Now Reading
Benedikts XVI: visiem kopā uzņemties atbildību, lai pārvarētu krīzi

Benedikts XVI: visiem kopā uzņemties atbildību, lai pārvarētu krīzi

Sestdien pāvests tikās ar Itālijas Arodbiedrību konfederācijas vadītājiem. Šogad aprit 60 gadi kopš tās dibināšanas. Konfederācija tika izveidota, lai arodbiedrības būtu brīvas un autonomas no politiskajām partijām, un lai praksē vadītos pēc Baznīcas sociālās mācības principiem. Arī pēc 60 gadiem Itālijas Arodiedrību konfederācija vēlas sekot šai mācībai, lai kalpotu kopējam cilvēku labumam, sociālajai taisnībai un mieram.

Uzrunājot arodbiedrību pārstāvjus, pāvests Benedikts XVI atcerējās savus priekšgājējus – tos pāvestus, kuri ir atstājuši ieguldījumu Baznīcas sociālās mācības attīstībā. XX gadsimta ausmā tapa pāvesta Leona XIII enciklika Rerum Novarum, kas kalpoja par pamatakmeni, uz kura vēlāk tika būvēts viss turpmākais Baznīcas sociālās mācības korpuss. Enciklikā Leons XIII aizstāvēja strādniekus pret darba devēju patvaļu un izcēla viņu cilvēcisko cieņu. Pēc Rerum Novarum iznākšanas attīstījās strādnieku apvienības, kooperatīvi un arodbiedrības. Tika veidoti sociālo studiju centri un izdoti likumi par attieksmi pret strādniekiem, kā arī pret sieviešu un mazgadīgo darbu. Palielinājās algas un uzlabojās darba apstākļi.

Enciklikas Rerum Novarum 100 gadu jubilejā pāvests Jānis Pāvils II publicēja savu encikliku Centesimus Annus, kurā aplūkoja darbu mūsdienu kontekstā. Savukārt iepriekšējā enciklikā Laborem exercens, Jānis Pāvils II pasvītroja, ka darbs progresīvā veidā ir pieņēmis visas pasaules dimensiju, ka tas ietekmē ne tikai ekonomisko, bet arī kultūras un morālo attīstību.

Pāvests Benedikts XVI uzrunā Itālijas Arodbiedrību konfederācijai pieminēja pašreizējo ekonomisko un sociālo krīzi. Lai to pārvarētu, viņš visus rosināja uzņemties atbildību. Pāvests piebilda: „ir jāpārvar savtīgas atsevišķu sektoru intereses, lai vienoti un kopā stātos pretim grūtībām, kas ir skārušas katru sociālo vidi, jo īpaši darba pasauli. Tas prasa sadarbību starp dažādām sabiedrības sastāvdaļām.”

Aicinājums sadarboties ir rodams arī Svētajos Rakstos. Tā piemēram, Salamans Mācītājs saka: „Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc ka viņiem tad vismaz vienā ziņā iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas ir viens! Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ!” (4,9-10).

Benedikts XVI novēlēja, lai pašreizējā pasaules mēroga krīze rosina kopējās gribas darbību un cilvēki uzsāktu jaunu solidaritātes un atbildīgas līdzdalības kultūru. Pāvests atgādināja, ka tie ir apstākļi, kas nepieciešami, lai celtu planētas nākotni. Dienā, kad Baznīca godina jauniešu apustuļa, svētā Jāņa Bosko piemiņu, Svētais tēvs uzticēja arodbiedrību darbu viņa debesīgajai aizbildniecībai. Benedikts XVI atgādināja, ka Jānis Bosko darbam piešķīra milzīgu sociālo lomu un izmantoja to kā instrumentu jaunās paaudzes audzināšanā. Pāvests atgādināja arī par Jaunavas Marijas un viņas līgavaiņa svēta Jāzepa attieksmi pret darbu un viņu aizbildniecībai novēlēja strādnieku ģimenes.

I. Šteinerte/Vatikāna radio

Scroll To Top