Now Reading
Klajā nākusi Ineses Runces grāmata par valsts un Baznīcas attiecībām 1906. – 1940. gadā

Klajā nākusi Ineses Runces grāmata par valsts un Baznīcas attiecībām 1906. – 1940. gadā

Šoruden iznākusi Ineses Runces grāmata “Mainīgās divspēles. Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906 – 1940”. Grāmatas atvēršanas svētki notika kādā oktobra pēcpusdienā Rīgas Centrālajā bibliotēkā.
Grāmatas pirmajā lapā lasām, ka grāmata ir veltījums I. Runces mīļajiem skolotājiem: prof. Glorijai Durkai (Gloria Durka) un bīskapam V.E. Antonam Justam.
Ko varam lasīt grāmatā? Līdz šim vienkopus šādu informāciju bija grūti atrast. Tas viss bija pieejams dažādos izziņas avotos, turklāt vēl nesenā pagātnē par daudzām lietām vēsture izvēlējās klusēt. I. Runce ir ieguldījusi lielu darbu arhīvu izpētē ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām. Ir studējusi Fordamas Universitātē ASV un stažējusies Kārļa Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē un Čehijas Zinātņu akadēmijā Modernās vēstures institūtā, lai pēc iespējas pilnīgāk varētu iedziļināties un līdz auditorijai nonāktu saprotama informācija par šo laika periodu.
Valsts un Baznīcas attiecību tēma ir svarīga Latvijas vēstures sastāvdaļa. Darba hronoloģija balstās uz vēsturisko notikumu laika līniju un politiskām atšķirībām konkrētā laika posmā, taču svarīga vieta grāmatā ierādīta arī atsevišķām personībām, kuru izvēle konkrētās situācijās ietekmēja valsts un Baznīcas attiecības Latvijā vēl daudzus gadu desmitus pēc tam.
Grāmatas atvēršanas svētkus vadīja filozofijas doktore Māra Kiope. Uz svētkiem bija aicināti draugi, kolēģi un domubiedri. Katrs no klātesošajiem Inesei teica kādu labu vārdu, vai arī izstāstīja kādu īpašu notikumu, kas raksturo Inesi gan kā cilvēku, gan kā vēsturnieci. Apsveikumu Inesei teica arī recenzents, Baznīcas vēstures doktors, priesteris Andris Priede.
Neatlaidību, gribasspēku un mūžīgo dzinējspēku, kas ir Ineses raksturā, uzsvēra kolēģi no Filozofijas un socioloģijas institūta: mutvārdu vēstures pētniecības grupas vadītāja Ieva Garda-Rozenbergs, reliģijpētniece Agita Misāne, etnosociologs Vladislavs Volkovs, tiesību filozofs Jānis Broks, institūta pētnieks, vēstures zinātņu doktors Kaspars Zellis, zinātnes projektu koordinatore Vallija Rone, pētniece Baiba Bela un Maruta Pranka.
No Humanitāro zinātņu lauka Inesi uzrunāja un sveica LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Jānis Priede, Dr. Theol., LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Anita Rožkalne, Daugavpils Universitātes profesore reliģijpētniece Anita Stašulāne Dr. Theol.
Jāuzsver, ka Inese darbojas un pētī ne tikai katoļu Baznīcu. Viņas pētniecības spektrs ir plašs, līdz ar to arī pieredze ir plaša. Šajos svētkos Inesi sveica arī muzeja „Ebreji Latvijā” pārstāvis M. Mellers. Vecticībnieku padomes pārstāvis Ilarions Ivanovs.
Inese ir sabiedriski aktīva, tāpēc savu apsveikumu viņai teica Latviešu Katoļu studentu un akadēmiķu apvienības „Dzintars” prezidents Valdis Labinskis. Arī Inese ir „Dzintars” biedre. Autori sveica arī Kristīgās Dzīves kopienas pārstāvji.
Sveicam Inesi Runci ar pirmās grāmatas atvēršanu. Jau tagad ticam, ka tā nav pēdējā. Paldies, Inesei par ieguldīto zinātniski pētniecisko un cilvēcīgi smago darbu grāmatas tapšanā. Grāmata jau ir pieejama tirdzniecības vietās, tāpēc atliek vien iegādāties un izlasīt lietas, par kurām daudzi no mums uzzinās pirmo reizi.

Rudīte Veitmane, LKSAA “Dzintars”
Filozofijas doktore Māra Kiope

Scroll To Top