Pāvesta lūgšanu nodomi novembrim

Novembrī Baznīca ticīgos aicina lūgties: “Lai svēto sniegtā mīlestības liecība stiprina kristiešus kalpošanā Dievam un tuvākajam, un palīdz sekot Kristum, kurš atnāca, nevis, lai Viņam kalpotu, bet, lai pats kalpotu”. Tāds ir lūgšanu vispārējais nodoms šim mēnesim.

Tā dziļākai izpratnei esam aicināti pievērsties Benedikta XVI enciklikas „Deus Caritas est” noslēgumam, kurā tiek pasvītrots, cik liela nozīme ir mīlestības un žēlsirdības darbu paraugam. Tie, kuri patiesi kalpo Dievam, nevar nekalpot arī līdzcilvēkiem. Pāvests atgādina, ka milzīgu ieguldījumu žēlsirdības darbu veikšanā sniedza un turpina sniegt reliģiskie ordeņi. „Nostājoties ‘vaigu vaigā’ ar Dievu, kurš ir Mīlestība, mūks jūt steidzamu nepieciešamību visu savu dzīvi, līdzās kalpošanai Dievam, pārvērst kalpošanā tuvākajam” (n. 40). Tādā veidā kļūst skaidrs, kāpēc līdzās klosteriem tika veidotas dažādas patversmes un slimnīcas. Iepriekš minētā patiesība ir pamats arī visām iniciatīvām, kuru mērķis ir cilvēka progress un kristīgā formācija. Pāvests min Francisku no Asīzes, Ignāciju no Lojolas un citus svētos, kuri ir „izcili sociālās mīlestības piemēri visiem labas gribas cilvēkiem” visos laikos. Viņi ir „patiesi gaismas nesēji”, jo ir „ticības, cerības un mīlestības” cilvēki (n. 40). Vislielākā no svētajiem ir Marija – norāda pāvests. Viņa mūs aicina ierādīt centrālo vietu dzīvē nevis sev, bet Dievam. Tikai tā varam padarīt šo pasauli labāku. Dievu mēs sastopam gan lūgšanā, gan kalpošanā līdzcilvēkiem.

Misiju nodomā šajā mēnesī Baznīca lūdzas: “Lai kristieši Āzijā, kontemplējot Kristus vaigu, atrastu vispiemērotāko Evaņģēlija sludināšanas veidu šī plašā kontinenta tautām ar bagāto kultūru un senajām garīguma izpausmes formām”.

„Kontemplēt Kristus vaigu” savā laikā aicināja ticīgos jau Jānis Pāvils II. Lai Kristiešu liecība un sludināšana būtu pārliecinoša, tie nedrīkst nepazīt Kristu. Ticīgais ir aicināts uz dziļām draudzības attiecībās ar savu Kungu. Baznīca atgādina, ka ir būtiski nepieciešami atklāti sludināt Kristu. Nepietiek runāt tikai par cilvēciskām vērtībām. Patiesa evaņģelizācija ietver sevī sludināšanu. Tā kā Baznīca ir misionāra, tad arī tās tautas, kuras nesen iepazinušās ar Evaņģēlija vēsti, ir aicinātas sludināt. Līdz ar to, arī Āzijas ticīgo uzdevums ir būt misionārā darba veicējiem. Pat ja reizēm šķiet, ka šis uzdevums pārsniedz mūsu cilvēciskos spēkus, esam aicināti uzticēties Svētajam Garam. Viņš darbojas katra cilvēka sirdī, lai cilvēks atvērtos patiesībai, labajam, skaistumam un mīlestībai.

J. Evertovskis / Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti