēs krietnie ļaudis.

Ant. Kunga acis raugās uz trūcīgo.

  1. ant. Svētlaimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu.


Psalms 15 (14)

1 Kungs, kas dzīvos Tavā teltī?*

Kas mājos Tavā svētajā kalnā?

2 Tas, kurš staigā bez traipa un dara taisnību,*

kurš runā patiesību savā sirdī,

3 tas, kurš ar savu mēli nerunā viltu†

un savam tuvākajam nedara ļaunu,*

un nesagādā kaunu savam kaimiņam.

4 Tas, kurš par nieku uzskata ļaunprāti,*

bet cildina tos, kas bīstas Kungu.

Tas, kurš zvērestu nelauž, kaut rodas zaudējums;†

5 kurš neaizdod naudu, lai atpakaļ ņemtu ar augļiem,*

un neļauj sevi uzpirkt pret nevainīgo.

Tas, kurš tā dara,*

sakustināts netiks nemūžam.

Ant. Svētlaimīgi ir sirdsšķīstie, jo viņi skatīs Dievu.

  1. ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.

Dziedājums Ef 1, 3–10

3 Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs,*

kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību debesu lietās.

4 Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules

radīšanas,†

lai Viņa priekšā mēs būtu *

svēti un nevainojami mīlestībā.

5 Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu†

mūs pieņemt par bērniem*

caur Jēzu Kristu,

6 Lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība,*

ko Viņš mums dāvāja savā mīļotajā Dēlā.

7 Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm*

un grēku piedošanu

saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,†

8 ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja*

līdz ar visu gudrību un saprātu,

9 darot mums zināmu savas gribas noslēpumu*

saskaņā ar savu lēmumu,

ko iepriekš bija pieņēmis Kristū,*

10 lai liktu piepildīties laikam

un no jauna apvienotu Kristū visu,*

kas ir debesīs un virs zemes.

Ant. Savā Dēlā Dievs izvēlējās mūs pieņemt par bērniem.


LASĪJUMS 2 Kor 1, 3–4

Lai jūs nonāktu līdz pilnīgai Viņa gribas pazīšanai, visā

gudrībā un garīgajā saprašanā: lai jūs Kunga cienīgi dzīvotu,

patikdami Viņam visās lietās, nesdami augļus katrā labā

darbā un pieaugdami dziļākā Dieva pazīšanā; un lai Viņa

godības spēks jūs bagātīgi stiprinātu visā pacietībā un lēnprātībā

ar prieku.


ATBILDE

  1. Dziedini manu dvēseli:* es esmu grēkojis pret Tevi.

Dziedini…

  1. Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani!”* Es esmu

grēkojis pret Tevi. Gods lai ir Tēvam… Dziedini…

Magnificat ant. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs

ir uzlūkojis manu pazemību.

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI

Dievs noslēdza ar savu tautu mūžīgu derību un nepārstās tai darīt labu. Tāpēc pateiksimies Viņam un ar paļāvību pacelsim uz Viņu savas 

dvēseles lūgšanā:

Kungs, dari labu savai tautai!

Kungs, dāvā pestīšanu savai tautai

– un svētī savu mantojumu.

Apvieno visus kristiešus,

– lai pasaule ticētu Kristum, ko Tu sūtīji.

Sniedz savu žēlastību visiem mūsu draugiem un paziņām,

– lai viņi izplatītu pasaulē Kristus labo smaržu.

Esi žēlsirdīgs pret mirušajiem,

– piebiedro viņus tiem, kas atdusas Kristū.


Tēvs mūsu…

Mēs Tevi slavējam, Kungs, apliecinot mūsu padevību Tev. Mūsu pestīšanas labā Tu uzlūkoji Jaunavas Marijas pazemību, paaugstini mūs līdz 

pestīšanas pilnībai. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti