2009. gada lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību materiāli

„Lai viņi kļūtu viens Tavās rokās” (Ez 37,15-28)

1. diena. Kristīgās kopienas ar skatu uz to, kas šķēla agrāk un tagad
Ez 37,15-19; 22-24a
Ps 103,8-13
1 Kor 3,3-7; 21-23
17,17-21
 
Lūgšana
Līdzjūtības Dievs, Tu esi mūs mīlējis un mums piedevis Kristū. Tu mūs meklēji, lai samierinātu visu cilvēci caur savu upurējošo mīlestību. Uzlūko ar labvēlību visus, kas lūdz par vienotību starp sašķeltām kristīgajām kopienām un strādā tās labā. Palīdzi mums piedzīvot, ka esam brāļi un māsas Tavā mīlestībā. Lai mēs būtu viens, Tavās rokās. Āmen.
 

2. diena. Kristieši ar skatu uz karu un vardarbību
Jes 2,1-4
Ps 74,18-23      
1 Pēt 2,21-25    
Mt 5,38-48       

Lūgšana
Kungs, kas sevi atdevi uz krusta visas cilvēces un tās vienotības dēļ, mēs nododam Tev savu cilvēcīgo dabu ar tās egoismu, lepnību, iedomību un dusmām. Kungs, neatstāj apspiestos, kas cieš no dažāda veida vardarbības, dusmām, naida; neatstāj kļūdainu uzskatu un konfliktējošu ideoloģiju upurus.Kungs, esi mums līdzjūtīgs un rūpējies par saviem ļaudīm, lai mēs varētu baudīt mieru un prieku, kas ir saskaņā ar Tavu radīšanas nodomu. Kungs, kaut visi kristieši strādātu kopā, lai īstenotu Tavu taisnību, nevis mūsējo. Dod mums drosmi palīdzēt citiem nest viņu krustu, nevis uzvelt uz viņu pleciem savējo. Kungs, māci mums gudrību attiekties pret mūsu ienaidniekiem nevis ar naidu, bet ar mīlestību. Āmen.
 

3. diena. Kristieši ar skatu uz ekonomisko netaisnību un nabadzību
3 Moz 25,8-14   
Ps 146               
1 Tim 6,9-10      
Lk 4,16-21        
 
Lūgšana
Taisnības Dievs, šajā pasaulē ir vietas, kur ir pārtikas pārbagātība, bet ir citas, kur tās trūkst un kur daudzi ir izsalkuši un slimi. Miera Dievs, šajā pasaulē ir cilvēki, kas iedzīvojas no vardarbības un kara, bet citi kara un vardarbības dēļ ir spiesti atstāt savas mājas un meklēt patvērumu citur. Līdzjūtības Dievs, palīdzi mums saprast, ka nevaram dzīvot tikai no naudas, bet mēs varam dzīvot no Dieva Vārda; palīdzi mums saprast, ka nevaram iegūt dzīvi un īstu bagātību, kā vien mīlot Dievu un paklausot Viņa gribai un mācībai. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus, mūsu Kunga vārdā. Āmen.

4. diena. Kristieši ar skatu uz ekoloģisko krīzi 
1 Moz 1,31-2,3       
Ps 148, 1-5
Rom 8,18-23
Mt 13, 31-32
 
Lūgšana
Dievs, mūsu Radītāj, Tu radīji pasauli ar savu Vārdu, un redzēji, ka tā ir laba. Tomēr šodien mēs sējam nāvi un sagraujam apkārtējo vidi. Palīdzi, ka mēs varētu nožēlot savu alkatību; palīdzi mums rūpēties par visu, ko Tu esi veidojis. Kopīgi mēs vēlamies aizsargāt Tavu radību. Āmen.

5. diena. Kristieši ar skatu uz diskrimināciju un sociālajiem aizspriedumiem
Jes 58,6-12
Ps 133 
Gal 3,26-29
Lk 18,9-14

Lūgšana
Kungs, palīdzi mums atpazīt diskrimināciju un izstumšanu, kas grauj cilvēku kopību. Virzi mūsu skatienu un palīdzi atpazīt mūsu pašu aizspriedumus. Māci mūs dzīt prom jebkuru nicinājumu un baudīt prieku, ko sniedz kopīga dzīve vienotībā. Āmen.

6. diena. Kristieši ar skatu uz slimībām un ciešanām
2 Ķēn 20,1-6
Ps 22,1-11
Jēk 5,13-15
Mk 10,46-52
 
Lūgšana
Dievs, uzklausi ļaudis, kas sauc uz Tevi slimībā un ciešanās. Lai veselie pateicas Tev par savu labklājību un kalpo slimajiem ar mīlošu sirdi un atvērtām rokām. Dievs, lai mēs visi dzīvojam Tavā žēlastībā un apredzībā, kļūstot par patiesi dziedinošu kopību un kopīgi Tevi slavējot. Āmen.

7. diena. Kristieši ar skatu uz reliģiju daudzveidību
Jes 25,6-9
Ps 117,1-2         
Rom 2,12-16              
Mk 7,24-30
 
Lūgšana
Kungs, mūsu Dievs, mēs pateicamies par gudrību, ko gūstam no Taviem Svētajiem Rakstiem. Dāvini mums drosmi atvērt savu sirdi un prātu līdzcilvēkiem no citām kristīgajām konfesijām un citām reliģijām; dāvini žēlastību pārvarēt vienaldzības, aizspriedumu un naida šķēršļus; dāvini pēdējo laiku redzējumu, kad kristieši kopīgi dosies uz lielajām svinībām, kad asaras un nevienprātība būs pārvarēta mīlestībā. Āmen.

8. diena. Kristīgais pasludinājums par cerību sadalītajā pasaulē
Ez 37,1-14
Ps 104,24-34
Atkl 21,1-5a               
Mt 5,1-12
 
Lūgšana
Žēlsirdīgais Dievs, Tu esi ar mums vienmēr, ciešanu un nemiera vidū, un būsi līdz pat laiku beigām. Palīdzi mums būt cilvēkiem, kas piepildīti ar cerību, dzīvē īsteno Kalna svētības un kalpo, lai sasniegtu vienotību, ko Tu vēlies. Āmen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti