Efeziešiem

Efeziešiem 1, 1 – 23
Efeziešiem 2, 1 – 22Efeziešiem 3, 1 – 21
Efeziešiem 4, 1 – 32Efeziešiem 5, 1 – 33Efeziešiem 6, 1 – 24

Efeziešiem 1, 1 – 23 

1. Pāvils, saskaņā ar Dieva prātu Jēzus Kristus apustulis, visiem svētajiem, kas atrodas Efezā, un ticīgajiem Jēzū Kristu.
2. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!
3. Lai slavēts Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs Kristū svētījis visādā garīgā svētībā debesīs.
4. Viņā Viņš mūs izredzējis pirms pasaules radīšanas, lai mēs mīlestībā būtu svēti un nevainīgi Viņa priekšā.
5. Iepriekš paredzējis, Viņš savā labprātībā nolēma mūs pieņemt sev par bērniem caur Jēzu Kristu,
6. Par slavu savas žēlastības godībai, ar kuru Viņš mūs apveltījis savā mīļotajā Dēlā.
7. Viņā mums pestīšana caur Viņa asinīm, grēku piedošana saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību,
8. Kas pārpilnībā piešķirta mums visā gudrībā un saprašanā,
9. Lai zināmu darītu mums savas gribas noslēpumu pēc labpatikas; un tā viņš sevī bija nolēmis,
10. Laikiem piepildoties, visu, kas debesīs un kas virs zemes, atjaunot Kristū.
11. Viņā, kas dara visu pēc savas gribas lēmuma, arī mēs esam aicināti mantinieki saskaņā ar Viņa nodomu,
12. Lai mēs, kas jau iepriekš cerējām uz Kristu, būtu Viņa godības slava.
13. Viņā, kad dzirdējāt patiesības vārdu (savas pestīšanas evaņģēliju) un ticējāt uz Viņu, jūs tikāt apzīmogoti ar apsolīšanas Svēto Garu.
14. Viņš ir mūsu mantojuma ķīla, lai atpestītu savu īpašumu savas godības slavai.
15. Tāpēc arī, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem,
16. Es nemitējos pateikties par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās.
17. Lai Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu Viņa pazīšanai,
18. Apgaismotu jūsu sirds acis, lai jūs zinātu, kāda ir Viņa aicinājuma cerība un cik bagāta Viņa mantojuma godība starp svētajiem.
19. Un cik pārmērīgi liels ir Viņa spēks mūsos, kas ticam saskaņā ar Viņa spēka varenības izpausmi.
20. To Viņš parādīja Kristū, uzmodinādams Viņu no miroņiem un novietodams pie savas labās rokas debesīs
21. Augstāk par katru valdību un varu, un spēku, un valdniekiem, un par ikvienu vārdu, kas tiek piesaukts ne tikai šinī, bet arī nākamajā pasaulē.
22. Un visu Viņš nolicis zem Viņa kājām un iecēla Viņu par galvu visai Baznīcai.
23. Kas ir Viņa miesa un Viņa pilnība, kas visu visumā piepilda.

<<<

Efeziešiem 2, 1 – 22 

1. Arī jūs bijāt miruši savos noziegumos un grēkos,
2. Kuros kādreiz dzīvojāt, pakļāvušies šīs pasaules laikmetam, pakļauti gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos.
3. Arī mēs visi kopā ar viņiem reiz dzīvojām savās miesas kārībās, izpildīdami miesas un iedomu iegribas. Savā dabā mēs bijām dusmības bērni, tāpat kā pārējie.
4. Bet Dievs, bagāts būdams savā žēlastībā, savas lielās mīlestības dēļ, ar kuru Viņš mūs mīlējis.
5. Kristū atdzīvināja mūs, kas bijām miruši savos grēkos. Viņš savā žēlastībā jūs glāba.
6. Un Viņš mūs Jēzū Kristū līdzuzmodināja un līdznovietoja debesīs.
7. Lai labsirdībā nākošajos laikos parādītu mums savas žēlastības pārpilno bagātību Kristū Jēzū.
8. Jo žēlastībā jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana;
9. Ne darbu dēļ, lai neviens nelielītos.
10. Jo mēs esam Viņa radība, Kristū Jēzū radīti labajiem darbiem, ko Dievs sagatavojis, lai mēs tanīs dzīvotu.
11. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas agrāk bijāt pēc miesas pagāni, tā saucamie rokām miesīgi apgraizītie sauca par neapgraizītajiem,
12. Jo jūs tanī laikā bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēļa kopības, sveši apsolījumu derībai, bez cerības un bez Dieva šinī pasaulē.
13. Bet Kristū Jēzū jūs, kas citkārt bijāt tālu, tagad, pateicoties Kristus asinīm, kļuvāt tuvi.
14. Jo mūsu miers ir Viņš, kas abus savienoja vienā, un ar savu miesu iznīcināja ienaidnieku, kas kā starpsiena mūs šķīra.
15. Viņš nodibināja mieru, atceldams likumu ar saviem priekšrakstiem un nosacījumiem, pārveidodams sevī divus vienā jaunā cilvēkā.
16. Viņš caur krustu abus vienā miesā izlīdzināja ar Dievu, nonāvēdams ienaidu pats sevī.
17. Un Viņš atnācis pasludināja mieru jums, kas bijāt tālu, un mieru tiem, kas tuvu.
18. Jo caur Viņu mums abiem dota pieeja pie Tēva vienā Garā.
19. Tātad jūs vairs neesat svešinieki un ienācēji, bet esat svēto līdzpilsoņi un Dieva saimes locekļi,
20. Kas uzcelti uz apustuļu un praviešu pamata, bet galvenais stūrakmens ir Kristus Jēzus.
21. Katra uz Viņa celtā celtne izaug par svētu templi Kungā.
22. Viņā arī jūs Garā tiekat uzcelti par Dieva mājokli.

<<<

Efeziešiem 3, 1 – 21 

1. Tāpēc es, Pāvils, priekš jums, pagāniem, esmu Jēzus Kristus gūsteknis.
2. Jūs taču dzirdējāt par Dieva žēlastības piešķiršanu, kas man uzticēta jūsu labad.
3. Jo, pateicoties atklāsmei, man ticis zināms noslēpums, kā jau agrāk īsumā rakstīju.
4. To lasot, jūs varat saprast manu Kristus noslēpuma izpratni.
5. Tā citām cilvēku bērnu paaudzēm netika sludināts, kā tas tagad ticis atklāts Garā Viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem,
6. Ka pagāni Kristū Jēzū ir Viņa apsolījuma līdzmantinieki un vienas miesas locekļi un līdzdalībnieki, pateicoties evaņģēlijam,
7. Kura kalps es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastību, ko Viņš man devis sava spēka darbībā.
8. Man, no visiem svētajiem vismazākajam, ir dota šī žēlastība pasludināt pagāniem neizdibināmo Kristus bagātību,
9. Un apgaismot visus, kā izpildās noslēpums, kas no mūžiem bija apslēpts pie Dieva, kas visu radījis,
10. Lai Dieva daudzveidīgā gudrība caur Baznīcu kļūtu zināma varām un spēkiem debesīs
11. Saskaņā ar mūžīgo lēmumu, ko Viņš piepildīja mūsu Kungā Jēzū Kristū.
12. Viņam mēs uzticamies un, ticēdami uz Viņu, paļāvībā tuvojamies Viņam.
13. Tāpēc es lūdzu: nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ, jo tas ir jūsu gods.
14. Tāpēc es krītu ceļos mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēva priekšā,
15. No kura katra tēvišķība debesīs un virs zemes dabū savu vārdu,
16. Lai Viņš savas godības bagātībā savā Garā dotu stiprināties spēkā iekšējam cilvēkam,
17. Lai jūsu sirdīs caur ticību mājotu Kristus, lai jūs būtu iesakņojušies un nostiprināti mīlestībā,
18. Lai jūs līdz ar visiem svētajiem spētu aptvert, kāds ir platums un garums, un augstums, un dziļums,
19. Un pazītu Kristus mīlestību, kas pārspēj katru saprašanu, un tiktu piepildīti katrā Dieva pilnībā.
20. Bet Viņam, kas ar savu spēku darbojas mūsos, kas spēj darīt visu daudz vairāk, nekā mēs lūdzam un saprotam,
21. Lai gods Baznīcā un Kristū Jēzū paaudžu paaudzēs mūžīgi mūžos. Amen.

<<<

Efeziešiem 4, 1 – 32 

1. Un tā es, Kunga gūsteknis, atgādinu jums, lai jūs dzīvotu tā aicinājuma cienīgi, kurā jūs esat aicināti,
2. Visā pazemībā un lēnprātībā, un pacietībā viens otru mīlestībā paciezdami,
3. Cenzdamies uzturēt gara vienību miera saitēm.
4. Viena miesa un viens gars, kā arī vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti.
5. Viens Kungs, viena ticība, viena kristība,
6. Viens Dievs un visu Tēvs, kas pār visiem un ar visiem un visos mūsos.
7. Bet katram no mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādu Kristus mums to dāvinājis.
8. Tāpēc Viņš saka: Uziedams augšā un gūstā paņemdams gūstniecību, Viņš cilvēkiem izdalīja dāvanas.
9. Bet uzgāja, vai tas nenozīmē to, ka Viņš pirmāk nonācis pasaules zemajās vietās?
10. Bet Viņš, kas nonāca, ir tas pats, kas uzgāja pār visām debesīm, lai visu piepildītu.
11. Un Viņš iecēla citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, bet citus par ganiem un mācītājiem,
12. Lai sagatavotu svētos kalpošanas darbam, Kristus miesas uzcelšanai,
13. Kamēr mēs sasniegsim vienību ticībā un Dieva Dēla atzīšanā, vīra briedumu, Kristus mūža pilnības mēru,
14. Lai tad vairs mēs nebūtu mazgadīgi bērni, kas, pateicoties cilvēku viltībai, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, svaidās šurp un turp, padodamies katram mācības vējam,
15. Bet, mīlestībā sekodami patiesībai, mēs visumā pieaugsim Viņā, kas ir galva, Kristus,
16. No kura visa miesa, kas apvienota un savienota visādām palīgsaitēm, mīlestībā augs sevis izkopšanai saskaņā ar katra locekļa darbības mēru.
17. Tāpēc es jums to saku un Kunga vārdā apliecinu, lai jūs vairs nedzīvotu tā, kā sava prāta tukšumā dzīvo pagāni.
18. Tumsība aptumšojusi viņu prātu; nezināšana, kas viņos ir to cietsirdības dēļ, atsvešinājusi tos no Dieva dzīvības.
19. Izmisumā tie nodevušies netiklībai, visādiem nekrietniem darbiem, mantkārībai.
20. Bet tā jūs nemācījāties Kristu pazīt;
21. Ja jūs par Viņu dzirdējāt un Viņā esat mācīti Jēzus patiesībā,
22. Tad jums jāatmet agrākā dzīve un vecais cilvēks, kas, savu kārību pievilts, iet bojā.
23. Bet atjaunojieties savā prātā un garā,
24. Un ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva līdzības taisnībā un patiesības svētumā!
25. Tāpēc atmetiet melus un katrs runājiet savam tuvākajam patiesību, jo mēs savstarpēji esam locekļi!
26. Dusmojieties, bet negrēkojiet! Saule lai nenoriet pār jūsu dusmām!
27. Nedodiet vietu ļaunajam garam!
28. Kas zadzis, lai vairs nezog, bet labāk lai strādā, darīdams savām rokām kaut ko labu, lai būtu iespēja palīdzēt trūkumcietējiem.
29. No jūsu mutes lai nenāk neviena ļauna runa, bet gan laba, kas stiprina ticībā un nes svētību klausītājiem!
30. Un neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, kurā jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienai!
31. Katrs sarūgtinājums un dusmas, un bardzība, un kliegšana, un zaimi, un katrs ļaunums lai ir tālu no jums!
32. Bet esiet viens pret otru laipni un žēlsirdīgi! Piedodiet cits citam, tāpat kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.

<<<

Efeziešiem 5, 1 – 33 

1. Sekojiet Dievam kā mīļi bērni!
2. Un dzīvojiet mīlestībā, kā arī Kristus mūs mīlējis un mūsu dēļ sevi atdevis Dievam par dāvanu un upuri jaukai smaržai.
3. Bet netiklība un visāda veida nekrietnība vai mantkārība lai pat netiek pieminētas starp jums, kā tas pieklājas svētajiem!
4. Arī bezkaunība, muļķīgas un tukšas runas, kas nepiedienas, bet vairāk pateicības.
5. Jo tas jums jāzina un jāsaprot, ka nevienam izvirtulim vai nešķīstam, vai mantrausim, jo tā ir kalpošana elkiem, nav mantojuma Kristus un Dieva valstībā.
6. Neviens lai jūs nepieviļ tukšiem vārdiem, jo to dēļ Dieva dusmas nāk pār netaisnības bērniem.
7. Nekļūstiet par viņu līdzdalībniekiem!
8. Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad gaisma Kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni!
9. Gaismas augļi ir labums un taisnība, un patiesība.
10. Pārbaudiet, kas Dievam patīk!
11. Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk nopeliet tos!
12. Jo ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt.
13. Visu, kas peļams, gaisma atklās, bet viss, kas gaismā celts, ir gaisma.
14. Tāpēc tiek sacīts: Uzmosties, kas guli un celies augšām no miroņiem, un Kristus tevi apgaismos.
15. Tāpēc, brāļi, pielūkojiet, ka jūs apdomīgi dzīvotu, – nevis kā negudri,
16. Bet kā gudri! Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas!
17. Nekļūstiet neprātīgi, bet izprotiet Dieva gribu!
18. Neapreibinieties ar vīnu, jo tanī slēpjas izvirtība, bet pildiet sevi ar Svēto Garu!
19. Dziedādami un gavilēdami skandiniet savās sirdīs Kungam psalmus un slavas dziesmas, un garīgās dziesmas,
20. Pateikdamies vienmēr par visu Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā!
21. Kristus bijībā esiet viens otram padevīgi!
22. Sievas lai ir paklausīgas saviem vīriem kā Kungam,
23. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus – Baznīcas galva, būdams savas miesas Pestītājs.
24. Bet kā Baznīca Kristum, tā sievas visā padotas saviem vīriem.
25. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā arī Kristus mīlējis Baznīcu un sevi atdevis par viņu.
26. Lai viņu darītu svētu, šķīstot to ūdens kristībā un dzīvības vārdiem.
27. Sagatavodams sev krāšņu Baznīcu, kurai nav ne traipa, ne grumbas, ne cita kā tamlīdzīga, bet lai tā būtu svēta un bez vainas.
28. Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas savu sievu mīl, tas mīl pats sevi,
29. Jo neviens vēl nekad nav ienīdis savu miesu, bet to kopj un saudzē tāpat kā Kristus – Baznīcu.
30. Jo mēs esam Viņa miesas locekļi: no Viņa miesas un no Viņa kauliem.
31. Tāpēc cilvēks atstās tēvu un savu māti un pievienosies savai sievai, un abi būs viena miesa.
32. Šis noslēpums ir liels, bet es saku: Kristū un Baznīcā.
33. Tiešām, arī katram no jums jāmīl sava sieva, tāpat kā mīl pats sevi, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru!

<<<

Efeziešiem 6, 1 – 24 

1. Bērni, klausiet saviem vecākiem Kunga vārdā, jo tas ir taisnīgi!
2. Godā savu tēvu un savu māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu:
3. Lai tev klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes.
4. Arī jūs, tēvi, nekaitiniet savus bērnus, bet audziniet viņus Kunga kārtībā un mācībā!
5. Kalpi, savā sirds vienkāršībā paklausiet laicīgajiem kungiem bijībā un bailēs, tāpat kā Kristum!
6. Nekalpojiet tikai acu priekšā, it kā cilvēkiem izpatikdami, bet kā Kristus kalpi, kas no sirds izpilda Dieva prātu!
7. Kalpojiet labprātīgi tā, kā Kungam, bet ne cilvēkiem,
8. Zinādami, ka izkviens, kas ko labu darījis, to saņems no Kunga, vai viņš būtu vergs, vai brīvais.
9. Arī jūs, kungi, dariet to pašu viņiem! Atmetiet draudus, zinādami, ka viņu un jūsu Kungs ir debesīs, un Viņš neievēro personu stāvokli.
10. Beidzot, brāļi, esiet stipri Kungā un viņa varenības spēkā!
11. Tērpieties Dieva bruņās, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām!
12. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem zem debess.
13. Tāpēc tveriet Dieva bruņas, lai jūs ļaunajā dienā spētu pretoties un pastāvēt visā pilnībā!
14. Tātad stāviet, apjozuši savus gurnus patiesībā, tērpušies taisnības bruņās,
15. Un kājas apāvuši miera evaņģēlija sludināšanai!
16. Pie visa tā tveriet ticības vairogu, ar kuru jūs spēsiet apdzēst visas ļaunā ugunīgās bultas!
17. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu (tas ir, Dieva vārdu)
18. Un garā lūdziet Dievu katrā laikā, visādi Viņu pielūdzot un piesaucot! Bez tam esiet modri un visā neatlaidībā aizlūdziet par visiem svētajiem,
19. Arī par mani, lai man tiktu doti vārdi, kad atdarīsies mana mute, un es drošsirdīgi sludinātu evaņģēlija noslēpumu!
20. Tā labad es pildu savu sūtību važās, lai tanī rastu drosmi tā runāt, kā man tas pienākas.
21. Bet lai arī jūs zinātu, kā man klājas un ko es daru, tad par to visu jums pastāstīs Tihiks, mīļais brālis un uzticamais kalps Kungā.
22. Es tāpēc sūtīju viņu pie jums, lai jums būtu ziņas par mūsu stāvokli un lai iepriecinātu jūsu sirdis.
23. Miers lai ir brāļiem un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus!
24. Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Viņa neiznīcībā. Amen. 

<<<

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Pāvesta kalpojums

Vārds “pāvests” nāk no itāļu vārda “papa”, kas nozīmē “tēvs”. Pirmajos kristietības gadsimtos šādā vārdā sauca katru bīskapu Rietumos. Tikai

Lasīt vairāk »