I NEDĒĻAS PIEKTDIENA VESPERES

HIMNA 

Dievs Tēvs, Tu visa Radītājs, 

pēc Tavas gribas pasaule 

ar visām savām problēmām 

iet pretī dienai pastarai. 

 

Tavs vārda spēks lai panāk to, 

kas mūsu sirdis aplaimo. 

Kungs, mūsu prātus apskaidro, 

un dari, lai Tev sekojam! 

 

No Tava vārda dievišķā 

kas saņem žēlastību sev, 

tas priecīgs pārvar grūtības 

un pateicas tev lūgšanā. 

 

No kūtrības, Kungs, sargā mūs 

un saviem ļaudīm drosmi dod, 

lai spētu Tevi iemīlēt 

un vienīgi Tev piederēt. 

 

Dievs Tēvs, Tu visu dāvā mums, 

un līdz ar Tevi – Dēls vienmēr. 

Jūs vieno Gars. Šis noslēpums 

lai svētī mūsu dzīvi šo. Amen. 

 

PSALMODIJS 

1. ant. Kungs, dziedini manu dvēseli: es esmu grēkojis pret Tevi. 

 

Psalms 41 (40) 

2 Svētīgs ir tas, kurš domā par nabagu.* Nelaimes dienā Kungs viņu izglābs. 

3 Kungs viņu sargās un viņu uzturēs dzīvu, 

un laimīgu darīs viņu virs zemes,* un nenodos viņu viņa ienaidnieku varā. 

4 Kungs viņam sniegs palīdzību viņa sāpju gultā.* Visu viņa gultu nomainīs viņa slimības laikā. 

5 Es sacīju: “Kungs, apžēlojies par mani!* Izdziedini mani, jo es esmu grēkojis pret Tevi!” 

6 Mani ienaidnieki runāja man ļaunu:* “Kad viņš nomirs un iznīks viņa vārds?” 

7 Un, ja kāds atnāk apraudzīt, viņš runā tukšības; 

viņa sirds krāj sevī naidu,* viņš iziet ārā un aprunā. 

8 Visi mani ienaidnieki tenko reizē pret mani,* domā pret mani ļaunu: 

9 “Pār viņu ir nākusi ļauna sērga.* Kas ir apgūlies, tas nu vairs necelsies.” 

10 Pat mans draugs, uz kuru es cerēju, kurš ēda manu maizi,* pret mani pacēla papēdi. 

11 Bet Tu, Kungs, apžēlojies par mani un mani piecel,* un es viņiem atmaksāšu. 

12 No tā es pazīšu, ka Tu esi man labvēlīgs,* ka mans ienaidnieks nepriecāsies par mani. 

13 Bet manas nevainības dēļ Tu mani pieņemsi,* un uz mūžiem nostādīsi sava vaiga priekšā. 

14 Kungs, Izraēļa Dievs, lai ir slavēts* no mūžības mūžībā! Amen! Amen! 

 

Ant. Kungs, dziedini manu dvēseli: es esmu grēkojis pret Tevi. 

2. ant. Debespulku Kungs ir ar mums; Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis. 

 

Psalms 46 (45) 

2 Dievs mums ir patvērums un stiprums,* pie viņa viegli atrast palīdzību bēdās; 

3 tādēļ mēs nebaidīsimies, pat ja sabruks zeme* un kalni nogrims jūras dzelmē. 

4 Lai krāc un bangojas tās ūdeņi* un kalni lai nodreb no tās uzplūdiem. 

5 Upju straumes iepriecina Dieva pilsētu,* Visaugstā svēto mājokli. 

6 Dievs ir tās vidū, tā satriekta netiks,* rīta agrumā Dievs tai palīdzēs. 

7 Tautas kurnēja, sacēlās valstis.* Viņš pacēla savu balsi, izkusa zeme. 

8 Debespulku Kungs ir ar mums.* Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis. 

9 Nāciet un skatieties Kunga darbus,* kādas apbrīnojamas lietas viņš ir darījis virs zemes: 

viņš izbeidz karus līdz pat zemes robežām, 

10 viņš salauž lokus un sadauza šķēpus,* un ugunī sadedzina vairogus. 

11 Rimstieties un atzīstiet mani par Dievu:* Visaugsto starp tautām, Visaugsto virs zemes! 

12 Debespulku Kungs ir ar mums.* Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis. 

Ant. Debespulku Kungs ir ar mums; Jēkaba Dievs ir mums aizstāvis. 

3. ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs. 

 

Dziedājums Atkl 15, 3–4 

3 Lieli un apbrīnojami Tavi darbi,* Kungs, Dievs visvarenais; 

taisnīgi un patiesi Tavi ceļi,* tautu Ķēniņ! 

4 Kas Tevis, Kungs, lai nebītos* un lai neslavētu Tavu vārdu? 

Jo Tu vienīgais Svētais, 

tādēļ, ka visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tavā priekšā,* 

tādēļ, ka Tavi lēmumi kļuvuši zināmi. 

 

Ant. Visas tautas atnāks un kritīs uz vaiga Tava vaiga priekšā, Kungs. 

 

LASĪJUMS Rom 15, 1–3 

Mums, stiprajiem, jācieš vājo trūkumi, un mēs nedrīkstam sev izpatikt. Katrs no jums lai izpatīk savam tuvākajam uz labu, lai viņu celtu!

Arī Kristus neizpatika sev, bet kā rakstīts: To zaimi, kas Tevi zaimo, krita uz mani. 

 

ATBILDE 

R. Kristus mūs mīlēja un šķīstīja* savās asinīs. Kristus… 

V. Viņš mūs darīja Dievam par valstību un priesteriem.* Savās asinīs. Gods lai ir Tēvam… Kristus… 

 

Magnificat ant. Kungs uzņēma mūs, savus kalpus, atcerēdamies savu žēlsirdību. 

 

VISPĀRĒJIE LŪGUMI 

Lai slavēts Dievs, kas labvēlīgi uzlūko trūkumcietēju lūgšanas un izsalkušos piepilda labumiem; ar paļāvību pazemīgi lūgsim Viņu: 

Kungs, rādi mums savu žēlsirdību! 

Kungs, vismīļais Tēvs, mēs Tevi lūdzam par Tavas Baznīcas cietējiem locekļiem,

– kuru galva, pacelts krusta kokā, upurēja pilnīgo vakara upuri. 

Atbrīvo sagūstītos, apgaismo aklos,

– ņem savā gādībā bāreņus un atraitnes. 

Ietērp gara bruņās visus ticīgos, – lai viņi spētu pastāvēt pret ļaunā uzbrukumiem. 

Kungs, esi mums līdzās mūsu nāves stundā,

– lai mēs, izturējuši ticībā, varētu no šīs pasaules ieiet Tavā mierā. 

Ieved mirušos tai gaismā, kurā Tu mājo, – lai viņi varētu Tevi skatīt mūžīgi. 

 

Tēvs mūsu… 

Tevi lūdzam, Kungs, dāvā mums, Taviem kalpiem, žēlas-tību, lai mēs, mācoties no Tava Dēla ciešanām, vienmēr ar prieku

nestu Viņa maigo jūgu. Kas ar Tevi dzīvo un valda Svētā Gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti