Svētie Raksti

Vecā Derība (46 grāmatas)
Pentateihs

Radīšanas grāmata (Rad)
Izceļošanas grāmata (Izc)
Levītu grāmata (Lev)
Skaitļu grāmata (Sk)
Atkārtotā Likumu grāmata (At)

Vēsturiskās grāmatas

Jozus grāmata (Joz)
Tiesnešu grāmata (Ties)
Rutas grāmata (Rut)
Samuēla pirmā grāmata (1 Sam)
Samuēla otrā grāmata (2 Sam)
Ķēniņu pirmā grāmata (1 Ķēn)
Ķēniņu otrā grāmata (2 Ķēn)
Hroniku pirmā grāmata (1 Hr)
Hroniku otrā grāmata (2 Hr)
Ezras grāmata (Ezr)
Nehemija grāmata (Neh)
Tobija grāmata (Tob)
Judītes grāmata (Judt)
Esteres grāmata (Est)
Makabiešu pirmā grāmata (1 Mak)
Makabiešu otrā grāmata (2 Mak)

Gudrības un dzeju grāmatas

Ījaba grāmata (Īj)
Psalmi (Ps)
Sakāmvārdu grāmata (Sak)
Mācību teicēja grāmata (Māc)
Dziesmu dziesma (Dz)
Gudrības grāmata (Gudr)
Sīraha dēla grāmata (Sīr)

Praviešu grāmatas

Isaja grāmata (Is)
Jeremija grāmata (Jer)
Raudu dziesmas (Rdz)
Baruha grāmata (Bar)
Ezehiēla grāmata (Ez)
Daniēla grāmata (Dan)
Oseja grāmata (Os)
Joēla grāmata (Jl)
Amosa grāmata (Am)
Abdija grāmata (Abd)
Jonasa grāmata (Jon)
Mihas grāmata (Mih)
Nahuma grāmata (Nah)
Habakuka grāmata (Hab)
Sofonija grāmata (Sof)
Ageja grāmata (Ag)
Zaharija grāmata (Zah)
Malahija grāmata (Mal)
 
Psalmu grāmatas pēc Jaunā romiešu psalterija tulkojis pr. Staņislavs Mozga. Šis ir katoļu Baznīcas apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Vecās Derības teksti Baznīcas liturģiskajos lasījumos pieejami mājas lapā www.mieramtuvu.lv.
Vecās Derības teksti elektroniski pieejami arī mājas lapā www.bibele.lv, kur ir publicēts 1965. gada revidētais Bībeles teksts latviešu valodā – Latvijas Bībeles biedrības īpašums.

Jaunā Derība (27 grāmatas)
Evaņģēliji

Mateja evaņģēlijs (Mt)
Marka evaņģēlijs (Mk)
Lūkasa evaņģēlijs (Lk)
Jāņa evaņģēlijs (Jņ)
Apustuļu darbi (Apd)

Apustuļa Pāvila vēstules

Pāvila vēstule Romiešiem (Rom)
Pāvila pirmā vēstule Korintiešiem (1 Kor)
Pāvila otrā vēstule Korintiešiem (2 Kor)
Pāvila vēstule Galatiešiem (Gal)
Pāvila vēstule Efeziešiem (Efez)
Pāvila vēstule Filipiešiem (Filip)
Pāvila vēstule Kolosiešiem Kol)
Pāvila pirmā vēstule Tesaloniķiešiem (1 Tes)
Pāvila otrā vēstule Tesaloniķiešiem (2 Tes)

Pastorālās vēstules

Pirmā vēstule Timotejam (1 Tim)
Otrā vēstule Timotejam (2 Tim)
Vēstule Titam (Tit)
Vēstule Filemonam (Filem)
Vēstule Ebrejiem (Ebr)

Katoliskās vēstules

Jēkaba vēstule (Jēk)
Pētera pirmā vēstule (1 Pēt)
Pētera otrā vēstule (2 Pēt)
Jāņa pirmā vēstule (1 Jņ)
Jāņa otrā vēstule (2 Jņ)
Jāņa trešā vēstule (3 Jņ)
Jūdas vēstule (Jūdas)
Jāņa atklāsmes grāmata (Atkl)
 
Jaunās Derības tekstus no latīņu valodas tulkojis prelāts Vincents Strelēvics. Šis ir katoļu Baznīcas apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti