Svētā Gara maratons: litānija ceļā uz Latvijas Jauniešu dienām

Novennu esat aicināti lūgties deviņas dienas pirms Latvijas Jauniešu dienām Aizkrauklē, lai Debesu Tēva roka vada, Jēzus Asinis sargā, Sv. Gara mīlestība un spēks darbojas Jauniešu dienu komandā, organizatoros, brivprātīgajos, priesteros, bīskapos, viesos, visos iesaistītajos un dalībniekos.

Novennas katras dienas kārtība
+ Svētā Krusta zīme
Kopējā lūgšana
Katrai dienai paredzētais Sv. Rakstu fragments
Pārdomas klusumā (1 min)
Slavēšana ar dziesmām un/vai vārdiem
Litānija Svētajam Garam
Gods lai ir Tēvam…
Svētais Jāni Bosko, svētīgā Kiāra Luče Badano, svētais Jāni Pāvil II, svētāTerēze no Bērna Jēzus… lūdziet par mums
+ Svētā Krusta zīme

Kopējā lūgšana  
Debesu Tēvs, Tu esi Tas, kurš mūs katru uzrunā vārdā, Tu esi tas, kurš mūs mīli bez nosacījumiem. Paldies, ka esi mūs radījis un veidojis pēc sava tēla, ka esi mūs darījis par puišiem un meitenēm, sievietēm un vīriešiem. Paldies par mums katram Tevis piešķirto sevišķo lomu un ka mūsos katrā pukst Tava sirds!
Jēzu, paldies, ka esi mūsu ceļš, ka ej mums pa priekšu un ka mūs aicini līdz! Lūdzam, dari, lai šīs Latvijas Jauniešu dienas ir ceļš, kurā mēs mācāmies mīlēt vairāk un atklājam savu identitāti, to, kas mēs patiesi esam Tevī!
Ļauj mums šodien Svētajā Garā sajust Tavu aicinājumu, lai ietu un darītu, lai satiktu viens otru un lai saņemtu vislabāko, ko Tu mums esi sagatavojis. Lūdzam Tavu svētību visam šim sagatavošanās procesam un nepieciešamajiem resursiem! Lai Tavs spēks un mīlestība uztur Aizkraukles pilsētu, organizācijas komandu, visus atbalstītājus, kas ikdienā kalpo, lai šis pasākums varētu notikt. Svētī viesus, lektorus, mūziķus un dalībniekus! Caur šo pasākumu vairo Baznīcas kopienas ticību Latvijā, pieskaries jauniešu sirdīm, lai viņi varētu satikties ar Tevi.

Litānija Svētajam Garam
Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies!
Kungs, apžēlojies. Visvarenais Tēvs, apžēlojies par mums!
Jēzu, mūžīgais Tēva Dēls, pasaules Pestītāj, glāb mūs!
Tēva un Dēla Gars, nebeidzamā dzīvība, svētī mūs!
Svētā Trīsvienība, uzklausi mūs!
Svētais Gars, kas izej no Tēva un Dēla, ienāc mūsu sirdīs!
Svētais Gars, Tēva un Dēla Gars, ienāc mūsu sirdīs!
Tēva apsolījums, apžēlojies par mums!
Visa labā radītājs, apžēlojies par mums!
Dzīvā ūdens avots, apžēlojies par mums!
Spēcīgā uguns, apžēlojies par mums!
Kvēlojošā mīlestība, apžēlojies par mums!
Mīlestības un patiesības Gars, apžēlojies par mums!
Gudrības un izpratnes Gars, apžēlojies par mums!
Padomdošanas un izturības gars, apžēlojies par mums!
Godbijības Gars, apžēlojies par mums!
Kunga bijības Gars, apžēlojies par mums!
Žēlsirdības un lūgšanas Gars, apžēlojies par mums!
Miera un lēnprātības Gars, apžēlojies par mums!
Svētais Gars, Mierinātāj, apžēlojies par mums!
Svētais Gars, Svētdarītāj, apžēlojies par mums!
Gars, kas visu piepildi, apžēlojies par mums!
Gars, kas cilvēkus dari par Dieva bērniem, apžēlojies par mums!
Svētais Gars, dāvā atpazīšanas un grēku nožēlas garu.
Svētais Gars, atjauno zemi.
Svētais Gars, ielej mūsu sirdīs savu gaismu.
Svētais Gars, ieraksti savu likumu mūsu sirdīs.
Svētais Gars, aizdedzini mūs tavas mīlestības liesmās.
Svētais Gars, atklāj mums savas žēlastības bagātības.
Svētais Gars, māci mūs pateikties un lūgt.
Svētais Gars, apgaismo mūs ar savu dievišķo iedvesmu.
Svētais Gars, vadi mūs pestīšanas ceļā.
Svētais Gars, piešķir mums nepieciešamās zināšanas.
Svētais Gars, iedvesmo mūs labiem darbiem.
Svētais Gars, piešķir mums visu tikumu nopelnus.
Svētais Gars, dari mūs neatlaidīgus taisnīgumā.
Svētais Gars, esi mūsu mūžīgā balva.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, sūti mums savu Svēto Garu.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, izlej mūsu sirdīs Svētā Gara dāvanas.
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, piešķir mums gudrības un godbijības garu.
Nāc, Svētais Gars! Piepildi mūsu sirdis, un iededz tajās tavas mīlestības uguni.

Pirmā diena [nodomā par Aizkraukles, kur notiks Latvijas Jauniesu dienas, iedzīvotājiem, tajā esošajām draudzēm]

“Mums ir stipra pilsēta; aizsardzībai tai ir Dieva izveidots tās mūris un ārējais valnis. Atveriet vārtus, lai ieiet taisna tauta, kas tur ticību! Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi! Paļaujieties uz To Kungu vienumēr, jo Dievs Tas Kungs jums ir mūžīga klints!”
Jes 26, 1 – 4

Otrā diena [nodomā par jauniešu dienu organizatoriem un brīvprātīgajiem]
“Par visām lietām lai jums būtu sirsnīga mīlestība citam pret citu, jo mīlestība apklāj grēku daudzumu.  Esiet viesmīlīgi cits pret citu bez kurnēšanas.  Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu.” 1 Pt 4, 8 – 11

Trešā diena [nodomā par priesteriem, bīskapiem, konsekrētām personām, misionāriem un tiem, kas kalpo baznīcā]
“Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli vairāk nekā šie?” Tas Viņam saka: “Tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi mīlu!” Viņš saka tam: “Gani Manus jērus!” Vēl otru reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli?” Tas Viņam saka: “Tiešām, Kungs, Tu zini, ka es Tevi mīlu!” Viņš saka tam: “Gani Manas avis!” Trešo reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli?” Pēteris noskuma, ka Viņš trešo reizi viņam sacīja: vai tu Mani mīli? – un sacīja Viņam: “Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es Tevi mīlu.” Jēzus saka: “Gani Manas avis!””
 Jņ 21, 15 – 17

Ceturtā diena [nodomā par sv. Gara gudrības un kreativitātes klātbūtni pār lektoriem, darba grupu vadītājiem un mūziķiem Jauniesu dienās]
“Cik brīnišķa, Kungs, ir Tava žēlastība! Cilvēku bērni nāk pie Tevis un glābjas Tavu spārnu pavēnī! Viņi mielojas pie Tava nama labumiem, Tu viņus dzirdini no Sava prieka strauta. Jo pie Tevis ir dzīvības avots, un Tavā gaismā mēs redzam gaismu. Izplet Savu žēlastību pār tiem, kas Tevi pazīst, un Savu taisnību pār tiem, kam skaidra sirds!” Ps 36, 8 – 11

Piektā diena [nodomā par sv. Gara apredzību un Tēva svētību ziedotājiem, labdariem un visiem atbalstītājiem]
“Tas Kungs tevi cels Sev par svētu tautu, kā Viņš tev to ar zvērestu ir apsolījis, ja tu turēsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus un staigāsi Viņa ceļus. Un visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc Tā Kunga Vārda, un tās bīsies no tevis. Un Tas Kungs tev atvērs Savu labumu krātuvi, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemei un svētītu visu tavu roku darbu.” 5 Moz 28, 8-9. 11

Sestā diena [nodomā par Svētā Gara miera, atklāsmes, žēlsirdības un mīlestības izliešanos pār Jauniešu dienu un koncerta dalībniekiem]
“Un, ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.” 1 kor 13, 2 – 3

Septītā diena [Lai Svētā Gara uguns aizdedzina ikvienu Jauniesu dienu dalībnieku, ļaujot saņemt jaunus ikdienišķus un unikālus aicinājumus, kļūstot par Dieva brīnumu lieciniekiem]
“Es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu,  apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot.” Ef 1, 16 – 18

Astotā diena [Lai Svētā Gara liesmas sķīsta un aizdedzina Latvijas iedzīvotājus, pārveidojot tos par sv. Gara prieka, šķīstības un miera nesējiem]
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” Jņ 3, 16 – 17

Devītā diena [Nodomā par Svētā Gara vienotību un mīlestības spēka izliešanos pār ikvienu Jauniešu dienu laikā]
“Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma  un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit. Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs, un Es jūs salasīšu kopā no visām tautām un no visām tām vietām, uz kurieni Es jūs izraidīju.” Jer 29, 11 – 14

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti