Now Reading
Pāvests Benedikts XVI: kristiešu vienotība ir Dieva dāvana

Pāvests Benedikts XVI: kristiešu vienotība ir Dieva dāvana

19. janvāra rīta katehēzes mācību Benedikts XVI veltīja kristiešu vienotības tēmai. Viņš mudināja visus ticīgos neatlaidīgi lūgties šajā nodomā un pasvītroja, ka vienotība vispirms ir Dieva dāvana. Šogad par Lūgšanu nedēļas moto izvēlēts fragments no Apustuļu darbiem: „Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās” (Apd 2, 42). Runa ir par pirmatnējo Jeruzalemes Baznīcu. Balstoties uz šo fragmentu, pāvests izklāstīja četrus būtiskus ekumenisma elementus: uzticīga klausīšanās, brālīga komūnija, maizes laušana un lūgšana. Vispārējā audiencē Pāvila VI zālē, Vatikānā, šoreiz piedalījās aptuveni 3 tūkstoši svētceļnieku. Tikšanos ar Dieva slavas dziedājumiem kuplināja koris no Somijas, ko Svētais tēvs sveica, uzrunājot klātesošos angļu valodā. Audiences noslēgumā, vēršoties pie itāliski runājošajiem svētceļniekiem, Benedikts XVI pieskārās nereti notiekošajiem traģiskajiem gadījumiem, kad kāda ģimene ceļu satiksmes negadījumos vai citur pēkšņi zaudē savu bērnu. Pāvests mudināja vecākus nezaudēt cerību un aicināja jauniešus būt prātīgiem.
Minētie četri elementi, kas raksturoja pirmo kristiešu dzīvi, ir arī mūsdienu kristīgo kopienu dzīves pīlāri. Tie ir stingrais pamats, uz kura balstoties, varam progresēt kristiešu vienotības veicināšanas ceļā – pasvītroja Benedikts XVI. Viņš atgādināja, ka tā kā esam Kristus mācekļi, mums jāsniedz pasaulei liecība par vienīgo Dievu, kurš atklājās un uzrunā mūs Kristū. Mūsdienu cilvēkam bieži vien trūkst skaidru atskaites punktu. Tāpēc esam aicināti būt par Evaņģēlija vēstnešiem, tādējādi atklājot tiem piepildītas dzīves virzienu un izgaismojot viņu ceļu.

Pirmais elements ir uzticīga klausīšanās – skaidroja pāvests. Jeruzalemes ticīgie klausījās no Kristus saņemto apustuļu mācību par Kunga dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Pāvils to vienkārši sauc par „Evaņģēliju”. Uzticība no apustuļiem saņemtajai mācībai ir svarīga šodienas kristiešu ceļā uz vienību – atgādināja Benedikts XVI. Otrais elements ir brālīgā vienotība. Ekumeniskās kustības vēsturē varam saskatīt ne mazumu grūtību. Tomēr tā ir brālības, sadarbības un savstarpējās dalīšanās vēsture. Visi esam aicināti iet šo brālības ceļu – pasvītroja Svētais tēvs. Trešais elements ir maizes laušana. Šajā sakarā pāvests norādīja uz Euharistijas lielo nozīmi. Baznīca dzīvo no Euharistijas. Dalības ņemšana Kristus upurī ir mūsu vienotības ar Dievu virsotne. Tā atspoguļo arī Kristus mācekļu pilnīgo savstarpējo vienotību. Pagaidām, diemžēl, nevaram iet pie viena Euharistijas galda, un tā ir zīme, ka esam vēl tālu, lai pilnībā īstenotu to vienotību, par kuru lūdzās Kristus – sacīja Benedikts XVI. Viņš piebilda, ka šī sāpīgā pieredze piešķir mūsu lūgšanai gandarījuma raksturu. Tai jākļūst par iemeslu vēl neatlaidīgākiem pūliņiem pēc vienotības. Ceturtais elements ir lūgšana. Tā ir Kristus mācekļu ikdienas pamatstāja. Atvērties lūgšanai reizē nozīmē atvērties brālībai, jo visi esam viena Tēva bērni un esam spējīgi piedot un izlīgt.
Kā Kunga mācekļi, nesam kopīgu atbildību pasaules priekšā – pasvītroja pāvests. Ir svarīgi katru dienu pieaugt savstarpējā mīlestībā, apņemoties pārvarēt visas tās barjeras, kas joprojām pastāv starp kristiešiem. Ir svarīgi saprast, ka pastāv patiesa iekšēja vienotība starp visiem tiem, kuri seko Kungam. Ir svarīga savstarpēja sadarbība jautājumos, kuri vēl ir palikuši atklāti. Pāri visam nepieciešams apzināties, ka šajā ceļā mums vajadzīga Kunga palīdzība, jo bez Viņa, vieni paši mēs neko nespējam.
Benedikts XVI pasvītroja, ka vienotības procesā centrālo vietu ieņem lūgšana. Pie tam tā ir ļoti spēcīgs līdzeklis. Šis fakts savukārt ir vēlreiz apliecinājums tam, ka vienotība nav tikai cilvēcisko pūliņu rezultāts. Vispirms tā ir Dieva dāvana, un lai ietu uz priekšu savstarpējās vienības ceļā, mums jāaug vienotībā ar Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Nevis mēs veidojam vienotību, bet to dara Dievs. Tāpēc būsim neatlaidīgi lūgšanā – mudināja pāvests.
Vispārējā audiencē piedalījās asociācijas „Bērni paradīzē: spārni starp debesīm un zemi” locekļi. Tajā apvienojušies vecāki, kuru bērni gājuši bojā dažādos traģiskos negadījumos. Benedikts XVI uzmundrināja klātesošos vecākus. Aicināja viņus nekrist bezcerībā un izmisumā, bet gan savas ciešanas pārvērst cerībā. Jauniešus mudināja, lai savā jaunības straujumā, prastu apsvērt arī riskus un katru brīdi rīkotos prātīgi un atbildīgi, īpaši – vadot automašīnu. Svētais tēvs apliecināja, ka lūdzas par klātesošo mūžībā aizgājušajiem bērniem un visiem jauniešiem, kuri pāragri zaudēja savu dzīvību. „Sajūtiet sev blakus viņu garīgo klātbūtni. Kā jūs paši sakāt, viņi ir spārni starp debesīm un zemi” – teica Benedikts XVI.
J. Evertovskis / VR

Scroll To Top