Filipiešiem

Filipiešiem 1, 1 – 30Filipiešiem 2, 1 – 30Filipiešiem 3, 1 – 21Filipiešiem 4, 1 – 23

Filipiešiem 1, 1 – 30 

1. Pāvils un Timotejs, Jēzus Kristus kalpi, visiem Jēzus Kristus svētajiem, kas dzīvo Filipos, arī bīskapiem un diakoniem.
2. Lai jums žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!
3. Es pateicos savam Dievam, kad vien jūs pieminu,
4. Vienmēr visās savās lūgšanās par jums visiem ar prieku aizlūgdams,
5. Par jūsu līdzdalību Kristus evaņģēlijā no pirmās dienas līdz šim laikam.
6. Es esmu stipri pārliecināts par to, ka Tas, kas jūsos labo darbu iesācis, to arī pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.
7. Tas ir taisnīgi, ka es par jums visiem domāju, jo jūs esat līdzdalībnieki manā priekā, manās važās, evaņģēlija aizstāvēšanā un nostiprināšanā.
8. Jo Dievs ir mans liecinieks, ka es ilgojos pēc jums visiem Jēzus Kristus mīlestībā.
9. Un par to es lūdzu Dievu, lai jūsu mīlestība vairāk un vairāk pieaugtu zināšanā un visādā izpratnē,
10. Lai jūs izšķirtos par labāko, ka jūs Kristus dienā būtu tīri un nevainojami,
11. Caur Jēzu Kristu pilni taisnības augļu Dieva godam un slavai.
12. Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka mani tagadējie apstākļi vairāk sekmējuši evaņģēliju,
13. Jo manas važas Kristū ir kļuvušas zināmas visai sardzei un visiem citiem;
14. Un daudzi brāļi Kungā, iedvesmoti no manām važām, arvien sekmīgāk uzdrošinās bezbailīgi sludināt Dieva vārdu.
15. Daži gan sludina Kristu naida un strīda dēļ, bet citi no labas gribas;
16. Daži aiz mīlestības, zinādami, ka esmu iecelts evaņģēlija aizstāvēšanai;
17. Bet kas sludina Kristu ķildošanās un ne labā nolūkā, tiem prātā manām važām pievienot vēl bēdas.
18. Bet kas par to? Vai ar izlikšanos, vai patiesībā, kad tik Kristus visādos veidos tiek sludināts! Par to es priecājos un arī turpmāk priecāšos.
19. Jo es zinu, ka tas, pateicoties jūsu lūgšanai un Jēzus Kristus gara atbalstam, noderēs man pestīšanai.
20. Es gaidu un ceru, ka es nekad kaunā nepalikšu, bet visā paļāvībā kā vienmēr, ta arī tagad Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai nu man dzīvojot, vai mirstot.
21. Jo Kristus ir mana dzīve, bet nāve ieguvums.
22. Bet ja dzīvošana miesā nes manam darbam augļus, tad es nezinu, ko lai izvēlos?
23. Es tieku bīdīts no divām pusēm; es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, tas būtu tas vislabākais,
24. Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt vēl miesā,
25. Un to es visā paļāvībā zinu, ka es palikšu pie jums visiem jūsu ticības un prieka sekmēšanai,
26. Lai jūsu līksmība Jēzus Kristus vārdā būtu jo lielāka manis dēļ, kad es atkal aiziešu pie jums.
27. Tikai dzīvojiet Kristus evaņģēlija cienīgi, lai es, pie jums aizgājis, redzētu vai atkal prombūtnē dzirdētu par jums, ka jūs esat vienā garā un vienprātīgi strādājat evaņģēlija ticības labā. (Ef 4,1; Kol 1,10; 1 Tes 2,12)
28. Un nekad nebīstieties no pretiniekiem, jo tas viņiem ir pazudināšanas, bet jums pestīšanas cēlonis, un tas no Dieva.
29. Jo tas jums dots: nevien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest.
30. Tā pati cīņa, kādu pie manis redzējāt un tagad par mani dzirdat, arī jums jāizcīna.

<<<

Filipiešiem 2, 1 – 30 

1. Ja ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, ja ir kāda sirsnīga līdzjūtība,
2. Tad piepildiet manu prieku, būdami vienprātīgi, vienoti mīlestībā, vienoti domās un nodomos!
3. Nedariet neko ķildas vai tukša goda dēļ, bet pazemībā viens otru uzskatiet augstāku par sevi!
4. Nerūpējieties tikai par to, kas ir savs, bet arī par to, kas ir cita!
5. Esiet tādā pārliecībā kā Jēzus Kristus,
6. Kas, Dieva veidā būdams, neuzskatīja par laupījumu līdzināties Dievam.
7. Bet Viņš atteicās no sevis, pieņemdams kalpa veidu. Kļūdams cilvēkiem līdzīgs, Viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks.
8. Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.
9. Tāpēc arī Dievs Viņu paaugstinājis un devis Viņam vārdu pār visiem vārdiem,
10. Lai Jēzus vārdā ceļos kristu visi, kas debesīs, virs zemes un pazemē,
11. Un lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs Jēzus Kristus ir Dieva Tēva godībā.
12. Tāpēc, mani vismīļie, (kā jūs vienmēr bijāt paklausīgi) strādājiet savas pestīšanas labā bailēs un drebēšanā ne tikai manā klātbūtnē, bet vēl vairāk manā prombūtnē!
13. Jo Dievs ir Tas, kas jūsos rada gribu un izpildīšanu pēc savas labpatikas.
14. Dariet visu bez kurnēšanas un bez kavēšanās.
15. Lai jūs būtu bez pārmetumiem un patiesi Dieva bērni, nevainojami ļaunas un samaitātas tautas vidū; starp tiem mirdziet kā spīdekļi pasaulē!
16. Turiet dzīvības vārdu manam godam Kristus dienā, jo ne velti es skrēju, ne velti strādāju.
17. Bet ja es tieku upurēts upurim un jūsu ticības kalpošanai, tad es priecājos un priecāšos kopā ar jums visiem.
18. Tāpat arī jūs priecājieties, priecādamies līdz ar mani!
19. Bet Kungā Jēzū es ceru drīz sūtīt pie jums Timoteju, lai, uzzinājis, kā jums klājas, es būtu apmierināts.
20. Jo man nav neviena tik vienprātīga, kas rūpētos sirsnīgā līdzdalībā par jums.
21. Jo visi meklē savu, bet ne Jēzus Kristus labumu.
22. Bet viņa uzticamību pazīstiet no tā, ka viņš kopā ar mani kalpojis evaņģēlijam kā dēls tēvam.
23. Tāpēc es ceru sūtīt viņu pie jums, tiklīdz pārskatāms būs mans stāvoklis.
24. Bet es paļaujos uz Kungu, ka arī pats drīz pie jums aiziešu.
25. Tomēr man šķita nepieciešami sūtīt pie jums Epafrodītu, manu brāli un līdzstrādnieku, un cīņas biedru, bet jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā,
26. Tāpēc ka viņš ļoti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs dzirdējuši par viņa slimību.
27. Viņš tiešām bija līdz nāvei slims; bet Dievs apžēloja viņu, un ne vien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām.
28. Tāpēc jo steidzīgāk es viņu sūtīju, lai jūs, viņu redzēdami, priecātos un man nebūtu rūpju.
29. Tātad uzņemiet viņu visā priekā Kunga vārdā un turiet viņu godā,
30. Jo Kristus darba dēļ viņš nonāca tuvu nāvei, likdams savu dzīvību ķīlā, lai aizpildītu to, kas iztrūka no jūsu puses kalpošanā manā labā.

<<<

Filipiešiem 3, 1 – 21 

1. Bez tam, mani brāļi, priecājieties Kungā! To pašu jums rakstīt man nav apgrūtinājums, bet jums nepieciešams.
2. Sargieties no suņiem, sargieties no ļaunajiem strādniekiem, sargieties no sagraizīšanas!
3. Jo apgraizīšana esam mēs, kas garā kalpojam Dievam un dižojamies Jēzū Kristū, un nepaļaujamies uz miesu,
4. Lai gan es varētu uzticēties arī miesai, es to varētu vēl vairāk:
5. Astotajā dienā esmu apgraizīts, esmu no Izraēļa tautas, no Benjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, pēc likuma farizejs,
6. Savā tieksmē Dieva Baznīcas vajātājs un tās taisnības, kas balstās uz bauslību, nevainojams pildītājs.
7. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ uzskatu par zaudējumu.
8. Tiešām, es uzskatu par zaudējumu visu sava Kunga Jēzus Kristus pazīšanas dēļ, kas visu pārspēj; tās dēļ es visu esmu zaudējis un uzskatu par mēsliem, lai Kristu iegūtu
9. Un atrastos Viņā ne savas taisnības dēļ, kas izriet no bauslības, bet tās dēļ, kas izriet no ticības uz Jēzu Kristu. Tā, taisnība, pamatota ticībā, nāk no Dieva.
10. Lai atzītu Viņu un Viņa augšāmcelšanās spēku, un Viņa ciešanu sadraudzību, es gribu būt līdzīgs Viņam nāvē,
11. Lai sasniegtu augšāmcelšanos no miroņiem;
12. Ne tāpēc, ka es jau to būtu saņēmis vai būtu pilnīgs, bet es tiecos, lai to satvertu tā, kā arī mani satvēris Jēzus Kristus.
13. Brāļi, es nedomāju, ka es to būtu satvēris, bet vienu gan: aizmirsdams to, kas aiz manis, es tiecos pēc tā, kas priekšā,
14. Es steidzos pretim mērķim – Dieva augstā aicinājuma godalgai Kristū Jēzū.
15. Visi, kas esam pilnīgi, domāsim tā, bet ja jūs būtu citādās domās, tad Dievs jums arī šo atklās.
16. Tāpēc, ko esam sasnieguši, pie tā virziena turēsimies, lai mēs būtu vienprātīgi.
17. Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un vērojiet tos, kas pēc mūsu parauga dzīvo!
18. Jo daudzi, par kuriem es jums bieži sacīju (bet tagad saku raudādams), dzīvo tā kā Kristus krusta ienaidnieki.
19. Viņu gals ir pazušana, to dievs ir viņu vēders, un kauns ir viņu gods; tie tiecas pēc pasaulīgā,
20. Bet mēs dzīvojam debesīm, no kurienes arī gaidām Pestītāju, mūsu Kungu Jēzu Kristu.
21. Viņš pārveidos mūsu pazemības miesu, pieskaņodams to savai godības miesai, ar spēku, kurā Viņš spēj pakārtot sev visu.

<<<

Filipiešiem 4, 1 – 23 

1. Tātad, mani vismīļie brāļi, pēc kuriem es ļoti ilgojos, mans prieks un mans vainagojums, esiet pastāvīgi Kungā, jūs mīļie!
2. Es lūdzu Evodiju un es lūdzu Sintihu būt vienprātīgām Kunga vārdā.
3. Arī tevi, mans īstais darba biedr, es lūdzu, palīdzi viņām, kas kopā ar mani, Klementu un citiem maniem palīgiem strādājušas evaņģēlija labā. Viņu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā.
4. Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties!
5. Jūsu laipnība lai ir zināma visiem cilvēkiem; Kungs ir tuvu,
6. Neraizējieties ne par ko, bet jūsu lūgšanas un aizlūgumi lai nāk Dieva priekšā; visā pateicībā izsakiet savu vēlēšanos Viņam!
7. Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, lai pasarga jūsu sirdis un jūsu domas Jēzū Kristū!
8. Beidzot, brāļi, kas ir patiess, kas godājams, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet!
9. Un ko jūs mācījāties, un ko saņēmāt, un ko dzirdējāt, un ko pie manis redzējāt, to dariet! Un Dieva miers būs ar jums.
10. Bet es ļoti priecājos Kungā, ka jūs beigās atkal atplaukāt gādībā par mani, kā arī agrāk jau gādājāt, bet apstākļi jūs traucēja.
11. Ne trūkuma dēļ es to saku, jo esmu mācījies apmierināties ar to, kas man ir.
12. Es protu pazemoties, protu arī pārpilnībā dzīvot (visur un pie visa kā esmu pieradis): būt paēdis un būt izsalcis, dzīvot pārpilnībā un ciest trūkumu,
13. Es visu spēju Tanī, kas mani stiprina.
14. Tomēr jūs labi darījāt, dalīdamies ar mani manās bēdās.
15. Bet arī jūs, filipieši, ziniet, ka no evaņģēlija sludināšanas sākuma kā aizgāju no Maķedonijas, neviena draudze nav vienojusies ar mani došanā un ņemšanā, kā jūs vieni.
16. Jo arī uz Tesalonīki jūs sūtījāt vienreiz un otrreiz to, kas man bija vajadzīgs.
17. Ne it kā es meklētu dāvanas, bet es meklēju ieguvumu, kas vairotos jums par labu.
18. Man viss ir un ir pārpilnībā. Saņēmis no Epafrodīta to, ko jūs sūtījāt, šo saldo smaržu, Dievam pieņemamo un patīkamo upuri, es esmu nodrošināts.
19. Bet mans Dievs savā bagātībā lai piepilda visas jūsu vēlēšanās Jēzus Kristus godībā!
20. Dievam un mūsu Tēvam lai gods mūžīgi mūžos! Amen.
21. Sveiciniet ikvienu svēto Kristū Jēzū!
22. Jūs sveicina brāļi, kas pie manis. Jūs sveicina visi svētie, bet sevišķi tie, kas no ķeizara nama.
23. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu! Amen. 

<<<

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti

Pāvesta kalpojums

Vārds “pāvests” nāk no itāļu vārda “papa”, kas nozīmē “tēvs”. Pirmajos kristietības gadsimtos šādā vārdā sauca katru bīskapu Rietumos. Tikai

Lasīt vairāk »