Urbis et orbis dekrēts

Speciālas atlaidas sakarā ar svētā apustuļa Pāvila dzimšanas 2000 gadu atceri
Gatavojoties svēto apustuļu Pētera un Pāvila svinībām, Svētais tēvs, pastorālo rūpju vadīts, ir nolēmis piešķirt ticīgajiem viņu svēttapšanai nepieciešamos garīgos dārgumus, lai viņi ar jo lielāku degsmi šai īpašajā laikā, kas saistās ar Tautu apustuļa dzimšanas 2000 gadu atceri, sākot ar, galvenokārt, svētā Pāvila godam veltīto svētku pirmajām Vesperēm varētu atjaunot un stiprināt pārdabiskās pestīšanas mērķus.

Patiešām, atlaidu dāvana, ko Romas pontifiks sniedz universālajai Baznīcai, dod iespēju visaugstākajā mērā iekšēji attīrīties, vienlaikus parādot godu svētajam apustulim Pāvilam un ticīgo sirdīs stiprinot pārdabisko dzīvi un tos mudinot nest labo darbu augļus.

Tādēļ Apustuliskais penitenciārijs, kuram Svētais tēvs uzticēja uzdevumu sagatavot un rediģēt Dekrētu par atlaidu piešķiršanu un saņemšanu svētajam Pāvilam veltītajā gadā, ar šo Dekrētu, kas izdots saskaņā ar Svētā tēva gribu, žēlsirdīgi piešķir tālāk minētās žēlastības:

I. – Visiem kristiešiem, kuri patiesi nožēlo savus grēkus un ir pienācīgi attīrījušies Gandarīšanas sakramentā un stiprinājušies ar Svēto Komūniju, un kuri dievbijības garā kā svētceļnieki apmeklēs svētā Pāvila baziliku Ostienses ielā un lūgsies Svētā tēva nodomos, tiek piešķirtas pilnas atlaidasno laicīgā soda par viņu grēkiem.

Pilnas atlaidas ticīgie var saņemt vai nu sev, vai mirušajiem – tik reizes, cik tiek izpildīti minētie nosacījumi, tomēr ievērojot normu, saskaņā ar kuru pilnas atlaidas var saņemt tikai reizi dienā.

Lai šajā svētceļojumā izteiktās lūgšanas intensīvāk vadītu un mudinātu ticīgo sirdis uz svētā Pāvila piemiņas godināšanu, ir noteikta šāda prasība: ticīgajiem būs jālūdzas ne tikai Vissvētākā Sakramenta altāra priekšā, bet, saskaņā ar katra ticīgā dievbijību, būs jādodas pie centrālā altāra (Confessione) un tur dievbijīgi jānolasa lūgšanas „Tēvs mūsu” un „Es ticu”, pievienojot lūgšanas Vissvētās Jaunavas Marijas un svētā Pāvila godam. Šīm dievbijības izpausmēm cieši jāsaistās ar apustuļu prinča svētā Pētera piemiņu.

II. – Vietējo baznīcu ticīgie, izpildot parastos nosacījumus (sakramentālā grēksūdze, Euharistija un lūgšana Svētā tēva nodomos), atraisoties no jebkādas piesaistīšanās grēkam, varēs saņemt pilnas atlaidas, ja dievbijīgi piedalīsies vienā Svētajā Misē vai publiskā dievkalpojumā Tautu apustuļa godam. Pilnas atlaidas varēs saņemt: Pāvila Gada svinīgās atklāšanas un noslēgšanas dienās visās svētvietās; citās vietējā Ordinārija noteiktajās dienās – svētvietās, kas veltītas svētā Pāvila godam, kā arī vietās, ko ticīgo vajadzībām noteiks ordinārijs.

III. – Ticīgie, kurus kavē slimība vai cits pamatots un svarīgs iemesls, atraisījuši sirdi no katra grēka un ar nodomu izpildīt parastos nosacījumus tiklīdz tas būs iespējams, varēs saņemt pilnas atlaidas, ja garīgā veidā piedalīsies kādā no jubilejas dievkalpojumiem svētā Pāvila godam, upurējot Dievam savas lūgšanas un ciešanas par kristiešu vienību.

Lai ticīgajiem atvieglotu dalību šajās debesu dāvanās, priesteri, kuriem kompetenta Baznīcas autoritāte ir devusi tiesības uzklausīt grēksūdzes, lai ir gatavi to darīt ar augstsirdīgu sirdi.

Šis Dekrēts ir spēkā tikai Pāvila Gada laikā.

Roma, Apustuliskais Penitenciārijs,10.maijā, Vasarsvētku vigīlijā, Kunga iemiesošanās 2008.gadā Kardināls Džeims Francis Staffords, Augstākais Penitenciārijs
Džanfranko Džirotti, O. F. M. Conv., Metas titulārbīskaps, reģents 

tulkoja B.Krivteža 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti