2009 Ziemassvētki

Sveiciens ticīgajiem Kristus Piedzimšanas svētkos!

Jēzus Kristus ir lielākā personība visas pasaules vēsturē. Pamatojums tam ir vienkāršs, proti, visi pārējie zemes iedzīvotāji bija un ir tikai cilvēki, bet Kristus bija un ir Dievs, kaut arī bija piedzimis cilvēka miesā un izskatā.

Kristus dzīve virs zemes iezīmēja robežu starp diviem laikmetiem cilvēces vēsturē, jo starptautiskā dzīvē arī šodien notikumi tiek attiecīgi datēti pirms vai pēc Kristus dzimšanas (jeb mūsu ēras). Bet kā līdz tam nonāca?

Dievs savam izvēlētam ciltstēvam Abrāmam teica: „Tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes ciltis.” (Rad 22,18) Šādi vārdi varētu celt jebkuras tautas pašapziņu. Vēlāk mesiānisko ideju pastiprināja praviešu raksti, it īpaši, kad pravietim Daniēlam tika atklāts laiks, ko bija vēl atlicis gaidīt līdz Kristum valdniekam (sal. Dan 9,25).

Monoteistiskā ticība un savas misijas apziņa izraēliešiem bija vienojošais faktors, kas lika viņiem cauri gadsimtiem uzturēt šo ideju un sagaidīt pravietojumu piepildīšanos. Jau pēc Kristus piedzimšanas, kad ķēniņš Hērods jautāja, kur Kristum varēja būt dzimšanas vieta, Svēto Rakstu zinātāji atbildēja: „Betlēmē.” (Mt 2,5)

Cilvēkiem ir svarīgi apzināties ideju un mērķi, kas viņus vieno un palīdz tiem izdzīvot. Mēs redzējām, ka neatkarības ideja vienoja un spārnoja latviešus, gan stāvot Baltijas ceļā, gan ceļot Rīgā barikādes.
Kristus iezīmēja galīgo mērķi visiem cilvēkiem: „Meklējiet vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību.” (Mt 6,33) Citādi sakot, visiem ir jātiek pie mūsu Radītāja un Tēva debesīs. To nodrošina Kristus visiem labas gribas cilvēkiem, kas seko Viņa Evaņģēlijam.

Tāpēc mēs ar pateicību ik gadus svinam Pestītāja atnākšanas piemiņu. Novēlu visiem priecīgus Kristus Piedzimšanas svētkus!

Kardināls Jānis Pujats

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti