Decembrī pāvests aicina lūgties par to, lai migrantus visā pasaulē uzņem ar mīlestību

Vispārējā nodomā Benedikts XVI aicina lūgties: Lai migranti tiek uzņemti ar neviltotu mīlestību visā pasaulē, it īpaši kristiešu kopienās. Migrācija ir viens no jautājumiem, ko pāvests aplūko savā enciklikā „Caritas in veritate” (62). Tas ir aspekts, kas pelna ievērību attiecībā uz cilvēka visaptverošu attīstību – viņš raksta. Šī parādība mūs satrauc lielā cilvēku daudzuma dēļ, ko tā skar, sociālo, ekonomisko, politisko un kultūras problēmu dēļ, ko tā izraisa, un dramatisko izaicinājumu dēļ, kuriem tā pakļauj tautas un starptautisko kopienu. Benedikts XVI atgādina, ka tādēļ ir vajadzīga stipra un tālredzīga starptautiskās sadarbības politika, jo neviena valsts nevar atrisināt migrācijas problēmas viena pati. Šai politikai jāiet rokrokā ar pienācīgām starptautiskām normām, kas spētu saskaņot dažādās likumdošanas sistēmas, lai aizsargātu gan izceļojušo personu un ģimeņu, gan to sabiedrību, kurās emigranti nonāk, vajadzības un tiesības.
Pāvests uzsver, ka katrs migrants ir cilvēciska persona, kam kā tādai ir neatņemamas pamattiesības, kas jārespektē visiem un jebkuros apstākļos. Viņš pieprasa, lai ārzemju strādnieki netiktu uzskatīti par preci. Citzemju strādnieki, neraugoties uz grūtībām viņu integrācijā, ar savu darbu dod nozīmīgu ieguldījumu vieszemes ekonomiskajā attīstībā un turklāt, pateicoties naudas sūtījumiem, arī to zemju attīstībā, no kurām viņi nākuši.

Misiju nodomā decembrī pāvests aicina lūgties: Lai Kristus atklājas visai cilvēcei kā gaisma, kas nāk no Betlēmes un atspīd Viņa Baznīcas vaigā.
Kādā nozīmē Kristus šodien ir tautu Gaisma? Vai mūsdienu pasaules tautas tuvojas Viņam vai, tieši pretēji, attālinās? – šos jautājumus Benedikts XVI aicināja pārdomāt pirms dažiem gadiem Kunga Parādīšanās svētkos, uzrunājot Svētā Pētera bazilikā sapulcējušos ticīgos. Epifānijas dienā Baznīca turpina svinēt Jēzus dzimšanas noslēpumu. Dieva Dēls ieradās pasaulē, lai atpestītu visu cilvēci. Kas attiecas uz Austrumu Gudrajiem, viņi nepētīja debesis, lai izzinātu nākotni un tādējādi gūtu sev kādu labumu. Viņi meklēja kaut ko vairāk – patieso gaismu, kas izgaismo cilvēka dzīves ceļu.
Atgriežoties pie iepriekš uzdotajiem jautājumiem, Benedikts XVI pievērsās Vatikāna II koncilam. Visus šī lielā saieta dalībniekus vadīja vēlme sludināt modernajai pasaulei Kristu, pasaules Gaismu – viņš sacīja. Tajā laikā cilvēce atradās jaunu izaicinājumu priekšā. Bija jādomā par jaunu politisko un ekonomisko kārtību. Bez šaubām bija jādomā arī par jaunu kārtību garīgajā un kultūras laukā, citiem vārdiem sakot, par jaunu humānismu. Šajā kontekstā pāvests atgādināja, ka jaunā ekonomiskā un politiskā pasaules kārtība var pastāvēt tikai tad, ja notiek garīgā atjaunotne un cilvēki tuvojas Dievam. Kristus ir gaisma – viņš uzsvēra. Gaisma nevar aptumšot, tā var tikai izgaismot, apspīdēt un atklāt. Tātad, nevienam nevajadzētu baidīties no Kristus un Viņa vēsts – sacīja Benedikts XVI. Pieņemot Jēzu kā Gaismu un atveroties Viņa mīlestībai, pasaules tautas atradīs miera ceļu.
Jānis Evertovskis/ Vatikāna Radio

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti