Now Reading
Pāvesta pastorālā vēstule Īrijas katoļiem: patiesa nožēla paver durvis Dieva piedošanai

Pāvesta pastorālā vēstule Īrijas katoļiem: patiesa nožēla paver durvis Dieva piedošanai

Benedikts XVI adresējis visiem Īrijas katoļiem pastorālo vēstuli, kurā pauž dziļu satraukumu par bērnu seksuālās izmantošanas gadījumiem no priesteru puses un par vietējās Baznīcas vadības attieksmi pret šiem noziegumiem. Pāvests aicina rūpīgi iepazīties ar vēstules saturu. Viņš apliecina savu garīgo tuvumu visiem Īrijas katoļticīgajiem un piedāvā dziedināšanas un atjaunotnes ceļu. Šajā smago pārbaudījumu laikā Svētais tēvs aicina neaizmirst pozitīvo, proti, īru misionāru ārkārtīgi lielo ieguldījumu Eiropas civilizācijas veidošanā un kristīgās kultūras izplatīšanā visos kontinentos. Gandrīz katrā īru ģimenē bija kāda persona, kura veltīja savu dzīvi nesavtīgai kalpošanai Kristum un Baznīcai. Pēdējos gadu desmitos Baznīcu Īrijā skāruši daudzi nopietni izaicinājumi. To pamatā bija sabiedrībā notikušās straujās pārmaiņas, sekularizācija un attālināšanās no reliģiskajām un morālajām vērtībām. Izmeklējot bērnu seksuālās izmantošanas noziegumus, jāņem vērā šo vispārējo kontekstu – vēstulē atgādina Benedikts XVI.
Problēmas cēloņi bija ļoti dažādi: cilvēciskajā, morālajā, garīgajā un intelektuālajā formācijā pieļautie trūkumi garīgajos semināros un noviciātos, neadekvātas procedūras, veicot izvērtējumu vai kandidāts piemērots priesterībai un klosterdzīvei, sabiedrībā pastāvošā klēra un citu autoritāšu protežēšanas tendence, kā arī pārlieku lielās rūpes par Baznīcas labo slavu. Tādējādi, lai izvairītos no skandāliem netika piemēroti paredzamie kanoniskā soda mēri un netika aizstāvēta katrai personai pienākošās cieņa. Vienīgi rūpīgi izvērtējot šos un daudzus citus elementus, kas radīja pašreizējo krīzi, ir iespējams noteikt precīzus cēloņus un atrast efektīvus risinājumus – norāda pāvests, pasvītrojot, ka nepieciešama steidzama rīcība.

Vizītes „ad limina Apostolorum” laikā 2006. gadā Benedikts XVI mudināja Īrijas bīskapus rast patiesību par pagātnes notikumiem, pieņemt visus iespējamos mērus, lai nekas tamlīdzīgs neatkārtotos nākotnē, nodrošināt, lai tiktu pilnībā ievēroti taisnīguma principi un, sevišķi, dziedināt noziegumu skarto personu ievainojumus. Kopš tā brīža pie katras izdevības Svētais tēvs vēlējās satikt cietušos un tos uzklausīt. Viņš gribēja lūgties ar viņiem un par viņiem, un ir gatavs to darīt arī joprojām. Šī gada februārī pāvests izsauca uz Romu Īrijas bīskapus, lai kopā pārrunātu, kā tiek risinātas problēmas.

Vēstulē Svētais tēvs vispirms vēršas pie pašiem noziegumu upuriem un viņu ģimenēm. Viņš pauž dziļu nožēlu par notikušo, par to, ka bieži vien agrāk neviens viņos neieklausījās, ar izpratni atzīst, ka tagad tiem ir grūti piedot un izlīgt ar Baznīcu, un mudina tomēr nezaudēt cerību. Pāvests norāda, ka pats Jēzus kļuva par netaisnīgu ciešanu upuri. Viņš saprot, cik dziļas ir mūsu sāpes un cik dziļas rētas tika iecirstas tajos, kuri piedzīvoja no garīdznieku puses minētos pazemojumus. Pēc notikušā dažiem ir grūti pat kāju spert baznīcā. Benedikts XVI aicina apzināties, ka Kristus pestījošās ciešanas ir žēlastības instruments. Pateicoties tām ļaunā vara ir sagrauta un mēs atdzimstam dzīvībai un cerībai. Svētais tēvs mudina cietušos meklēt Jēzu Kristu Viņa Baznīcā, aicina piedzīvot izlīgšanu un atveseļošanos, atklājot to bezgalīgo mīlestību, ar kādu Kristus mīl katru no mums.

Uzrunājot priesterus un reliģisko ordeņu locekļus, kuri pastrādāja noziegumus pret bērniem un jauniešiem, pāvests atgādina, ka viņiem pienākas atbildēt Dieva un cilvēku taisnības tribunālu priekšā. Viņi pārkāpa savus Dieva priekšā saliktos solījumus, sagrāva cerības, ko uz tiem bija likuši cietušie, viņu ģimenes un visa sabiedrība, apkaunoja savus brāļus – citas konsekrētās personas un sagādāja milzīgu neslavu visai Baznīcai. Benedikts XVI mudina tos rūpīgi izmeklēt savu sirdsapziņu, uzņemties atbildību un pazemīgi atzīties savos noziegumos. Patiesa nožēla paver durvis pestīšanas žēlastībai un Dieva piedošanai. Kristum ir vara piedot vislielākos grēkus un panākt labumu pat no ļaunuma. Tomēr Dieva taisnība prasa, lai mēs atbildētu par savu rīcību un izlabotu ļaunumu. Vaļsirdīgi atzīstiet savas kļūdas, pakļaujieties taisnības prasībām, bet nezaudējiet cerību uz Dieva žēlsirdību – aicina pāvests pedofilijas noziegumus pastrādājušos garīgos ganus.

Savā vēstulē Benedikts XVI uzrunā vecākus, bērnus un jauniešus, kā arī priesterus, klosterļaudis, bīskapus un visus šīs zemes ticīgos. Pāvests atzīst, ka mūsdienās bērnu audzināšanas uzdevums nav viegls. Viņiem pienākas saņemt cieņu, mīlestību un augt drošā vidē. Pienākas atklāt patiesās vērtības, iemācīties sevi cienīt un izaugt par nobriedušām personībām. Audzināšanas uzdevums ir cēls, un tas gulstas vispirms uz pašiem vecākiem. Bērniem un jauniešiem Svētais tēvs atgādina, ka Baznīca ir vieta, kur viņi var sastapt Kristu. Jēzus jūs mīl un tāpēc atdeva pie krusta savu dzīvību – norāda pāvests, mudinot jauno paaudzi meklēt Viņu, jo tikai Kristus var piepildīt mūsu sirds visdziļākās ilgas un darīt mūs laimīgus. Priesterus un reliģisko ordeņu locekļus Benedikts XVI mudina neļauties mazdūšībai, būt paklausīgiem saviem priekšniekiem un no jauna apņemties nesavtīgi kalpot Baznīcai, lai tā atkal atgūtu savu spēku un dinamiku.

Vēršoties pie īru bīskapiem, pāvests atgādina, ka daži no viņiem un viņu priekštečiem pieļāva smagas kļūdas kanonisko normu piemērošanā attiecībā uz pedofilijas noziegumiem. Tagad nepieciešama šo pagātnes kļūdu labošana, kā arī jādara visu iespējamo, lai šādi traģiskie notikumi nekad vairs neatkārtotos. Tauta gaida, lai Baznīcas gani būtu svēti. Līdz ar to, tie ir aicināti uz nemitīgu atgriešanos, aicināti apzināties savu atbildību Dieva priekšā, rūpēties par sev uzticētajām avīm un augt solidaritātes apziņā ar visiem cilvēkiem. Bīskapiem īpaši pienākas rūpēties par savu priesteru garīgo un morālo dzīvi, kā arī iedrošināt un atbalstīt lajus, lai tie pēc iespējas efektīvāk iesaistītos Baznīcas dzīvē un misiju darbībā, un kļūtu par Evaņģēlija ieraugu sabiedrībā.

Vēstules noslēgumā, uzrunājot visus Īrijas katoļticīgos, Benedikts XVI piedāvā dažus konkrētus soļus, lai veicinātu Baznīcas atjaunotni šajā zemē. Viņš aicina visus uz gandarīšanu piektdienās viena gada garumā. Iesaka iespējami biežāk iet pie grēksūdzes un piedalīties Vissvētākā Sakramenta adorācijā. Mudina regulāri lūgties, gavēt, lasīt Svētos Rakstus un veikt žēlsirdības darbus. Bez tam, pāvests atklāj, ka viņam ir padomā veikt apustulisko ceļojumu uz vairākām Īrijas diecēzēm, apmeklēt garīgos seminārus un reliģiskās kongregācijas. Vizītes mērķis būs atbalstīt vietējo Baznīcu šajā atjaunotnes ceļā. Detalizētāki plāni tiks paziņoti nākotnē.

Tā kā šis ir priesteriem veltīts Jubilejas gads, pāvests norāda uz sv. Jāni Mariju Vianeju un aicina visus lūgt viņa aizbildniecību par priesteriskā kalpojuma atjaunotni Īrijā. Labs garīgais gans ir vislielākais dārgums, ko Dievs var draudzei dāvāt – atgādina Benedikts XVI, atsaucoties uz svētā Arsas prāvesta vārdiem. Ticīgie ir aicināti lūgt viņa aizbildniecību, lai visa Baznīca apzinātos priesteriskā kalpojuma dāvanas lielumu. Pastorālā vēstule noslēdzas ar speciālu lūgšanu par Baznīcu Īrijā. To ir aicināti izmantot visi ticīgie, lai izlūgtu dziedināšanas un atjaunotnes žēlastību šajā smagajā laikā. Vēstule parakstīta sv. Jāzepa liturģiskajos svētkos, 2010. gada 19. martā. Tā tiks nolasīta Lielā gavēņa piektajā svētdienā visos Īrijas katoļu dievnamos.

J. Evertovskis / VR

Scroll To Top