Pāvesta vēstījums Pasaules Jauniešu dienām Riodežaneiro “Ejiet un māciet visas tautas!”

„Ejiet un māciet visas tautas!” (Mt 28,19) – tāds ir Benedikta XVI vēstījuma 28. Pasaules Jauniešu dienā temats. Šis plašā mēroga pasākums notiks 2013. gada jūlijā Brazīlijā. Dokumenta sākumā pāvests aicina jauniešus kuplā skaitā piedalīties šajā pasākumā. Pāri skaistajai Riodežaneiro pilsētai paceļas grandioza Kristus Glābēja statuja. Pestītāja atvērtās rokas liecina par to, ar kādu mīlestību Viņš sagaida katru, kas Viņam tuvojas. Svētais tēvs mudina jauniešus izdzīvot šo tikšanās ar Kristu pieredzi visiem kopā un ļaut Viņam sevi mīlēt, lai tādējādi kļūtu par lieciniekiem, kuri mūsdienu pasaulei ir tik ļoti vajadzīgi. Pāvesta vēstījumu veido astoņi punkti: 1. Neatliekams aicinājums; 2. Kļūstiet mani mācekļi; 3. Ejiet!; 4. Visām tautām; 5. Māciet!; 6. Stiprināti ticībā; 7. Ar visu Baznīcu; 8. „Te es esmu, Kungs!”.

Dokumenta pirmajā punktā Benedikts XVI atgādina, ka ticības gaismā mēs ieraugām savas dzīves bezgalīgo vērtību. Mūsu dzīve ir vērta, jo tā ir Dieva mīlestības auglis. Dievs mīl arī to, kurš no Viņa ir attālinājies un aizmirsis Viņu. Dievs pacietīgi gaida. Viņš atsūtīja savu Dēlu, lai mūs atbrīvotu no ļaunā. Savukārt Kristus sūtīja savus mācekļus sludināt visiem prieka vēsti. Misiju darbā Baznīca paļaujas uz jauniešiem – raksta pāvests. Viņš norāda, ka tehniskais progress ir pavēris vēl nebijušas iespējas cilvēku savstarpējo attiecību laukā. Tomēr šai „attiecību globalizācijai” būs panākumi un tā palīdzēs cilvēkiem kļūt cilvēcīgākiem tikai tad, ja balstīsies nevis uz materiālismu, bet uz mīlestību. Tikai mīlestība var piepildīt cilvēka sirdi un vienot tautas. Dievs ir Mīlestība. Cilvēks, kurš aizmirst Dievu, zaudē cerību un nespēj vairs mīlēt arī savus līdzcilvēkus. Tieši tādēļ ir steidzami nepieciešams liecināt par Dievu – uzsver Svētais tēvs.

Vēstījuma otrajā punktā pāvests atgādina, ka, sludinot Evaņģēliju citiem, stiprāka kļūst mūsu pašu ticība. Iesaistīšanās evaņģelizācijas darbā ir būtiska ticības dimensija. Kristietis, kurš liecina par savu ticību, pats aizvien labāk iesakņojas Kristū un kļūst nobriedušāks. Tādējādi cilvēks atrod iekšējo harmoniju un stingru pamatu zem savām kājām. Būt par misionāru nozīmē ik dienas klausīties Dieva Vārdu.

Evaņģelizēt nozīmē sludināt citiem pestīšanas Labo vēsti – raksta Benedikts XVI trešajā punktā. Viņš uzsver, ka šī Labā vēsts ir Jēzus Kristus. Atgādina, ka evaņģelizācija vienmēr sākas ar tikšanos ar Kungu Jēzu. Tas, kurš ir pietuvojies Jēzum, piedzīvojis Viņa mīlestību, grib dalīties ar citiem un atklāt, cik šī tikšanās ir skaista. Svētais tēvs piebilst, ka misiju dvēsele ir mīlestības Gars. Viņš skubina mūs iziet no sevis, „iet” un evaņģelizēt.

„Dārgie draugi, atveriet acis un paskatieties sev apkārt!”, mudina pāvests vēstījuma ceturtajā punktā. „Tik daudzi jaunieši ir pazaudējuši savas dzīves jēgu. Ejiet! Kristum arī jūs esat vajadzīgi”. Benedikts XVI aicina ticīgos jauniešus veidot draudzīgu un cieņas pilnu dialogu ar katru atšķirīgi domājošu cilvēku. Šīs „tautas”, pie kurām mēs tiekam sūtīti, ir mūsu ģimenes, studiju vai darba vietas, draugi, izklaides vietas – raksta Svētais tēvs. Evaņģēlija vēsti jāienes visās vietās un jomās. Šajā sakarā īpaši tiek minēti divi apustulāta lauki – sociālo komunikāciju pasaule un ceļojumi, neatkarīgi no tā, vai runa ir par studiju ceļojumu, darba komandējumu, izpriecu izbraucienu, vai dažādu iemeslu dēļ veiktu piespiedu emigrāciju.

Piektajā punktā Benedikts XVI norāda, kā nodot tālāk savu ticību, jo bieži vien tas ir smags uzdevums. Daudzi vēlas iepazīt Jēzu un dzīvot saskaņā ar Evaņģēlija vērtībām, bet nespēj noturēties uz šāda ceļa. Ko varam darīt? Vispirms būt līdzās šiem cilvēkiem. Jau pateicoties mūsu visvienkāršākajai liecībai, Kungs pieskarsies viņu sirdij. Evaņģēlija sludināšanā ietilpst ne tikai runāšana, bet arī mīlestības žesti. Mums jāprot ieklausīties citos, saprast un palīdzēt. „Dārgie draugi, neaizmirstiet, ka pirmais mīlestības žests pret tuvāko ir dalīšanās ar viņu savā cerības avotā: tas, kurš nedod Dievu, dod pārāk maz”, raksta pāvests. Ticīgo uzdevums ir panākt, lai cilvēks satiktu dzīvo Kristu caur Viņa Vārdu un sakramentiem. Svētais tēvs aicina ikvienu uzdot sev jautājumus: Vai es esmu jau uzdrošinājies piedāvāt Kristību tiem jauniešiem, kuri to vēl nav saņēmuši? Vai es esmu piedāvājis nostāties uz kristīgās ticības iepazīšanas ceļa?

Sestajā punktā pāvests uzsver, ka evaņģelizācija balstās nevis mūsu, bet Dieva spēkā. Mums nav jābaidās liecināt par Kristu pat tad, ja jūtam, ka neesam šīs misijas augstumos. Tāpēc Benedikts XVI mudina jauniešus iesakņot savu dzīvi lūgšanā un sakramentos. Lai runātu par Dievu, vispirms mums ir jārunā ar Dievu. Caur sakramentiem saņemam Svētā Gara žēlastību, mīlestību, spēku un drosmi.

Par Evaņģēlija lieciniekiem mēs nevaram būt vieni paši – raksta pāvests septītajā punktā. Lai mēs būtu stipri kristieši un pārliecinoši liecinieki, mums vajadzīga Baznīca. Kopība, ko izdzīvojam Baznīcā, dara auglīgu mūsu misiju. „No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā” (Jņ 13, 35).

Vēstījuma 28. Pasaules Jauniešu dienā noslēgumā – astotajā punktā – Benedikts XVI mudina jauniešus sadzirdēt savas sirds dziļumos Kristus aicinājumu sludināt Evaņģēliju un būt par dedzīgiem Viņa mīlestības lieciniekiem. Tā kā grandiozais pasākums notiks Latīņamerikā, tad šī kontinenta jauniešus Svētais tēvs mudina nodot tālāk saviem vienaudžiem visā pasaulē savu ticības prieku un entuziasmu.

Jānis Evertovskis / Vatikāna Radio

Foto: www.rio2013.com

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti