Oktobrī pāvests aicina lūgties par slimniekiem

Vispārējā nodomā šomēnes pāvests Benedikts XVI aicina ticīgos lūgties par slimniekiem, kuri atrodas uz mūžības sliekšņa: “Lai ticība Dievam un brāļu mīlestība ir atbalsts ciešanās tiem slimniekiem, kuri ir tuvu nāvei.”
Baznīca, sekojot labā Samarieša piemēram, nemitīgi rūpējas par slimniekiem. Ar atsevišķu personu un institūciju starpniecību tā ir vienmēr līdzās cietējiem un mirstošajiem, tiecoties saglabāt viņu personas cieņu šajos īpašajos eksistences brīžos. Vēstījumā 15. Pasaules slimnieku dienā (2007. gadā) pāvests apliecina, ka daudzi mediķi, pastorālie darbinieki, brīvprātīgie un dažādas institūcijas visā pasaulē nenogurstoši kalpo slimniekiem. Viņš mudina sabiedrību darīt visu iespējamo, lai izskaustu daudzu slimību cēloņus, un prasa, lai nedziedināmi slimie nekavējoties saņemtu vislabāko aprūpi. Jārūpējas, lai slimnieki spētu pieņemt savu slimību un cienīgi pārkāptu mūžības slieksni – skaidro Svētais tēvs. Šajā sakarā viņš norāda uz to, ka ir nepieciešams lielāks skaits paliatīvās aprūpes centru, kas piedāvātu integrālu aprūpi, proti, sniegtu slimajiem ne tikai medicīnisko palīdzību, bet arī garīgo atbalstu. Uz to katrai personai ir tiesības, ko ikvienam pienākas aizstāvēt.

Vēršoties pie tiem, kuri cieš no neārstējamām slimībām, Benedikts XVI aicina kontemplēt krustā sistā Kristus ciešanas un, vienotībā ar Viņu, pilnīgi un paļāvīgi uzticēt savu dzīvi Debesu Tēvam. Pāvests mudina slimniekus apzināties, ka ciešanas, kas tiek panestas vienotībā ar Jēzu, nes bagātus augļus Baznīcai un visai pasaulei. Svētais tēvs apliecina, ka lūdzas, lai Kungs stiprina cietēju ticību Viņa mīlestībai, un dod tiem drosmi un garīgo spēku. Ar savu priesteru un pastorālo darbinieku starpniecību Baznīca ir vienota ar slimniekiem un tiecas viņiem atklāt žēlsirdības pilno Kristus mīlestību.
Misionārais lūgšanu nodoms ir saistīts ar Pasaules Misiju nedēļu, kuras vainagojums būs Misiju svētdiena, 23. oktobrī: “Lai Pasaules Misiju dienas atzīmēšana vairo Dieva tautā evaņģelizācijas dedzību un atbalsta misionāro darbību caur lūgšanu un ekonomisko atbalstu visnabadzīgākajām Baznīcām.”
Vēstījumā Pasaules Misiju dienā (2010. gadā) Benedikts XVI uzsver, ka Dieva mīlestība izmaina cilvēka dzīvi. Vienotība ar Dievu ir pamats cilvēku savstarpējai vienotībai un liecībai, ko ticīgie sniedz pasaulei par Kristu. Lai kristiešu sniegtā liecība nestu augļus, viņiem jādzīvo draudzībā ar Kungu. Pāvests atgādina, ka visa Baznīca ir misionāra. Katrs kristietis ir aicināts dot norēķinu par to cerību, kas ir viņā (sal. 1 P 3,15). Mūsdienu cilvēki nereti prasa, lai ticīgie ne tikai „runātu”, „stāstītu” par Jēzu, bet „parādītu”, atklātu Viņu ar savu dzīves piemēru. Šajā sakarā Svētais tēvs norāda uz atsevišķu ticīgo un veselu draudžu patiesas atgriešanās un dziļas atjaunotnes nepieciešamību. Lai šī atjaunotne īstenotos, ticīgie ir aicināti realizēt savā dzīvē jauno mīlestības bausli.
Jānis Evertovskis, Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti