I NEDĒĻAS PIRMDIENA LAUDES

V. Kungs, atdari manas lūpas.
R. Un mana mute teiks Tavu slavu.

Ant. Pateicībā nostāsimies Kunga vaiga priekšā.

Ps 95 (94)
1 Nāciet, dziedāsim Kungam ar prieku,*
līksmi godināsim Dievu, mūsu Pestītāju.
2 Iesim ar pateicību viņa vaiga priekšā*
un gavilēsim viņam dziesmās.
(Atkārto antifonu)
3 Jo Dievs ir augsts Kungs*
un liels valdnieks pāri pār visiem dieviem,
4 jo zemes dziļumi ir viņa rokā*
un kalnu virsotnes ir viņa varā,
5 jo viņam pieder jūra, un viņš to ir radījis,*
un sauszeme ir viņa roku darbs.
(Atkārto antifonu)
6 Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes,*
locīsim ceļus Kunga, mūsu Radītāja, priekšā,
7 jo viņš ir mūsu Dievs,*
bet mēs – viņa tauta un viņa ganāmpulka avis.
(Atkārto antifonu)
8 Kaut jūs šodien dzirdētu viņa balsi:
“Nenocietiniet savas sirdis*
9 kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī,†
kur mani kārdināja jūsu tēvi:*
viņi pārbaudīja mani, lai gan bija redzējuši manus darbus.
(Atkārto antifonu)
10 Četrdesmit gadus man nepatīkama bija šī tauta, †
un es sacīju: Tie ir ļaudis, kuru sirds maldās.*
Viņi nepazina manus ceļus;
11 tādēļ es zvērēju savās dusmās:*
Viņi neieies manā mierā.”
(Atkārto antifonu)
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen
(Atkārto antifonu)

HIMNA
Kungs Jēzu, Tu Tēva atspulgs,
Gaisma no mūžīgās Gaismas
un Dievs no patiesā Dieva,
pirms mūžiem dzemdināts Tēva.

Caur Tevi godinām Tēvu –
šīs pasaules Radītāju,
kas cilvēkiem ir tik devīgs,
ka dod tiem mūžīgu dzīvi.

Kungs Jēzu, kļūdams mums līdzīgs
it visā, izņemot grēku,
aiznesi pasaules grēkus
savā miesā uz Golgātu.

Šo upuri Tu atkārto
ikkatrā Svētajā Misē.
Tu topi garīgā Maize
un Vīns, kas dzesē mums slāpes.

Tu atnāc pie mums, Kungs Jēzu,
ar bagātām žēlastībām:
Dēls, godībā līdzīgs Tēvam;
Vārds, kas ir nācis no Dieva. Amen.

PSALMODIJS
1. ant. Tevi, Kungs, lūdzos, Tu klausies manā balsī agri no
rīta.

Psalms 5, 2–10. 12–13
2 Kungs, uzklausi manus vārdus,*
ņem vērā manas nopūtas!
3 Ieklausies manu vaimanu balsī,*
mans Dievs un mans Valdniek,
4 jo uz Tevi, Kungs, es lūdzos. †
rīta agrumā Tu uzklausīsi manu balsi;*
rīta agrumā es nostāšos Tavā priekšā un gaidīšu,
5 jo Tu neesi Dievs, kam noziedzība patiktu. †
Pie Tevis nemājos ļaunprātis*
6 un Tavu acu priekšā nevarēs pastāvēt netaisnie.
Tu ienīsti visus, kas noziedzību dara, †
7 iznīcini visus, kas runā melus.*
Kungs neieredz asinskāru un viltīgu vīru.
8 Bet es Tavas lielās žēlsirdības dēļ iešu Tavā namā,*
Tavas svētnīcas priekšā kritīšu pie zemes bijībā pret Tevi.
9 Kungs, vadi mani savā taisnībā maniem ienaidniekiem par
spīti,*
dari taisnu manā priekšā savu ceļu.
10 Jo patiesība nav viņu mutē,*
viņu sirds ir slazdi,
viņu rīkle ir atvērts kaps,*
bet ar savām mēlēm viņi runā glaimus.
12 Bet visi, kas cer uz Tevi,*
lai priecājas, lai gavilē mūžam!
Tu viņus sargāsi,*
un Tevī līksmosies tie, kas mīl Tavu vārdu, –
13 jo Tu, Kungs, svētīsi taisnīgo.*
Ar žēlastību kā ar vairogu viņu apsegsi.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Tevi, Kungs, lūdzos, Tu klausies manā balsī agri no
rīta.
2. ant. Mēs slavējam Tavu godības pilno vārdu, mūsu Dievs.

Dziedājums 1 Hr 29, 10 –13
10 Kungs, mūsu tēva Izraēļa Dievs, esi slavēts,*
uz mūžu mūžiem!
11 Tev, Kungs, pieder lielums un varenība,*
slava, spožums un godība,
jo viss ir Tavs, kas ir debesīs un virs zemes.*
Tev, Kungs, pieder valdīšana, un Tu pacelsies kā galva
pār visu.
12 No Tevis nāk bagātība un slava,*
Tu valdi pār visu.
Tavā rokā ir spēks un vara,*
Tavā varā ir visu paaugstināt un darīt stipru.
13 Tagad mēs esam tie, kas Tev pateicamies,*
un tie, kas slavējam Tavas godības vārdu.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Ant. Mēs slavējam Tavu godības pilno vārdu, mūsu Dievs.
3. ant. Pielūdziet Kungu Viņa svētajā templī.

Psalms 29 (28)
1 Godājiet Kungu, Dieva bērni,*
godājiet Kungu, atzīstiet viņa spēku!
2 Godājiet viņa vārdu!*
Pielūdziet Kungu viņa svētuma spožumā!
3 Kunga balss – pār ūdeņiem, †
godības Dievs dārd ar pērkoniem,*
Kungs – pār ūdeņu plašumiem.
4 Kunga balss – ar varenību,*
Kunga balss – ar diženumu,
5 Kunga balss sašķaida ciedrus,*
Kungs sašķaida Libāna ciedrus,
6 kā teļam liek Libānam spriņģot,*
kā meža vērsēnam – Sirionam.
7 Kunga balss šķiļ uguns liesmas, †
8 Kunga balss griež tuksnesi virpuļos,*
Kungs savirpuļo Kadešas tuksnesi.
9 Kunga balss griež ozolus virpuļos, †
par kailu klaju dara mežus, –*
un viņa svētnīcā visi teic: Godība.
10 Kungs sēž savā tronī pār plūdiem,*
Kungs sēž savā tronī – valdnieks uz mūžīgiem laikiem.
11 Savai tautai Kungs dāvā spēku,*
savu tautu Kungs svētī ar mieru.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.
Ant. Pielūdziet Kungu Viņa svētajā templī.

LASĪJUMS 2 Tes 3, 10b–13
Kas negrib strādāt, tas lai neēd. Jo mēs dzirdējām, ka daži starp jums dzīvo nekārtīgi: neko nestrādā, bet ņemas ar tukšībām. Tāpēc tiem, kas tādi ir, mēs pavēlam un pamudinām Kungā Jēzū Kristū, lai viņi, mierīgi strādādami, ēstu savu maizi. Bet jūs, brāļi, nepiekūstiet, labu darīdami!

ATBILDE
R. Lai sumināts Kungs* no mūžīgiem laikiem mūžam.
Lai…
V. Kas vienīgais veic brīnumdarbus.* No mūžīgiem laikiem
mūžam. Gods lai ir Tēvam… Lai…

Benedictus ant. Slavēts ir Kungs, mūsu Dievs.

Benedictus (Lk 1,68–79)
68 Slavēts ir Kungs, Izraēļa Dievs,*
jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu.
69 Viņš mums ir devis pestīšanas spēku*
Dāvida, sava kalpa, namā,
70 kā viņš no mūžiem bija solījis*
caur savu svēto praviešu lūpām,
71 ka mūs atpestīs no ienaidnieku varas,*
no visu to rokas, kas mūs ienīst,
72 ka parādīs žēlsirdību mūsu tēviem*
un atcerēsies savu svēto derību,
73 ka zvērestu, ko devis mūsu tēvam Abrahamam,*
viņš mums izpildīs,
74 lai mēs, atbrīvoti no ienaidnieku rokas,*
bez bailēm viņam kalpotu
75 svētumā un taisnībā viņa priekšā*
visās sava mūža dienās.
76 Un tu, bērns, tiksi saukts par Visaugstā pravieti,*
jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot viņa ceļus,
77 viņa tautai nest pestīšanas ziņu,*
ka grēki tiks tai piedoti
78 mūsu Dieva lielās žēlsirdības dēļ,*
ar kuru mūs ir apmeklējis Auseklis no augstuma,
79 lai apgaismotu tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā,*
un vadītu mūsu soļus miera ceļā.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,*
un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr,*
un mūžīgi mūžam. Amen.

Benedictus ant. Slavēts ir Kungs, mūsu Dievs.

VISPĀRĒJIE LŪGUMI
Augsti slavēsim Kristu, kas ir pilns žēlastības un Svētā
Gara, un ar paļāvību lūgsim Viņu:
Kungs, dāvā mums savu Garu!
Dod mums šo dienu patīkamu, mierīgu un bez grēka,
– lai mēs vakarā tīrām sirdīm varētu ar prieku slavēt Tevi.
Apgaismo mūs šodien ar savu spožumu
– un vadi mūsu roku darbus.
Rādi mums savu vaigu un atbalsti mūs labajos darbos,
– lai mūs šodien sargā Tava spēcīgā roka.
Uzlūko labvēlīgi visus, kas sevi uzticējuši mūsu lūgšanām,
– piepildi viņus ar visiem dvēseles un miesas labumiem.

Tēvs mūsu…
Tevi lūdzam, Kungs, ej mūsu darbiem pa priekšu, tos iedvesmojot, un pavadi tos ar savu palīdzību, lai visa mūsu rīcība vienmēr iesāktos no Tevis un ar Tavu svētību tiktu arī pabeigta. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Lai Kungs mūs svētī, pasargā no visa ļauna un aizved mūžīgajā dzīvē. Amen.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti